برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1221 100 1

univocal


معنی: هم خو، یک صدا، متحدالکلمه، یکنوا، همذوق
معانی دیگر: واضح، آشکار، دارای یک معنی، تک چمی

واژه univocal در جمله های نمونه

1. The main norm to follow is the univocal characteristic, and all is guided by the theory of the modern linguistics.
[ترجمه ترگمان]قاعده اصلی پیروی از مشخصه univocal است و همه آن‌ها توسط نظریه زبان‌شناسی مدرن هدایت می‌شوند
[ترجمه گوگل]هنجار اصلی پیروی از ویژگی های تکاملی است و همه به تئوری زبان شناسی مدرن هدایت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The conceptual abstractness, the semantic homonymy and the univocal meaning, which are the main semantic characteristics of IT terminology, are also discussed.
[ترجمه ترگمان]The مفهومی، homonymy معنایی و مفهوم univocal که ویژگی‌های معنایی اصلی واژگان فن‌آوری اطلاعات هستند نیز مورد بحث قرار می‌گیرند
[ترجمه گوگل]انتزاع مفهومی، همگنمن معناشناختی و معنای یکنواختی که ویژگیهای معنایی اصلی اصطلاحات فناوری اطلاعات هستند، مورد بحث قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. AL is not a univocal concept, as people normally understand it, "privilege", "empowering", "ban lifting"or"confirmation"; it is a plurality of ratification, constraint and b.
[ترجمه ترگمان]AL یک مفهوم univocal نیست، همان طور که مردم به طور معمول آن را درک می‌کنند، \"امتیاز\"، \"تقویت کردن\" یا \"تایید\"؛ این تعدد تصویب، محدودیت و b است
[ترجمه گوگل]AL یک مفهوم یکپارچه نیست، زیرا ...

مترادف univocal

هم خو (صفت)
connatural , congenial , univocal
یک صدا (صفت)
univocal
متحدالکلمه (صفت)
univocal
یکنوا (صفت)
univocal
همذوق (صفت)
univocal

معنی univocal در دیکشنری تخصصی

univocal
[ریاضیات] یک ارزشی، یکسو، یک مفهومی
[ریاضیات] تناظر یکسویی
[ریاضیات] تابع یک ارزشی
[ریاضیات] گسترش یک ارزشی

univocal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی univocal
کلمه : univocal
املای فارسی : یونیوکل
اشتباه تایپی : عدهرخزشم
عکس univocal : در گوگل

آیا معنی univocal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )