برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1312 100 1

zebra crossing

/ˈziːbrəˈkrɒsɪŋ/ /ˈzebrəˈkrɒsɪŋ/

(انگلیس) خط عابر پیاده

بررسی کلمه zebra crossing

اسم ( noun )
• : تعریف: (chiefly British) a painted pathway of black and white stripes across a road that indicates where pedestrians may cross safely.

واژه zebra crossing در جمله های نمونه

1. The zebra crossings are faded to near invisibility and pedestrians look astonished to be allowed to cross by them.
[ترجمه فاضلپور] خطوط عابر پیاده بتدریج محو میشوند تا عبور عابران پیاده در موقع مجاز بارزتر باشد
|
[ترجمه ترگمان]عبور گورخر کم‌کم محو می‌شود و افراد پیاده شگفت‌زده به نظر می‌رسند که اجازه عبور از روی عابر پیاده را دارند
[ترجمه گوگل]عبور از گورستان به نزدیکی نامرئی محو می شود و عابران پیاده به نظر می رسند که مجاز به عبور از آنها نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Having assisted an old woman at a zebra crossing, I was granted three wishes.
[ترجمه ترگمان]بعد از این که یک پیرزن را در گورخر assisted، سه میل به من دادند
[ترجمه گوگل]پس از کمک به یک پیرمرد در یک گذرگاه گورخر، سه آرزو به من داده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Maybe a zebra crossing could be placed here?
[ترجمه ترگمان]شاید یه گورخر گورخر اینجا گذاشته باشن اینجا؟
[ترجمه گوگل]شاید یک گذرگاه گورخر در اینجا قرار بگیرد؟
...

معنی zebra crossing در دیکشنری تخصصی

zebra crossing
[عمران و معماری] گذرگاه عابر پیاده

معنی کلمه zebra crossing به انگلیسی

zebra crossing
• place where people cross the street, crosswalk
• in britain, a zebra crossing is a place where the road is marked with black and white stripes. vehicles must stop there to let people cross the road.

zebra crossing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
محل عبور عابر پیاده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی zebra crossing
کلمه : zebra crossing
املای فارسی : زبرا کراسینگ
اشتباه تایپی : ظثذقش زقخسسهدل
عکس zebra crossing : در گوگل

آیا معنی zebra crossing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )