برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

unwavering

بررسی کلمه unwavering

صفت ( adjective )
• : تعریف: steady; not moving back and forth or changing positions.
مشابه: resolute, steady

- His friends gave him unwavering support throughout the ordeal of the trial.
[ترجمه ترگمان] دوستانش او را در طول محاکمه محاکمه، محکم به او دادند
[ترجمه گوگل] دوستانش در طول تحمل محاکمه از حمایت بی نظیری برخوردار بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He faced her with an unwavering stare.
[ترجمه ترگمان] با نگاهی مردد به او نگاه کرد
[ترجمه گوگل] او با نگاهی بی وقفه به او مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She has always been unwavering in her opinion of her daughter-in-law.
[ترجمه ترگمان] او همیشه در نظر او نسبت به دخترش تردید داشت
[ترجمه گوگل] او همیشه در مورد نظر دخترش در مورد قانون ثابت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه unwavering در جمله های نمونه

1. She has been encouraged by the unwavering support of her family.
[ترجمه علی] او از حمایت بدون قید و شرط خانواده اش تشویق شده بود.
|
[ترجمه ترگمان]او با حمایت تزلزل‌ناپذیر خانواده‌اش تشویق شده‌است
[ترجمه گوگل]او توسط حمایت بی نظیر خانواده اش تشویق شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His attitude was unwavering.
[ترجمه عادل چایچیان] نگرش او تزلزل ناپذیر بود.
|
[ترجمه ترگمان]رفتار او متزلزل شده بود
[ترجمه گوگل]نگرش او بی رحم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We are witnesses to an obsessive, unwavering process of sorting, labelling, deconstruction and destruction.
[ترجمه ترگمان]ما شاهد روند محکم و محکم مرتب‌سازی، برچسب گذاری ...

معنی کلمه unwavering به انگلیسی

unwavering
• not shaken, strong
• an unwavering feeling or attitude is strong and firm and does not weaken.

unwavering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
خدشه ناپذیر
پابرجا
ثابت قدم
بی تردید
تزلزل ناپذیر
بی شک و تردید
yasaman
ثابت
Sunflower
تغییر ناپذیر
استوار
مصمم
Fixed
حسام
بی دریغ
نارسیس حیدری
راسخ
ملیکا
لغزش ناپذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی unwavering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )