برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1323 100 1

unconcerned

/ˌənkənˈsɜːrnd/ /ˌʌnkənˈsɜːnd/

معنی: لا قید، بی عرقه
معانی دیگر: بی توجه، بی تفاوت، بی علاقه، نادلبسته، نانگران، بدون دلواپسی، خونسرد، بی پروا

بررسی کلمه unconcerned

صفت ( adjective )
مشتقات: unconcernedly (adv.), unconcernedness (n.)
(1) تعریف: not caring, involved, or interested; indifferent.
متضاد: concerned
مشابه: aloof, apathetic, blithe, careless, complacent, flippant, indifferent, negligent, perfunctory

(2) تعریف: not worried or anxious; nonchalant or serene.
متضاد: anxious, concerned
مشابه: blithe, nonchalant

واژه unconcerned در جمله های نمونه

1. Paul was unconcerned about what he had done.
[ترجمه ترگمان]پل به کاری که کرده بود بی‌اعتنا بود
[ترجمه گوگل]پولس در مورد آنچه که انجام داده بود، نگران بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was apparently unconcerned by his failure to gain a university place.
[ترجمه ترگمان]او ظاهرا از عدم موفقیت خود در به دست آوردن یک مقام دانشگاهی ابراز نگرانی کرد
[ترجمه گوگل]او ظاهرا از ناکامی او در کسب جایگاه دانشگاه ناراضی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The baby seemed quite unconcerned by the noise.
[ترجمه ترگمان]بچه از این سر و صدا کاملا بی‌اعتنا به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]کودک به نظر می رسد کاملا سر و صدا را بدون سر و صدا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The report is unconcerned with details.
[ترجمه ترگمان]این گزارش به جزئیات بی‌اعتنا است
[ترجمه گوگل]این گزارش بدون توجه به جزئیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف unconcerned

لا قید (صفت)
happy-go-lucky , careless , slipshod , unconcerned , glib , indifferent , jaunty , thoughtless
بی عرقه (صفت)
unconcerned

معنی کلمه unconcerned به انگلیسی

unconcerned
• indifferent, uninterested, apathetic
• if someone is unconcerned about something, they are not interested in it or worried about it.
unconcerned with
• is not interested with

unconcerned را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ati
متعهد نبودن
گلی افجه
بی تفاوت
بی دغدغه
بدون نگرانی
میلاد علی پور
بی تعهد، باری به هرجهت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unconcerned
کلمه : unconcerned
املای فارسی : یونکنکرند
اشتباه تایپی : عدزخدزثقدثی
عکس unconcerned : در گوگل

آیا معنی unconcerned مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )