برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
would - do - well - to

would do well to

would do well to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:(one) would do well to (do sth)
used to advise sb that they should do sth
should
one would benefit or fare better from, or be prudent or responsible by, doing some specific task or action
کاردو آیهان
بهتر آن است که
به نفع شخص است که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی would do well to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )