برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

working papers

/ˈwɝːkɪŋˈpeɪpərz/ /ˈwɜːkɪŋˈpeɪpəz/

(به ویژه مهاجران و خردسالان) اجازه ی کار، اسناد کار

بررسی کلمه working papers

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: any official documents certifying that a person, esp. an alien or a minor, can legally be employed.

واژه working papers در جمله های نمونه

1. The working papers develop some of the organisational and management implications of proposals in the Review.
[ترجمه ترگمان]مقالات کار برخی از مفاهیم سازمانی و مدیریتی پیشنهادها در بازبینی را توسعه می‌دهند
[ترجمه گوگل]مقالات کاری برخی از مفاهیم سازماندهی و مدیریت پیشنهادات در بازبینی را توسعه می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The documents appear to have been working papers that were used for setting price caps for the authorities.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسد که این اسناد برای تعیین کلاه‌های قیمت برای مقامات استفاده شده‌اند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که اسناد و مدارک کار می کنند که برای تنظیم قیمت ها برای مقامات استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The auditor was required to produce his working papers.
[ترجمه ترگمان]موظف بود که اوراق کار خود را تهیه کند
[ترجمه گوگل]حسابرس مورد نیاز بود که مقالات خود را تولید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This thesis illustrates how CPAs can use audit working papers to present evidence.
...

معنی working papers در دیکشنری تخصصی

working papers
[حقوق] اوراق کر (دادگاه و غیره)، اجازه کار اطفال، گزارش تحقیقی

معنی کلمه working papers به انگلیسی

working papers
• license to work, work permit

working papers را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
كاربرگ
Setayesh-Arya
پروانه کار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی working papers
کلمه : working papers
املای فارسی : ورکینگ پپرس
اشتباه تایپی : صخقنهدل حشحثقس
عکس working papers : در گوگل

آیا معنی working papers مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )