برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1311 100 1

writ of habeas corpus

بررسی کلمه writ of habeas corpus

اسم ( noun )
• : تعریف: a legal order calling for a detained person to be brought before a court, designed to insure against unlawful detention or imprisonment.

واژه writ of habeas corpus در جمله های نمونه

1. His petition for a writ of habeas corpus was denied by the circuit court.
[ترجمه ترگمان]درخواست او برای حکم احضار به دادگاه توسط دادگاه مدار رد شد
[ترجمه گوگل]دادگاه مدارک خود را برای دادخواهی از دادسرای habeas corpus رد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Clause 2:The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.
[ترجمه ترگمان]بند ۲: Privilege کتاب مقدس of نباید معلق بماند، مگر آن که در موارد شورش یا هجوم به امنیت عمومی به آن نیاز داشته باشد
[ترجمه گوگل]ماده 2 مجازات نوشته Habeas Corpus به تعلیق نخواهد افتاد، مگر اینکه در موارد شورش یا تهاجم، امنیت عمومی به آن نیاز داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The applicants, the people receiving the writ of habeas corpus and the admissible agencies form its basic framework .
[ترجمه ترگمان]داوطلبان، افرادی که حکم احضار به دادگاه را دریافت می‌کنند و نهاده‌ای قابل پذیرش چارچوب اساسی خود را شکل می‌دهند
[ترجمه گوگل]متقاضیان، افرادی که می گویند نامه habeas corpus و آژانس های قابل قبول چارچوب اساسی خود را تشکیل می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه writ of habeas corpus به انگلیسی

writ of habeas corpus
• (law) writ requiring that a prisoner be brought before a court to decide the legality of his detention; writ requiring that a person be brought into court for questioning

writ of habeas corpus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس عبداله پور
حق دفاع از خود ( در دادگاه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی writ of habeas corpus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )