برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1323 100 1

whim

/ˈwɪm/ /wɪm/

معنی: خیال، هوس، علاقه دمدمی، وهم، پنداره، وسواس، تلون مزاج، تغییر ناگهانی، هوی و هوس
معانی دیگر: ویر، ریژ، هوسبازی، تلون، هر دم خیالی

بررسی کلمه whim

اسم ( noun )
• : تعریف: a sudden odd or capricious desire, impulse, notion, or change of mind; whimsy; caprice.
مترادف: caprice, crotchet, vagary, whimsy
مشابه: conceit, dream, eccentricity, fancy, humor, idea, impulse, inspiration, notion, quirk, urge, wish, yen

- On a whim, I decided to look up some of my old friends from high school.
[ترجمه ترگمان] به خاطر هوس، تصمیم گرفتم که چند تا از دوستان قدیمی‌ام را از دبیرستان بیرون بکشم
[ترجمه گوگل] بر اساس یک هذیان، تصمیم گرفتم بعضی از دوستان قدیمم را از دبیرستان ببینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The parents spoiled their daughter and gave in to her every whim.
[ترجمه ماهیگیر] والدین دخترشان را لوس کرده و به هر خواسته وی تن دادند
|
[ترجمه ترگمان] والدین دخترشان را لوس کردند و هر هوس و هوس خود را به او دادند
[ترجمه گوگل] والدین دخترشان را خراب کردند و هر هتلی را به او دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه whim در جمله های نمونه

1. whim and desire
ریژوکام

2. to gratify a whim
هوسی را اقناع کردن

3. How can I hide away, the whim of fate.
[ترجمه ترگمان]چه طور می‌توانم پنهان شوم، هوس سرنوشت
[ترجمه گوگل]چگونه می توانم پنهان کردن، دلهره سرنوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The bird's nest is vulnerable to the slightest whim of the weather.
[ترجمه ترگمان]لانه پرندگان در برابر هر هوس هوا آسیب‌پذیر است
[ترجمه گوگل]لانه پرنده برای کوچکترین سردرگمی آب و هوا آسیب پذیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I didn't leave just on a whim .
[ترجمه ترگمان]من فقط هوس نکردم
[ترجمه گوگل]من فقط بر روی هوی و هوس نشستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We booked the holiday on a whim.
[ترجمه ترگمان]ما برای یک هوس تعطیلات را رزرو کردیم
[ترجمه گوگل]ما تعطیلات را با یک هذیان رزرو کردیم
[ترجمه ...

مترادف whim

خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
هوس (اسم)
longing , fancy , calf love , lust , caprice , fad , whim , whimsy , fantasy , whim-wham , concupiscence , crotchet , humoresque , whimsey , scape , whigmaleerie , gee , heartthrob , libido , megrim
علاقه دمدمی (اسم)
freak , caprice , fad , whim , whimsy , whim-wham
وهم (اسم)
illusion , fiction , delusion , fancy , specter , whim , fantasy , hallucination , figment , whigmaleerie , mirage
پنداره (اسم)
fancy , imagination , whim
وسواس (اسم)
freak , whim , whimsy , fantasy , whim-wham , whimsey , scape , obsession , scrupulosity , maggot
تلون مزاج (اسم)
whim , whimsy , flightiness , whimsey , inconstancy , whigmaleerie
تغییر ناگهانی (اسم)
mutation , whim , quirk , revulsion , peripeteia
هوی و هوس (اسم)
whim , vagary

معنی عبارات مرتبط با whim به فارسی

زینت هوس انگیز، زلم زیمبو، جواهر بدل، پولک و منجوق، اندیشه ی عجیب و غریب، هوس، هواو هوس، خیال، وسواس، شیی ء یا چیز هوس انگیزو خیالی

معنی whim در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] چرخ دنده بادی به کار گرفته شده برای حمل از چاه ، شامل منبع قدرت و یک استوانه بادی .
[زمین شناسی] سطح و سکوی دایره ای که یک whim - horse بر روی آن قرار می گیرد

معنی کلمه whim به انگلیسی

whim
• fancy, caprice, notion, impulse; device for operating a hoisting rope in a mine
• a whim is a sudden desire to do or have something without any particular reason.

whim را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا زنگی‌آبادی
ویار (زن حمله)
رضا زنگی‌آبادی
on a whim
از روی هوس
مهسا امینی
A whim is a wish to do or have something which seems to have no serious reason or purpose behind it, and often occurs suddenly.
-خواسته یا ایده ای که به طور ناگهانی یا از روی هوس اتفاق میفته.

-هوس .وسوسه .میل
-هوس زودگذر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی whim
کلمه : whim
املای فارسی : وهیم
اشتباه تایپی : صاهئ
عکس whim : در گوگل

آیا معنی whim مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )