برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1358 100 1

unstable

/ənˈsteɪbl̩/ /ʌnˈsteɪbl̩/

معنی: نا پایدار، ناپایا، زود گذر، نااستوار، بی ثبات، متزلزل، بی پایه، لرزان
معانی دیگر: ناثابت، ناپابرجا، سست، شل، لق، در تغییر، متغیر، دمدمی، متلون

بررسی کلمه unstable

صفت ( adjective )
مشتقات: unstably (adv.), unstableness (n.)
(1) تعریف: likely to change suddenly; fluctuating.
مترادف: fluctuating, unsteady, up-and-down, volatile
متضاد: stable
مشابه: changeable, fickle, fluid, inconstant, labile, mutable, precarious, shifting, temperamental, unsettled

- an unstable economy
[ترجمه ترگمان] اقتصاد ناپایدار
[ترجمه گوگل] یک اقتصاد ناپایدار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: not steady; not securely fixed.
مترادف: rickety, shaky, unsteady
متضاد: stable, steady
مشابه: decrepit, dilapidated, flimsy, insecure, precarious, tippy, unsound, wobbly

- a rickety, unstable chair
[ترجمه ترگمان] یک صندلی شکسته و ناپایدار
[ترجمه گوگل] یک صندلی ناهموار و ناپایدار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: emotionally or mentally unsound.
مترادف: unbalanced, unsound
متضاد: stable
مشابه: crazy, demented, deranged, erratic, insane, neurotic, nutty, unstrung

...

واژه unstable در جمله های نمونه

1. Some unstable people may panic when they find themselves in trouble.
بعضی از آدم های متزلزل وقتی دچار گرفتاری می شوند، ممکن است دچار وحشت شوند

2. I could detect that the drinking glass was unstable and about to fall.
متوجه شدم که لیوان نوشیدنی بی ثبات بود و داشت می افتاد

3. Cathy's balance became unstable because she was very weary.
وقتی "کتی" به شدت خسته شد، تعادلش بی ثبات شد

4. unstable income
درآمد ناثابت (متغیر)

5. unstable snow turns into avalanche
برف سست تبدیل به بهمن می‌شود.

6. an unstable society
یک اجتماع دستخوش تغییر،جامعه بی‌ثبات

7. the unstable foundation of this bridge
شالوده‌ی سست این پل

8. the unstable sands of the desert
شن‌های ناپابرجای صحرا

9. the unstable temperament of that young poet
مزاج دمدمی آن شاعر جوان

10. a very unstable world economy
یک اقتصاد جهانی کاملا بی‌ثبات

11. That chair looks a bit unstable to me.
[ترجمه ترگمان] اون صندلی برای من یکم بی‌ثبات به نظر میاد
[ترجمه گوگل]این صندلی به نظر من کمی ...

مترادف unstable

نا پایدار (صفت)
fugacious , changeable , astable , unstable , labile , ramshackle , evanescent , transitory , astatic , transient , mutable , impermanent , vacillatory
ناپایا (صفت)
astable , unstable
زود گذر (صفت)
light , fugacious , fleet , unstable , transitory , frail , fugitive , ephemeral , horary , caducous , glancing , transient , momentary , temporary , fungous , passing , perishable , shadowy , sweepy
نااستوار (صفت)
unstable , infirm , instable , fast and loose , invertebrate
بی ثبات (صفت)
fickle , variable , shifty , unstable , shifting , mutable , instable , impermanent , slippery , slippy , inconstant , wonky
متزلزل (صفت)
unstable , ramshackle , insecure , instable , wavery , shaky , precarious , shaking , palsied , trembling , seismic , tottery
بی پایه (صفت)
sessile , unstable , loose , unfounded
لرزان (صفت)
unstable , shaky , wobbly , unsteady , palsied , vibrant , wonky , quakerish , shivery , trepid , shuddery , tottery , trembly

معنی عبارات مرتبط با unstable به فارسی

تعادل ناپایدار
حالت ناپایا

معنی unstable در دیکشنری تخصصی

unstable
[عمران و معماری] ناپایدار - بی ثبات
[برق و الکترونیک] ناپایدار
[مهندسی گاز] ناپایدار ، بی ثبات
[زمین شناسی] ناپاپدار
[نساجی] ناپایدار-کم استحکام
[ریاضیات] ناپایدار، بی ثبات
[پلیمر] ناپایدار
[آب و خاک] هوای ناپایدار
[آب و خاک] توده هوای ناپایدار
[عمران و معماری] آبراه ناپایدار - بستر ناپایدار
[عمران و معماری] خزش ناپایدار
[شیمی] تعادل ناپایدار
[عمران و معماری] تعادل ناپایدار
[مهندسی گاز] تعادل ناپایدار
[نساجی] تعادل ناپایدار
[ریاضیات] تعادل نا پایدار
[عمران و معماری] جریان نامتعادل
[زمین شناسی] گرانی سنج ناپایدار ، گرانی سنج ناایستا.
[معدن] گرانیسنجهای ناپایدار (ژئوفیزیک)
[معدن] زمین ناپایدار (مکانیک سنگ)
[برق و الکترونیک] سروو ناپایدار سروویی که خروجی آن بدون محدودیتی از ورودی آن انحراف پیدا کرده است .
...

معنی کلمه unstable به انگلیسی

unstable
• unsteady, insecure, shaky; changeable, unpredictable
• you can describe something as unstable when it is likely to change suddenly, especially if this creates difficulties or danger in some way.
• unstable objects are likely to move or fall.
• if people are unstable, their emotions and behaviour keep changing because their minds are disturbed or upset.
unstable equilibrium
• condition in which a system went off balance and is not likely to regain stability
mentally unstable
• easily shaken, susceptible to mental breakdowns

unstable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

التن قاسمپور
نا پایدار،بی اساس،بدون پایه
میلاد علی پور
شکننده، ضعیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unstable
کلمه : unstable
املای فارسی : یونستبل
اشتباه تایپی : عدسفشذمث
عکس unstable : در گوگل

آیا معنی unstable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )