برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

virtually

/ˈvɝːtʃuːəli/ /ˈvɜːtʃʊəli/

تقریبا، کمابیش، عملا، در معنی، واقعا، تقدیرا، معنا

بررسی کلمه virtually

قید ( adverb )
• : تعریف: practically; almost completely; very nearly.
مشابه: almost, practically

- We expected the restaurant to be busy but we were surprised to find it virtually empty.
[ترجمه ترگمان] انتظار داشتیم که رستوران شلوغ باشد، اما تعجب کردیم که آن را عملا خالی یافتیم
[ترجمه گوگل] ما انتظار داشتیم که رستوران مشغول باشد اما ما آن را تقریبا خالی پیدا کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The contractor says the house is virtually finished and we can move in next week.
[ترجمه ترگمان] پیمان‌کار می‌گوید که خانه عملا تمام شده‌است و ما می‌توانیم در هفته آینده حرکت کنیم
[ترجمه گوگل] پیمانکار می گوید که خانه تقریبا به پایان رسیده است و ما می توانیم در هفته آینده حرکت کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It's virtually impossible to enter the building without the proper identification and clearance.
[ترجمه ترگمان] بدون شناسایی و پاک‌سازی مناسب، ورود به ساختمان تقریبا غیر ممکن است
[ترجمه گوگل] تقریبا غیرممکن است که وارد ساختمان شوید بدون شناسایی و ترخیص مناسب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه virtually در جمله های نمونه

1. virtually identical
تقریبا یک جور

2. The hospital had virtually given her up for dead, but she eventually recovered.
[ترجمه ترگمان]بیمارستان عملا او را برای مردن آماده کرده بود، اما بالاخره بهبود پیدا کرد
[ترجمه گوگل]بیمارستان عملا او را برای مرده به ارمغان آورد، اما او در نهایت بهبود یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Libel plaintiffs are virtually obliged to go into the witness box.
[ترجمه ترگمان]در واقع در واقع باید در جایگاه شهود شرکت کنید
[ترجمه گوگل]شاکیان Libel عملا مجبور به رفتن به جعبه شاهد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In Post Offices, virtually every document that's passed across the counter is stamped with a rubber stamp.
[ترجمه ترگمان]در دفاتر پست، عملا هر سندی که از روی پیشخوان عبور می‌کند، با مهر لاستیکی مهر می‌زند
[ترجمه گوگل]در دفاتر پست، تقریبا هر سند که در سراسر شمارنده منتقل می شود با یک مهر و موم لاستیکی مهر می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. When Sotomayor is on form he is virtually i ...

معنی کلمه virtually به انگلیسی

virtually
• in essence, in effect, almost, practically, as good as

virtually را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحیده
نزدیک، تقریبا
فاطمه
مترادف
approximately
نسترن
Roughly
مترادف
Angel
مجازاً
حسین رحمانی
به‌شکل مجازی
میلاد علی پور
به نحوی، به نوعی، تا حدودی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی virtually
کلمه : virtually
املای فارسی : ویرتواللی
اشتباه تایپی : رهقفعشممغ
عکس virtually : در گوگل

آیا معنی virtually مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )