برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

unconvinced

بررسی کلمه unconvinced

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of convinced.
متضاد: convinced, satisfied

واژه unconvinced در جمله های نمونه

1. The public seems unconvinced by their latest charm offensive .
[ترجمه ترگمان]مردم به نظر می‌رسد که در آخرین حمله جذابیت خود قانع نشده اند
[ترجمه گوگل]به نظر میرسد که عموم مردم با تظاهراتی که اخیرا جذابیت دارند، باورنکردنی نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many scientists remain unconvinced by the current evidence.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از دانشمندان هنوز قانع نشده اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از دانشمندان هنوز با شواهد موجود ثابت نشده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Most consumers seem unconvinced that the recession is over.
[ترجمه ترگمان]اکثر مصرف کنندگان به نظر می‌رسد قانع نشده اند که رکود اقتصادی پایان‌یافته است
[ترجمه گوگل]اکثر مصرف کنندگان به نظر نمی رسد مطمئن باشند که رکود اقتصادی به پایان رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I remain unconvinced of the need for change.
[ترجمه ترگمان]من هنوز قانع نشده که نیاز به تغییر داشته باشم
[ترجمه گوگل]من همچنان از نیاز به تغییر، اطمینان ندارم
...

معنی کلمه unconvinced به انگلیسی

unconvinced
• not convinced, not persuaded
• if you are unconvinced about something, you are not at all certain that it is true or right.

unconvinced را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قربانی فرد
متقاعد نشده، قانع نشده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unconvinced مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )