برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

underwrite

/ˈəndərˌraɪt/ /ˌʌndəˈraɪt/

معنی: تعهد کردن، امضاء کردن، در زیر سندی نوشتن
معانی دیگر: هزینه ی چیزی را تامین کردن، (قدیمی) زیر چیزی نوشتن، زیر نویس کردن، زیر نویسی کردن، (سهام و اوراق بهادار) پذیره نویسی کردن، (خرید سهام و غیره را در آینده) تعهد کردن، متقبل شدن، بیمه کردن، تضمین کردن، ضامن شدن، امضاکردن

بررسی کلمه underwrite

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: underwrites, underwriting, underwritten, underwrote
(1) تعریف: to assume financial responsibility or assure financial support for.
مترادف: back, sponsor, subsidize
مشابه: bankroll, capitalize, endorse, endow, finance, fund, patronize, stake, support

(2) تعریف: to insure, as by an insurance policy.
مترادف: cover, guarantee, guaranty, indemnify, insure, warrant
مشابه: insulate, protect

(3) تعریف: to assume liability up to (a specified amount).

(4) تعریف: to assume liability for specified losses by signing (an insurance policy).
مشابه: approve, docket, endorse, formalize, ratify, sign, subscribe, undersign, validate, warrant

(5) تعریف: to write under or at the end of; undersign.
مترادف: endorse, sign, undersign
مشابه: certify, initial, ratify, subscribe, witness

(6) تعریف: to endorse or concur with, by or as if by signing at the end of.
مترادف: approve, back, endorse, subscribe
مشابه: affirm, confirm, ratify, sign, substantiate, support, validate

(7) تعریف: to guarantee the sale of (a security) at an agreed price.
مشابه: certify, guarantee, warrant
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to engage in underwriting, es ...

واژه underwrite در جمله های نمونه

1. the government will underwrite the costs
دولت هزینه را تقبل خواهد کرد

2. No bank would be willing to underwrite such a loss.
[ترجمه ترگمان]هیچ بانکی حاضر نیست برای underwrite چنین چیزی را از دست بدهد
[ترجمه گوگل]هیچ بانک نمی خواهد چنین زیانی را تحت پوشش قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The record company may underwrite the costs of a band's first tour.
[ترجمه ترگمان]شرکت سابقه ممکن است هزینه تور اول یک گروه را تقبل کند
[ترجمه گوگل]شرکت ضبط می تواند هزینه های یک تور گروه اول را تحت پوشش قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government has agreed to underwrite the project with a grant of £5 million.
[ترجمه ترگمان]دولت موافقت کرده‌است که این پروژه را با کمک ۵ میلیون پوند انجام دهد
[ترجمه گوگل]دولت موافقت کرده است که پروژه را با مبلغ 5 میلیون پوند تأمین کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They have undertaken to underwrite a large proportion of the supermarket's deficits.
...

مترادف underwrite

تعهد کردن (فعل)
undertake , guarantee , underwrite
امضاء کردن (فعل)
sign , underwrite , undersign
در زیر سندی نوشتن (فعل)
underwrite

معنی underwrite در دیکشنری تخصصی

underwrite
[حقوق] متقبل هزینه شدن، تضمین خسارت کردن، بیمه کردن، تضمین خرید اوراق بهادار

معنی کلمه underwrite به انگلیسی

underwrite
• give one's signature and thus receive liability; financially sponsor, support through donations; guarantee the sale of shares (finance); provide insurance; write underneath or at the end of (a document)
• if you underwrite an activity or underwrite the cost of it, you agree to provide any money that is needed to cover losses or to buy special equipment; a technical term.

underwrite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
متضمن چيزي يا كسي بودن
امین خدادادی
تخصیص دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی underwrite
کلمه : underwrite
املای فارسی : یوندروریت
اشتباه تایپی : عدیثقصقهفث
عکس underwrite : در گوگل

آیا معنی underwrite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )