برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1316 100 1

upanishad

واژه upanishad در جمله های نمونه

1. The fairly long Chhandogya - upanishad develops the idea of transmigration of souls.
[ترجمه ترگمان]The نسبتا طولانی ایده of روح را گسترش می‌دهد
[ترجمه گوگل]Chandogya نسبتا طولانی - آپانیشاد ایده انتقال مفهوم روح را توسعه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Isha - upanishad emphasizes the identity of the human soul with the divine soul.
[ترجمه ترگمان]The - بر هویت روح انسان با روح الهی تاکید می‌کند
[ترجمه گوگل]Isha - upanishad بر هویت روح انسان با روح الهی تأکید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Bhagavad Gita refers to itself as an Upanishad.
[ترجمه ترگمان]The گیتا به خودش به عنوان یک Upanishad اشاره می‌کند
[ترجمه گوگل]باگاباد گیتا خود را به عنوان یک اپی نفرت معرفی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The Katha - upanishad, through the story of Nachiketa, discussed death and the permanence of the soul ( Atman ).
[ترجمه ترگمان]The - upanishad، از طریق داستان of، مرگ و دوام روح را مورد بحث و بررسی قرار داد
[ترجم ...

معنی upanishad در دیکشنری تخصصی

upanishad
[یوگا] متن های ودانتایی که شامل تجربه ها و تعلیم های قدیسین درباره حقیقت متعالی می باشد

معنی کلمه upanishad به انگلیسی

upanishad
• one of a class of vedic treatises written in sanskrit which explain the philosophy introduced in the veda

upanishad را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
بخشی موخر کتاب های ودا که تعلیمات فلسفی و معنوی رو شامل میشوند.اوپه نیشاد ها بعد از وداها مهمترین کتب دین مردم هند هستند.این کتاب ها به زبان سانسکریت نوشته شده اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی upanishad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )