برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1321 100 1

veda

/ˈveɪdə/ /ˈveɪdə/

(هر یک از چهار کتاب مقدس هندوها) ودا، ودا، کتاب مقدس باستانی هند

بررسی کلمه veda

اسم ( noun )
مشتقات: Vedaic (adj.)
(1) تعریف: any of four sacred books of Hinduism, consisting of ancient chants, sacred formulas, hymns, and the like.

(2) تعریف: these four books collectively.

(3) تعریف: (pl.) these four books, together with the Upanishads and Brahmanas.

واژه veda در جمله های نمونه

1. Authority of the Veda and the Brahman class.
[ترجمه ترگمان]مقامات the و طبقه Brahman
[ترجمه گوگل]اقتدار ودا و کلاس برهمن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Like all Hindu scriptures, the Rig Veda was passed on primarily in an oral fashion.
[ترجمه ترگمان]مانند تمام کتب مقدس هندوها، Veda Rig عمدتا به صورت شفاهی گذرانده شد
[ترجمه گوگل]همانند کلیه مقالات هندو، Rig Veda در درجه اول به روش شفاهی منتقل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Veda is acclaimed as the oldest extant literature available to humans.
[ترجمه ترگمان]Veda به عنوان قدیمی‌ترین ادبیات موجود در دسترس انسان‌ها مورد تحسین قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]ودا به عنوان قدیمی ترین ادبیات در دسترس برای انسان تحسین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Neither through Veda nor through Tantra nor the six darsanas.
[ترجمه ترگمان]نه از Veda، نه از tantra، نه از شش تا the
[ترجمه گوگل]نه از طریق ودا، نه از طریق تانترا و نه شش darsanas
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با veda به فارسی

(کهن ترین و درازترین بخش کتاب مذهبی هندوها به نام ودا) ریگ ودا

معنی veda در دیکشنری تخصصی

veda
[یوگا] کهن ترین متن های مقدس آریایی ها که بیش از پنج هزار سال پیش به رشته تحریر درآمده اند

معنی کلمه veda به انگلیسی

veda
• sacred hindu writings; any of the four holy books of the veda

veda را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
هریک از چهار کتاب مقدس هندی به نام های یجور ودا،سامه ودا،اتروه ودا و ریگ ودا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی veda
کلمه : veda
املای فارسی : وداع
اشتباه تایپی : رثیش
عکس veda : در گوگل

آیا معنی veda مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )