برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

winner

/ˈwɪnər/ /ˈwɪnə/

معنی: برنده، فاتح، برنده بازی
معانی دیگر: پیروز، پیروزمند، (عامیانه) کامیار، دارای آینده ی درخشان

بررسی کلمه winner

اسم ( noun )
• : تعریف: one that wins or is favored to win; victor.
متضاد: loser
مشابه: champion, master, victor

واژه winner در جمله های نمونه

1. winner of a blue ribbon
برنده‌ی (جایزه‌ی) نوار آبی

2. the winner of five oscars
برنده‌ی پنج جایزه‌ی اسکار

3. the winner of the lottery could not hide his excitement
برنده‌ی بخت‌آزمایی نمی توانست هیجان خود را پنهان کند.

4. the winner will be decided by the toss of a coin
برنده با شیر یا خط معین خواهد شد.

5. a winner never quits, and a quitter never wins
برنده هرگز لنگ نمی‌اندازد و لنگ‌انداز هرگز برنده نمی‌شود

6. the jury announced the winner
داوران برنده را اعلام کردند.

7. an internecine war that had no winner
جنگ دو سو ویرانگری که برنده نداشت

8. he was proclaimed to be the winner
نام او به عنوان برنده اعلام شد.

9. the ephemeral glory of a contest winner as compared with the eternal glory of scientific and literary greats
افتخار کوته‌زی برنده‌ی یک مسابقه در برابر افتخار ابدی بزرگان علم و ادب

10. the youngest runner emerged as the ultimate winner
جوانترین دونده به عنوان برنده‌ی نهایی سر برافراشت.

11. a crown (of flowers) was awarded to each winner
یک حلقه گل به هریک از برندگان اعطا شد.
...

مترادف winner

برنده (اسم)
winner , cutter
فاتح (اسم)
victor , conqueror , winner
برنده بازی (اسم)
winner

معنی کلمه winner به انگلیسی

winner
• victor; one who wins
• the winner of a prize, race, or competition is the person who wins it.
• if you refer to something as a winner, you mean that it is popular and successful, or likely to be popular and successful; an informal use.
• in games such as football, if a player scores the winner, they score the goal that wins a particular match.
winner of the contest
• person who won first place, person who beat all of his competitors
bible quiz winner
• person who wins the yearly bible trivia contest (israel)
cup winner
• sports team which is currently holding the trophy for winning the last cup final sports competition
israel prize winner
• person who wins the israel prize (national prize awarded to scientists and authors)

winner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nana
Winner مشابه كلمه chmpion است
angel
بعضی مواقع به معنیه (بی عرضه) هم هست
حدیث ایران
برنده
Mobina😜
برنده,فاتح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی winner
کلمه : winner
املای فارسی : ویننر
اشتباه تایپی : صهددثق
عکس winner : در گوگل

آیا معنی winner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )