برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1285 100 1

xenophobic

واژه xenophobic در جمله های نمونه

1. Xenophobic nationalism is on the rise in some West European countries.
[ترجمه ترگمان]ناسیونالیسم Xenophobic در برخی از کشورهای اروپای غربی در حال افزایش است
[ترجمه گوگل]ناسیونالیسم زبانی در برخی از کشورهای اروپای غربی افزایش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We have been traduced in the press as xenophobic bigots.
[ترجمه ترگمان]ما به عنوان افراد متعصب رنگی در مطبوعات پرسه زده بودیم
[ترجمه گوگل]ما در مطب مطبوعات به عنوان دوستداران عامیانه زبانی شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Its campaign against the euro, however, presented xenophobic arguments against further international economic integration.
[ترجمه ترگمان]با این حال، مبارزه این گروه علیه یورو، استدلال‌های بیگانگان علیه یکپارچگی اقتصادی بیشتر بین‌المللی را ارائه کرد
[ترجمه گوگل]با این حال، مبارزاتش علیه یورو، استدلال های ضد نژادی علیه ادغام اقتصادی بین المللی را ارائه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Xenophobic hatred is what foreigners stir against other foreigners.
[ترج ...

معنی کلمه xenophobic به انگلیسی

xenophobic
• exhibiting fear and hatred of strangers or foreigners
• someone who is xenophobic shows a strong dislike or fear of people from other countries; a formal word.

xenophobic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا خانوم
بیگانه‌هراس
لیلا
ضدنژادی
خشایار نوروزی
بیگانه هراسی(صفت)
علی محمودی مترجم روابط بین الملل
بیگانه هراسانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی xenophobic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )