انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1091 100 1

آنالیز

/'AnAliz/

برابر پارسی: آناکاوی، واکافت، واکاوی

معنی آنالیز به فارسی

آنالیز
[analysis] [ریاضی] شاخه ای از علم ریاضی که به مطالعۀ رفتار توابع ازنظر حد و پیوستگی و مشتق پذیری و غیره می پردازد

معنی آنالیز در فرهنگ معین

آنالیز
[ فر. ] ( اِ.) ۱ - عمل تجزیه فیزیکی یا منطقی جسم ، تجزیه . ۲ - شاخه ای از علم ریاضی که به مطالعة رفتار توابع از نظر حد و پیوستگی و مشتق پذیری و غیره می پردازد. ۳ - فهرست بندی داده های یک مسئله و داده های دیگر مربوط به آن و سپس جست و جوی هدف با مشخص کردن

آنالیز در دانشنامه ویکی پدیا

آنالیز
آنالیز (به انگلیسی: Analysis) یا تجزیه و تحلیل شکستن یک مجموعه به بخش های کوچک برای فهم بهتر آن است. به عبارت دیگر، آنالیز، تجزیه و تحلیل داده ها برای گرفتن نتیجهٔ پیچیده تر نیز می تواند باشد.
فروکافت
در دانش شیمی، آنالیز به تجزیه نمونه و بررسی آن اطلاق می شود که در شاخه شیمی تجزیه دنبال می گردد. در دانش ریاضیات و آمار، آنالیز به بررسی احتمالات و ریزحالت ها می پردازد.
در دانش سیاسی تحلیل به معنای باز کردن گره ها یا پیچیدگی ها از رویدادهای سیاسی یا پدیده ها و ارائه آن ها به زبان ساده برای مخاطبان است. تحلیل برحسب موضوع مورد بحث می تواند سیاسی، اقتصادی ،فرهنگی، تاریخی، حقوقی، امنیتی، نظامی یا ورزشی باشد. در تحلیل یک موضوع به پرسش هایی درباره چرایی ها و چگونگی ها یک خبر یا یک پدیده پاسخ داده می شود.
تحلیل سر شکن: در این نوع آنالیز ، n عمل انجام می شود و هزینه زمانی آن روی n عمل سر شکن می شود . در واقع ممکن است عملیات انجام شده هزینه های مختلفی داشته باشند و برخی هزینه زیادی داشته باشند ولی هزینه متوسط هر عمل کوچک باشد . لازم به ذکر است که آنالیز استهلاکی با آنالیز در حالت میانگین متفاوت است و روش های آماری را شامل نمی شود . در واقع آنالیز استهلاکی زمان اجرای متوسط هر عمل در بدترین حالت را نشان می دهد. برای این نوع آنالیز 3 روش مطرح است:
آنالیز استهلاکی, تدریس چارلز.ای لیزرسان- ام آی تی
آنالیز استهلاکی, کتاب مقدمه ای بر الگوریتمها
آنالیز تجمعی در این روش هزینه n عمل را به دست می آوریم سپس به n تقسیم می کنیم . مثلاً n عمل M u l t i p o p ( k ) , p o p , p u s h {\displaystyle Multipop(k),pop,push} روی پشته s که در ابتدا خالی است انجام داده ایم M u l t i p o p ( k ) {\displaystyle Multipop(k)} (عنصر از پشته pop می کند، البته اگر کمتر از k عنصر در پشته باشند، همه عناصر pop می شوند) درست است که هزینه M u l t i p o p ( k ) {\displaystyle Multipop(k)} ممکن است O ( k ) {\displaystyle O(k)} باشد ولی n عمل از عملیات فوق روی هم هزینه O ( n ) {\displaystyle O(n)} باشد ولی N عمل از عملیات فوق روی هم هزینه O ( n ) {\displaystyle O(n)} دارند پس هزینه هر عمل به صورت سرشکن شده برابر O ( 1 ) {\displaystyle O(1)} است.
روش حسابرسی در این روش به عملیات مختلف، شارژهای مختلفی نسبت می دهیم که ممکن است شارژی که نسبت می دهیم، از هزینه واقعی عمل کمتر یا بیشتر باشد . مقداری که یک عمل شارژ می شود را «هزینه استهلاک » آن عمل گویند. اگر « هزینه استهلاک » یک عمل از «هزینه واقعی » آن عمل بیشتر باشد، تفاوت این دو به عنوان «اعتبار» به عناصر خاصی از ساختمان داده تخصیص می یابد. این اعتبار را می توان بعداً برای عملیاتی که هزینه استهلاکشان کمتر از هزینه واقعی شان است، صرف کرد. به عنوان مثال عملیات پشته را در نظر بگیرید . می دانیم هزینه واقعی عملیات عبارت است از : P u s h = 1 , p o p = 1 , M u l t i p o p ( k ) = m i n ( k , s ) {\displaystyle Push=1,pop=1,Multipop(k)=min(k,s)} که s تعداد عناصر موجود در پشته هنگام فراخوانی Multipop است. ولی ما هزینه استهلاکی زیر را به عملیات نسبت می دهیم : P u s h 2 , p o p 0 , M u l t i p o p 0 {\displaystyle Push2,pop0,Multipop0} با این مقادیر، می توان هر دنباله از عملیات را پشتیبانی کرد. هر push که انجام می شود، هزینه واقعی اش 1 است، پس از شارژ 2 مقداری آن ، 1 مقدار برای هزینه اش صرف می شود و 1 مقدار در عنصر push شده به عنوان اعتبار ذخیره می شود، پس تمام عناصری که در پشته هستند، اعتبار 1 مقداری دارند. حال اگر pop انجام شود، چون هزینه واقعی pop ، 1 است، این 1 را از اعتبار عنصری که pop می شود، دریافت می کند . پس از آنجایی که هزینه استهلاکی push ، pop و Multipop ثابت ( O ( 1 ) ) {\displaystyle (O(1))} است پس هزینه Nعمل ، O ( n ) {\displaystyle O(n)} است.
روش پتانسیل روش قبلی، اعتبار را به عنصر تخصیص می داد ولی این روش، اعتبار را به صورت پتانسیل به کل ساختمان داده تخصیص می دهد. فرض کنید D 0 {\displaystyle D_{0}} وضعیت اولیه ساختمان داده ای است که می خواهیم n {\displaystyle n} عمل روی آن انجام دهیم. C i {\displaystyle C_{i}} هزینه واقعی عمل i ام ، D i {\displaystyle D_{i}} وضعیت ساختمان داده است پس از انجام عمل i ام روی D ( i − 1 ) {\displaystyle D_{(}i-1)} تابع پتانسیلی تعریف می کنیم به اسم ∝ {\displaystyle \propto } که به هر وضعیت ساختمان داده، یک عدد حقیقی نسبت می دهد: یک عدد حقیقی= ∝ ( D i ) {\displaystyle \propto (D_{i})} بنابراین هزینه استهلاکی C i ˇ {\displaystyle {\check {C_{i}}}} عمل i ام برابر است با : C i ˇ = C i + ∝ ( D i ) − ∝ ( D i − 1 ) {\displaystyle {\check {C_{i}}}=C_{i}+\propto (D_{i})-\propto (D_{i-1})} پس کل هزینه استهلاکی برابر است با : ∑ i = 1 n C i + ∝ ( D i ) − ∝ ( D i − 1 ) {\displaystyle \sum _{i=1}^{n}C_{i}+\propto (D_{i})-\propto (D_{i-1})} مثلاً فرض کنید در عملیات پشته M u l t i p o p ( k ) , p o p , p u s h {\displaystyle Multipop(k),pop,push} ، تابع پتانسیل ∝ {\displaystyle \propto } را برابر عناصر موجود در پشته فرض کنیم . در حالت پشته خالی D 0 {\displaystyle D_{0}} ، که حالت شروع است ∝ ( D 0 ) = 0 {\displaystyle \propto (D_{0})=0} . از آنجایی که تعداد عناصر موجود در پشته عددی نامنفی است پس همیشه ∝ ( D i ) >= 0 =∝ ( D 0 ) {\displaystyle \propto (D_{i})>=0=\propto (D_{0})} . پس هزینه کل مستهلک شده برای n {\displaystyle n} عمل با توجه به تابع ∝ {\displaystyle \propto } ، یک کران بالا برای هزینه واقعی است. حال هزینه مستهلک شده را برای M u l t i p o p ( k ) , p o p , p u s h {\displaystyle Multipop(k),pop,push} به دست می آوریم . اگر عمل i {\displaystyle i} ام روی پشته p u s h {\displaystyle push} باشد و در حال حاضر تعداد s {\displaystyle s} عنصر در پشته باشد آنگاه: ∝ ( D i ) − ∝ ( D i − 1 ) = ( s + 1 ) − s {\displaystyle \propto (D_{i})-\propto (D_{i-1})=(s+1)-s} بنابراین هزینه مستهلک شده p u s h {\displaystyle push} برابر است با : c i ˇ + ∝ ( D i ) − ∝ ( D i − 1 ) = 1 + 1 = 2 {\displaystyle {\check {c_{i}}}+\propto (D_{i})-\propto (D_{i-1})=1+1=2} به همین ترتیب نشان دهید که هزینه مستهلک شده M u l t i p o p , p o p {\displaystyle Multipop,pop} برابر صفر است. پس هزینه مستهلک شده هر عمل O ( 1 ) {\displaystyle O(1)} است . بنابراین از آنجایی که هزینه مستهلک شده کران بالای هزینه واقعی است پس هزینه واقعی n {\displaystyle n} عمل برابر O ( n ) {\displaystyle O(n)} است.
تجزیه و تحلیل اختیارات بهینه یا آنالیز افتراقی بهینه (ODA) (انگلیسی: Optimal discriminant analysis) و تجزیه و تحلیل درخت طبقه بندی مرتبط (CTA) (انگلیسی: classification tree analysis) روش های دقیق آماری هستند که حداکثر دقت پیش بینی را دارند. برای هر نمونه خاص و فرضیه اکتشافی، تجزیه و تحلیل اختیاری بهینه (ODA) مدل آماری را نشان می دهد که حداکثر دقت پیش بینی شده را تعیین می کند، میزان خطای نوع اول و دوم را ارزیابی می کند و امکان تعمیم پذیری را ارزیابی می کند. تجزیه و تحلیل اختیاری به ابعاد بزرگتر از صفر اعمال می شود، پس مورد یک بعدی به عنوان UniODA نامیده می شود و مورد چند بعدی MultiODA نامیده می شود. تجزیه و تحلیل درخت طبقه بندی در واقع تعمیم تجزیه و تحلیل مطلوب به درختان غیر متعامد است. دسته بندی درخت طبقه بندی اخیراً به نام «آنالیز افتراقی بهینه» خوانده شده است. آنالیز افتراقی بهینه و تجزیه و تحلیل درخت طبقه بندی ممکن است برای پیدا کردن ترکیبی از متغیرها و نقاط برش که بهترین طبقات مجزا از اشیا یا وقایع را تشکیل می دهند، به کار رود. این متغیرها و نقاط برش را می توان برای کاهش ابعاد و سپس ساخت یک مدل آماری استفاده کرد که داده ها را به طور بهینه توصیف می کند. تجزیه و تحلیل اختیاری مطلوب ممکن است به عنوان تعمیم تجزیه و تحلیل خطی فیشر نشان داده شود. آنالیز افتراقی بهینه یک جایگزین برای ANOVA (تجزیه و تحلیل واریانس) و تحلیل رگرسیون است که تلاش می کند یک متغیر وابسته را به عنوان یک ترکیب خطی از دیگر ویژگی ها یا اندازه گیری ها بیان کند. با این حال، ANOVA و آنالیز رگرسیون متغیر وابسته ای را ارائه می دهند که متغیر عددی است، در حالی که آنالیز افتراقی بهینه متغیر وابسته ای را ارائه می دهد که متغیر طبقه ای است.
داده کاوی
درخت تصمیم
تحلیل عاملی
لوجیت
یادگیری ماشین
مقیاس چند بعدی
پرسپترون
رگرسیون ترجیح
طبقه بندی درجه دو
آمار
https://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_discriminant_analysis
آنالیز تشخیصی خطی (به انگلیسی: Linear Discriminant Analysis، به طور مخفف LDA) و تشخیص خطی فیشر روش های آماری هستند که از جمله در یادگیری ماشین و بازشناخت الگو برای پیدا کردن ترکیب خطی خصوصیاتی که به بهترین صورت دو یا چند کلاس از اشیا را از هم جدا می کند، استفاده می شوند.
لوجیت
پرسپترون
تحلیل مولفه های اصلی
آنالیز تشخیصی خطی بسیار به تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیونی نزدیک است؛ در هر سهٔ این روش های آماری متغیر وابسته به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای دیگر مدل سازی می شود. با این حال دو روش آخر متغیر وابسته را از نوع فاصله ای در نظر می گیرند در حالی که آنالیز افتراقی خطی برای متغیرهای وابستهٔ اسمی یا رتبه ای به کار می رود. از این رو آنالیز افتراقی خطی به رگرسیون لجستیک شباهت بیشتری دارد.
آنالیز تشخیصی خطی همچنین با تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل عاملی هم شباهت دارد؛ هر دوی این روش های آماری برای ترکیب خطی متغیرها به شکلی که داده را به بهترین نحو توضیح بدهد به کار می روند یک کاربرد عمدهٔ هر دوی این روش ها، کاستن تعداد بعدهای داده است. با این حال این روش ها تفاوت عمده ای با هم دارند: در آنالیز افتراقی خطی، تفاوت کلاس ها مدل سازی می شود در حالی که در تحلیل مؤلفه های اصلی تفاوت کلاس ها نادیده گرفته می شود.
LDA ارتباط نزدیکی با تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون دارد که سعی دارند یک متغیر مستقل را به عنوان ترکیبی خطی از ویژگی های دیگر بیان کنند. این متغیر مستقل در LDA به شکل برچسب یک کلاس است. همچنین LDA ارتباطی تناتنگ با تحلیل مؤلفه های اصلی PCA دارد. چرا که هر دو متد به دنبال ترکیبی خطی از متغیرهایی هستند که به بهترین نحو داده ها را توصیف می کنند. LDA همچنین سعی در مدلسازی تفاوت بین کلاس های مختلف داده ها دارد. از LDA زمانی استفاده می شود که اندازه های مشاهدات، مقادیر پیوسته باشند.
اگر تجزیه و تحلیل برنامه بدون اجرای واقعی برنامه انجام شود تحلیل ایستای برنامه نامیده می شود (اگر آنالیزبا اجرای واقعی برنامه انجام شود واکافت دینامیک برنامه نامیده می شود).
تجزیه و تحلیل برنامه
واکافت دینامیک برنامه
در بیشتر موارد، تحلیل بر روی کد اجرا می شود.
این اصطلاح معمولاً به تحلیلی گفته می شود که با ابزارهای خودکار انجام شود و به تحلیل انسانی بازنگری کد گفته می شود.
گروهOMG بررسی ای دربارهٔ انواع نرم افزارهای تحلیل برنامه که برای اندازه گیری و ارزیابی کیفیت نرم افزار لازم است را نرم افزار منتشر کرد. این مستند سه سطح تحلیل برنامه را توصیف می کند.
آنالیز برداری در مقابل آنالیز اسکالر قرار می گیرد.
ریاضی
در حالت برداری علاوه بر اندازه، جهت نیز اهمیت دارد و به همین دلیل است که به آن برداری می گویند. در این نوع آنالیز مشابه حالت نرده ای آن عملیات های اصلی شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم تعریف می شود که ضرب خود به دو گونهٔ ضرب داخلی و خارجی دسته بندی می شود.
آنالیز برنامه اصطلاحی است در علم کامپیوتر که به تجزیه و تحلیل خودکار از رفتار برنامه های کامپیوتری گفته می شود.
کنترل جریان و تجزیه و تحلیل جریان داده ها
تجزیه و تحلیل بر اساس محدودیت
تفسیر انتزاعی
نوع و اثر سیستم ها
دو روش اصلی در تجزیه و تحلیل برنامه ها وجود دارد، تجزیه و تحلیل برنامه های استاتیک و تجزیه و تحلیل برنامه های پویا است. اصل برنامه های تجزیه و تحلیل، صحت برنامه و بهینه سازی برنامه است.
تجزیه تحلیل ایستا به بررسی کد پرداخته و در تجزیه تحلیل پویا رفتار برنامه را هنگام اجرا می سنجیم، معیارهای مختلف تحلیل بر اساس نوع تستی که مد نظر تیم تست هست انجام می گیرد به عنوان مثال: تست کارایی، تست عملکردی، تست امنیت و ….
تکنیک های مربوط به تجزیه و تحلیل برنامه عبارتند از:
آنالیز بقاء یا تحلیل ماندگاری یا تجزیه بقاء یا تحلیل بقاء یکی از مباحث علم آمار است که در رشته های مختلفی از جمله علوم کامپیوتر، اپیدومیولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. تحلیل بقا به مجموعه ای از روش های آماری تحلیل داده گفته می شود که در آن ها متغیر مطلوب زمان وقوع یک پدیده است. این موضوع در علوم مهندسی نظریه قابلیت اطمینان نامیده می شود.
تخمین مدت زمانی که یک بیمار در بیمارستان باید بماند.
تخمین مدت زمانی که طول می کشد تا یک گروه از افراد برای اولین بار به یک بیماری مبتلا شوند.
تخمین مدت زمانی که یک بیمار زنده می ماند.
تخمین مدت زمانی که متخلفی که به قید ضمانت آزاد شده است دوباره خلاف کند و دستگیر شود.
ویژگی خاص تحلیل بقاء این است که با داده های سانسور شده وفق داشته و از این رو از اطلاعات دام های که در زمان ارزیابی هنوز زنده هستند استفاده می نماید. تحلیل بقاء، به عنوان یک روش آماری که اساساً برای تحقیقات زیستی و مهندسی یافته می تواند در آنالیز داده های طول عمر مورد استفاده قرار گیرد. این روش آماری اطلاعات حاصل از دام های حذف شده (سانسور نشده) و حذف نشده (سانسور شده) را با یکدیگر ترکیب نموده و تحلیل آماری داده های سانسور شده را امکان پذیر ساخته و از سویی دیگر خصوصیت غیر خطی داده های طول عمر را نیز مورد توجه قرار می دهد.
تکنیک های آماری مورد استفاده در تحلیل بقاء بر اساس مدل بندی و آنالیز زمان های پاسخ است. زمان پاسخ یک فرد عبارت از مثبتی است که فاصله بین نقطه آغاز معین و نقطه پایان را نشان می دهد. در طول عمر تولیدی در گاوهای شیری نقطه آغاز معمولاً زمان اولین گوساله زایی و نقطه پایان (شکست) عبارت از زمانی است که حیوان از گله حذف شده یا می میرد. این فاصله زمانی بر حسب روز، ماه یا سال اندازه گیری می شود. عموماً، نقطه پایان می تواند هر رخداد دیگری نیز باشد به عنوان مثال بهبود بیماری یا موفقیت پس از و همچنین فاصله بین نقطه آغاز و پایان می تواند در مقیاس های دیگری غیر از زمان مانند کیلوگرم شیر تولیدی بیان شود.
ویژگی خاص تحلیل بقا این است که با داده های سانسور شده وفق داشته و از این رو از اطلاعات دام های که در زمان ارزیابی هنوز زنده هستند استفاده می نماید. معمولترین نوع سانسوره، سانسور کردن از راست است که در این حالت زمان شکست واقعی از مقدار مشاهده شده بیشتر است. از دلایل معمول سانسور کردن سمت راست عدم شکست (حذف) حیوان قبل از پایان مطالعه می باشد. در ارزیابی طول عمر در گله های گاو شیری داده سانسور شده به دلیل یکی از عوامل زیر به وجود می آید: حیوان در انتهای دوره مطالعه و جمع آوری داده هنوز زنده باشد، هنگامی که حیوان از یک گله به گله دیگر که تحت بررسی نمی باشد فروخته می شود یا زمانی که کل حیوانات موجود در یک گله از برنامه ارزیابی حذف می شوند. تحلیل بقاء همچنین دارای توانایی استفاده از داده های ترانکیت است. در این سری داده ها نقطه آغاز خارج از زمان شروع جمع آوری داده است. یک مشاهده، زمانی گفته می شود ترانکیت است که تاریخ اولین گوساله زایی دام زودتر از زمان آغاز جمع آوری داده ها باشد. از آنجاییکه هیچ اطلاعاتی در زمان قبل از جمع آوری داده ها در دسترس نمی باشد، چنین دامی فرض می شود که تنها پس از آغاز جمع آوری داده ها در معرض خطر حذف باشد. رکوردهای ترانکیت برخلاف رکوردهای سانسور شده که دارای اطلاعات جزیی هستند رکوردهای کاملی در آنالیزها به حساب می آیند. نوع دیگر سانسور، سانسور شدن سمت چپی است که در این حالت حذف حیوان (شکست) قبل از نقطه شروع اتفاق می افتد. این نوع سانسور شدن در اصلاح دام مورد توجه قرار نمی گیرد.
در آنالیزهای عددی، آنالیز پایداری فون-نویمان (که به عنوان آنالیز پایداری فوریه نیز شناخته می شود) یک فرایند برای بررسی پایداری روش تفاضل محدود است که به معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره ای اعمال می شود. اساس این آنالیز تجزیه سری فوریه خطاهای عددی است و پس از مقاله کوتاهی در سال ۱۹۴۷ توسط محققان انگلیسی، کرنک و نیکلسون، در آزمایشگاه ملی لس آلاموس توسعه یافت. این روش یک نمونه از انتگرال گیری زمانی صریح است که تابع توصیف کننده معادله حاکم در زمان جاری مقداردهی می گردد. بعدها، این روش به شکلی دقیق تر از سوی جان فون نویمان در مقاله دیگری ارائه شد.
پایداری روش عددی همراهی نزدیکی به خطای عددی دارد . یک روش تفاضل محدود زمانی پایدار است که خطاهای تولیدی در محاسبه یک گام زمانی باعث بزرگنمایی خطاها در ادامه ی محاسبه نشود .یک روش پایدار ذاتی ،روشی است که خطاها در طول محاسبات ثابت بمانند . اگر خطاها کاهش بیابند و در آخر از بین بروند ،روش عددی پایدار خوانده می شود .در غیر این صورت اگر خطاها با گذر زمان رشد کنند روش عددی را ناپایدار می خوانند . پایداری روش های عددی به وسیله ی آنالیز پایداری فون نیومن نیز می تواند مورد بررسی کرد . برای مسائل وابسته به زمان، پایداری ،بدست آمدن پاسخی کران دار به وسیله ی روش عددی را در حالتی که پاسخ دقیق معادلات دیفرانسیل کراندار باشد تضمین می کند . تحقیق پایداری ، در کل امری مشکل است ،خصوصا زمانی که معادله ی مفروض غیر خطی باشد. در موارد مشخص ،پایداری فون نیومن برای پایداری در مفهوم لکس ریچمایر (استفاده شده در تئوری تعادلی لکس) ضروری و مناسب است: معادله ی PDE و روش اختلاف محدود مدل هایی خطی هستند . معادله ی PDE مذکور،ضریب ثابت با شرطهای مرزی متناوب (پریودیک) است و تنها دو متغیر مستقل دارد ،و این روش برای بیشتر از 2 سطح زمانی استفاده نمی شوند. پایداری فون نیومن در موارد متنوع تری ضروری است . این روش به علت سادگی نسبی آن معمولاً در مواردی که آنالیز دقیق تری برای آن که حدس خوبی در محدودیت های (اگر وجود داشته باشد) اندازهای گام بدست دهد استفاده می شود .
روش فون نیومن بر اساس گسسته سازی خطاها به سری فوریه بنا شده است . برای توضیح فرآیند ،معادله ی گرمای یک بعدی را فرض کنید .
∂ u ∂ t = α ∂ 2 u ∂ x 2 {\displaystyle {\frac {\partial u}{\partial t}}=\alpha {\frac {\partial ^{2}u}{\partial x^{2}}}}   فاصله های درونی L به صورت زیر مشخص شده است :
آنالیز مفاهیم نهفته یک روش در پردازش زبان طبیعی است که در مدلسازی ارتباط مفهومی بین تعدادی متن بر اساس مجموعهٔ کلماتی که دربردارند کاربرد دارد.
یادگیری تقریبی بیزی
توزیع دیریکله
تخصیص پنهان دیریکله
آنالیز پنهان مفهومی یک روش در پردازش زبان طبیعی است که در مدل سازی ارتباط مفهومی بین تعدادی متن بر اساس مجموعهٔ کلماتی که دربردارند کاربرد دارد. تفاوت این مدل با آنالیز پنهان مفهومی در آن است که این مدل نسخهٔ احتمالی آن است. در نسخه های بعدی مانند مدل عناوین این مدل احتمالی عملکردی بهتر و پیچیده تری پیدا کرده است.
یادگیری تقریبی بیزی
توزیع دیریکله
تخصیص پنهان دیریکله
مدیر ارشد آنالیز از مدیران ارشد اجرایی یک شرکت بشمار می آید، که مسئولیت تجزیه وتحلیل و آنالیز داده ها در یک سازمان؛ مانند یک شرکت یا یک مؤسسه آموزشی را بر عهده دارد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آنالیز در دانشنامه آزاد پارسی

آنالیز (analysis)
شاخۀ مهمی از ریاضیات، برای بررسی توابع۱ و تعمیم های آن ها، ازجمله عملگرها۲، تابعک ها۳، و غیره، و مباحث وابسته، با استفاده از روش های حدّی۴. مفهوم حد، ارتباط نزدیکی با مفهوم بی نهایت کوچک دارد و از یک دیدگاه می توان آنالیز را علم بی نهایت کوچک ها نیز نامید. حساب دیفرانسیل و انتگرال۵، حساب وردش ها۶ (تغییرات)، معادلات دیفرانسیل۷، و آنالیز تابعی۸ ازجمله مباحثی اند که در مقولۀ کلی آنالیز قرار می گیرند.

ارتباط محتوایی با آنالیز

معنی آنالیز به انگلیسی

analysis (اسم)
تحلیل ، تجزیه ، آزمایش ، انالیز ، کاوش ، جداگری ، فرگشایی ، استقراء ، شی تجزیه شده ، مشتق و تابع اولیه

آنالیز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا ١٢:٥٢ - ١٣٩٦/٠١/١٢
فارسی آن می شود: واکاوی!،واپژوهیدن،مجدداً تفحص و جست و جو کردن،موشکافی(دقیق) بررسی کردن،کند و کاو،کاوش-تجزیه و تحلیل کردن
|

مجتبی عیوض صحرا ١٩:١١ - ١٣٩٦/٠٢/٠٢
پایش!
|

جعفر جوانمردی ٠٠:٢٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٧
پویش
|

جوادشجاعی ٠١:١٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٩
آنالیز=جداسنجی
|

محمد ٢٢:١٨ - ١٣٩٧/١٠/١٩
سلام انالیز=عمق
|

نقدی ٠٨:٥٨ - ١٣٩٧/١١/٠٤
آنالیز یعنی جز به جز بررسی کردن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آنالیز   • معنی واژه آنالیز   • آنالیز چیست   • آنالیز به چه معناست   • آنالیز یعنی چه   • آنالیز ریاضی 1   • آنالیز فوتبال   • شرکت آنالیز   • مفهوم آنالیز   • تعریف آنالیز   • معرفی آنالیز   • آنالیز یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی آنالیز
کلمه : آنالیز
اشتباه تایپی : Hkhgdc
آوا : 'AnAliz
نقش : اسم
عکس آنالیز : در گوگل


آیا معنی آنالیز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )