برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1342 100 1

understandable

/ˌʌn.dərˈstæn.də.bəl/ /ˌʌn.dərˈstæn.də.bəl/

بررسی کلمه understandable

صفت ( adjective )
مشتقات: understandably (adv.), understandability (n.)
(1) تعریف: able to be understood; comprehensible.

- The translation of the article was so poor that it was not understandable.
[ترجمه ترگمان] ترجمه مقاله آنقدر ناچیز بود که قابل‌درک نبود
[ترجمه گوگل] ترجمه مقاله خیلی ضعیف بود که قابل فهم نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: able to be tolerated or sympathized with.

- Not having any friends here yet, it's understandable that he misses his old school.
[ترجمه ترگمان] هنوز هیچ دوستی در اینجا ندارد، قابل‌درک است که او دلش برای مدرسه قدیمیش تنگ شده باشد
[ترجمه گوگل] هنوز هیچ دوستی در اینجا وجود ندارد، قابل فهم است که مدرسه قدیمی اش را از دست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه understandable در جمله های نمونه

1. her suspicion is understandable
سو ظن او علت دارد

2. Warning notices must be readily understandable.
[ترجمه ترگمان]اخطارهای اخطار باید به آسانی قابل‌درک باشند
[ترجمه گوگل]هشدارها باید کاملا قابل فهم باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is understandable that parents are angry, and looking for someone to blame.
[ترجمه ترگمان]قابل‌درک است که والدین عصبانی هستند و به دنبال فرد مقصر می‌گردند
[ترجمه گوگل]قابل فهم است که والدین عصبانی هستند و به دنبال کسی هستند که سرزنش کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Their refusal to cooperate is perfectly/completely understandable, considering the circumstances.
[ترجمه ترگمان]امتناع آن‌ها از هم‌کاری کاملا \/ به طور کامل قابل‌درک است، با در نظر گرفتن شرایط
[ترجمه گوگل]امتناع از همکاری آنها کاملا / کاملا قابل درک است، با توجه به شرایط
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The instructions must be understandable to the average user.
...

معنی کلمه understandable به انگلیسی

understandable
• comprehensible, conceivable, capable of being understood
• if you say that someone's behaviour is understandable, you mean that they have reacted to a situation in a natural way.

understandable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد وکیلی
قابل فهم، قابل درک
محدثه فرومدی
فهمیدنی، فهم‌پذیر
امیر فراهانی
قابل درک، قابل فهم، قابل توجیه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی understandable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )