انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 984 100 1

آسیا

/'AsiyA/

مترادف آسیا: آسیاب، آسک، آس، چرخاب، طاحنه، کرسی

معنی آسیا در لغت نامه دهخدا

آسیا. (اِ) دستگاهی خرد کردن و آرد کردن حبوب یا گچ و آهک و مانند آن ، یا گرفتن روغن و شیره ٔ نبات و جز آن را. رحی. طاحونه. آس.آسیاو. این کلمه بر همه ٔ انواع از بادی و آبی و دستی و ستوری اطلاق شود : و ایشان را [ مردم سیستان را ] آسیاها است بر باد ساخته. (حدودالعالم ).
آس شدم زیر آسیای زمانه
نیسته خواهم شدن همی بکرانه.
کسائی.
چونکه یکی تاج و بساک ملوک
باز یکی کوفته ٔ آسیاست.
کسائی.
هم اندر دژش کشتمند و گیا
درخت برومند و هم آسیا.
فردوسی.
ستوران و پیلان چو تخم گیا
شد اندر دم پرّه ٔ آسیا.
فردوسی.
چه جای نشست تو بود آسیا
پر از گندم و خاک و چندی گیا؟
فردوسی.
بدو گفت کای شاه خورشیدروی
بدین آسیا چون رسیدی بگوی.
فردوسی.
همی تاخت جوشان چو از ابر برق
یکی آسیا دید بر آب زرق
فرود آمد از اسب شاه جهان
ز بدخواه در آسیا شد نهان.
فردوسی.
چنان برخروشیدم از پشت زین
که چون آسیا شد بر ایشان زمین.
فردوسی.
یکی آسیا دید در پیش ده
نشسته پراکنده مردان مه.
فردوسی.
یکی کوهش آمد به ره پرگیا
بدو اندرون چشمه و آسیا.
فردوسی.
که در آسیاماهروی ترا
جهاندار و دیهیم جوی ترا
بدشنه جگرگاه بشکافتند
برهنه به آب اندر انداختند.
فردوسی.
آسمان آسیای گردان است
آسمان آسمان کند هزمان.
لبیبی.
تا دل من آس شد در آسیای عشق او
هست پنداری غبار آسیا [ بر ] سر مرا.
لبیبی.
دوستا جای بین و مرد شناس
شد نخواهم به آسیای تو آس.
لبیبی.
آسیای زودگرد است این فلک
زو نشاید بود شاد و نی حزین.
ناصرخسرو.
این جای فنائی چه آسیائیست
آن دیگر بی شک چو آسیا نیست.
ناصرخسرو.
بسنگ آسیا ماند بگردش
فرود آید همی چون سنگ بر سر.
ناصرخسرو.
چیست بنگر ز آسیا مر آسیابان را،غله
گر نبایستیش غلّه آسیا ناراستی.
ناصرخسرو.
گرچه موش از آسیا بسیار دارد فایده
بیگمان روزی فروکوبد سر موش آسیا.
ناصرخسرو.
چرخ است خراس آسیارو
چه کهنه چه نو در آسیا جو.
امیرخسرو.
گفت مرد آن بود که درهمه وقت
سنگ زیرین آسیا باشد.
کمال اسماعیل.
- آسیا بخون گردانیدن ؛ خلقی عظیم را در یک جای بکشتن.
- آسیا بخون گشتن ؛ قتل و کشتاری سخت و عظیم روی دادن :
از ایشان [ از ترکان ] بکشتند چندان سپاه
کزآن تنگ شد جای آوردگاه
چنان خون همی رفت بر کوه و دشت
کزآن آسیاها بخون در بگشت.
دقیقی.
بخون غرقه شد خاک و سنگ و گیا
بگشتی بخون گر بدی آسیا.
فردوسی.
دل بر این گنبد گردنده منه کاین دولاب
آسیائی است که بر خون عزیزان گردد.
عبید زاکانی (از کلیات ).
- از آسیا بانگ بودن ؛ در امری خرد یا بزرگ بی ارزترین حصه و سهل ِ فعل و عمل را داشتن :
باتو باشم درست و ششدانگم
بی تو باشم از آسیا بانگم.
سنائی.
- در آسیای روزگار بگشتن ؛ بتصاریف و تحولات و مصائب آن دچار شدن : و از پس برافتادن ، سپاه سالار غازی سعید در آسیای روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود. (تاریخ بیهقی ).
- ریش را در آسیا سفید کرده بودن ؛ با سالخوردگی بی تجربه و جاهل بودن.
|| بتسامُح ، سنگ آسیا. آسیاسنگ. حجر طاحونه. رحی. (السامی فی الاسامی ). لافظه. (السامی فی الاسامی ) :
با گران جان مگوی هرگز راز
کآسیا چون دو شد شود غماز.
سنائی.
مابین آسمان و زمین جای عیش نیست
یک دانه چون جهد ز میان دو آسیا؟
سعدی.
- آسیا، آسیای فلک ، آسیای چرخ ؛ آسمان :
ای خردمند پس گمان تو چیست
کاین دوان آسیا کی آساید؟
ناصرخسرو.
غافل کی بود خداوند از آنچ
رفت در این سبز و بلند آسیاش ؟
ناصرخسرو.
چندین همی بقدرت او گردد
این آسیای تیزرو بی در.
ناصرخسرو.
این آسیا دوان و در او من نشسته پست
ایدون سپیدسار در این آسیا شدم.
ناصرخسرو.
ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور
وی آسیای چرخ تنم تنگ تر بسای.
مسعودسعد.
- آسیا، آسیای معده ؛ مجازاً، معده. جهاز هاضمه :
شکمی باید آهنین چون سنگ
کآسیاش از خورش نیاید تنگ.
نظامی.
|| آسیاخانه.
- آسیا کردن ؛ طحن. و برای آسیای آبی و آسیای بادی و آسیای ستوری و آسیای بزرگ و آسیای اشتری و آسیای گاوی و آسیای دستی و مانند آن رجوع به آس شود.
- آسیای باد ؛ بادآس :
از شکست ماست گردش چرخ بی بنیاد را
نیست غیر از دانه آبی آسیای باد را.
صائب.
- امثال :
آبیست زیر پرّه که می گردد آسیا ؛ این معلول را بی شک علتی است.
آسیا بنوبت ، آسیا و پستا ؛ هر کسی را باید بانتظار نوبت خود بود.
از آسیا من می آیم تو میگوئی پستا نیست .
بی آرد می شود بسوی خانه زآسیا
آنکو نبرده گندم و جو به آسیا شده ست.
ناصرخسرو.
چو بارم آرد شد دیگرچرا در آسیا مانم ؟
صائب.
چون خشت به آسیا بری خاک آری
بد میکنی و نیک طمع میداری
هم بد باشد جزای بدکرداری
نشنیدستی تواین مثل پنداری...
؟(از تاریخ گیلان مرعشی ).
دخل آب روان است و خرج آسیای گردان .
(گلستان ).
گوئی مرا براه آسیا دیدی ؛ سخت نامهربانی ، چونانکه دوستی یا خویشی در میان ما نبوده و تنهایک بار براه آسیا یکدیگر را دیده ایم :
می بگذری و نپرسی از کارم
مانام براه آسیا دیدی.
عطار.
مرد باید که در کشاکش دهر
سنگ زیرین آسیا باشد.
؟

آسیا. (اِ) هر یک از دندانهای سرپَخ و درشت که خوردنی خشک و سخت را نرم و خرد کند، و شمار آن در آدمیان بیست باشد، ده در فک زبرین و ده دیگر در فک زیرین و جای آنها در پی ضواحک است. و نام هر یک از آن ده کرسی و به عربی طاحنه و رحی و مجموع آن طواحن و ارحاء باشد.

آسیا. (اِخ ) (کلمه ٔ یونانی. ابوریحان بیرونی ) و آن نام یکی از پنج برّ زمین است و آسیای کبری همانست . و این قطعه از چهار خشکی دیگر زمین بزرگتر باشد. آسیا قدیمترین ناحیه ٔ مسکون و مهد تمدن بشر است و حدود آن از شمال اوقیانوس منجمد و از مشرق اوقیانوس کبیر و دریای برنگ (برینگ ) و از جنوب دریای چین و اقیانوس هند و از مغرب دریای احمر و ترعه ٔ سوئز و مدیترانه باشد. این قاره چهار بار و نیم از اروپا بزرگتر است (45 میلیون کیلومترمربع) و از ضمایم آن بحر خزر و کوههای اورال است. این برّ در قدیم بقسمتهای زیرین منقسم میشده است : آسیای صغیر. ارمینیه. خراسان (پارتیا یا باختر). بین النهرین (آرام نهرین. آرام ناهارائیم ). بابل یا کلده. آشور و سوریه و کُلشید و عربستان و ایران و هندوستان و سیتی یا سارمانی (ممالک مردم سین یا چین ). وممالک کنونی آن آسیای روس (سیبری و قفقاز). منچوریا. مغولستان. تبت. ترکیه. سوریه. فلسطین. بین النهرین.عربستان (عراق عرب ). ایران. افغانستان. بلوچستان. ترکستان. هندوستان. بیرمانی. سیام. کامبوژ. آنام. تُنکن. هندوچین. چین. کره. ژاپن و مالاکاست . و مردم آن در حدود 953 میلیون است.

معنی آسیا به فارسی

آسیا
بزرگترین قطعات پنجگانه عالم که در شمال شرقی بر قدیم قرار گرفته . از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از مشرق به اقیانوس کبیر از جنوب به اقیانوس هند و از مغرب به بحر احمر و بحرالروم ( مدیترانه ) و دریای سیاه و اروپا محدود است .
( اسم ) ۱ - آسیاب ۲ - هر یک از دندانهای سرپخ و درشت که تعداد آنها در هر فک ۱٠ عدد و در هرنیم فک ۵ عدد است و ۵ دندان آخری نیم فک را تشکیل میدهند و در انسان تعداد آنها ۲٠ است کرسی طاحنه رحی
نام یکی از پنج بر زمین
[پزشکی-دندان پزشکی] ← آسیای بزرگ
( اسم ) آژینه آسیا زنه سنگ سا .
آژینه آسیا
شغل آسیابان آسبانی .
( اسم ) آسی که بقوت باد گردد باد آس آسیا چرخ .
( اسم ) جایگاه آسیا سر آسیا.
جایگاه آسیا
نقار
( اسم ) آژینه سنگ سا آسیا آژن.
سنگ آسیا منقار
( اسم ) سنگ آسیا رحی .
سنگ آسیا
( اسم ) جایگاه آسیا آسکده آسیا خانه سر آسیا .
جایگاه آسیا
( مصدر ) خرد و آرد کردن غله و حبوب و مانند آن بوسیل. آسیا.
[milling] [علوم و فنّاوری غذا] خرد کردن مواد غذایی جامد و تبدیل آنها به ذرات ریز
( اسم ) آسیا که بقوت آب گردد.
آسیا که بزور آب گردد
[distomolar, retromolar] [پزشکی-دندان پزشکی] دندان اضافی کوچکی که پُشت آسیای سوم در دندانگان دائمی می روید متـ . آسیای چهارم fourth molar
دهی از گناباد
( اسم ) چوب آسیا .
[پزشکی-دندان پزشکی] ← آسیای کوچک
فاس الرحی . سنگ زبرین آسیا در التفهیم آمده : وز دنبال او دیگر ستارگان سخت خرد شکلی همی آید همچون هلیله و گروهی ماهی نام کنند .
ابزاری که بدان سنگ آسیا را تیز میکنند . آلتی آهنی که بدان سنگ آسیا را اصلاح کنند .
برج بلندی که از آهک و سنگ سازند و سرش دراز باشد و مشرف بر آب بود و در ته آن منفذی بود و آب در آن جمع شود و بر پره آسیا که از چوب می باشد می زند و آسیا را به گردش می آورد .
چراغیکه بر آسیای کلان مثل آسیای آب و خراس روشن کنند تا بروشنائی آن کاریکه در آسیابانی باید کرد خاطر خواه بعمل آید .
نوعی از انواع چرخ که حرکت دوری دارد و با گردش خود سنگ آسیا را به حرکت در می آورد ٠

معنی آسیا در فرهنگ معین

آسیا
[ په . ] (اِمر.) ۱ - آسیاب . ۲ - هر یک از دندان های عقب دهان ، که تعداد آن ها ده عدد در هر فک می باشد. ۳ - (اِخ ) [ یو. ] بزرگ ترین و پرجمعیت ترین قارة دنیا.
(هَ) (اِمر.) کنایه از: هفت فلک .

معنی آسیا در فرهنگ فارسی عمید

آسیا
۱. دستگاهی که به وسیلۀ آن غلات را آرد کنند.
۲. جایی که غلات را آرد می کنند
۳. از لوازم برقی منزل که مواد غذایی را پودر یا نرم می کند.
۴. (زیست شناسی) = دندان * دندان آسیا
* آسیای آبی: آسیابی مرکب از دو سنگ مسطح و گرد است که در روی هم قرار می گیرد و سنگ بالایی به قوۀ آب حرکت می کند.
* آسیای بادی: آسیابی که با نیروی باد کار می کند.
* آسیای دودی: آسیابی که با نیروی مکانیکی کار می کند.

آسیا در دانشنامه اسلامی

آسیا
آسیا، وسیع ترین و پرجمعیّت ترین قارّه زمین ، با وسعتی قریب ۴۴ میلیون کمـ ۲، یعنی ـ از کل سطح زمین و بیش از۷۲۲‘۲ میلیون نفر جمعیت (۱۹۸۲م)، واقع در نیمکره شمالی، از نزدیکی خط استوا تا نزدیکی قطب شمال؛ شمالی ترین حد این قاره، شبه جزیره تایمیر با ْ۷۷ و َ۴۰ عرض در اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی ترین نقطه آن، رأس شبه جزیرة مالاکا با ْ۱ و َ۱۶ عرض شمالی در نزدیکی خط استوا واقع است.
منشأ نام آسیا به درستی معلوم نیست. بنا به روایت هرودوت (د ح۴۲۵ق م)، یونانیان تصور می کردند آسیا براساس نام پرومته نامگذاری شده است. در مقابل ایشان، لیدپایی ها معتقد بودند نام آسیا از نام آسیس، پسر کوتیس، گرفته شده است. متأخرین نام آسیا را مأخوذ از کلمه آسوری یا فنیقیِ آشو یا آسو به معنای طلوع آفتاب و سرزمین واقع در شرق می دانند. در مقابل این لفظ، در همین زبان ها، لفظ ارب، به معنای غروب آفتاب وجود دارد که از آن نام اروپا ،
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید ایران، به کوشش میرهاشم محدث، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ش.
آسیا از نظر اشکال گوناگون زمین و آب و هوا، متنوع ترین خشکی بزرگ زمین است و از دیدگاه ارتباط با سایر قاره ها دارای موقعیت ممتازی است. در جنوب غربی، اگرچه تعلق عربستان به قاره آسیا از لحاظ ساختمان طبیعی مورد تردید است، اما به لحاظ همبستگی های فرهنگی، دریای سرخ و کانال سوئز را می توان مرز آسیا با آفریقا دانست. مرز آسیا با اروپا نسبتاً مشخص تر است. مرز سنتی و قدیمی این دو قاره، کوه های اورال و دنباله شمالی آن، جزیره نوایازملیا (ارض جدید) است. البته، این مرز را نمی توان حدی شاخص بین دو قاره به شمار آورد. در همین زمینه، لفظ اوراسیا نشان می دهد که اروپا تنها شبه جزیره ای از آسیای بزرگ است. بخش جنوبی مرز آسیا و اروپا، یعنی تنگه داردانل و بوسفر و نیز دریای مرمره، به واسطه پیوندهای تاریخی ـ فرهنگی مشخص تر است. آسیا از طرف شمال شرقی تقریباً به سواحل آمریکای شمالی می رسد و تنگه باریک و کم عرض برینگ به عرض ۸۵ کمـ، این دو قاره را از یکدیگر جدا می سازد. در آسیای جنوب شرقی، مرز طبیعی و همچنین فرهنگی را می توان جزایر سوندا و هالماهرا به شمار آورد، زیرا گینه نو بر روی لبه فرو رفته قاره استرالیا قرار دارد و سکنه بومی آن از نظر نژادی و فرهنگی با سکنه عمدتاً مالائیایی این جزایر تفاوت دارند.
تنوع اقلیمی
تفاوت های شدید از نظر اشکال پستی و بلندی یعنی وجود سرزمین های پست جلگه ای وسیع در کنار سرزمین های مرتفع گسترده و رشته کوه های بلند و همچنین تأثیر جداسازنده این رشته کوه ها، باعث شرایط خاص و تنوع اقلیمی این قاره شده است، به نحوی که در هیچ قسمت دیگری از کره زمین، این پدیده ها به این صورت در کنار یکدیگر مشاهده نمی شوند.
گروسه، رنه، ج۱، ص۶-۸، تاریخ آسیا، ترجمه مصطفی فرزانه، تهران، علمی، ۱۳۲۹ش.
...
آسیا، وسیع ترین و پرجمعیّت ترین قارّه زمین ، با وسعتی قریب ۴۴ میلیون کمـ ۲، یعنی ـ از کل سطح زمین و بیش از۷۲۲‘۲ میلیون نفر جمعیت (۱۹۸۲م)، واقع در نیمکره شمالی، از نزدیکی خط استوا تا نزدیکی قطب شمال؛ شمالی ترین حد این قاره، شبه جزیره تایمیر با ْ۷۷ و َ۴۰ عرض در اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی ترین نقطه آن، رأس شبه جزیرة مالاکا با ْ۱ و َ۱۶ عرض شمالی در نزدیکی خط استوا واقع است.
منشأ نام آسیا به درستی معلوم نیست. بنا به روایت هرودوت (د ح۴۲۵ق م)، یونانیان تصور می کردند آسیا براساس نام پرومته نامگذاری شده است. در مقابل ایشان، لیدپایی ها معتقد بودند نام آسیا از نام آسیس، پسر کوتیس، گرفته شده است. متأخرین نام آسیا را مأخوذ از کلمه آسوری یا فنیقیِ آشو یا آسو به معنای طلوع آفتاب و سرزمین واقع در شرق می دانند. در مقابل این لفظ، در همین زبان ها، لفظ ارب، به معنای غروب آفتاب وجود دارد که از آن نام اروپا ،
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید ایران، به کوشش میرهاشم محدث، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳ش.
آسیا از نظر اشکال گوناگون زمین و آب و هوا، متنوع ترین خشکی بزرگ زمین است و از دیدگاه ارتباط با سایر قاره ها دارای موقعیت ممتازی است. در جنوب غربی، اگرچه تعلق عربستان به قاره آسیا از لحاظ ساختمان طبیعی مورد تردید است، اما به لحاظ همبستگی های فرهنگی، دریای سرخ و کانال سوئز را می توان مرز آسیا با آفریقا دانست. مرز آسیا با اروپا نسبتاً مشخص تر است. مرز سنتی و قدیمی این دو قاره، کوه های اورال و دنباله شمالی آن، جزیره نوایازملیا (ارض جدید) است. البته، این مرز را نمی توان حدی شاخص بین دو قاره به شمار آورد. در همین زمینه، لفظ اوراسیا نشان می دهد که اروپا تنها شبه جزیره ای از آسیای بزرگ است. بخش جنوبی مرز آسیا و اروپا، یعنی تنگه داردانل و بوسفر و نیز دریای مرمره، به واسطه پیوندهای تاریخی ـ فرهنگی مشخص تر است. آسیا از طرف شمال شرقی تقریباً به سواحل آمریکای شمالی می رسد و تنگه باریک و کم عرض برینگ به عرض ۸۵ کمـ، این دو قاره را از یکدیگر جدا می سازد. در آسیای جنوب شرقی، مرز طبیعی و همچنین فرهنگی را می توان جزایر سوندا و هالماهرا به شمار آورد، زیرا گینه نو بر روی لبه فرو رفته قاره استرالیا قرار دارد و سکنه بومی آن از نظر نژادی و فرهنگی با سکنه عمدتاً مالائیایی این جزایر تفاوت دارند.
تنوع اقلیمی
تفاوت های شدید از نظر اشکال پستی و بلندی یعنی وجود سرزمین های پست جلگه ای وسیع در کنار سرزمین های مرتفع گسترده و رشته کوه های بلند و همچنین تأثیر جداسازنده این رشته کوه ها، باعث شرایط خاص و تنوع اقلیمی این قاره شده است، به نحوی که در هیچ قسمت دیگری از کره زمین، این پدیده ها به این صورت در کنار یکدیگر مشاهده نمی شوند.
گروسه، رنه، ج۱، ص۶-۸، تاریخ آسیا، ترجمه مصطفی فرزانه، تهران، علمی، ۱۳۲۹ش.
...
تاریخ تصوف در فرهنگ و تمدن آسیای جنوب شرقی ، خصوصاً اندونزی و مالزی ، با ظهور و گسترش اسلام در قرن هفتم/ سیزدهم در این منطقه، پیوند خورده است.
به نظر پژوهش گران، صوفیان در اسلامی شدن  آسیای جنوب شرقی ، خصوصاً اندونزی و مالزی ، که گویا تا قرن نهم/ پانزدهم طول کشید، نقش مهمی داشته اند.
به عقیده آنان صوفیان پس از سقوط بغداد به دست مغولان ، همراه با تجار و کشتی های بازرگانی تعالیم اسلام را همراه با افکار صوفیانه به مالاکا (واقع در مالزی امروزی) آوردند.
البته در اسناد این دوره، به طور مشخص از هیچ یک از طریقت های تصوف ذکری به میان نیامده است.

رابطه حکام و تصوف
عالمان دینی و حاکمان محلی به اندیشه وحدت وجود حساسیت نشان می دادند و این موجب حکم ارتداد و اعدام عده ای از صوفیه شد.

موافقان اندیشه وحدت وجود
...
تصوف در جنوب شرقی آسیا، خصوصاً اندونزی و مالزی ، با ظهور و گسترش اسلام در قرن هفتم / سیزدهم در این منطقه ، پیوند خورده است ، و صوفیان در اسلامی شدن این حوزه ، که گویا تا قرن نهم / پانزدهم طول کشید، نقش مهمی داشته اند.
تاریخ تصوف در فرهنگ وتمدن آسیای جنوب شرقی ، خصوصاً اندونزی و مالزی ، با ظهور و گسترش اسلام در قرن هفتم / سیزدهم در این منطقه ، پیوند خورده است . به نظر پژوهشگران ، صوفیان در اسلامی شدن این حوزه ، که گویا تا قرن نهم / پانزدهم طول کشید، نقش مهمی داشته اند. به عقیده آنان صوفیان پس از سقوط بغداد به دست مغولان ، همراه با تجار و کشتیهای بازرگانی تعالیم اسلام را همراه با افکار صوفیانه به مالاکا (واقع در مالزی امروزی ) آوردند. البته در اسناد این دوره ، به طور مشخص از هیچیک از طریقتهای تصوف ذکری به میان نیامده است .
حمایت و مقابله حاکمان
ظاهراً در آغاز، حاکمان و قدرتمندان از صوفیان حمایت و برای توجیه قدرت و مشروعیت حکومت خود از تعالیم عرفانی ابن عربی و مکتب او، مانند نظریه انسان کامل ، استفاده می کردند. با این حال بر لزوم پیروی از شریعت نیز تأکید داشتند، ازینرو با صوفیانی که از نظر حاکمان محلی و عالمان دینی مرتد شناخته می شدند بشدت مقابله می کردند، چنانکه یکی از این صوفیان به نام سیتی جنار، که زندگی و سخنانش را شبیه حلاج دانسته اند، در ۹۲۲/ ۱۵۱۶ اعدام شد. تا قرن یازدهم نیز چند تن دیگر از این گروه صوفیان محکوم به مرگ شدند.
مشهورترین نماینده قادریه
اما مشهورترین نماینده سلسله قادریه و اندیشه وحدت وجود، در آسیای جنوب شرقی حمزه فَنْصوری (قرن دهم / شانزدهم ) است که از پیشروان اشاعه تفکر اسلامی در این منطقه محسوب می شود. مرید او، شمس الدین سوماترانی (متوفی ۱۰۴۰)، نیز صاحب آثاری در کلام و عرفان بود.
انتشار اندیشه وحدت
...
معماری خانه ها در افغانستان متأثر از تاریخ و شیوه زندگی اقوام گوناگون آن، و هماهنگ با آب و هوا و مصالح ساختمانیِ در دسترس بوده است.
درباره خانه در افغانستان تا پیش از دوره معاصر اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که از حدود ۲۲۳۰ تا ۲۱۱۰ پیش از میلاد، آثاری از خانه های تک و چند اتاقه خشتی در قندهار، و از قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد بقایای خانه باشکوهی در شمال غربی بلخ در اَلتِن/ آلتین تپه، کشف شده است. نقشه این خانه به سبک هخامنشی است، یعنی حیاط مرکزی با یک حوض در وسط و اتاق های بسیار در گرداگرد آن.
گزارشی از خانه در افغانستان
هیوئن تسانگ، سیاح بودایی که در سال نخست هجری از منطقه دیدن کرده، به خانه هایی محصور با دیوارهای کوتاه اشاره نموده که در ساخت آن ها از خشت، چوب و کاشی استفاده شده است. بیهقی نیز در قرن پنجم، خانه صاحب برید بلخ را که بسیار مجلل و بزرگ بوده، وصف کرده است.
آغاز ساخت خانه های اروپایی
عبدالرحمان خان بارکزایی (حک: ۱۲۹۷ـ۱۳۱۹) که پس از تبعید در آسیای مرکزی به امارت افغانستان رسیده بود، نقشه خانه های سنّتی را کنار گذاشت و قصرهای طاق و گنبددار طراحی کرد که دارای باغ های انگلیسیِ مزیّن به آب نما بودند. نخستین خانه اروپایی در کابل نشانه آغاز دوره استفاده از طرح های هندی ـ بریتانیایی بود. این سبک پس از جنگ کوتاه ۱۳۳۷/ ۱۹۱۹ بین افغانستان و انگلستان، از رواج افتاد و شاه امان اللّه (حک: ۱۳۳۷ـ۱۳۴۸)، با الهام گرفتن از سبک باشکوه قرن هجدهم اروپا، به آمیزه ای از عناصر نوکلاسیک و روکوکونَما، گرایش یافت. در میانه قرن چهاردهم/ بیستم این سبک پرکار جای خود را به الگوهای غیرتجملی شوروی و اروپای مرکزی داد که هنوز هم بر خانه ها و ساختمان های عمومی مسلط است. در خانه های سنّتی، هر اتاق چند منظوره است. دیوارهای سفید با نقش های گیاهی در گچ بری ها و تزیینات قالبی، مزیّن شده است. در خانه های جدید کابل، اتاق ها به اهداف معیّنی اختصاص یافته اند و گچ بری جای خود را به کاغذ دیواری و تخته کوبهای چوبی یا مرمری داده است.
شکل خانه ها
...

آسیا در دانشنامه ویکی پدیا

آسیا
آسیا /ʌsɪɒ/ راهنما·اطلاعات بزرگترین و پرجمعیت ترین قاره زمین است. این قاره ۱۲٪‏از مساحت سطح زمین و ۳۰٪ از مساحت خشکی های این سیاره را در بر می گیرد. 60% جمعیت کره زمین نیز در این قاره زندگی می کنند. قاره پهناور آسیا از قطب شمال تا جنوب مدار استوا امتداد یافته است و بخش اعظم آن در نیمکره شمالی قرار دارد. آسیا به همراه امریکا خشکی بزرگ اورامیکا را می سازند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی ، از جنوب به اقیانوس هند، از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای سوئز و بخش میانی چین مرزبندی شده است.آکراتاری و داکیلیا قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند جزیره کریسمس جزایر کوکوس هنگ کنگ ماکائو
List of metropolitan areas in Asia by populationفهرست شهرهای آسیا
آسیا بزرگترین خشکاد (قاره) جهان دارای شکلی تقریباً سه گوشه است که شبه جزایر زیادی دارد و تماماً در نیمکره شمالی واقع شده است. طول شمالی جنوبی این خشکاد برابر ۷۶ درجه عرض جغرافیایی است زیرا که جنوبی ترین نقطه آن یعنی سنگاپور که در جزیره کوچکی در انتهای جنوبی شبه جزیره ماداکا قرار دارد یک درجه در شمال واقع است و شمالی ترین نقطه آن یعنی دماغه چلیوسکینی (Chelyuskin) در مدار ۷۷ درجه عرض شمالی قرار گرفته است. کوه های اورال، دریای خزر، دریای سیاه و دریای آزوف آسیا را از اروپا جدا می نمایند، مرز بین آسیا و آفریقا کانال سوئز است و تنگه برینگ آمریکای شمالی را از این قاره جدا می سازد. آسیا در بین دو اقیانوس منجمد شمالی و هند قرار دارد. بلندترین قلهٔ جهان اورست به ارتفاع ۸٬۸۴۸ متر در این قاره قرار دارد.
۴٫۳٪ از مساحت قاره آسیا را کوه های بلند و تپه ها تشکیل می دهند، بلندترین رشته کوه های این قاره عبارتند از هیمالیا، قراقروم، پامیر، تیانشان، هندوکش، قفقاز بزرگ، و آلتایی. هم چنین رشته کوه نسبتاً کوچک تری در این قاره واقع بوده که مهم ترین آن ها را رشته کوه های تبت، ایران، ارمنستان و آسیای صغیر تشکیل می دهند. قاره آسیا در کنار اروپا می باشد. بیشتر جمعیت آسیا را چین و هند تشکیل می دهد. فلات های آسیا از غرب به شرق عبارت اند از آناتولی ایران تبت و مغولستان ناهمواریهای آسیا ۱ فلاتها:شامل فلاتهای بلند با ارتفاع زیاد و فلاتهای کم ارتفاع قدیمی ۲ سرزمین های پهناور و پست جلگه ای در شمال و جنوب آسیا ۳ سرزمین های دارای کوه های آتش فشانی
عکس آسیا
آسیا پهناورترین و پرجمعیت ترین قارهٔ کره زمین است.
آسیا (خواننده)
آسیاب (ابهام زدایی)، انواع مختلف آسیاب
آسیا همچنین می تواند به موارد زیر اشاره کند:
آسیا (انگلیسی: Assia؛ زاده ۱ نوامبر ۱۹۷۳) یک موسیقی دان است. وی از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
آسیا (کشتی ۱۸۱۸) (به انگلیسی: Asia (1818 ship)) یک کشتی است. این کشتی در سال ۱۸۱۸ ساخته شد.
آسیا آلکسانیان (ارمنی: Ասյա Ալեքսանյան؛ انگلیسی: ؛ ۲۷ نوامبر ۱۹۴۵) یک هنرپیشه سینما و تئاتر اهل ارمنستان است.
وی در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۵ در مایکوپ به دنیا آمد و از آکادمی دولتی هنرهای زیبای ارمنستان فارغ التحصیل شد. وی همچنین برندهٔ جوایز همچون هنرمند مردمی ارمنستان (2011) شده است.
فرهنگستان دولتی تئاتر سوندوکیان
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به زمین لرزه (۲۰۱۶) اشاره کرد.
منطقه آسیا-آرام یا آس-پَک (AsPac) یا آسیا-اقیانوسیه، شامل بخشی از جهان واقع در اقیانوس آرام، یا در مجاورت آن می باشد. این ناحیه شامل بخش عمدهٔ آسیای شرقی، آسیای جنوب شرق و اقیانوسیه است. گاهی اوقات آسیای شمالی را نیز جزئی از آسیا-آرام محسوب می دارند، با همه اینکه کشور هند و همسایگانش در منطقهٔ اقیانوس هند و نه اقیانوس آرام واقع اند. این عنوان همچنین می تواند شامل کشور روسیه (واقع در اقیانوس آرام شمالی) و کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی که در کرانهٔ شرقی اقیانوس آرام واقع شده اند، باشد.
برونئی
کامبوج
چین
اندونزی
ژاپن
لائوس
مالزی
میانمار
فیلیپین
سنگاپور
کره جنوبی
تایلند
ویتنام
اصطلاح آسیا-آرام از اواخر دهه ۸۰ میلادی، همزمان با شکوفایی اقتصادی آن نواحی ناهمگن به سبب رشد منطقه ای بازارهای سرمایه، معاملات تجاری و دیگر اقسام تعاملات اقتصادی و سیاسی، باب گشت. اگرچه از لحاظ جغرافیایی این اصطلاح، توصیفی نادرست به شمار می رود.
در برخی از متون، این منطقه ممکن است وسیع تر در نظر گرفته شده باشد و شامل کشورهای عمدهٔ آسیایی و کشورهای حاشیهٔ اقیانوس آرام که از اقیانوسیه تا به روسیه و از پایین تا سواحل غربی قاره آمریکا گسترش یافته اند نیز شود. مثلاً سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (آپِک)، شامل کشورهای کانادا، شیلی، روسیه، مکزیک، پرو و ایالات متحده آمریکا نیز می گردد.
پهنهٔ آسیا-آرام به طورکلی در بردارندهٔ کشورهای زیر است:
آسیا ایرویز (انگلیسی: Asia Airways) شرکت هواپیمایی تاجیک است که در دوشنبه، تاجیکستان قرار دارد. این شرکت خدمات مسافربری و باربری میان تاجیکستان و کشورهایی مانند افغانستان، هند، چین، قطر و ایران ارائه میدهد.
بر اساس داده های سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی، ناوگان سامان ایر به شرح زیر است:
آسیا پسیفیک ایرلاینز (به انگلیسی: Asia Pacific Airlines (PNG)) یک شرکت هواپیمایی است که در ۱۹۹۱ میلادی تأسیس شده است.
آسیا پینتس، (به انگلیسی: Asian Paints) شرکت صنایع شیمیایی هندی است، که بزرگترین تولیدکننده رنگ های صنعتی و دکوری در هند و سومین تولیدکننده بزرگ رنگ در آسیا به شمار می آید.
شرکت آسیا پینتس در سال ۱۹۴۲ فعالیت خود را آغاز کرده و امروزه دارای عملیات در ۱۷ کشور جهان می باشد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر بمبئی، هند قرار دارد و سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار بمبئی و بورس اوراق بهادار ملی هند معامله می شود.
آسیا داغر (عربی: آسيا داغر‎؛ ۶ مارس ۱۹۰۸ – ۱۲ ژانویه ۱۹۸۶(1986-01-12)) هنرپیشه اهل مصر بود.
آسیا در برابر غرب نام کتابی از داریوش شایگان است.
این کتاب دربارهٔ نیهیلیسم نیچه و نتایج تقدیر تاریخی بروز غربزدگی جمعی در آسیا است. در بخش انتهایی این کتاب تمدن های آسیایی با تفکری فلسفی مورد بحث قرار گرفته است. شایگان در این کتاب به نقل از داستایفسکی نوشته: «ما روس ها همگی نیهیلیست هستیم.»
در این کتاب مطرح شده که انکار فرهنگ و تاریخ سبب شد که روس ها با مسائل نهایی درگیر شوند و افراط کنند. مارکسیسم و سوسیالیسم نقطهٔ پیوند نیهیلیسم روس و نیهیلیسم غربی است یعنی ملغمه ای از آنارشیسم باکونین که سرآغاز آفرینندگی نو را در تخریب می دانست و آنارشیسم مذهبی تولستوی و برنامه انقلابی لنین که مخلوطی از باکونین و پطر کبیر بود.
تقدیر تاریخی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و منظور وضع خاصی است که به حکم تاریخ پدید آمده است. شایگان می نویسد: ما بازماندگان تمدن های آسیایی هم دچار هگل هستیم هم دچار مارکس بی آنکه از روح و تحول بدانیم و بی اطلاع به بحث دربارهٔ سلوک عقلی و جبر زمانه و مبارزه طبقاتی می پردازیم. تقدیر تاریخی ما این است که از تاریخ غرب عقب مانده ایم و بسته به برداشتمان از تاریخ تفکر غرب دانستن این که عقب مانده ایم سودمند با زیان بخش است و به قول هگل فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه چنان درهم آمیخته که تفکیک آن امکان پذیر نیست. این ناآگاهی به این واقعیت برمی گردد که فرصتی برای انتخاب نداشته ایم.
سیارک ۶۷ آسیا (به انگلیسی: 67 Asia) شصت و هفتمین سیارک کشف شده است که در ۱۷ آوریل ۱۸۶۱ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۸٫۲۸ است.
اتحادیه تکواندوی آسیا (انگلیسی: Asian Taekwondo Union) سازمان رسمی تکواندو در آسیا است و به عنوان یک سازمان منطقه ای از فدراسیون جهانی تکواندو می باشد.
اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (به انگلیسی: South Asian Association For Regional Cooperation) که بر اساس مخفف عنوان انگلیسی، سارک (به انگلیسی: SAARC) نامیده می شود، یک سازمان سیاسی و اقتصادی متشکل از هشت کشور در جنوب آسیا است. مجموع جمعیت کشورهای عضو آن تقریباً ۱٫۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهد که از نظر جمعیت، حوزه تأثیر آن از هر سازمان منطقه ای دیگر بیشتر است. این سازمان در ۸ دسامبر ۱۹۸۵ توسط هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان تأسیس شد. در آوریل ۲۰۰۷، در خلال چهاردهمین نشست اتحادیه، افغانستان هشتمین عضو آن شد. کشورهای ایران و چین نیز که از اعضای ناظر این سازمان هستند، درخواست عضویت در این سازمان را دارند.সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (সার্ক) (بنگالی ) ' (دزونگخا) اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسی (Dari) ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަޙައްދީ އެއްބާރުލުމުގެ ޖަމިއްޔާ (Divehi) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) (هندی ) दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) (نپالی ) د سویلی آسیا لپاره د سیمه ایزی همکاری ټولنه (Pashto) දකුණු ආසියාතික කලාපීය සහයෝගිතා සංවිධානය (سینهالی ) தெற்காசிய நாடுகளின் பிராந்தியக் கூட்டமைப்பு (சார்க்) (تامیل ) جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم (اردو )
هدف از تشکیل این اتحادیه، افزایش همکاری های متقابل، میان کشورهای عضو می باشد. دبیرخانهٔ دائمی سارک، در کاتماندو پایتخت کشور نپال واقع است.
اچ ام اس آسیا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اچ ام اس آسیا (۱۷۶۴)
اچ ام اس آسیا (۱۸۱۱)
اچ ام اس آسیا (۱۸۲۴)
ارباب آسیا (به یونانی: Κύριος της Ασίας) لقبی بود که پس از نبرد گوگمل در سال ۳۳۱ پیش از میلاد به اسکندر کبیر داده شد. پس از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ پیش از میلاد در بابل، جانشینان او (بطالسه، سلوکیان، و آنتیگونیان) به این لقب مفتخر گشتند اگرچه هیچ کدامشان هیچ قدرت واقعی ای در آسیا یا هر قسمت دیگری از امپراتوری هلنیستی اسکندر نداشتند؛ بلکه قدرت واقعی به دست نواب سلطنت یا ساتراپ های یاغی ایرانی افتاد. با تقسیم امپراتوری اسکندر و ظهور دیادوخوی، لقب «ارباب آسیا» بی تکلیف ماند.
Wikipedia contributors, "Lord of Asia," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lord_of_Asia&oldid=564467384 (accessed September 19, 2013).
آسیا به عنوان قاره ای که مهد اسلام بوده، دربرگیرنده مهم ترین بخش ها از جغرافیای جهان اسلام است، و نقش مهمی در تاریخ اسلام داشته است. اسلام در سده ۷ میلادی در شبه جزیره عربستان آغاز شد و پس از آن طی ۱۴ قرن به اقصی نقاط دنیا گسترش یافت.
اسلام در جنوب آسیا از آغاز تاریخ اسلام وجود داشته است. در حدود ۶۰۰ میلیون مسلمان جنوب آسیایی وجود دارد، که ۳۱٫۴٪ از جمعیت جنوب آسیا را تشکیل می دهد. علاوه بر این ۳۰٫۶٪ از همهٔ مسلمانان در جنوب آسیا زندگی می کنند، که بزرگترین جمعیت منطقه ای مسلمانان در جهان است.
اسلام در اروپا
امپریالیسم غرب در آسیا (انگلیسی: Western imperialism in Asia) به تسلط سیاسی اروپای غربی از اوایل قرن پانزدهم و در پی جستجو برای مسیرهای تجاری به جمهوری خلق چین در قاره آسیا گفته می شود.
مختصات: ۴۰°۴۶′۱۲″شمالی ۷۳°۵۷′۵۱″غربی / ۴۰٫۷۷°شمالی ۷۳٫۹۶۴۳°غربی / 40.77; -73.9643
انجمن آسیا (به انگلیسی: Asia Society) یک سازمانِ ناسودبَر است که هدف آن آشناکردن جهان با آسیا است. این انجمن، مراکز متعددی در سراسر آمریکا (هیوستن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، و واشنگتن دی سی)و در سایر کشورها ازجمله هونگ کونگ، فیلیپین (مانیل)، هندوستان (بمبئی)، کُرهٔ جنوبی (سئول)، چین (شانگهای) و استرالیا (ملبورن) دارد. تمام این مراکز تحت نظارت مرکز اصلی آن در نیویورک است. مرانجمن آسیا در نیویورک شامل یک موزه است که در آن آثار مهمی از کشورهای آسیایی ازجمله چین، ژاپن، هند، کُرهٔ جنوبی، تبت، نپال، کامبوج، و اندونزی به نمایش گذاشته شده است. انجمن آسیا در سال ۱۹۵۶ توسط جان دی راکفلرِ سوم بنیاد گذاشته شد.
http://asiasociety.org/about/mission-history
http://asiasociety.org/education/international-studies-schools-network/international-studies-schools-network
انجمن آموزش عالی موسسات جنوب شرق آسیا
انجمن آموزش عالی موسسات جنوب شرق آسیا (ASAIHL) یک سازمان مردم نهاد است که در سال ۱۹۵۶ تأسیس شده و هدف آن، کمک به موسسات عضو در جهت تقویت خود و کمک به یکدیگر برای رسیدن به برتری آموزشی، تحقیقاتی، خدمات عمومی و در نهایت کشورهایشان است.
وبسایت رسمی ASAIHL
تا سال ۲۰۱۶، ۱۹۸ مؤسسه از ۲۳ کشور از سوئد گرفته تا نیوزیلند و کشورهای انجمن ملل آسیای جنوب شرقی به غیر از لائوس عضو این انجمن شده اند.
بنیانگذار این انجمن افراد ذکر شده از دانشگاه های ذیل هستند:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های آسیا

آسیا پهناورترین و پرجمعیت ترین قاره کره زمین است.

ارتباط محتوایی با آسیا

آسیا در جدول کلمات

از کشورهای آسیا ی میانه
امپراتوری باستانی آسیا که مرکزش «سارد » بود
لیدیا
پول قهرمان جان ملتهای آسیا 96 5
ریال
دریایی که میان سه قاره آسیا | اروپا و آفریقا واقع است
مدیترانه
شوری در جنوب شرقی آسیا در همسایگی چین و هند و بوتان
نپال
منطقه حساس قسمتی از آسیا و آفریقا
میزبان جام ملتهای آسیا در سال2000
لبنان
ورزشگاهی در هند و محل مسابقات مقدماتی جام آسیا در سال1960
ارناکولام
کشوری در آسیا که معاملات بورس در این کشور بسیار با ایران سنخیت دارد
مالزی
کشــوری در قاره آسیا به پایتختی رانگون
میانمار

آسیا را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی آسیانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صفايي > راین
هناس > decided
نوید غلامی > Foreplay
ابراهیم مقدم > ژاژ خواهیدن
حدیث > جنی
رضا محمدنیا > as amended
ممد > god speed
English woman > Roar

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قاره آسیا   • نقشه قاره آسیا   • کشورهای قاره آسیا   • سایت بیمه آسیا   • نقشه آسیا فارسی   • پورتال بیمه آسیا   • نام کشورهای آسیایی   • قاره اروپا   • معنی آسیا   • مفهوم آسیا   • تعریف آسیا   • معرفی آسیا   • آسیا چیست   • آسیا یعنی چی   • آسیا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسیا
کلمه : آسیا
اشتباه تایپی : Hsdh
آوا : 'AsiyA
نقش : اسم خاص مکان
عکس آسیا : در گوگل


آیا معنی آسیا مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )