برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

uncivil

/ənˈsɪvl̩/ /ˌʌnˈsɪvl̩/

معنی: وحشی، بی ادب، بی تربیت، بی تمدن
معانی دیگر: نامتمدن، بربری

بررسی کلمه uncivil

صفت ( adjective )
مشتقات: uncivilly (adv.), uncivility (n.), uncivilness (n.)
(1) تعریف: lacking good manners or courtesy; impolite.
متضاد: civil, polite
مشابه: discourteous, impolite, insolent, rude, uncouth, ungracious

(2) تعریف: lacking refinement; uncivilized.
متضاد: civilized
مشابه: coarse, uncouth

واژه uncivil در جمله های نمونه

1. It was uncivil of you to say that.
[ترجمه ترگمان]بی‌ادبی از تو بود که این حرف را زدی
[ترجمه گوگل]از شما خواسته بود که این را بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was most uncivil to your father - called him an old fool.
[ترجمه ترگمان]او بیش از حد با پدرت رفتار کرد - اسمش را یک احمق پیر صدا زد
[ترجمه گوگل]او به پدرت تقصیر داشت - او به نام احمق قدیمی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He is uncivil to his colleagues.
[ترجمه ترگمان]او با همکاران خود بی‌ادب است
[ترجمه گوگل]او به همکارانش بی اعتقاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But it would be too uncivil to vent his temper on his friends.
[ترجمه ترگمان]اما برای این که خشم خود را بر دوستان خود خالی کند خیلی هم بی‌ادبی خواهد کرد
[ترجمه گوگل]اما این امر بیش از حد غیرممکن است که بتواند خلق و خوی خود را بر دوستانش بیفزاید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف uncivil

وحشی (صفت)
gross , unshaped , unshapen , anthropophagous , wild , savage , ferocious , barbaric , brutal , saracen , barbarous , feral , gothic , uncivil , undaunted , ferae naturae , ferine , hare-brained , uncivilized , rambunctious , ungovernable , manlike , ruttish , truculent , wilding
بی ادب (صفت)
lowly , coarse , rude , lowbrow , barbaric , impolite , irreverent , uncivil , indecorous , discourteous , brusque , plebeian , ill-bred , uncivilized , ill-mannered , irrespective , unmannered
بی تربیت (صفت)
gross , randy , barbarous , impolite , uncivil , bearish , churlish , caddish , chuffy , half-bred , underbred , ill-bred , ill-mannered , lowbred
بی تمدن (صفت)
rugged , uncivil

معنی کلمه uncivil به انگلیسی

uncivil
• crude, impolite, discourteous; not civilized; not seeking to improve the community or society
• uncivil behaviour is rude and impolite.

uncivil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن
غیرمدنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی uncivil
کلمه : uncivil
املای فارسی : یونکیویل
اشتباه تایپی : عدزهرهم
عکس uncivil : در گوگل

آیا معنی uncivil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )