برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

willy nilly

/ˈwɪliˈnɪli/ /ˈwɪliˈnɪli/

خواهی نخواهی، بالیت و لعل، خواه و ناخواه، با بی میلی، ناچار، بالاجبار، ناخواسته، بهر حال، در هر حال

بررسی کلمه willy nilly

قید ( adverb )
• : تعریف: whether one agrees or not; without having a choice; perforce.

- He must willy-nilly give up his prize.
[ترجمه sohi myari] اوباید بالاجبار بیخیال جایزه خود شود.
|
[ترجمه ترگمان] او باید willy را رها کند
[ترجمه گوگل] او باید جایزه خود را از دست بدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
• : تعریف: happening or done regardless of one's wishes.

معنی کلمه willy nilly به انگلیسی

willy nilly
• if something happens to you willy-nilly, it happens whether you like it or not; an informal word.

willy nilly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nepton
همینجوری- الکی-کم و بیش
Somayeh
یک اصطلاح است یعنی: چه بخوای چه نخوای!
لیلی موسوی
چه بخواهد چه نخواهد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی willy nilly
کلمه : willy nilly
املای فارسی : ویلی نیلی
اشتباه تایپی : صهممغ دهممغ
عکس willy nilly : در گوگل

آیا معنی willy nilly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )