انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 950 100 1

آزار

/'AzAr/

مترادف آزار: آسیب، بلا، صدمه، گزند، تعدی، جفا، جور، ستم، ظلم، اذیت، تعذیب، زجر، شکنجه، عذاب، تعب، سختی، محنت، مرارت، مشقت، تاذی، مزاحمت، رنج، رنجه، عنا

معنی آزار در لغت نامه دهخدا

آزار.(اِمص ، اِ) اَذا. ایذاء. اذیت. اذاة. رنج که دهند. رنجگی. عذاب. شکنجه. عقوبت. آسیب. گزند :
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو بهر بهانه بیازاری.
رودکی.
دل گسسته داری از بانگ بلند
رنجگی باشدْت و آزار [ و ] گزند.
رودکی.
پسندش نیامد همی کار من
بکوشد برنج و به آزار من.
فردوسی.
نیامدْش با مغز گفتار اوی
سرش تیزتر شد به آزار اوی...
فردوسی.
ز بس زشت گفتار و کردار اوی
ز بیدادی و درد و آزار اوی...
فردوسی.
پشوتن بدو گفت کاین است راه
بدین باش و آزار مردان مخواه.
فردوسی.
بدانست کاین جادوئی کار اوست
بدو بد رسیدن ز آزار اوست.
فردوسی.
وگر سر بپیچم ز گفتار اوی
هراسان شود دل ز آزار اوی.
فردوسی.
ور بدرّی شکم و بندم از بندم
نرسد ذره ای آزار بفرزندم.
منوچهری.
من نیز از این پس تان ننمایم آزار.
منوچهری.
سوگندان خورد... که ترا هیچ آزار از جهت من نباشد و با تو خیانت نکنم. (تاریخ سیستان ).
امروز آزار کس مجوی که فردا
هم ز تو بی شک بجان تو رسد آزار.
ناصرخسرو.
چون که بجوئی همی آزار من
گر نپسندی ز من آزار خویش ؟
ناصرخسرو.
جانش از آزار آن جهان برهد
هرکه ز دین گرد جان حصار کند.
ناصرخسرو.
جز که آزار و خیانت نشناسند ازیرا
ببدی فعل چو ماران و چو موشان بشمارند.
ناصرخسرو.
بنالد همی پیش گل زار بلبل
که از زاغ آزار بسیار دارد.
ناصرخسرو.
غیبت مکن و مجوی کس را آزار
هم وعده ٔ آن جهان منم باده بیار.
خیام.
گرْت خوی شیر و زور پیل و سم مار نیست
همچو مورو پشه و روباه کم آزار باش.
سنائی.
|| کین. کینه. عداوت. بغض. بغضاء. دلتنگی. آزردگی. ملال. ملالت خاطر. || رنجیدگی.رنجش. شکرآب :
دل من پرآزار از آن بدسگال
نبد دست من چیر بر بدهمال.
ابوشکور.
ز من خسرو آزار دارد همی
دلش از رهی بار دارد همی.
فردوسی.
ترا و مرا رنج بسیار داد
روان وی از ما بی آزار باد.
فردوسی.
بهنگام بدرود کردنْش گفت
که آزار داری ز من در نهفت
گرت هست با شاه ایران بگوی
نباید ترا زین سخن رنگ و بوی.
فردوسی.
ز ره چون بدرگاه شد بار یافت
دل تاجور را بی آزار یافت.
فردوسی.
غمین گشت [ کاوس ] و سودابه را خوار کرد
دل خویشتن زو پر آزار کرد.
فردوسی.
تو نیز همه روز در اندیشه ٔ آنی
کآن چیز کنی کز تو نگیرد دلش آزار.
فرخی.
و خلف بن اللیث از عمرو[ بن لیث ] به آزار رفته بود و بدرگاه خلیفت شده. (تاریخ سیستان ). شاه محمود که پسر مهتر ملک معظم نصیر الحق و الدین است و چند گاه پدر بدیدار جهان آرای او شد و او در خدمت پدر متفق اللفظ والمعنی ملازم تا چنان اوفتاد که بجهت جمعی از عشایر و قبایل مادر، در میان او و پدر آزاری ظاهر گشت و چشم زخم افتاد و شاه معظم رکن الدین محمود بخشم رفت. (تاریخ سیستان ). گفت بدرود باش ای دوست نیک که بروزگار دراز در یک جا بوده ایم و از یکدیگر آزار نداریم. (تاریخ بیهقی ). کسانی که خواجه از ایشان آزاری داشت نیک بشکوهیدند. (تاریخ بیهقی ). ابن الزیات را بکشت بسبب آزاری که از وی داشت بعهد برادرش واثق. (مجمل التواریخ ). اگر در دل او آزاری باقی است ناگاه خیانتی اندیشد. (کلیله و دمنه ).
که سلام ما بقاضی بر کنون
بازگو آزار ما زین مرد دون.
مولوی.
حکما گفته اند هرکه را رنجی بدل رسانیدی...از پاداش آن نیز ایمن مباش که پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند. (گلستان ).
اگر آزاری از من داری که مرا از آن آگاهی نیست بازگوی. (آثارالوزراء عقیلی ). || اندوه. غم. تیمار :
کنون روزگاری بدین برگذشت
دل ما پر آزار و تیمار گشت.
فردوسی.
نسوزد دلت بر چنین کارها
بدین درد و تیمار و آزارها.
فردوسی.
کنون بشنو از من تو ای رادمرد
یکی داستانی پر آزار و درد.
فردوسی.
زمانه نخواهم به آزارتان.
فردوسی.
|| تعب. مشقت. ماندگی :
چو آسوده شد باره ٔ هر دو مرد
ز آزار جنگ و ز ننگ و نبرد.
فردوسی.
|| تألم. توَجّع. رنجیدگی :
بنزد کهان و بنزد مهان
به آزار موری نیرزد جهان.
فردوسی.
چو رامین دید کو را دل بیازرد
نگر تا پوزش آزار چون کرد.
(ویس و رامین ).
|| بیماری.مرض. ناخوشی. داء. درد. عاهت : آزار جوع. || بیماری ، چون جنون و هاری : مگر آزار داری ! || ضرب. کوب. صدمه. || آفت جراحت. || زحمت.
- امثال :
بکش آزار کسان و مکن آزار کسی .
هاتف.
بهشت آنجاست کآزاری نباشد
کسی را با کسی کاری نباشد.
(مصاحب ).
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.
حافظ.
هرچه نه آزار نه گناه . (خواجه عبداﷲ انصاری ).
|| (نف مرخم ) مخفف آزارنده ، در مانند: جان آزار، خاطرآزار، دل آزار، زیردست آزار، کم آزار، گوش آزار، مردم آزار، همسایه آزار. || (ن مف مرخم / نف مرخم ) مخفف آزارده یا آزرده ، چون در زودآزار، به معنی زودرنج :
زودبیز و تند و زودآزار باشد هر شهی
خواجه باری زودبیز و تند و زودآزارنیست.
فرخی.

معنی آزار به فارسی

آزار
( اسم ) ۱ - رنج عذاب شکنجه اذیت. ۲ - تعب مشقت. ۳ - کین کینه بغض عداوت . ۴ - رنجیدگی رنجش شکراب . ۵ - اندوه غم تیمار . ۶ - تائ لم توجع . ۷- ضرب کوب صدمه . ۸ - آفت . ۹ - بیماری مرض ناخوشی بیماری مانند جنون و هاری .
اذیت عقوبت
[ گویش مازنی ] /azzaar/ بیماری صرع - اذیت آزار
[ گویش مازنی ] /aazaar ben/ از توابع دهستان گیل خواران
( اسم ) یرقان زردی .
یرقان زردی
( مصدر ) رنج دادن الم رسانیدن آزردن اذیت کردن .
اذیت کردن رنجانیدن
( مصدر ) آزار کردن آزردن .
( مصدر ) آزار گرفتن از کسی . از او رنجیده و دلتنگ شدن خشمگین شدن نسبت باو.
باو خشم گرفتن آزار گرفتن از کسی
اظهار رنجش کردن
[ گویش مازنی ] /aazaar keti/ دهکده ای از دهستان بابل کنار بابل
( مصدر ) آزردن آزار رسانیدن .
آزردن
( صفت ) ۱ - آنچه موجب آزردن خاطر باشد ۲ - معشوق ستمگر . ۳ - بیرحم ٠
که علی الفور آزار و آسیب رساند
دهی در شهرستان بندرعباس
( صفت ) کسی که مردم را اذیت کند ستمگر ظالم .
یا العازار معاون و نایب مناب حضرت داود بود .
( صفت )۱- سخت رنجیده و دردمندسخت آزرده.
( صفت ) ناراحت کنند. خاطر آزار رسانند. خاطر امر غیر مطبوع .
[psychopath] [روان شناسی] فردی ضداجتماعی به سبب دارا بودن خلق وخوی درونی خاص
( صفت ) آنکه مرتکب کارهایی شود که خدا نپسندد .
( صفت ) آنکه مرتکب کارهایی شود که خدا نپسندد .
معشوقی که به عاشق خود اذیت و آزار رساند .

معنی آزار در فرهنگ معین

آزار
[ په . ] ( اِ.) ۱ - رنج ، عذاب . ۲ - بیماری ، مرض .

معنی آزار در فرهنگ فارسی عمید

آزار
۱. اذیت، آسیب، گزند: آزار بیش زاین گردون بینی / گر تو به هر بهانه بیازاری (رودکی: ۵۱۱).
۲. عملی که موجب رنجش دیگری شود، رنجش.
۳. (بن مضارعِ آزردن و آزاردن) = آزردن
۴. (صفت) آزارنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): دل آزار، زیردست آزار، مردم آزار.
۵. (اسم) [قدیمی] بیماری، ناخوشی، دردومرض.
۶. [قدیمی] ناراحتی.
۷. [قدیمی] کدورت، کینه.
* آزار تلخه: بیماری یرقان، زردی.
* آزار دادن: (مصدر متعدی) رنج دادن، آزار کردن، اذیت کردن، آزردن.
۱. کسی یا چیزی که مایۀ رنجش و آزردگی خاطر باشد.
۲. معشوق ستمگر.
کسی که با مردم بدرفتاری می کند، ستمگر، بی رحم.
کسی یا چیزی که آزار نمی رساند، بی خطر: حیوان بی آزار.
ظالم، ستمکار، جفاپیشه.

آزار در دانشنامه اسلامی

آزار
از عنوان آزار در منابع فقهی به معنای اذیت استفاده شده است و از آن در بابهای صلات، صوم، حج و صید و ذباحه به مناسبت سخن رفته است.
آزار رساندن به مؤمن و نیز پدر و مادر- هر چند با گفتن اف- ، همچنین روزه مستحبی یا سفر اگر موجب اذیت پدر، مادر و جد شود، حرام است.
دفن مرده
واجب است مرده به گونه ای به خاک سپرده شود که بوی آن به کسی آزار نرساند.
کراهت بوی بد در مسجد
رفتن به مسجد برای کسی که بوی دهانش- به خاطر خوردن سیر و مانند آن- دیگران را آزار میدهد، مکروه است.
ذبح حیوان
...
از عنوان آزار در منابع فقهی به معنای اذیت استفاده شده است و از آن در بابهای صلات، صوم، حج و صید و ذباحه به مناسبت سخن رفته است.
آزار رساندن به مؤمن
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۷۴.    
واجب است مرده به گونه ای به خاک سپرده شود که بوی آن به کسی آزار نرساند.
خمینی، روح الله، توضیح المسائل، ص۸۲.    
رفتن به مسجد برای کسی که بوی دهانش- به خاطر خوردن سیر و مانند آن- دیگران را آزار میدهد، مکروه است.
خمینی، روح الله، توضیح المسائل، ص۱۲۶.    
...
از بارزترین نشانه های پیروی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) رعایت حقوق دیگران و اجتناب از آزار رساندن به مردم است. اهمیت این ویژگی در سیره ی نبوی (صلی الله علیه و آله وسلّم) تا بدانجاست که بدون آن نمی توان شخص را مسلمان نامید. ایشان (صلی الله علیه و آله وسلّم) مسلمان را کسی معرفی کردند که مردم از دست و زبان او در امان باشند.
از نظر نبی خاتم (صلی الله علیه و آله وسلّم) آزار مردم در هر شکلش اعم از ترساندن مؤمن، نگاه آزار دهنده،
ورام بن ابی فراس، مجموعه ورام، ج۱، ص۹۸.
عده ای نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) بودند که مردی برخاست و رفت؛ اما کفشش را فراموش کرد ببرد یکی از صحابه کفش را برداشته مخفی کرد. مرد برگشت و سراغ کفشش را از صحابه گرفت مرد صحابی گفت: من آن را برداشته ام. پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: «ترساندن مؤمن چه معنا دارد» مرد صحابی گفت «قسم به آن که تو را به حق برانگیخت من فقط از باب شوخی آن را برداشتم» حضرت (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرمود: «با ترساندن مؤمن شوخی چه معنا دارد.»
ابن اثیر، عزّ الدین، اسدالغابه فی معرفة الصحابه، ج۵، ص۷۳.    
رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) مردم را حتی الامکان به تحمل آزار دیگران فرا خوانده فرمودند: «آزار بزرگتر و کوچکتر و بهتر و بدتر از خودت را تحمل کن که اگر چنین باشی خداوند عزوجل را به گونه ای ملاقات خواهی کرد که برابر فرشتگان بر تو می نازد.»
راوندی، قطب الدین، الدعوات، ص۲۹۵.    
...
آزار رسانی به خود و دیگران، یکی از رذایل اخلاقی و عامل مهم برهم زدن تعادل در زندگی فردی و اجتماعی آحاد بشر است.
دهخدا آزار را ایذاء، اذیت و آزار دادن را، رنج و درد و الم دادن و آزردن و اذیت کردن معنی می کند.
مردم آزاری در قرآن و روایات
در قرآن کریم و احادیث اهل بیت علیهم السلام این رذیله اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و به ریشه یابی آن پرداخته شده است.
← آزار در قرآن
...

آزار در دانشنامه ویکی پدیا

آزار
«آزار» (به انگلیسی: Hurt) ترانهای است که ترنت رزنُر آن را سروده است و اولین بار در آلبوم ۱۹۹۴ ناین اینچ نیلز با نام مارپیچ رو به پائین منتشر شد. تک آهنگ «آزار» که در سال ۱۹۹۵ روانهٔ بازار شد، در آمریکا تا رتبهٔ ۸اُم جدول ترانه های راک مدرن صعود کرد.
جانی کَش نیز نسخه ای از «آزار» را در سال ۲۰۰۲ بازخوانی کرد که تحسین منتقدان را درپی داشت. «آزار» آخرین اثر پُرفروش جانی کَش بود که پیش از مرگش منتشر شد. ویدئوی نسخهٔ جانی کش، با استفاده ار تصاویر قدیمی فیلم ها و اجراهای مختلف او و به کارگردانی مایک رومانک ساخته شده است. این ویدئو در سال ۲۰۰۳ برندهٔ جایزهٔ بهترین تک آهنگ کانتری از جوایز موسیقی انجمن کانتری شد و در سال ۲۰۰۴ گرمی بهترین ویدئوی سال را از آن خود کرد.
آزار (به هندی: Auzaar) فیلمی محصول سال ۱۹۹۷ و به کارگردانی سهیل خان است. در این فیلم بازیگرانی همچون سلمان خان، سانجای کاپور، شیلپا شتی، جانی لور، پارش راوال، ایلا آرون، کیران کومار ایفای نقش کرده اند.
آزار آشوریان بدست داعش (به انگلیسی: Persecution of Assyrians by ISIL) به آشوری ستیزی داعش اشاره اشاره دارد که به دنبال اشغال شمال عراق توسط داعش در اواسط سال ۲۰۱۴ روی داد که به آزار و اذیت آشوریان عراق و سوریه توسط جهادی ها منجر شد.
آزار بوداییان (انگلیسی: Persecution of Buddhists) به آزار بوداییان توسط غیر بوداییان و دیگر بوداییان در تاریخ بوداگرایی گفته می شود.
کشتار مسلمانان میانمار اصطلاحی است که برای کشتار تعداد زیادی از مسلمانان میانمار در اوت-سپتامبر ۲۰۱۷ به کار می رود. از این کشتار در رسانه های ایرانی با عنوان نسل کشی مسلمانان میانمار نیز یاد می شود. همچنین برآورد می شود که دستکم ۶۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا تاکنون به بنگلادش فرار کرده اند.
میانمار چندین سال است که درگیر شورش هایی است که یکی از علل اصلی آن اختلاف میان مسلمانان و بوداییان است. اغلب مسلمانان روهینگیا در اردوگاه های استان راخین زندگی می کنند و بدون اجازه دولت مرکزی اجازه خروج از استان راخین را ندارند. روهینگیایی ها شهروند میانمار محسوب نمی شوند چراکه هنگامی که در سال ۱۹۶۲ میلادی نظامیان از طریق یک کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفتند، همه شهروندان ملزم به داشتن کارت شناسایی ملی شدند اما به روهینگیایی ها فقط کارت هویتی داده شد که آنان را «خارجی» معرفی می کرد و در نتیجه امکان تحصیل و کار آنان را محدود می کرد.
آنگ سان سوچی، رهبر دولت میانمار روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت این کشور نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا از همه در ایالت بحران زدهٔ راخین محافظت کند. سوچی ادعا کرد عاملان خشونت ها در راخین مجازات می شوند و روستاهای مسلمان نشین تحت تأثیر خشونت ها نبوده اند. او از دیپلمات ها خواست تا به راخین بیایند و ببینند. مشاور امنیت ملی آنگ سان سوچی گفت آنهایی که از کشور گریخته اند می توانند به میانمار بازگردند اما این روند باید به بحث گذاشته شود.
اگرچه او بطور مشخص به آوارگی اقلیت روهینگیا اشاره نکرد اما در جریان بازدید نارندرا مودی، نخست وزیر هند با اشاره به اینکه قصد دارد برخی از توصیه های کوفی عنان را هر چه سریعتر به اجرا بگذارد گفت که دولتش در تلاش است تا از همه محافظت کند. او گفت: «ما باید از شهروندانمان مراقبت کنیم، ما باید از هرکسی که در این کشور است محافظت کنیم؛ خواه شهروند ما باشند و خواه نباشند. این وظیفه ماست و در تلاش خواهیم بود آن را به بهترین نحو انجام دهیم. ما می خواهیم به این اطمینان برسیم که همه در حمایت قانون هستند.»
درپی افزایش خشونتها در ایالت راخین بسیاری از منتقدان در سراسر جهان آنگ سان سوچی را متهم کردند که در قبال آنچه بر جامعه ۱٫۱ میلیون نفری مسلمانان روهینگیا می گذرد، سکوت کرده است. حتی برخی از منتقدان خواسته اند جایزه صلح نوبل که در سال ۱۹۹۱ میلادی به او به عنوان قهرمان دموکراسی اعطا شد، پس گرفته شود.
آزارِ زبانی یا قُلدریِ کلامی گونه ای گفتار و توصیفِ کلامیِ منفی از قربانی یا به هیچ انگاشتنِ فرد در سخن است. اگر آزارگر بلافاصله عذرخواهی نکند ممکن است این کردار، یک آزارِ گفتاری باشد. در جامعه معمولاً فردِ زورگو تلاش می کند با قُلدری از طرفِ مقابلِ خود امتیازاتی به دست آورد و دیگران را نیز با خود هم دست کند. چنین افرادی از برقراریِ یک رابطهٔ عاطفیِ درست با دیگران ناتوانند.
آزار زرتشتیان نوعی آزار دینی است که پیروان مزدیسنا را هدف قرار می دهد. آزار زرتشتیان بارها در طول تاریخ این دین رخ داده است. آزار و تبعیض علیه پیروان زرتشت از زمان تغییر اجباری دین شروع شد. مسلمانان آتشکده های آنان را ویران کردند و زرتشتیان را مجبور به پرداخت جزیه کردند. عبادتگاه های آنان هتک حرمت شد، معابدشان ویران گشت و مسلمانان به جای آنان مسجد ساختند. بسیاری از کتابخانه هایشان سوزانده شدند و بسیاری از آثار فرهنگیشان از بین رفتند. به تدریج قوانینی وضع شدند که رفتار زرتشتیان را مشخص می کرد و مشارکت آنان در اجتماع را محدود می ساختند. با گذشت زمان، آزار زرتشتیان گسترش یافت و تعداد زرتشتیان رو به کاهش گذاشت. بیشتر زرتشتیان تحت تبعیض و آزار سیستماتیک مسلمانان مجبور به تغییر دین خود می شدند. هنگامی که یک خانواده ی زرتشتی به اجبار مسلمان می شد، فرزندانش به مدارس اسلامی فرستاده می شدند تا زبان عربی بیاموزد و دین اسلام را فراگیرد. در مواردی روحانیون زرتشتی مسلمانان را علیه آنچه که بدعت گذاران زرتشتی می نامیدند یاری می کردند. جوامع زرتشتی و یهودی در ایران قبل از اسلام و حملهٔ اعراب برای صدها سال با آرامش همزیستی می کردند. این موضوع در کتاب های عهد عتیق بازتاب داده شده است.
آزار سرخ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی غلامحسین طاهری دوست ساختهٔ سال ۱۳۵۰ است.
آزار مسلمانان آزاری دینی است که بر پبروان مذهب اسلامی وارد بیاید. این صفحه، حوادثی را هم در قرون وسطی و هم در تاریخ معاصر که در آن ها مردمان مسلمان از جانب گروه های غیر مسلمان مورد هدف قرار گرفته اند، فهرست می کند.
آزار و اذیت مسلمانان در میانمار، اشاره به درگیری گسترده و قتل عام مسلمانان توسط بوداییان در کشور میانمار دارد. سازمان ملل متحد مسلمانان میانمار را که از طرف دولت این کشور از حقوق شهروندی محروم شده اند را به عنوان «اقلیت دینی که در معرض بیشترین ظلم های انسانی در جهان قرار دارند» معرفی کرده است. در حال حاضر دولت این کشور تابعیت مسلمانان را انکار می کند و آن ها را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش می خواند.
آزار مسلمانان عثمانی یا پاکسازی قومی ترکان پیش از مهاجرت ایشان از آسیای میانه به خاور میانه و قفقاز توسط چینی ها، اقوام مغول و سکاها ی ایرانی تبار در تاریخ ثبت شده است و پس از مهاجرت ایشان از آسیای میانه به خاورمیانه و قفقاز چندین کشتار علیه ایشان توسط ایرانیان، به ویژه اعراب ساکن منطقه و بعدها مهاجمین مغول رخ داد.
آزار مسلمانان عثمانی در دوران نوین و به ویژه قرن های ۱۸ و ۱۹ میلادی شامل کشتار چندین میلیون ترک به ویژه توسط متفقین و کشورهای واقع در بالکان و اغلب به هنگام و پس از جنگ جهانی اول بود. نسل کشی ترکان همراه با تبعید، مهاجرت و جایگزینی اجباری و کشتار وسیع عده بسیاری از مردم ترک نژاد ساکن بالکان صورت پذیرفت و معمولاً با نابودی بخش بزرگی از آثار تاریخی، گورستان ها، خانه ها و دیگر مظاهر تمدنی قوم ترک به ویژه در منطقه بالکان و قفقاز همراه بود.
آزار مسیحیان (انگلیسی: Persecution of Christians) آزار مسیحیان به دوران اولیه مسیحی مربوط می شود. مسیحیان از آزار و شکنجه مذهبی رنج می برند، در دوره های مختلف تاریخی و در حال حاضر، مسیحیان بخاطر ایمانشان به مسیحیت مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند.
آزار و اذیت مردمان هزاره از زمان حکومت عبدالرحمن خان با قتل عام کردن بیش از ۶۰ درصد هزاره ها در افغانستان آغاز شده است. از قتل عام های امروزی می توان به حملهٔ گروه های مسلح کوچی ها در مناطق بهسود اشاره کرد که طی آن چندین روستا و اهالی آنجا با خاک یکسان شدند صحنه جویبارهای خون را به وجود آوردند.
کشتار هزاره ها در سال های اخیر به دست گروه های نظیر القاعده نیز اتفاق افتاده است.در اعتراض به کشتار هزاره ها در کویته، پاکستان راهپیمایی هایی در کابل، بامیان، نیلی و دیگر شهرهای افغانستان و جهان برگزار شد. برخی سازمانِ تندرو و شبه نظامیِ لشکر جنگوی را که در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان فعال است مسئول این قتل ها می دانند. رحمان ملک زاده، وزیر داخله پاکستان نیز مسئولیت قتل ها را بر عهدهٔ لشکر جنگوی و سپاه صحابه دانسته است. معترضان به این قتل ها مقامات پاکستان را به «سهل انگاری» در برخورد با این موضوع محکوم کرده اند.
اقلیت هزاره در کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، بنا بر گزارش ها قربانی آزار و اذیت و خشونت هستند. بنا به برخی از این گزارش ها حداقل ۸۰۰ مرد، زن و کودک هزاره در کویته در سال های اخیر جان خود را از دست داده اند و بیش از ۱۵۰۰ نفر نیز مجروح شده اند. گروه سنی مذهب و تندرو پاکستانی، لشکر جهنگوی را عامل این حملات دانسته اند.
هزاره ها از سده نوزدهم میلادی در پاکستان زندگی می کنند، یعنی از زمانی که به سبب آزار و اذیت های امیر عبدالرحمن خان، از هزاره جات در افغانستان به هند تحت قیومیت بریتانیا گریختند. هزاره های شیعه مذهب در پاکستانِ عمدتاً سنی مذهب، به خاطر چهره مغولی شان به راحتی شناخته می شوند.
ادن آزار (به فرانسوی: Eden Hazard) (تلفظ فرانسوی: ​ (زاده ۷ ژانویه ۱۹۹۱ - للوویر) بازیکن فوتبال اهل بلژیک و بازیکن تیم چلسی است.
ادن به عنوان فرزند تیری هازارد، که خود بازیکن تیم آر.ای. ای لوویرزه بود، قبل از آنکه از مرزهای بلژیک بگذرد و به لیل فرانسه ملحق شود، عضو تیم محلی ای.اف. سی توبیزه بود. با این حال، او در می سال ۲۰۰۷ به توبیزه بازگشت و در دیدار ابتدایی تیم ملی زیر ۱۷ ساله های بلژیک در جام ملت های اروپا، درخشید. او در آن بازی، علاوه بر بازی چشم نوازی که از خود به نمایش گذاشت، یک گل هم برای کشورش از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا یکی از موانع صعود هلند به نیمه نهایی مسابقات شناخته شود.
وی فوتبال حرفه ای را از Lille OSC شروع کرده و در ژوئن ۲۰۱۲ با مبلغ ۳۲ میلیون پوند به باشگاه فوتبال چلسی پیوست.
پرتقال میوه آزار نام سریالی کمدی اینترنتی است که در سال ۲۰۰۹ توسط دن بوئدیگمیر آفریده شد. بوئدیگمیر در نقش یک پرتقال انسان دیسانه قرار دارد که با شوخی های اغلب زننده ی خود باعث آزار و اذیت سبزیجات،میوه ها و دیگز وسایل وسایل آشپزخانه می شود. به دلیل محبوبیت بیش از حد این سریال یوتیوبی، پرتفال میوه آزار یک سریال تلویزیونی، یک بازی، سری اسباب بازی و خط تولید تی شرت مخصوص خود را نیز به راه انداخت.
تعقیب و آزار جستجویی برای یافتن مردمی است دارای پرچسب «ساحره» یا افسونگری، اغلب شامل انتشار ترس یا هیستری جمعی است.
تورگان آزار (انگلیسی: Thorgan Hazard؛ زادهٔ ۲۹ مارس ۱۹۹۳(1993-03-29)) یک بازیکن فوتبال اهل بلژیک است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال بلژیک بازی کرده است.
کیلیان آزار' (به فرانسوی:Kylian Hazard; زاده ۵ اوت ۱۹۹۵) یک بازیکن فوتبال بلژیکی است که هم اکنون در باشگاه فوتبال چلسی بازی می کند. او برادر ادن آزار است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آزار در جدول کلمات

آزار
درد, رنج, زجر, اذیت
آزار دادن
چزاندن
آزار دهنده پدر و مادر
عاق
آزار و اذیت
رنج
آزار و اذیت دادن
چزاندن
آزار و خستگی و بیماری
رنج
بســیار ســخت و آزار دهنده
طاقت فرسا
بیشترین چیزی که مهاجران را آزار می دهد
رنج غربت
دراصطلاح به چیزی می گویند که موجب آزار دایم باشد
ریگ کفش
دل آزار کهنه
نو

معنی آزار به انگلیسی

hurt (اسم)
ازار ، صدمه ، زیان ، ضرر ، اسیب
annoyance (اسم)
رنجش ، دلخوری ، اذیت ، ازار ، ازردگی ، سوزش
trouble (اسم)
سختی ، ازار ، قید ، زحمت ، مزاحمت ، خارش
persecution (اسم)
شکنجه ، اذیت ، ازار ، زجر
torment (اسم)
شکنجه ، عذاب ، غرامت ، ازار ، زحمت ، زجر
excruciation (اسم)
شکنجه ، عذاب ، ازار
harassment (اسم)
اذیت ، ازار ، تعرض ، ستوه ، بستوه اوری
nuisance (اسم)
اذیت ، ازار ، ناگواری ، سر خر ، مایه رنجش ، مایه تصدیع خاطر
vexation (اسم)
رنجش ، ازار ، ازردگی ، تغیر ، حالت تحریک
trade (اسم)
سرگرمی ، ازار ، حرفه ، کسب ، داد و ستد ، سودا ، تجارت ، کاسبی ، سوداگری ، پیشه ، بازرگانی ، شغل ، مبادله کالا ، امد و رفت
hindrance (اسم)
پا بند ، اذیت ، ازار ، منع ، بازماندگی ، مانع ، سبب تاخیر ، پاگیری
disservice (اسم)
ازار ، صدمه ، زیان ، بدی ، بدخدمتی

آزار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی آزار

مهدیس ١٧:٥٠ - ١٣٩٦/٠٤/١٥
آزارَ (اوستایی) 1ـ آزار، اذیت، رنج، بلا، گرفتاری، مصیبت، اندوه، غم2ـ نیرو، توان، قدرت، امکان
|

ابوالفضل عسکری ٢٢:٥٣ - ١٣٩٧/١٢/١٠
اذیت
|

پیشنهاد شما درباره معنی آزار



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

k lover > Tear up
دکتر احمدی رضا > mooning
Ali SHADow > Fashionable
حسن بهارلو > نوعی غذای نرم
Ali > Casual
حسن بهارلو > طبق لیست و غذا
Tahereh > Grilled
مجتبی هنرپیشه > هزیان

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برنامه آزار   • آزارجنسی مردان توسط زنان   • معنی ازار   • ازارجنسی پسران   • آزار زنان توسط داعش   • آزارجنسی زنان   • ازار زنان   • آزارجنسی زنان توسط داعش   • معنی آزار   • مفهوم آزار   • تعریف آزار   • معرفی آزار   • آزار چیست   • آزار یعنی چی   • آزار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزار
کلمه : آزار
اشتباه تایپی : Hchv
آوا : 'AzAr
نقش : اسم
عکس آزار : در گوگل


آیا معنی آزار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )