برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1327 100 1

unconscious

/ˌənˈkɑːnʃəs/ /ʌnˈkɒnʃəs/

معنی: بی خبر، از خود بی خود، ناخود اگاه، غش کرده، عاری از هوش، نابخود، ضمیر ناخوداگاه، ضمیر نابخود
معانی دیگر: بیهوش، بیهش، ناآگاه، بی اطلاع، ناخودآگاه، نابهشیار، ناخودآگاهانه، ندانسته، نابهشیارانه، ناآگاهانه، غیر عمدی

بررسی کلمه unconscious

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not conscious or aware.
مترادف: oblivious, unaware
متضاد: aware, conscious
مشابه: ignorant, incognizant, insensitive, senseless, uninformed, unknowing

(2) تعریف: suffering temporary loss of consciousness.
مترادف: out, senseless
مشابه: comatose, insensate, oblivious

(3) تعریف: without understanding or conscious control; instinctive or involuntary.
مترادف: instinctive, involuntary
متضاد: conscious, voluntary
مشابه: automatic, incognizant, inherent, innate, latent, subconscious, subliminal, suppressed, unintentional, unplanned, unrealized, unstudied
اسم ( noun )
مشتقات: unconsciously (adv.), unconsciousness (n.)
• : تعریف: the part of the psyche that the conscious mind is unaware of, but that affects one's behavior and attitudes (usu. prec. by the).
مشابه: id, subconscious

واژه unconscious در جمله های نمونه

1. unconscious conflict
تعارض ناخودآگاه

2. unconscious from a blow to the head
بیهوش در اثر ضربه به سر

3. an unconscious habit
عادت ناخودآگاه

4. the unconscious mind
ضمیر ناخودآگاه

5. the unconscious
(روانکاوی) ضمیر ناخودآگاه،ضمیر ناآگاه

6. he was unconscious of his mistake
از اشتباه خودش بی خبر بود.

7. i knocked him unconscious
او را با ضربه‌ای بیهوش کردم.

8. the patient became unconscious
بیمار از هوش رفت.

9. The young man flopped back, unconscious.
[ترجمه ترگمان]مرد جوان بی آن که بی‌هوش باشد خود را عقب کشید
[ترجمه گوگل]مرد جوان به عقب برگشت، ناخودآگاه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They found him lying unconscious on the floor.
[ترجمه ترگمان]او را در حالی یافتند که بی‌هوش روی زمین افتاده بود
[ترجمه گوگل]آنها او را ناخودآگاه دروغ گفتن بر روی زمین پیدا کردند
[ ...

مترادف unconscious

بی خبر (صفت)
abrupt , sudden , unaware , unwitting , unconscious , incognizant , inconscient , witless
از خود بی خود (صفت)
unconscious , beside oneself , infatuate , slaphappy
ناخود اگاه (صفت)
unaware , unconscious , inconscient , subconscious
غش کرده (صفت)
unconscious
عاری از هوش (صفت)
unconscious
نابخود (صفت)
unconscious
ضمیر ناخوداگاه (صفت)
unconscious
ضمیر نابخود (صفت)
unconscious

معنی عبارات مرتبط با unconscious به فارسی

(روان شناسی) ناخودآگاهی همگانی، ناهشیاری جمعی

معنی کلمه unconscious به انگلیسی

unconscious
• all the psychic material that is not available in the immediate field of awareness
• not conscious, senseless; unaware, unknowing; not directed by conscious thought, automatic, involuntary, instinctive
• someone who is unconscious is in a state similar to sleep, for example as a result of a shock or accident.
• if you are unconscious of something that has been said or done, you are not aware of it.
• if feelings or attitudes are unconscious, you are not aware of them, but they show in the way that you behave.
• your unconscious is the part of your mind which contains feelings and ideas that you do not know about or cannot control.
collective unconscious
• (psychology) psychic material that every human possesses in his/her unconscious at birth (term coined by carl jung)

unconscious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
بیهوش
Amir.sahra
ناخودآگاه،بدون اینکه متوجه بشی
حدیث ایران
بی هوش - بی خبر - نااگاه
Setayesh-Arya
Pass out
Matin
بی خبر، نا آگاه
حـامــد
ناخواسته
محمد ارشاد کوهی
فحش (بیشعور)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unconscious
کلمه : unconscious
املای فارسی : یونکنسکیوس
اشتباه تایپی : عدزخدسزهخعس
عکس unconscious : در گوگل

آیا معنی unconscious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )