برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1317 100 1

workforce

/ˈwɜːrkfɔːrs/ /ˈwɜːrkfɔːrs/

واژه workforce در جمله های نمونه

1. To keep the company alive, half the workforce is being made redundant.
[ترجمه ترگمان]برای اینکه شرکت را زنده نگاه دارید، نیمی از نیروی کار در حال اضافه شدن است
[ترجمه گوگل]برای حفظ شرکت زنده، نیمی از نیروی کار از کار افتاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Women now represent almost 50% of the workforce.
[ترجمه ترگمان]امروزه زنان تقریبا ۵۰ % نیروی کار را تشکیل می‌دهند
[ترجمه گوگل]زنان اکنون تقریبا 50٪ نیروی کار را تشکیل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Even in a highly skilled workforce some people will be more capable and thus better paid than others.
[ترجمه ترگمان]حتی در نیروی کار بسیار ماهر برخی افراد توانایی بیشتری دارند و بنابراین بهتر از بقیه پول پرداخت می‌کنند
[ترجمه گوگل]حتی در نیروی کار ماهرانه برخی افراد توانا تر و در نتیجه بهتر از دیگران پول می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We needed to reskill our workforce to cope with massive technological change.
[ترجمه ترگمان]ما نیاز داشتیم نیروی کار خود را برای مقابله با ...

معنی کلمه workforce به انگلیسی

workforce
• manpower, force of workers available, hands; full group of employees in a company (business); percentage of workers in a country in relation to the total population
• the workforce is all the people who work in a particular place, industry, or organization.

workforce را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یونس رمشکی
نیروی کار
مهسا امینی
با توجه به بافت متن :
-پرسنل
-نیروی انسانی
-گارگر
-کارمند
-خدمه
-کارکنان
-خدمتکار
-منشی
مهدی صباغ
noun-countable :
نیروی کار
کارکنان
staff
personnel

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی workforce مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )