برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1330 100 1

vigorous

/ˈvɪɡərəs/ /ˈvɪɡərəs/

معنی: قوی، شدید، نیرومند، زورمند
معانی دیگر: تهمتن، قلچماق، (گیاه) برومند، سبز و خرم، خوش رشد، ستهم، قاطع، سخت، زورمندانه، قاطعانه، جدی، مجدانه، محکم، سرسخت، سرسختانه، پرتوان، پرنیرو، قدرتمند، توانمند، پرزور

بررسی کلمه vigorous

صفت ( adjective )
مشتقات: vigorously (adv.), vigorousness (n.)
(1) تعریف: characterized by vigor.
مترادف: potent, powerful, spirited, strong, vital
متضاد: feeble, weak
مشابه: active, aggressive, alive, arduous, athletic, brisk, chipper, doughty, dynamic, effective, emphatic, energetic, enthusiastic, forceful, hard, hardy, lively, robust, strenuous, trenchant, vehement, virile, warm

- The project was a success thanks to the vigorous efforts of the community.
[ترجمه ترگمان] این پروژه به لطف تلاش‌های شدید جامعه به موفقیت دست یافت
[ترجمه گوگل] این پروژه به لطف تلاش های شدید جامعه به موفقیت رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He gave the floor a vigorous cleaning.
[ترجمه mch] او به شدت زمین را تمیز کرد
|
[ترجمه ترگمان] زمین را تمیز کرد
[ترجمه گوگل] او به طبقه تمیز کردن شدید داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A vigorous cheer erupted f ...

واژه vigorous در جمله های نمونه

1. vigorous exercise is not good for everyone
ورزش شدید برای همه کس خوب نیست.

2. a vigorous enemy of materialism
دشمن سرسخت ماده‌گرایی

3. a vigorous fig tree
یک درخت انجیر پربار

4. a vigorous handsome young man
یک مرد جوان پر زور و خوش قیافه

5. a vigorous protest
یک اعتراض شدید

6. the vigorous continuation of resistance
ادامه‌ی سرسختانه‌ی مقاومت

7. the vigorous enforcement of the laws
اجرای قاطعانه‌ی قوانین

8. valleys carved by vigorous youthful streams
دره‌هایی که توسط جویبارهای نیرومند و کاوا حفاری شده‌اند

9. The vigorous young plants grew fast.
[ترجمه ترگمان]گیاهان جوان نیرومند به سرعت رشد کردند
[ترجمه گوگل]گیاهان جوان باشکوه سریع رشد کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The vigorous pursuit of policies is no guarantee of success.
[ترجمه ترگمان]پی‌گیری شدید سیاست‌ها تضمینی برای موفقیت نیست
[ترجمه گوگل] ...

مترادف vigorous

قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
شدید (صفت)
hard , grievous , strenuous , drastic , keen , tough , exquisite , slashing , sopping , chronic , high-wrought , severe , rugged , stalwart , boisterous , forcible , intense , violent , intensive , vigorous , diametric , diametrical , inclement , incontrollable , rigorous , sthenic
نیرومند (صفت)
mighty , puissant , main , solid , strong , orotund , formidable , stout , rugged , brawny , nervy , powerful , potent , valiant , vigorous , hale , prolific , red-blooded , robustious , sinewy , sthenic
زورمند (صفت)
mighty , vigorous

معنی عبارات مرتبط با vigorous به فارسی

بنیه خوب، مزاج قوی

معنی vigorous در دیکشنری تخصصی

Vigorous
[زمین شناسی] پرزور، نیرومند، زورمند، قوی، شدید

معنی کلمه vigorous به انگلیسی

vigorous
• robust, strong; energetic, active
• a vigorous action or activity is done with a lot of energy and enthusiasm.
• someone who is vigorous is healthy and full of energy.
vigorous opposition
• strong disapproval, great objection that cannot be compromised

vigorous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
پر شور و حرارت
ستایش آریا
سخت و پر انرژی
Masum
پویا با نشاط

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vigorous
کلمه : Vigorous
املای فارسی : ویگروس
اشتباه تایپی : رهلخقخعس
عکس Vigorous : در گوگل

آیا معنی vigorous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )