برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1358 100 1

whit

/ˈwɪt/ /wɪt/

معنی: ذره، هیچ، تکه، اندک
معانی دیگر: (معمولا در جمله های منفی) ابدا، اصلا، خرده، ابدا

بررسی کلمه whit

اسم ( noun )
• : تعریف: the smallest bit or particle (usu. used in negative construction).
مشابه: grain, modicum, particle, rap

- He's not a whit the wiser.
[ترجمه ترگمان] او ذره‌ای عاقل‌تر از آن نیست
[ترجمه گوگل] او عاقلانه تر از آن نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه whit در جمله های نمونه

1. he was not a whit the wiser
اصلا عاقل‌تر نشده بود.

2. He cared not a whit for the social, political or moral aspects of literature.
[ترجمه ترگمان]اهمیتی به جنبه‌های اجتماعی، سیاسی یا اخلاقی ادبیات نمی‌داد
[ترجمه گوگل]او برای مقاصد اجتماعی، سیاسی یا اخلاقی ادبیات اهمیتی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's not a whit of truth in the statement.
[ترجمه ترگمان]در اظهارات من ذره‌ای از حقیقت وجود ندارد
[ترجمه گوگل]در این بیانیه هیچ حقیقتی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There's not a whit of sense in that head of his!
[ترجمه ترگمان]در راس او ذره‌ای احساس عقل و شعور وجود ندارد
[ترجمه گوگل]در آن سر او هیچ عقلانی وجود ندارد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Sara had not changed a whit.
[ترجمه ترگمان]سارا ذره‌ای عوض نشده
[ترجمه گوگل]سارا چیزی را عوض نکرد
[ترجمه شما] ...

مترادف whit

ذره (اسم)
ace , particle , bit , whit , speck , grain , jot , quantum , atomy , minim , nip , iota , shred , mammock , fraction , dust , stiver , corpuscle , flyspeck , vestige , frustum , groat , little bit , little part , scruple , tittle
هیچ (اسم)
naught , whit , nix , zero , nil , nought
تکه (اسم)
slice , lump , bit , whit , tailing , portion , gob , lot , fragment , item , patch , piece , dab , chunk , morsel , shred , nub , slab , cantle , scrap , doit , dribblet , loaf , ort , smidgen , nubble , pane
اندک (اسم)
whit , scantling , pinch , paucity , drib , modicum , thrum , scruple

معنی عبارات مرتبط با whit به فارسی

معنی کلمه whit به انگلیسی

whit
• bit; smallest part
• you say not a whit or no whit to emphasize that something is not the case at all; an old-fashioned expression.
• whit means the same as whitsun; an informal use.
every whit
• completely, wholly

whit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی whit
کلمه : whit
املای فارسی : وهیت
اشتباه تایپی : صاهف
عکس whit : در گوگل

آیا معنی whit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )