برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1357 100 1

write up


1- شرح چیزی را نوشتن، شرح دادن، مورد نگارش قرار دادن 2- (در نگارش) مورد تحسین قرار دادن، تعریف کردن از 3- (حسابداری)بیش از حد قیمت برای چیزی تعیین کردن، زیاد نمودار کردن، (عامیانه) گزارش، (در روزنامه و غیره) شرح، تمجید کتبی

بررسی کلمه write up

اسم ( noun )
حالات: write--ups
• : تعریف: a usu. favorable report, review, biographical sketch, interview, or the like published in a newspaper or magazine.
مشابه: critique
عبارت ( phrase )
• : تعریف: to record or describe in writing, esp. in detail.
مشابه: record

- I wrote up a report of the incident.
[ترجمه ترگمان] من گزارشی از اون حادثه نوشتم
[ترجمه گوگل] من یک گزارش از این حادثه نوشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه write up در جمله های نمونه

1. The editor asked him to write up last night's concert.
[ترجمه ترگمان]دبیر از او خواست که آخرین کنسرت شب را بنویسد
[ترجمه گوگل]سردبیر از او خواست تا کنسرت شب گذشته را بنویسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Students were asked to conduct a survey and write up their findings in the form of a report.
[ترجمه ترگمان]از دانش آموزان خواسته شد تا یک نظرسنجی را انجام دهند و یافته‌های خود را به شکل یک گزارش بنویسند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان خواسته شد تا یک نظرسنجی را انجام دهند و یافته های خود را در قالب یک گزارش بنویسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I have to write up my report before the meeting.
[ترجمه ترگمان]قبل از جلسه باید گزارشم را بنویسم
[ترجمه گوگل]من باید قبل از جلسه گزارش خود را بنویسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I have to write up the notes for homework.
[ترجمه ترگمان]من باید یادداشت‌ها را برای انجام تکالیف بنویسم
[ترجمه گوگل]من باید یادداشت ها را برای تکالیف نوشتم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه write up به انگلیسی

write up
• put in writing; update; describe in detail
• a write-up is an article in a newspaper or magazine, in which someone gives their opinion of a play or a new product.

write up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
to write a report or description of something, as for publication
to write an article about someone or something
ج قاسمی
نقد
نازنین
بازنویسی نهایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی write up
کلمه : write up
املای فارسی : رایت آاپ
اشتباه تایپی : صقهفث عح
عکس write up : در گوگل

آیا معنی write up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )