برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1273 100 1

under the sun


در این جهان، در دنیا

بررسی کلمه under the sun

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in existence; in the world; on earth.

- the best railway system under the sun
[ترجمه زینب] بهترین سیستم راه اهن در جهان
|
[ترجمه ترگمان] بهترین سیستم راه‌آهن زیر آفتاب
[ترجمه گوگل] بهترین سیستم راه آهن در زیر آفتاب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه under the sun در جمله های نمونه

1. What is there sadder under the sun than a day that is gone and notyhing done.
[ترجمه گلی افجه ] چه چیز در دنیا غم انگیزتر از ان است که روزی بگذرد و کاری انجام نشود
|
[ترجمه ترگمان]چیزی که در زیر نور خورشید غمگین‌تر از یک روز است که از بین می‌رود
[ترجمه گوگل]در طول روز خورشید غم انگیز تر از یک روز است که از بین رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The iron heats up under the sun.
[ترجمه ترگمان]آهن به زیر آفتاب گرم می‌شود
[ترجمه گوگل]آهن زیر خورشید گرم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cliff thinks he knows everything under the sun.
[ترجمه گلی افجه ] کلیف فکر می کند همه چیز را در دنیا می داند|
...

معنی کلمه under the sun به انگلیسی

under the sun
• beneath the sun, anywhere on earth
nothing new under the sun
• nothing new is happening, nothing new is here
talk about everything under the sun
• talk about every imaginable issue
there is nothing new under the sun
• whatever was shall be

under the sun را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گلی افجه
هر چیزی وجود دارد

هر چه امکان دارد
ذبیح اله اسلامی
در زیر آسمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی under the sun
کلمه : under the sun
املای فارسی : آندر تاه سان
اشتباه تایپی : عدیثق فاث سعد
عکس under the sun : در گوگل

آیا معنی under the sun مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )