برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1278 100 1

unfeeling

/ənˈfiːlɪŋ/ /ʌnˈfiːlɪŋ/

معنی: بی عاطفه، بی حس، سنگ دل، فاقد قوهء لامسه، فاقد احساسات
معانی دیگر: فاقد احساس، کرخ

بررسی کلمه unfeeling

صفت ( adjective )
مشتقات: unfeelingly (adv.), unfeelingness (n.)
(1) تعریف: lacking physical feeling; insensate; numb.
متضاد: feeling, sensitive
مشابه: numb

(2) تعریف: lacking concern or sympathy for others; callous.
متضاد: compassionate, feeling, fond, sensitive, sympathetic
مشابه: callous, cold, cruel, hardhearted, heartless, inhuman, insensitive, obtuse

واژه unfeeling در جمله های نمونه

1. What she saw was just an unfeeling corpse.
[ترجمه ترگمان]چیزی که او دیده فقط یک جسد بی‌احساس بود
[ترجمه گوگل]چیزی که او دید، فقط یک جسد بی نظیر بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was branded an unfeeling bully.
[ترجمه ترگمان] اون یه قلدر بی‌احساس بود
[ترجمه گوگل]او یک قلدر ناخوشایند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She accused me of being unfeeling because I left the cinema dry-eyed.
[ترجمه ترگمان]او من را متهم به بی‌احساس بودن کرد، چون من سینما را با چشمانی خشک ترک کردم
[ترجمه گوگل]او مرا متقاعد کرد که احساس ناخوشایندی را داشته باشد؛ زیرا سینما را به صورت خفیف ترک کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The media has made unfeeling voyeurs of all of us.
[ترجمه ترگمان]رسانه‌ها همه ما را بی‌احساس می‌کنند
[ترجمه گوگل]رسانه ها همه ی ما را وادار به بی اعتنایی کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف unfeeling

بی عاطفه (صفت)
soulless , cruel , callous , heartless , unfeeling , stolid , insensitive , inhuman , obdurate , cold-blooded , cold-hearted , insensate , impassive , unkind
بی حس (صفت)
senseless , passive , dead , vapid , torpid , obtuse , insentient , insensible , callous , unfeeling , stolid , insensitive , numb , impassible , insensate , impassive
سنگ دل (صفت)
unholy , callous , unfeeling , implacable , obdurate , ungodly , fell , inexorable , stony , hard-hearted , stony-hearted
فاقد قوهء لامسه (صفت)
unfeeling
فاقد احساسات (صفت)
unfeeling

معنی کلمه unfeeling به انگلیسی

unfeeling
• not feeling, unsympathetic
• someone who is unfeeling is not sympathetic towards people who are suffering or unhappy.

unfeeling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setayesh-Arya
ظالمانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unfeeling
کلمه : unfeeling
املای فارسی : یونفیلینگ
اشتباه تایپی : عدبثثمهدل
عکس unfeeling : در گوگل

آیا معنی unfeeling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )