برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1352 100 1

wellspring

/ˈwelˌsprɪŋ/ /ˈwelˌsprɪŋ/

معنی: منبع، سر چشمه
معانی دیگر: مظهر

بررسی کلمه wellspring

اسم ( noun )
(1) تعریف: the origin of a stream or spring; fountainhead.

(2) تعریف: a rich source or supply, as of ideas, knowledge, or feeling.
مشابه: repository, well

واژه wellspring در جمله های نمونه

1. a wellspring of knowledge
منبع دانش

2. There was a wellspring of courage within her.
[ترجمه ترگمان]در درونش موج عظیمی از شجاعت نهفته بود
[ترجمه گوگل]شجاعت درون او وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Las Vegas became the wellspring of a new style of family values.
[ترجمه ترگمان]لاس وگاس به سبک جدیدی از ارزش‌های خانوادگی تبدیل شد
[ترجمه گوگل]لاس وگاس به دنباله ای از یک سبک جدید ارزش های خانوادگی تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The food went to the Wellspring Soup Kitchen in Stockport, and to needy families in the area.
[ترجمه ترگمان]غذا به آشپزخانه سوپ خوری در Stockport و برای خانواده‌های نیازمند در این منطقه رفت
[ترجمه گوگل]غذا به آشپزخانه سوپ Wellspring در Stockport و خانواده های فقیر در این منطقه رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Man is a wellspring; woman an ocean depth.
[ترجمه ترگمان]انسان یک چشمه جوشان است؛ زنی که عمق اق ...

مترادف wellspring

منبع (اسم)
original , cause , rill , source , provenance , fount , fountainhead , wellspring , headspring , quarry , parent , wellhead
سر چشمه (اسم)
original , principle , derivation , source , origin , root , spring , fountainhead , hotbed , headwaters , fountain , mother , wellspring , headspring , springhead , wellhead

معنی wellspring در دیکشنری تخصصی

Wellspring
[زمین شناسی] سرچشمه فورانی رود - سرچشمه یک رود را گویند.

معنی کلمه wellspring به انگلیسی

wellspring
• fountainhead, source or continual supply (as of water or information, etc.)
wellspring of knowledge
• infinite source of knowledge

wellspring را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wellspring
کلمه : Wellspring
املای فارسی : وللسپرینگ
اشتباه تایپی : صثممسحقهدل
عکس Wellspring : در گوگل

آیا معنی wellspring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )