انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1039 100 1

آسمان

/'AsemAn/

مترادف آسمان: سپهر، سما، طارم، عرش، فلک، کرسی، گردون، فضا، هوا

متضاد آسمان: زمین

معنی اسم آسمان

اسم: آسمان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: ās (e) mān) فضای لایتناهی که منظومه ها و صورت های فلکی در آن قرار دارند، (در اعلام) نام فرشته ای موکل تدابیر امور، (به مجاز) عالم بالا، درگاه قدس خداوند، عالم غیب، جایگاه فرشتگان، عالم الوهیت و قداست، (در قدیم) (گاه شماری) روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم - فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس

معنی آسمان در لغت نامه دهخدا

آسمان. [ س ْ / س ِ ] (اِ) چرخ. سماء. سما. فلک. اثیر. ام النجوم. سپهر. گنبد. گردون. گرزمان. خضراء. خضرا. میناء. عجوز. جرباء. رقیع. ضاحیه. جربةالنجوم. و آن بعقیده ٔ قدماء هفت باشد. مقابل زمین :
اخترانند آسمانْشان جایگاه
هفت تابنده دوان در دو و داه.
رودکی.
همه بازبسته بدین آسمان
که بر برده بینی بسان کیان.
ابوشکور.
سوی آسمان کردش آن مرد روی
بگفت ای خدا این تن من بشوی
از این اَزْغها پاک کن مر مرا
همه آفرین زآفرینش ترا.
ابوشکور.
وآن شب تیره کآن ستاره برفت
وآمد از آسمان بگوش تراک.
خسروی.
ستاره شناسان برِ او شدند
همی زآسمان داستانها زدند.
فردوسی.
ز سُم ّ ستوران در آن پهن دشت
زمین شد شش و آسمان گشت هشت.
فردوسی.
درختش ز یاقوت و آبش گلاب
زمینش سپهر، آسمان آفتاب.
فردوسی.
اگر یاد گیری چنین بیگمان
گشاده ست بر تو در آسمان.
فردوسی.
چگونه رسد نوک تیر خدنگ
بر این آسمان برشده کوه و سنگ.
فردوسی.
کسی را که رستم بود هم نبرد
سرش زآسمان اندرآرد بگرد.
فردوسی.
سپهبد سوی آسمان کرد روی
چنین گفت کای داور راستگوی.
فردوسی.
همی جست بر چاره جستن رهی
سوی آسمان کرد روی آنگهی.
فردوسی.
گرفتی زمین وآنچه بد کام تو
شود آسمان نیز در دام تو.
فردوسی.
و پارسیان او را آسمان نام کردندیعنی ماننده ٔ آس از جهت حرکت او که گرد است . (التفهیم ).
سخاوت تو ندارددر این جهان دریا
سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام.
عنصری.
اسب تاختن گرفتم چنانکه ندانستم که بر زمینم یا در آسمان. (تاریخ بیهقی ).
ز من بگسل بفضل این آشنائی
نه بر من پاسبان کرد آسمانت.
ناصرخسرو.
همی دانم که این جور است لیکن
ندانم زآسمان یا زآسمانگر.
ناصرخسرو.
بگشای درِ آسمان به نیکی
نیکیت کلید در آسمان است (کذا).
ناصرخسرو.
بر آسمانْت خواند خداوند آسمان
بر آسمان چگونه توانی شد از زمی ؟
ناصرخسرو.
آسیاآساست ناساید دمی
آسمان زآن است نام او همی.
عطار.
آنکه میافراخت سر چون خیمه بر گردون به ری
شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب
کرد رو بر آسمان کای آسمان تدبیر چیست
آسمان گفتش ترکت الرأی بالری در جواب.
سلمان ساوجی.
- آسمان برین ؛ فلک اعلی. فلک الافلاک. آسمان نهم. فلک اطلس.
- آسمانها ؛ ج ِ آسمان. سماوات. افلاک. اضاحی.
- هفت آسمان ؛ سم̍وات سبع.
|| مدار. فلک. فلک دائر. چرخ :
نخستین آنچه پیدا شد مَلَک بود
وز آن پس جوهر گردان فلک بود
وز ایشان آمد این اجرام روشن
بسان گل میان سبز گلشن
... اگر بی اخترستی چرخ گردان
نگشتی مختلف اوقات کیهان
نبودی این عللهای زمانی
کز او آید نباتی زندگانی
چو این مایه نبودی رُستنی را
نبودی جانور روی زمی را
وگر بی آسمان بودی ستاره
جهان پرنور بودی هامواره.
(ویس و رامین ).
|| سقف. آسمانه. آسمانخانه. چُخت. چُخد :
خرامان همی رفت بهرام گور
یکی خانه دید آسمانش بلور.
فردوسی.
و آلات زرین داد تا بر آسمان بیت المقدس بیاویزند. (مجمل التواریخ ).
|| بالا. جانب علو :
گر خدو را بر آسمان فکنم
بی گمانم که بر چکاد آید.
طاهر فضل.
وز دژم روی ابر پنداری
کآسمان آسمانه ای است خدنگ.
فرخی.
|| (اِخ ) خدا :
ملک زآن داده ست ما را کن فکان
تا ننالد خلق سوی آسمان.
مولوی.
|| (اِ) آسیا :
دل منه بر عشوه های آسمان زیرا که هست
بی سر و بن کارهای آسمان چون آسمان.
خاقانی.
|| فضا. هوا :
نپرّید بر آسمانش عقاب
از آن بهره ای شخ ّ و بهری سراب.
فردوسی.
چو جادو بکشت آسمان تیره گشت
بر آنسان که چشم اندرو خیره گشت.
فردوسی.
- آسمان وفا ؛ تعبیری مثلی به معنی مَثَل اعلا و امام و صنم عقلی وفا :
ببزم اندرون آسمان وفاست
برزم اندرون تیزچنگ اژدها است.
فردوسی.
- به آسمان شدن ؛ مردن. درگذشتن : پس از این بوسعید صراف کدخدای غازی به آسمان شد. (تاریخ بیهقی ).
- دست بر آسمان برداشتن ؛ دعا کردن با افراختن دو دست :
اوحدی را چو زور و زر کم بود
دست زاری بر آسمان برداشت.
اوحدی.
- امثال :
آسمان به زمین نیامدن ؛ کمی و بیشی سخت در امر پیدا نشدن.
آسمان و ریسمان ؛ من سخن از آسمان می گویم او از ریسمان.
... از ماست بر ما بدِ آسمان .
فردوسی.
مصائب وبلیات که بر ما آید نتیجه ٔ اعمال خود ماست.
به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است ؛ با تغییر شغل یا جای یا مخدوم امید بهتری نیست.
در هفت آسمان یک ستاره نداشتن ؛ سخت فقیر بودن.
قطره ٔ آبی نخورد ماکیان
تا نکند روی سوی آسمان.
امیرخسرو.
آدمی را شکر نعما و آلاء خدای سبحانه و هر منعم دیگر وظیفه است.
کلاه به آسمان انداختن ؛ سخت شادان و راضی بودن.
مرغ که آبکی خورَد سر سوی آسمان کند.
خاقانی.
رجوع به مَثَل «قطره ٔ آبی...» شود.
من سخن از آسمان میگویم او از ریسمان ؛ میان گفتار من و او هیچ تناسبی نیست.

آسمان. [ س ْ / س ِ ](اِ) نام روز بیست وهفتم یا بیست وپنجم و بعضی بیست وششم گفته اند از هر ماه فارسی. و در این روز نیک است بسفر دور شدن و نشاید هیچ کار دیگر کردن :
مه بهمن و آسمان روز بود
که فالم بدین نامه پیروز بود.
فردوسی.
آسمان روز ای چو ماه آسمان
باده نوش و دار دل را شادمان.
مسعودسعد.
و این بیت مسعود مثال برای روز 27 است و بس. || در تداول عوام ، صحو. هوای بی ابر. || (اِخ ) نام فرشته ٔ موکل تدبیر امور و مصالح آسمان روز :
همه ساله ز اشتادو از آسمان
تن و جانْت با شادی و کامتان (کذا).
فردوسی (از جهانگیری ).
|| نام فرشته ٔ موکل بر ممات یعنی عزرائیل. (برهان ).

آسمان. [ س ْ / س ِ ] (اِخ ) نام کوهی نزدیک بندر نخیلو بجنوب ایران.

معنی آسمان به فارسی

آسمان
کوهی است نزدیک بندر نخیلو در جنوب ایران ٠
( اسم ) ۱ - فضای لایتناهی که منظومه ها و صورتهای فلکی در آن قرار دارند ۲ - مجموعه. افلاک در نظر قدما سمائ سپهر. ۳ - هر یک از طبقات هفتگانه یا نه گان. افلاک در نظر قدما فلک . ۴ - قسمتی از فضا که مانند سرپوش بالای سر ما قرار دارد . ۵ - سقف آسمانه . ۶ - بالا جانب علو. ۷ - آس آسیا . ۸ - یکی از ایزدان ۹ - روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی . یا آسمان برین . فلک اعلی فلک الافلاک . یا آسمان وفا . مثل اعلای وفا نمونه و مظهر وفا. یا به آسمان شدن . مردن در گذشتن . یا دست بر آسمان برداشتن . دعا کردن با افراختن دو دست .
چرخ سمائ
[ گویش مازنی ] /aasemaan/ آسمان
[cloudy sky] [علوم جَوّ] آسمان با پوشش اَبر بیش از چهارهشتم
[amorphous sky] [علوم جَوّ] آسمانی با اَبرهای پاره پاره که در آن معمولاً اَبر بالاتر یا لایۀ زبرین دارای بارش است
[ گویش مازنی ] /aasemaan bargh/ درخشش برق آذرخش
[coelostat] [نجوم رصدی و آشکارسازها] ابزاری مجهز به ساعت ران که همواره نقطۀ ثابتی از آسمان را دنبال می کند
[mackerel sky] [علوم جَوّ] آسمانی با مقدار قابل توجهی اَبر پرساکومه ای یا فرازکومه ای با اجزای کوچک، شبیه به فلس های ماهی ماکرو
[skyglow] [نجوم ] هر نوری به جز نور اجرام سماوی که از آسمان شب به زمین بتابد
معرب آسمانگون
بسیار بلند
[land sky] [علوم جَوّ] ظاهر نسبتاً تیرۀ سطح زیرین یک لایۀ اَبر هنگامی که در بالای خشکیِ عاری از برف قرار می گیرد
( اسم ) کاهکشان کهکشان مجره
کهکشان
[water sky] [علوم جَوّ] ظاهر تیرۀ سطح زیرین یک لایۀ اَبر هنگامی که در بالای پهنۀ وسیع آب قرار می گیرد
آسمان خراش
[ گویش مازنی ] /aasmaan rooz/ نام یکی از روزهای مازندرانی مطابق با تقویم تبری
( اسم ) ۱- آنچه سر باسمان کشیده باشد : بسیار مرتفع . ۲ - آسما نخراش .
آسمان خراش
( اسم ) ۱- آنچه سر باسمان کشیده باشد : بسیار مرتفع . ۲ - آسما نخراش .
( اسم ) رعد تندر آسمان غرغره آسمان غرش آسمان غره .
( اسم ) رعد تندر آسمان غرغره آسمان غرش آسمان غره .
( اسم ) رعد تندر آسمان غرغره آسمان غرش آسمان غره .

معنی آسمان در فرهنگ معین

آسمان
(س ِ) [ په . ] (اِمر.) ۱ - سپهر، فلک . ۲ - هر یک از طبقات هفتگانه یا نه گانه افلاک در نظر قدما، فلک . ۳ - یکی از ایزدان . ۴ - روز بیست و هفتم از هر ماه خورشیدی . ، ~ به زمین آمدن کنایه از: اتفاق خارق العاده افتادن و نظم امور را به هم زدن .
( ~. جُ) (ص مر) تهیدست ، فقیر.
( ~. دَ رُِ) (اِمر.) کاهکشان ، کهکشان .
( ~.) (اِمر.) نام روز بیست و هفتم از هر ماه خورشیدی .
( ~. سَ) (ص فا.) طالع بین .
( ~. غُ رُ بِ) (اِمر.) (عا.) = آسمان غرغره . آسمان غرش : رعد، تندر.
( ~. غُ رُِ) (اِمر.) نک آسمان غرنبه .
( ~ُ ) (اِمر.) حرف های بی سر و ته ، سخن های بی فایده .

معنی آسمان در فرهنگ فارسی عمید

آسمان
۱. (نجوم) فضای بی پایان و نیلگون که بالای سر ما دیده می شود. رنگ آبی آن، رنگ هوایی است که کرۀ زمین را احاطه کرده است.
۲. (نجوم) فضایی که ستارگان و کهکشان ها در آن قرار دارند.
۳. سقف بنا.
۴. نیروهایی ماوراءالطبیعه که بر سرنوشت انسان تاثیر می گذارند، سپهر، گردون، فلک.
۵. [قدیمی] روز بیست وهفتم از هر ماه اوستایی: آسمان روز ای چو ماه آسمان / باده نوش و دار دل را شادمان (مسعودسعد: ۵۵۰).
آسمان در حالی که لکه های پراکنده ابر در آن وجود دارد، آسمان پوشیده از لکه های ابر.
= آسمان گون
عمارت بسیاربلند با طبقات زیاد.
کهکشان: به کوچه ای که روی با کف گهرافشان / چو آسمان دره سازی ز بس گهر باری (منجیک: شاعران بی دیوان: ۲۴۹).
= آسمان خراش
بسیار بلند و سربرآسمان کشیده.
= شهاب
رعد، تندر.
= آسمان سا
به رنگ آسمان، آبی کم رنگ، آبی آسمانی، لاجوردی.
هوانورد، هواپیما.

آسمان در دانشنامه اسلامی

آسمان
آسمان در مقابل و بالای زمین قرار دارد و از آن با کلمه سماء نیز یاد می شود.
معادل واژه «آسمان» در عربی «سماء» است به معنی «آنجه در بالا جای دارد، سقف یا سایبان».
ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه    
در قرآن کریم آسمان گاه به صورت مفرد (سماء)
انعام/سوره۶، آیه۳۵.    
پاره ای از مفسران در توضیح آیات مربوط به چگونگی آفرینش آسمانها مطالب کوتاه و بلندی آورده اند: آسمان همچون زمین یک پاره بود و سپس خداوند ان را ۷ بخش گردانید.
محمدبن جریر طبری، تفسیر، ج۷، ص۱۴، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
...
آسمان در قرآن کریم به صورت مفرد و جمع بیش از سیصد بار به کار رفته است. که معنای واحدی دارد.
آسمان، معادل عربی سماء به معنای جهت بالا است و آسمان هر چیز همان است که بالای آن قرار گرفته باشد.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۴۳.    
آسمان در قیامت، استقرار آسمان ها، اعتدال آسمان ها، انشقاق آسمان ها، برکات آسمان ها، تدبیر آسمان ها، تزیین آسمان ها، تعدد آسمان ها، حاکم آسمان ها، خلقت آسمان ها.
یکی از احتمالاتی که مفسران در آیه ۱۰۷ سوره هود داده اند، این است که جهان آخرت هم دارای آسمان و زمین است.
از آیات زیر استفاده می شود که در جهان آخرت هم آسمان و زمین وجود دارد.فاما الذین شقوا ففی النار... • خلدین فیها مادامت السموت و الارض... • و اما الذین سعدوا ففی الجنة خلدین فیها مادامت السموت و الارض...
هود/سوره۱۱، آیه۱۰۶ - ۱۰۸.    
در آیه زیر سماوات به صورت جمع بیان شده است. بنابرین از این آیه تعدد آسمان های آخرت استفاده می شود.فاما الذین شقوا ففی النار... • خلدین فیها مادامت السموت و الارض... • و اما الذین سعدوا ففی الجنة خلدین فیها مادامت السموت و الارض... اما آنها که شقاوتمند شدند در آتشاند...جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمانها و زمین بر پاست... اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود، ما دام که آسمانها و زمین بر پاست
هود/سوره۱۱، آیه۱۰۶ - ۱۰۸.    
 ۱. ↑ هود/سوره۱۱، آیه۱۰۶ - ۱۰۸.    
...
طبق آیات قرآن ، آفرینش آسمان ها در چهار دوره و مرحله که خداوند در برخی آیات از آن ها به یوم تعبیر می کند، صورت گرفته است.
بر اساس آیاتِ قرآن ، چهار مرحله بر آفرینش آسمان ها گذشته است:
← مرحله ماء
از ظاهر برخی آیات استفاده می شود که آفرینش آسمان پس از زمین بوده است: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم ما فِی الأرض جَمیعاً ثُمَّ استَوی إلی السَّماءِ فَسَوّهنَّ سَبعَ سموت».
بقره/سوره۲، آیه۲۹.    
در هفت آیه، مدّت آفرینش آسمان ها و زمین و آن چه در آن ها قرار دارد (جهان آفرینش مادّی) شش روز بیان شده است: «وَ لَقَد خَلَقنا السَّمـوتِ وَ الأرضَ وَ ما بَینَهما فِی سِتَّةِ أیّام...»
ق/سوره۵۰، آیه۳۸.    
...
فاطمه سلام الله علیها، دختری از آسمان، اثر آیت الله حسین مظاهری است که توسط مهرداد آقاشریفیان و عبدالرسول احمدیان گردآوری شده است.
کتاب، حاوی 91 پرسش به همراه پاسخ آن درباره حضرت زهرا(س) در هفت فصل می باشد.
فصل اول درباره خلقت و ولادت این بانوی پاک می باشد. مؤلف چهار سؤال در این باره مطرح کرده و به آن ها پاسخ داده است. یکی از این سؤالات درباره کسانی است که به حضرت خدیجه برای امر تولد این بانو کمک کرده اند. مؤلف در این باره می گوید:
آنچه مسلم است، این است که خداوند سبحان برای احترام حضرت خدیجه(س) از عالم غیب افرادی را فرستاده است؛ چنان که برای حواریین حضرت عیسی، از عالم غیب مائده ای فرستاده است؛ چنان که برای قوم حضرت موسی، مائده ای به نام «مَنّ و سلوی» فرستاده است، لکن خصوصیات این مسائل و موارد معلوم نیست .
بخش دوم کتاب درباره اسامی و القاب حضرت می باشد. نویسنده در این بخش از کتاب کلمه «حوراء الإنسیة» را مرادف و هم معنای «سیدة نساء العالمین» معرفی نموده است .
فصل سوم کتاب درباره سیره فردی و اجتماعی آن حضرت است. یکی از سؤالاتی که در این بخش جواب داده شده است، درباره نوع پوشش حضرت می باشد. مؤلف می گوید: با توجه به تاریخ و خطبه حضرت زهرا در مسجد استفاده می شود که آن حضرت علاوه بر مقنعه، چادری نیز داشتند که سرتاپای آن حضرت پوشانده بود .آسمان در دانشنامه ویکی پدیا

آسمان
آسمان بخشی از جو یا فضای بالای خارج از زمین است که از سطح زمین دیده می شود. به دلایل گوناگون، امکان تعریف دقیق آن وجود ندارد. در طول روز، آسمان آبی دیده می شود که دلیل آن پراکندگی نور خورشید است.آسمان با توجه به جو تغییر میکند.
هوا
آسمان متلاطم
سرسو
ابر در آسمان
عکس آسمان
آسمان بخشی از جو یا فضای خارج از زمین است و می تواند به موارد زیر نیز شااره کند:
هفته نامه آسمان، انتشار از آبان ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
روزنامه آسمان، انتشار در بهمن و اسفند ۱۳۹۲
هواپیمایی آسمان
کره آسمان
معبد آسمان
والتر آسمان
ویکی آسمان یا ویکی اسکای.اوآرجی
آسمان هفته نامه خبری–تحلیلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بود که از آبان۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲ در تهران منتشر می شد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول این مجله عباس بزرگمهر بود و سردبیری آن نیز بر عهده محمد قوچانی بود. حامی مالی این مجله نیز غلامحسین کرباسچی بود.
هفته نامه صدا
انتشار این هفته نامه با دریافت مجوز تغییر نحوه انتشارش از هفته نامه به روزنامه، با روزنامه ای با همین نام ادامه یافت.
این هفته نامه را گروهی از روزنامه نگاران اصلاح طلب که در هفته نامه های شهروند امروز، ایران دخت و همچنین ماهنامه مهرنامه و تجربه فعالیت می کردند، منتشر می کنند. خط مشی ایران دخت شباهت و نزدیکی بسیاری با سیاست های آن هفته نامه ها دارد.
در این هفته نامه یادداشت ها، گفتگوها و گزارش های متعددی در زمینه های سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ منتشر می شود.
آسمان آباد شهری است در استان ایلام در غرب ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان چرداول قرار دارد
دهستان آسمان آباد
آسمان آباد از شمال به دهستان گواور از توابع شهرستان گیلان غرب، از غرب به دهستان چله از توابع شهرستان گیلان غرب از جنوب به شهرستان ایوان غرب و از شرق به شهر سرابله مرز شهرستان چرداول محدود می باشد. فاصله آسمان آباد تا سرابله۱۵kmاست، و فاصله شهر آسمان آباد تاایلام ۴۰ کیلومتر است.
با افتتاح تونل قلاجه (تونل اربعین) در اربعین سال ۱۳۹۶ فاصله شهر آسمان آباد تا کرمانشاه ۱۲ کیلومتر (گردنه) نزدیکتر گردید
آب و هوای منطقه معتدل کوهستانی می باشد و متوسط بارش باران در سالهای پر باران۶۰۰ میلی متر می باشد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا۱۲۰۰ متر است. اطراف منطقه را کوه های قلاجه و پیوان از شمال و شمال غرب و کوه های کتفیفگ بزرگ و کوچک (گه وره و بوچگ) و بانکول از جنوب و جنوب شرق احاطه کرده اند.
آسمان آباد به یکی از دو نام زیر بر می گردد.
دهستان آسمان آباد
آسمان آباد
آسمان آبی (به انگلیسی: Blue Sky) نام فیلم درامی است که در سال ۱۹۹۴ به کارگردانی تونی ریچاردسون و بر پایهٔ رمانی با همین نام از راما لوری استگنر ساخته شد. جسیکا لنگ موفق شد برای بازی در این فیلم در رشتهٔ بهترین بازیگر نقش اول زن برندهٔ جایزه اسکار شود.
۱۶ سپتامبر ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-09-۱۶)
این فیلم در اصل در سال ۱۹۹۱ ساخته شد اما سه سال پس از مرگ کارگردانش، تونی ریچاردسون (نوامبر ۱۹۹۴) اکران شد.
آسمان آبی من (انگلیسی: My Blue Heaven) یک فیلم به کارگردانی هنری کاستر است که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد.
۱۸ دسامبر ۱۹۵۰ (۱۹۵۰-12-۱۸)
هارولد آرلن/Ralph Blane
«آسمان آهنی» (انگلیسی: Iron Sky) فیلمی در ژانر اکشن، علمی–تخیلی، و کمدی است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اودو کیر اشاره کرد.
۱۱ فوریه ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-02-۱۱) (برلین)
۴ آوریل ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-04-۰۴) (فنلاند)
۵ آوریل ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-04-۰۵) (آلمان)
۱۸ آوریل ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-04-۱۸) (سوئد)
۱۹ آوریل ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-04-۱۹) (دانمارک)
فنلاند استرالیا
آسمان اکتبر (به انگلیسی: October Sky) یک فیلم بیوگرافی آمریکایی است که در سال ۱۹۹۹ به کارگردانی جو جانسون (به انگلیسی: Joe Johnson) و بازیگری جیک جیلنهال، کریس کوپر ولورا درن ساخته شده است. این فیلم بر اساس داستان واقعی هومر هیکام (به انگلیسی: Homer Hickam)، فرزند یک معدنچی زغال سنگ است، که الهام بخش پرتاب اسپوتنیک-۱ شد.
آسمان بالای سر و لجن زیر پا (فرانسوی: Le Ciel et la boue) فیلمی در ژانر مستند است که در سال ۱۹۶۱ منتشر شد.
آبی به رنگ آسمان که در ابتدا ۴ فینال آسیا نام داشت، یک فیلم مستند سینمایی بر اساس طرح، پژوهش، تهیه کنندگی و کارگردانی امیر رفیعی است که به تاریخ باشگاه فوتبال استقلال تهران از زمان تاسیس تا پایان فصل ۱۳۹۷-۱۳۹۶ می پردازد. تولید و ساخت این اثر از پاییز ۱۳۹۵ آغاز شده است و کماکان نیز ادامه دارد. همایون ارشادی، مهناز افشار، سیامک انصاری، فرهاد اصلانی، حمیدرضا آذرنگ، بابک حمیدیان و رضا یزدانی نیز راویان این فیلم به نویسندگی خشایار الوند هستند که رضا یزدانی تیتراژ پایانی این اثر را خوانده است.
رضا تاری وردی(تدوین)، میثم نظیمی(مدیر تصویربرداری)، محمد مرتضایی(مدیر صدابرداری)، محمد خرمی نژاد(صدابردار استودیو)، گشتاسب بحرینی و گشسب بانو بحرینی(موسیقی متن)، علی فتح الله زاده (دیگر تهیه کننده فیلم)، نیاز افشین کیا(مجری طرح)، شهاب کاظمی(مشاور تهیه کننده)، سعید اژدر(مدیر تولید) و... از دیگر عوامل تولید و ساخت این مستند هستند.
آتشی روی آسمان (بهزبان انگلیسی:Sky on Fire) نام یک فیلم سینمایی چینی محصول سال ۲۰۱۶ در ژانر فیلم اکشن به کارگردانی رینگو لام و با بازی دانیل وو ، ژانگ روین ، ژانگ_جینگچو می باشد. این فیلم نهایی رینگو لام قبل از مرگ وی در سال ۲۰۱۸ است.
۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۰۱۶-11-۲۵) (China)
<references group="" responsive="">
بحر آسمان یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر ساردوئیه استان کرمان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان کرمان
بالا در آسمان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
بالا در آسمان (ترانه)
بالا در آسمان (فیلم ۲۰۰۹)
بچه های آسمان فیلمی ایرانی به کارگردانی مجید مجیدی محصول ۱۳۷۵ است. این فیلم مورد تحسین منتقدان و جامعه قرار گرفت و باعث شناخت جامعه غرب از مجیدی شد. بچه های آسمان اولین فیلم ایرانی است که به عنوان پنج نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال ۱۹۹۸ انتخاب شده بود و همچنین جایزه های معتبری از جمله جایزه فیپرشی جشنواره بین المللی فیلم مونترال را به دست آورد.
راجر ایبرت در مورد بچه های آسمان نوشت: این فیلم آموزنده و دارای سکانس های فوق العاده است.
بچه های آسمان با فیلم دزد دوچرخه مقایسه شد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
نشریه اگزماینر سه فیلم از مجید مجیدی را در کنار آثار عباس کیارستمی و داریوش مهرجویی در میان ۱۰ فیلم برتر سینمای ایران معرفی کرده است.
فارین پالیسی بچه های آسمان را جزو ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینمای ایران برگزید.
بچه های آسمان در آسیا مورد توجه بسیار قرار گرفت. در سنگاپور جزو پرفروش ترین فیلم های خارجی این کشور و در ژاپن نیز فیلمنامه بچه های آسمان در متون درسی کتاب آموزش زبان انگلیسی دوره دبیرستان این کشور تدریس می شود.
بخشی از فیلمنامه فیلم بچه های آسمان در کتاب درسی مقطع راهنمایی نیز قرار داده شده است.
پسرکی به نام علی کفش های خواهرش را گم می کند. از آنجایی که زهرا کفش دیگری ندارد و پدر هم توانایی مالی خرید کفش نو را ندارد، قرار می گذارند که صبح ها زهرا کتانی علی را بپوشد و ظهر علی با کتانی به مدرسه برود. با وجود تلاشی که زهرا برای به موقع رساندن کفش ها می کند، اما علی هر روز دیر به مدرسه می رسد تا این که...
بچه های آسمان در کشورهای آمریکا، برزیل، هنگ کنگ، ژاپن، استرالیا، سنگاپور، لهستان، آرژانتین، آلمان، اسپانیا، هلند، مکزیک، نروژ، مالزی، فرانسه، بلژیک، یونان و کره جنوبی به نمایش درآمد.
از نظر کاربران وب گاه IMDb این فیلم یکی از ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ سینمای جهان و پنجمین فیلم برتر سال ۱۹۹۷ جهان می باشد.
مختصات: ۲۸°۵۲′۴۳٫۹۵″ شمالی ۵۷°۲۷′۵٫۸۷″ شرقی / ۲۸٫۸۷۸۸۷۵۰°شمالی ۵۷٫۴۵۱۶۳۰۶°شرقی / 28.8788750; 57.4516306نبو
بحرآسمان یک منطقه حفاظت شده زیستی در استان کرمان ایران است.
منطقه بحر آسمان در دهه ۱۳۵۰ به واسطه ارزش های منحصر به فرد بخش های جنوبی منطقه در حوزه کوه قرقطوئیه با احداث پاسگاه در منطقه اسفندقه اقدامات لازم جهت حفاظت منطقه به عمل می آمده است ولی به واسطه نبود امنیت در محل بطور کل حفاظت آن تا چند سال قبل متوقف شده بود. سپس طی مصوبه شماره ۳۲۹ شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت) مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۲ با وسعت ۱۱۹۵۷۳ هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده بحر آسمان به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.
این منطقه در ۲۱۵ کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان، ۲۵ کیلومتری شرق شهرستان رابر و همچنین ۴۰ کیلومتری شمال غرب شهرستان جیرفت واقع شده است.
برج آسمان (به انگلیسی: Sky Tower) برجی مخابراتی در اوکلند نیوزیلند است. کار ساخت این برج از سال ۱۹۹۴ آغاز شد و در سال ۱۹۹۷ پایان یافت. ارتفاع این برج عظیم ۳۲۸متر است. هزینه ساخت این برج ۵۰ میلیون دلار آمریکا برآورد شده است. به طور میانگین روزانه ۱۱۵۰ نفر از این برج دیدن می کنند.
طبقه ۵۰= اتاق استراحت
طبقه ۵۱= طبقه اصلی رصد
طبقه ۵۲= رستوران گردان ۳۶۵ درجه
طبقه ۵۳= رستوران یاشگاه شکر
طبقه ۵۴= طبقه آسمان
ویکی پدیای انگلیسی
پرواز شماره ۷۴۶ هواپیمایی آسمان یک پرواز تجاری متعلق به هواپیمایی آسمان بود که در حال پرواز از فرودگاه اصفهان به سمت تهران در حوالی نطنز سقوط کرد. این هواپیما ساعت ۲۳:۰۵ ۲۰ مهر ۱۳۷۳ دچار سانحه شد و همهٔ ۵۹ مسافر آن به همراه ۷ خدمه پرواز کشته شدند.
آمار سقوط هواپیما در ایران
هواپیمایی که در این سانحه سقوط کرد از نوع فوکر ۲۸ بود که توسط هواپیمایی آسمان مورد استفاده قرار می گرفت. این هواپیما در سال ۱۹۷۳ وارد خدمت شده و در سال ۱۹۹۲ وارد ناوگان آسمان شده بود.
این هواپیما ۱۵ دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه اصفهان، در ارتفاع ۱۱۰۰۰ پایی به کوه کرکس برخورد کرد. علت سانحه نقص فنی هواپیما و خارج شدن از کنترل اعلام شد.
خلبان سیروس ترابی
پرواز شماره ۳۷۰۴ هواپیمایی آسمان یک پرواز برنامه ریزی شده داخلی از مبدأ تهران به مقصد یاسوج بود. در روز یک شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ یک فروند هواپیمای ای تی آر ۷۲ شرکت هواپیمایی آسمان (EP3704/IRC3704) بعد از ۵۰ دقیقه پرواز از تهران به سمت یاسوج در حوالی سمیرم بعد از اصابت به کوه دنا سقوط کرد. این حادثه در قلهٔ پازن پیر کوه دنا در جنوب روستای کهنگان از توابع پادنا در یکصد و بیست کیلومتری سمیرم رخ داد. طبق اعلام مدیر روابط عمومی هواپیمایی آسمان همه سرنشینان این پرواز کشته شده اند. پیدا کردن لاشه این هواپیما حدود ۴۸ ساعت به طول انجامید. کاپیتان حجت الله فولاد هدایت این پرواز را بر عهده داشت. همچنین این هواپیما در تاریخ۶بهمن هم دچار نقص فنی و بازگشت از نیمه راه به تهران شده بود.
هواپیمایی آسمان
فهرست سانحه های هوایی در ایران
این هواپیما ساعت هشت صبح از تهران پرواز کرد و پنجاه دقیقه بعد از صفحه رادار محو شد. هواپیمای مذکور حدود ۲۴ سال سن پروازی داشت. در این پرواز ۵۹ مسافر، ۲ مهماندار (بهنام رضایی نیارکی و محمد حسین فرشسنگی)، ۲ نفر امنیت پرواز (محمود بهشتی و فرهاد معصومی) و ۲ نفر خلبان و کمک خلبان (خلبان حجت الله فولاد و کمک خلبان کاوه خلیلی) حضور داشتند.
سقوط این هواپیما بازتاب گسترده و سریعی در رسانه های عربی و غربی داشت.
با توجه به اطلاعات سایت فلایت رادار ۲۴ که پروازهای هواپیما را از روش تبدیل چندگانه پیگیری می کند آخرین سیگنال از هواپیما در ساعت UTC ۰۵:۵۵ در ارتفاع ۱۶۹۷۵ پا از سطح دریا و در حال کاهش ارتفاع ارسال شده است.
پرواز شماره ۶۸۹۵ هواپیمایی آسمان (EP 6895) نام پروازی از مسیر بیشکک به تهران بود که لحظاتی پس از پرواز در نزدیکی بیشکک سقوط کرد. هواپیمای بوئینگ ۲۰۰-۷۳۷ که متعلق به شرکت ایتک ایر بود برای هواپیمایی آسمان مسافر جابجا می کرد. این هواپیما با کد EX-009 مورد شناسایی قرار می گرفت. هواپیما بیشکک در قرقیزستان را به مقصد فرودگاه امام خمینی ترک کرده بود که در ساعت ۲۰:۳۰ روز ۳ شهریور ۱۳۸۷ به وقت محلی در نزدیکی فرودگاه بین المللی مناس سقوط کرد و عده کثیری از مسافرین آن کشته شدند.
هواپیما ۹۰ سرنشین داشت که از این تعداد ۶۸ نفر کشته شدند. گزارش شد که ۲۲ نفر زنده مانده اند؛ و ۲ نفر از نجات یافتگان خدمهٔ پروازی بوده اند. اعضای یک تیم ورزشی جوانان قرقیزستان نیز در این پرواز در حال سفر به ایران بودند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های آسمان

آسمان به هر چیزی که بالای سطح کره زمین جای دارد گفته می شود.
• «آسمان نان روزانهٔ چشمان است.» -> رالف والدو امرسن
• نشانه شناسی: «آسمان تقریباً نمادی جهانی است…»
• «آسمان ظهوری مستقیم از ماوراء از قدرت، از بقا و از قداست است:آنچه که هیچ یک از زندگان زمین نمی تواند بدان نایل شوند.»
• «آسمان نمادی پیچیده از نظم مقدس کیهان است، و با حرکت دورانی و منظم ستارگان آشکار می شود و در خفا نظم معتالی را در جهان مادی و بی آنکه رؤیت شود، نظم ماورایی الهی و نظم باقی بشری را القا می کند.»
• «آسمان به ترتیبی جهانی نمادِ آن قدرت برتر، چه نیکوسرشت و چه هیبت آور است که بر آدمی اعمال می شود.»
• «... آسمان نماد آگاهی است… واژهٔ آسمان اغلب برای مفهوم به کار می رود…» ژان شوالیه -> مطلق آروزهای بشری

آسمان در جدول کلمات

آسمان
سما, سپهر, فلک
آسمان جل
لات
آسمان دره
کهکشان, مجره
آسمان عرب
سما
آسمان غرنبه
رعد
آسمان و فلک
سپهر
الهه آسمان هند
ایندرا
بازیگر مرد آمریکایی فیلم های «مأموریت غیر ممکن» و « آسمان وانیلی»
کروز
خدای آسمان هندوها
ایندرا
خدای طوفان و آسمان هندوان
ایندرا

آسمان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

نيلوفر ١٥:٠٤ - ١٣٩٦/٠٣/٢٢
چرخ فلك
|

Huruurutu ١١:٠٥ - ١٣٩٦/١٢/١٥
یکی دیگر از مهنی ها : فلک . آسمان
|

تاشبور ١٩:١٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢١
در زبان ترکی استانبولی می شود: گوک
|

آسمان ٠٠:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٢
عظمت و بزرگی
|

علی سیریزی ٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٣
به بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی آسمان روز گویند.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسمان   • هواپیمایی ماهان خرید بلیط   • آسمان شعر   • هواپیمایی ایران ایر تور   • هواپیمایی آسمان پرواز خارجی   • آسمان شب   • آسمان چیست؟؟   • هواپیمایی قشم   • معنی آسمان   • مفهوم آسمان   • تعریف آسمان   • معرفی آسمان   • آسمان یعنی چی   • آسمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسمان
کلمه : آسمان
اشتباه تایپی : Hslhk
آوا : 'AsemAn
نقش : اسم
عکس آسمان : در گوگل


آیا معنی آسمان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )