برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1291 100 1

worst

/ˈwɜːrst/ /wɜːst/

معنی: بدترین، بدتر از همه، شکست دادن، وخیم شدن
معانی دیگر: (صفت عالی: bad) بدترین، به بدترین وجه، به بیشترین درجه، بدترین وجه (یا صورت یا درجه و غیره)، بیشترین درجه (و غیره)، بدترین چیز(ها)، vi امتیاز اوردن در مسابقه

بررسی کلمه worst

صفت ( adjective )
(1) تعریف: superl. of bad and ill.
متضاد: best

(2) تعریف: most lacking in quality, advantage, or virtue.
متضاد: best, ideal

- the worst singer
[ترجمه ترگمان] the خواننده
[ترجمه گوگل] بدترین خواننده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the worst choice
[ترجمه ترگمان] بدترین گزینه
[ترجمه گوگل] بدترین انتخاب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: most likely to result in harm or injury.
متضاد: best

- the worst storm
[ترجمه ترگمان] بدترین طوفان
[ترجمه گوگل] بدترین طوفان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
عبارات: at worst, if worst comes to worst
• : تعریف: someone or something that is worst.
...

واژه worst در جمله های نمونه

1. his worst sin
بدترین گناه او

2. the worst book i have ever read
بدترین کتابی که تابه حال خوانده‌ام

3. the worst economic condition
بدترین وضع اقتصادی

4. the worst is yet to come
هنوز باید منتظر بدتر از اینها بود،کجاشو دیدی‌!

5. at worst
در بدترین شرایط (یا وضع یا حالت)

6. they suffered worst
آنها به بدترین صورت رنج بردند.

7. (in) the worst way
(امریکا - خودمانی) خیلی،بسیار زیاد،یک عالمه،به بدترین وجه

8. if (the) worst comes to (the) worst
اگر وضع به بدترین حالت برسد،در بدترین شرایط

9. make the worst of
بدبین بودن (درباره‌ی چیزی)،بدترین احتمالات را درنظر گرفتن

10. he was the worst gossip in our office
او شایعه پراکن‌ترین فرد اداره‌ی ما بود.

11. war is the worst kind of insanity
جنگ بدترین نوع دیوانگی است.

12. give someone the worst of it
شکست دادن،در بدترین وضع قرار دادن

13. if worse comes to worst
اگر بدتر بدترین شود (در بدتری ...

مترادف worst

بدترین (صفت)
arrant , worst
بدتر از همه (صفت)
worst
شکست دادن (فعل)
crush , smash , checkmate , floor , worst , drub , trounce , skunk , defeat , vanquish , outdo , smite
وخیم شدن (فعل)
worst , tense

معنی عبارات مرتبط با worst به فارسی

بدترین وضع یا احتمال، بدبینانه ترین
در بدترین شرایط (یا وضع یا حالت)
اگر وضع به بدترین حالت برسد، در بدترین شرایط
هرچه ازدستش برمیاید بکند
مغلوب کردن

معنی کلمه worst به انگلیسی

worst
• lest desirable situation; least desirable thing
• soundly defeat, overcome, get the better of
• in the most awful manner, in the most grave manner
• worst is the superlative of bad.
• worst is also the superlative of badly.
• if you talk about a particular situation as the worst, you mean that it is the most unpleasant or the most unsatisfactory that you can imagine.
• you use at worst when considering a situation in the most unfavourable or most pessimistic way.
• if you say that something might happen if the worst comes to the worst, you mean that it might happen if the situation develops in the most unfavourable way.
• worst- is used with a past participle to say that a person, place, or thing in an unpleasant or dangerous situation is the one that is most seriously or badly affected by it.
worst case
• worst-case is used to describe the likely outcome of situation if it is considered in the most unfavourable, pessimistic way; used in american english.
worst ever
• worst-ever is used to say that a situation is the most unpleasant, unfavourable, or harmful of its kind that there has ever been.
at the worst
• not worse than -
at worst
• under the most unfavorable conditions
fear the worst
• anticipate the most unfavorable or unpleasant outcome possible
prepare for the worst
• be ready for the worst that could happen
prepared for the worst
• was ready for the least desired situation
the worst
• one that is worse than all the rest, one of the lowest quality

worst را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فلورا
That's not the worst of itاین قسمت بد موضوع نیست بدترین بخش موضوع هنوز مونده بدتر از اینم هست
SuperSU
بد ترین
مهدی گنجی
صفت عالی بدتر.بدترین
tinabailari
بدترین
he is the worst student in the class
او بدترین دانش آموز کلاس است 🏯🏯

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی worst
کلمه : worst
املای فارسی : ورست
اشتباه تایپی : صخقسف
عکس worst : در گوگل

آیا معنی worst مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )