برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1225 100 1

unpalatable

بررسی کلمه unpalatable

صفت ( adjective )
(1) تعریف: combined form of palatable.
متضاد: delectable, palatable

- This species of butterfly is unpalatable to birds.
[ترجمه ترگمان] این گونه پروانه برای پرندگان نامطلوب است
[ترجمه گوگل] این گونه پروانه به پرندگان ناسالم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not acceptable or pleasing to the mind or emotions.

- She would rather believe a lie than face the unpalatable truth.
[ترجمه ترگمان] ترجیح می‌داد دروغ به دروغ گفتن حقیقت را باور کند
[ترجمه گوگل] او بیشتر دروغ می گوید تا حقیقت نامطلوب را ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه unpalatable در جمله های نمونه

1. It is an unpalatable fact that rape makes a good news story.
[ترجمه ترگمان]این یک واقعیت ناخوشایند است که تجاوز یک داستان خبر خوب می‌سازد
[ترجمه گوگل]این یک واقعیت غیرمعمول است که تجاوز به یک داستان خبری خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is an unpalatable fact of life that the most deserving people do not often achieve the most success.
[ترجمه ترگمان]این یک واقعیت نامطلوب از زندگی است که the افراد اغلب به موفق‌ترین آن‌ها دست نمی‌زنند
[ترجمه گوگل]این یک واقعیت غیرمعمول زندگی است که افراد با ارزش ترین آنها اغلب موفق به موفقیت نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Only then did I learn the unpalatable truth.
[ترجمه ترگمان]فقط در آن موقع حقیقت را یاد گرفتم
[ترجمه گوگل]فقط آن حقیقت غیرمعمول را یاد گرفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His views on capital punishment are unpalatable to many.
[ترجمه ترگمان]عقاید او درباره مجازات اعدام برای بسیاری نامطلوب است
[ترجمه گوگل]دیدگاه های او در مورد مجازات ا ...

معنی کلمه unpalatable به انگلیسی

unpalatable
• not tasty, not appealing to the palate
• unpalatable food is so unpleasant that you can hardly eat it; a formal word.
• an unpalatable idea is one that you find unpleasant and difficult to accept; a formal word.

unpalatable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پیر ترجمه
غیر قابل قبول، غیر قابل دفاع
Masoud Jalali
ناخوشایند
نامطلوب
kasiri75
غیر خوشمزه در جیره غذایی دام
SuperSU
بد مزه!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unpalatable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )