برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

Window seat

/ˈwɪndoʊˈsiːt/ /ˈwɪndəʊsiːt/

(هواپیماو اتوبوس و غیره) صندلی کنار پنجره، صندلی یا نشیمنگاه لب پنجره

بررسی کلمه Window seat

اسم ( noun )
(1) تعریف: a seat built beneath the sill of a window.

(2) تعریف: a seat next to a window, in a plane, car, or the like.

واژه Window seat در جمله های نمونه

1. She sat on the window seat until they climbed down from the roof.
[ترجمه ترگمان]روی صندلی کنار پنجره نشست تا اینکه از بام پایین رفتند
[ترجمه گوگل]او روی صندلی صندلی نشست تا زمانی که از پشت بام بیفتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I always ask for a window seat when I fly.
[ترجمه ترگمان]من همیشه وقتی پرواز می‌کنم یه صندلی کنار پنجره می خوام
[ترجمه گوگل]من همیشه وقتی که پرواز می کنم یک صندلی پنجره ای می خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He requested a window seat for the flight.
[ترجمه ترگمان]از یک صندلی برای پرواز تقاضا کرد
[ترجمه گوگل]او یک صندلی پنجره برای پرواز درخواست کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Paul offers Bill the window seat.
[ترجمه ترگمان]پل صندلی کنار پنجره را به من پیشنهاد می‌کند
[ترجمه گوگل]پل بیل صندلی پنجره را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Window seat به انگلیسی

window seat
• seat built into a window frame
• a window seat is a seat which is fixed to the wall underneath a window in a room.
• a window seat is also a seat next to a window in a train, bus, or aeroplane.

Window seat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
مثلا...تو هواپیما صندلیی که کنار پنجره باشه رو میتونی بگی window seat
roghi_mohi
صندلی کنار پنجره
uncle sadegh
صندلی کنار پنجره هواپیما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی window seat
کلمه : window seat
املای فارسی : ویندوز سیت
اشتباه تایپی : صهدیخص سثشف
عکس window seat : در گوگل

آیا معنی Window seat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )