انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 982 100 1

ادراک

/'edrAk/

مترادف ادراک: درایت، درک، دریافت، شعور، فهم، فهمیدن، وقوف، هوش، هوشمندی

برابر پارسی: پی بردن، دریافت، دریافت کردن، یابندگی

معنی ادراک در لغت نامه دهخدا

ادراک. [ اِ ] (ع مص ) دررسیدن به. دررسیدن کسی را.لحق. لحاق. الحاق. لِقاء. وصول : و کوشش اهل علم در ادراک سه مراد ستوده است ساختن توشه ٔ آخرت... (کلیله و دمنه ) : والاّ نفاذ کار و ادراک مطلوب جزبعادت ذات و مساعدت بخت ملک نتواند بود. (کلیله و دمنه ). تَحَتْرَشوا علیه و لم یدرکوه ؛ او را دنبال کردند لکن به وی نرسیدند. || بالغ گردیدن غلام. بالغ شدن کودک. فارسیدن کودک. (زوزنی ). || پختن و رسی-ده شدن میوه. || برسیدن وقت چیزی و منتهی شدن. || فنا پذیرفتن. || ادراک ببصر؛ دیدن. (زوزنی ): لاتدرکه الابصار. (قرآن 103/6). || دریافت. و آن خاصه ٔ حیوان باشد چون حرکت ارادی. اندریافت. دریافتن. (تاج المصادر بیهقی ). دریافتن اشیاء غیرمحسوس. (غیاث اللغات ).فهم. تعقل. فهمیدن. بررسیدن. درک کردن :
خرد ز ادراک او حیران بمانده
دل و جان در رهش بی جان بمانده.
ناصرخسرو.
وهم از ادراک غایت آن قاصر باشد. (کلیله و دمنه ). و هرگاه که در آن اشتباهی افتاد ادراک معانی ممکن نگردد. (کلیله و دمنه ). کیفیت آن جز بمعاینه در ادراک نیاید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 412).
حس ّ را حیوان مقرّ است ای رفیق
لیک ادراک دلیل آمد دقیق.
مولوی.
|| ادراک ، دریافتن و دررسیدن کودک به بلوغ و میوه به پختگی. و در اصطلاح متصوفه ادراک بر دو نوعست : اول ادراک بسیط و هو عبارة عن ادراک وجودالحق سبحانه معالذهول عن هذا الادراک و عن ان ّ المدرک هو الوجود الحق سبحانه. و در ظهور حق سبحانه بحسب ادراک بسیط خفائی نیست زیرا که هرچه ادراک کنی اول هستی حق مدرک شود اگرچه از ادراک این ادراک غایب باشی از غایت ظهور، حق مخفی نماید. دوم ادراک مرکب و هو عبارة عن ادراک وجودالحق سبحانه معالشعور بهذا الادراک و بان المدرک هو الوجود الحق. و اما ادراک مرکب که محل فکر خطا و صواب راست و حکم ایمان و کفر راجع به اوست و تفاصیل میان ارباب معرفت بتفاوت مراتب است. (مؤید الفضلاء). و سید جرجانی در تعریفات آورده است که ادراک بر دو معنی است :
1 -حاصل شدن صورت چیزیست پیش نفس ناطقه.
2 - تمثیل و حاضر کردن حقیقت چیزی است در ذهن بدون حکم بر اثبات یا بر نفی آن. و آنرا تصورگویند و اگر حکم بیاورند تصدیق نامند - انتهی.
و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: در لغت لقاء و وصول است. و نزد حکما مرادف است مر علم را،بمعنی صورت حاصله از چیزی نزد عقل اعم از اینکه آن شی ٔ مجرد یا مادّی ، جزئی یا کلی ، حاضر یا غائب باشد.و اعم از آنکه آن چیز حاصل باشد در ذات مُدرک یا درآلت او. و ادراک به این معنی شامل چهار قسم است ، و آن عبارتست از: اِحساس ، تخیل ، توهم ، و تعقل. و برخی از حکما ادراک را به احساس فقط اختصاص داده اند. و درین حال اخص ّ از علم باشد بمعنی مذکور و قسمتی از آن ،چنانچه در بحرالجواهر و شرح طوالع ذکر شده و نیز درشرح تجرید.
و در کشف اللغات گوید: الادراک ، دریافتن و دررسیدن کودک به بلوغ و میوه به پختگی و در اصطلاح صوفیه ادراک بر دو نوع است : ادراک بسیط و هو ادراک الوجود الحق سبحانه معالذّهول عن هذاالادراک و عن ان المدرک هو الوجود الحق سبحانه. و در ظهور وجود حق سبحانه بحسب ادراک بسیط خفا نیست چرا که هرجا که ادراک کنی اول هستی حق مدرک شود اگرچه از ادراک این ادراک غافل باشی واز غایت ظهور مخفی ماند. وادراک مرکب ، و هو عبارة عن ادراک وجودالحق سبحانه معالشعور بهذاالادراک و بان المدرک هو الوجود الحق سبحانه ، و این ادراک مرکب محل ّ فکر و خطا و صوابست و حکم ایمان و کفر راجع به این است. و تفاضل میان ارباب معرفت بتفاوت مراتب این است - انتهی.
|| ادراک نوعی از سبات است و صاحب این علت بی حس و حرکت باشد و قدمای اطبا گویند جزء مؤخر دماغ است و این جزء مبدء قوه ٔ حفظ و ارسال قوه ٔ لمسی و حرکات ارادیه باشد به سایر اعضا و سبب آن سدّه ایست در بطن مؤخر دماغ نه در جوهر آن و اگر در علاج آن تعجیل نشود منجر به سکته گردد.

ادراک. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ دَرَک ، بمعنی تک دوزخ و نهایت تک هر چیز.

معنی ادراک به فارسی

ادراک
درک کردن، دریافتن، دررسیدن، پی بردن، فهمیدن
۱ - ( مصدر ) در رسیدن به در رسیدن کسی را الحاق وصول . ۲ - رسیدن کودک به بلوغ و میوه و حاصل گیاه به پختگی . ۳ - ( مصدر ) در یافتن فهم کردن بر رسیدن درک کردن . ۴ - عملی که بواسطهئ قوای مدرکه انجام میگردد و آن عبارت است از حصول صور اشیائ نزد عقل یا نفس ناطقه و یا عبارت از حصول صور مدرکات است نزد مدرک .
تک دوزخ و نهایت تک هر چیزی
[روان شناسی] ← ادراک حسی
( مصدر ) دست دادن تعقل و فهم و دریافت
( اسم صفت ) قابل دریافت قابل فهم .
قابلیت دریافت و فهم و تعقل .
[perception] [روان شناسی] تأثر ذهنی حاصل از برخورد محرک های خارجی با یکی از حواس متـ . ادراک
[extrasensory perception, paranormal cognition] [روان شناسی] نوعی واکنش به محرک های خارجی بدون دخالت حواس شناخته شده
[selective perception] [آینده پژوهی و آینده نگری] فرایندی که در آن افراد آنچه را از یک پیام انتظار دارند، درک می کنند و به بقیۀ موارد بی توجه اند
( اسم صفت ) غیر قابل فهم غیر قابل دریافت و تعقل .
( مصدر ) دریافتن فهمیدن درک کردن .

معنی ادراک در فرهنگ معین

ادراک
( اِ) [ ع . ] (مص م .) دریافتن ، فهمیدن .

معنی ادراک در فرهنگ فارسی عمید

ادراک
۱. درک کردن، دریافتن، پی بردن، فهمیدن.
۲. (اسم) قوۀ درک و فهم.
۳. [قدیمی] دستیابی به چیزی، رسیدن.
۴. [قدیمی] برداشت محصول.

ادراک در دانشنامه اسلامی

ادراک
معنی مَا أَدْرَاکَ: تونمی دانستی - تو چه می دانستی؟
معنی بَصِيرَةٌ: دارای رؤيت قلبي و ادراک باطني
معنی مَا يُلَقَّاهَا: آن نمیيابند (از لقاء و ملاقات به معناي روبرو شدن و برخورد دو چيز با يکديگر است ، البته اين کلمه در ادراک به حس و به چشم و بصيرت استعمال ميشود ، ادراک به حس مانند : تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ ميکنيد قبلا از آنکه آن را ملاقات نماييد ، و اد...
معنی لَاقِيهِ: آن را ملاقات كرد (ازلقاء و ملاقات به معناي روبرو شدن و برخورد دو چيز با يکديگر است ، البته اين کلمه در ادراک به حس و به چشم و بصيرت استعمال ميشود ، ادراک به حس مانند : تمنون الموت من قبل ان تلقوه - آرزوي مرگ ميکنيد قبلا از آنکه آن را ملاقات نماييد ، ...
معنی بَصَائِرُ: وسايل بينايي و بصيرت (بصيرت :رؤيت قلبي و ادراک باطني )
معنی مَا يُشْعِرُکُمْ: شما چه می دانید (از کلمه شعور که به معناي ادراک دقيق است از ماده شـَعر گرفته شده ، که به معناي مو بوده و ادراک دقيق را از آنجا که مانند مو باريک است ، شعور خواندهاند و مورد استعمال اين کلمه محسوسات است ، نه معقولات و به همين جهت حواس ظاهري را مشاعر ...
معنی مَا يَشْعُرُونَ: درک نمی کنند (از کلمه شعور که به معناي ادراک دقيق است از ماده شـَعر گرفته شده ، که به معناي مو بوده و ادراک دقيق را از آنجا که مانند مو باريک است ، شعور خواندهاند و مورد استعمال اين کلمه محسوسات است ، نه معقولات و به همين جهت حواس ظاهري را مشاعر ميگ...
معنی لَا يُشْعِرَنَّ: بايد که آگاه نشود(از کلمه شعور که به معناي ادراک دقيق است از ماده شعر - به فتح شين گرفته شده ، که به معناي مو بوده و ادراک دقيق را از آنجا که مانند مو باريک است ، شعور خواندهاند و مورد استعمال اين کلمه محسوسات است ، نه معقولات و به همين جهت حواس ظاهر...
معنی لَّا يَشْعُرُونَ: درك نمي كنند(کلمه شعور که به معناي ادراک دقيق است از ماده شعر - به فتح شين گرفته شده ، که به معناي مو بوده و ادراک دقيق را از آنجا که مانند مو باريک است ، شعور خواندهاند و مورد استعمال اين کلمه محسوسات است ، نه معقولات و به همين جهت حواس ظاهري را مشا...
معنی لَا تَشْعُرُونَ: درك نمي كنید(کلمه شعور که به معناي ادراک دقيق است از ماده شعر - به فتح شين گرفته شده ، که به معناي مو بوده و ادراک دقيق را از آنجا که مانند مو باريک است ، شعور خواندهاند و مورد استعمال اين کلمه محسوسات است ، نه معقولات و به همين جهت حواس ظاهري را مشا...
معنی صَعِقَ: مُرد(از صعقة است که به معناي مرگ و بيهوشي و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک ميباشد )
معنی صَعِقاً: بي هوش (صعقا از صعقة است که به معناي مرگ و بيهوشي و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک ميباشد )
معنی يُصْعَقُونَ: هلاک مي شوند(از صعقة است که به معناي مرگ و بيهوشي و از کار افتادن حواس و بطلان ادراک ميباشد )
معنی لِقَاءِ: ديدار(لقاء به معناي روبرو شدن و برخوردن دو چيز با يکديگر است ، و گاهي هم با اين کلمه تعبير ميشود از برخورد يکي با ديگري و گفته ميشود فلاني را ملاقات کرد و يا ملاقات ميکند ، البته اين کلمه در ادراک به حس و به چشم و بصيرت استعمال ميشود ، ادراک به حس ما...
ریشه کلمه:
دری‌ (۲۹ بار)
ک‌ (۱۴۷۸ بار)
واژه ادراک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • ادراک (صفات خدا)، یکی از صفات خداوند و به معنای آگاهی و احاطه الهی نسبت به همه موجودات• ادراک (فقه)، استعمال شده در دو معنای رسیدن به چیزی و رسیدن چیزی و دارای کاربرد در فقه• ادراک (منطق)، به معنای علم و آگاهی یافتن و دارای کاربرد در منطق
...
مفهوم ادراک دارای ابعاد و معانی وسیعی است. به همین دلیل ارایه تعریفی جامع و کامل از آن، کار چندان آسانی نیست و تعریفی که به دست می آید چندان بی اشکال نیست.ادراک در روان شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد.این عمل به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد که همزمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می گیرد دخالت می کنند.
از زاویه زیست شناختی، ادراک را می توان به عنوان آن دسته از تجارب ذهنی از اشیا یا حوادثی در نظر گرفت که معمولا ناشی از تحریک گیرنده های حسی بدن است. این تحریک ها (به وسیله یکسری مکانیزم های خاص گیرنده ها) به صورت فعالیت نورونی تبدیل شده یا رمزگذاری می شوند و سپس به نواحی مرکزی تر از نظام عصبی فرستاده می شوند تا در آن جا پردازش های نورونی بیشتری روی آن ها انجام گیرد.این مرحله آخرین مرحله از پردازش نورونی در مغز است که پایه گذار یا باعث تجارب ادراکی ماست. به دلیل ارتباط تنگاتنگ ادراک با نظام عصبی، گاهی اوقات ممکن است یکسری تجارب ادراک مانند، بدون وجود تحریک خارجی رخ دهند، همانند چیزی که در خواب دیدن اتفاق می افتد.
Roch، I. An introduction to perception، New York: Macmillan. ۱۹۷۵. pp ۲۵.
برخلاف احساس، که کاملا تابعی از یک محرک است، ادراک به عوامل بسیار زیادی وابسته است. عوامل زیادی همچون سن، جنسیت، هیجان ها، یادگیری های قبلی، انتظارات، حالات انگیزشی، حالات مختلف عاطفی، اتخاذ تصمیم و اراده فرد و... بر ادراک تاثیر می گذارند.بنابراین ادراک را نمی توان فقط به عنوان پاسخی کاملا مشخص، منتج از محرکی خاص در نظر گرفت، زیرا فرد ادراک کننده، تنها استنتاج ذهنی نمی کند و با توجهی خاص و فعالیتی کلی تصمیم می گیرد. در این تصمیم گیری، فرایندهای شناختی از قبیل حافظه و تفکر نیز نقش تعیین کننده ای دارند. از میان عواملی که بر ادراک اثر دارند برای نمونه به اثر سائق های فیزیولوژیک و اثر زبان و ترکیبات لفظی اشاره می کنیم. هنگامی که فردی گرسنه از جلوی یک کتاب فروشی عبور می کند و تابلو آن را به اشتباه "کباب فروشی" می خواند، اثر نیازهای او بر چگونگی ادراک کاملا پدیدار است. به عبارت دیگر، سائق گرسنگی بر تفسیر یک محرک ثابت اثر گذاشته و باعث شده است اشتباه ادراک شود، در حالی که همان محرک اگر در شرایطی غیر از گرسنگی به آن فرد ارایه می شد این اشتباه رخ نمی داد.درباره اثر زبان بر ادراک، غالبا مشاهدات مارگارت مید (Margaret Mid) را در میان سرخ پوستان امریکایی نقل می کنند. برای این سرخ پوستان، رنگ هایی مانند زرد، سبز زیتونی، آبی نفتی، خاکستری روشن و... که برای ما کاملا متمایز از یکدیگرند و برای هر یک نام مخصوصی داریم، تقریبا در یک زمینه رنگی قرار می گیرند. به طور کلی در اجتماعاتی که در زبان گفتاری خود برای نامیدن انواع رنگ ها کلام خاصی ندارند، تقریبا رنگ ها به دو دسته بزرگ تیره و روشن تقسیم می شوند و در نتیجه، ادراک کلامی آن ها متفاوت می شود.
اتکینسون و همکاران، زمینه روان شناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، تهران، رشد، ۱۳۸۱، چاپ شانزدهم، ص۲۸۹.
از انواع پدیده های ادراکی می توان به ادراک فضا، فاصله و عمق، ادراک حرکت، ادراک زمان و... اشاره کرد. اما یکی از بحث های مهمی که در حوزه ادراک مطرح است این است که، آیا ادراک ویژگی ها مثل شکل و عمق یا رسیدن به ادراک واقعی، به صورت درون زاد (Innate) تعیین شده است یا بر پایه تجارب قبلی قرار دارد. فرض اول یعنی این که ادراک، ناشی از تطابق تکاملی (Evolutionary Adaptation) است و از این رو از زمان تولد یا از زمانی که رسش نورونی لازم اتفاق افتاده است وجود دارد. اما فرض دوم یعنی این که، ادراک هر چیزی نتیجه پایانی قرار گرفتن در معرض الگوها یا شرایط مرتبط خاصی است، یعنی نوعی فرایند یادگیری. علیرغم ده ها سال بحث در مورد این مساله و تلاش های پژوهشی قابل ملاحظه، هنوز هم هیچ جواب قطعی برای آن وجود ندارد. امروزه واضح به نظر می رسد که بعضی از انواع ادراک ها درون زاد هستند، اما از طرف دیگر هم به همان اندازه واضح است که تجربه قبلی نیز عامل تعیین کننده ای است.
Roch، I. An introduction to perception، New York: Macmillan. ۱۹۷۵. pp ۲۵.
...
یکی از صفات خداوند و به معنای آگاهی و احاطه الهی نسبت به همه موجودات، ادراک الهی است.
بحث ادراک الهی از قرون اولیه اسلامی مطرح بود، زیرا در آیه شریفه: (لا تدرکه الأبصار وهو یدرک الأبصار) از ادراک الهی سخن به میان آمده و در تفسیر این آیه نیز دست کم از زمان صحابه بحث ادراک الهی مطرح بوده است؛ چنان که در روایت هایی که از حضرت علی (علیه السلام) و برخی دیگر از صحابه می خوانیم از ادراک الهی و کیفیت ادراک سخن به میان آمده است.

ادراک در لغت
ادراک در لغت به معنای دریافتن، فهمیدن و رسیدن می باشد؛ چنان که «ادرک الشیء» یعنی وقت آن رسید و «ادرک الولد» یعنی فرزند بالغ شد و «ادرک المسئلة» یعنی مسئله را فهمید.
در بسیاری از موارد، ادراک مترادف با علم، معرفت، رؤیت، لحوق و... به کار می رود و به نظر برخی از محققان، الفاظی که در انواع ادراک در قرآن کریم به کار رفته به ۲۰ لفظ می رسد که ظن، حسبان، شعور، ذکر، عرفان، فهم، فقه، درایت، یقین، فکر، رأی، زعم، حفظ، حکمت، خبره، شهادت و عقل از جمله آنان است.

اختلاف فلاسفه در تعریف ادراک
فلاسفه در تعریف ادراک اختلاف نظر دارند؛ عده ای آن را به معنای لقا و وصول دانسته و معتقدند: قوه عاقله هرگاه به ماهیت معقول واصل شود و معقولات برای قوه عاقله حاصل شود، این امر ادراک قوه عاقله است.
برخی نیز گفته اند: تصور نفس مدرِک به صورت مدرَک را ادراک گویند،
چنان که تعریف ابن سینا و برخی دیگر از فلاسفه چنین است: ادراک، گرفتن صورت مدرَک به نحوی از انحا است و در ادراک پدیده های مادی، همین که مدرِک صورت مدَرک را از ماده تجرید کند ادارک حاصل می شود. از آن جا که ادراک در غالب موارد با اندام های حسی بینایی، چشایی، بویایی، شنوایی و لامسه می باشد بسیاری از متکلمان تنها از ادراک امور حسی سخن گفته اند.

← جمع قوشجی در تعریف ادراک
...
ادراک در دو معنای رسیدن به چیزی و رسیدن چیزی به کار رفته است. از آن به مناسبت در باب های طهارت، صلات، زکات، حج، مزارعه و صید و ذباحه سخن رفته است.
ادراک به معنای نخست شامل موارد زیر است:

← ادراک وقت
ادراک به معنای دوم با اضافه به ثمره به معنای رسیدن محصول به کار رفته است.

← زکات کشاورزی در چند محل دور از هم
 ۱. ↑ جواهر الکلام ج۵، ص۹۲.    
...
ادراک ، در منطق عبارت است از مطلق علم و آگاهی.
ادراک ، در منطق عبارت است اندر یافتن و علم و آگاهی یافتن، مطلق علم و آگاهی خواه تصور خواه تصدیق، خواه حسّی خواه عقلی، خواه حصولی خواه حضوری. «هر علمی و ادراکی که باشد چون آن را اعتبار کنند از دو حال خالی نباشد: یا مجرّد یابند از حکم چه به اثبات و چه به نفی، و آن را تصور خوانند، یا مقارن حکم یابند به اثبات یا نفی و آن را تصدیق خوانند».
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳.    
 ۱. ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۳.    
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۹.    
...
فرایند تبدیل محرک فیزیکی به اطلاعات روان شناختی؛ فرایند روانی که در آن محرک حسی به آگاهی آورده می شود، ادراک نام دارد. به عبارت دیگر درک، عملی است که در ضمن آن احساساتی که به وسیله محرک های حسی به وجود می آیند، برای شخص معنی و مفهوم پیدا می کند.
توهم hallucination، ادراک حسی غلط که در ارتباط با محرک های خارجی واقعی نیست. تجربه توهمی ممکن است تعبیر هذیانی بشود یا نشود.
دادستان، پریرخ، روان شناسی مرضی تحولی، تهران، سمت، ۱۳۸۳، چاپ سوم، ج۲، ص۴۰۰.
ادراک غلط یا تفسیر غلط محرک های حسی واقعی خارجی، خطای ادراکی نامیده می شود.
مان، نرمان، اصول روان شناسی، ترجمه محمود ساعتچی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۲، چاپ دوم، ص۵۵۱.
اختلال در تصویر بدن illusion Bady imageاختلال در تصویر بدن در بیماری های عصبی و نیز بیماری های جسمانی مختلف دیده می شود. زمانی که بیمار احساس می کند به علت درد یک یا چند عضو از بدن سنگین تر یا بزرگ تر از معمول شده است، به آن حالت بزرگ اندامی (Hyperschematia) می گویند و حالت عکس آن کوچکی اندام (Hyposchematia) نامیده می شود. برخی از مواقع دگرگونی و مسخ در اعضاء احساس می شود که به آن مسخ عضو (Dyschematia) می گویند. این حالت بیشتر در دلیریوم دیده می شود.
پدیده عضو خیالی
...


ادراک در دانشنامه ویکی پدیا

ادراک
ادراک (به انگلیسی: Perception) عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آن ها. همچنین، ادراک، فرایندی است که افراد، به وسیله آن، پنداشت ها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله، به آنها، معنی می دهند؛ ولی، ادراک می تواند که با واقعیت عینی، بسیار متفاوت باشد. غالباً، افراد از امری واحد، برداشتهای متفاوتی دارند. می توان گفت که رفتار مردم، به نوع ادراک، پنداشت یا برداشت آن ها (و نه واقعیت) بستگی دارد.
رفتار
توهم
واقعیت
شناخت
احساس
نقد عقل محض
برای شکل دادن و گاهی، ارائه تعریف از ادراک، عوامل متعددی دست اندر کار هستند. این عوامل، می توانند که در:
وجود داشته باشند.
برخی از ویژگی های شخصی، مانند نگرش، انگیزش، علاقه، تجربه گذشته و انتظارهای شخص، بر نوع پنداشت یا ادراک او اثر می گذارند.
عکس ادراک
ادراک (به انگلیسی: Perception) یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که از ۹ ژوئیه ۲۰۱۲ تا ۱۷ مارس ۲۰۱۵ از کانال تلویزیونی «تی اِن تی» آمریکا پخش شد.
کنث بیلر
مایک سوسمَن
اریک مک کورمکدر نقش دکتر دنیل پیرس روان پزشک عصبی دانشگاه شیکاگو که به اف بی آی در حل برخی پرونده های پیچیده جنایی کمک می کند. دکتر پیرس همچنین مبتلا به «اسکیزوفرنی پارانوئید (هذیانی)» است و توهم هایش به او در حل پرونده ها کمک می کنند.
ادراک پریشی(به انگلیسی: agnosia) در لغت به معنی نادانستن و بنابراین نقص در بازشناسی است. به طور کلی یک فرد ادراک پریش می تواند اشیاء و اشکال را حس کند اما نمی تواند هوشیارانه آن ها را تشخیص دهد و معنی آن ها را تفسیر کند. ادراک پریشی حاصل آسیب عصب شناختی است و می تواند تقریباً در هر دستگاه ادراکی شناختی ظاهر شود. اَشکال خاص آن در زیر می آید:
ادراک پریشی دریافتی: نوعی ادراک پریشی که در آن ناتوانی در بازشناسی ناشی از اختلال در ادراک دیداری است.
ادراک پریشی ارتباطی: نوعی ادراک پریشی که در آن ناتوانی در بازشناسی از عواملی به غیر از نقص های حسی است که باعث ادراک پریشی دیداری می شود.
ادراک پریشی شنیداری: ناتوانی در تشخیص یا تعیین و تفسیر معنی واژه های گفته شده.
ادراک پریشی چهره ای، چهره کوری یا چهره ناشناسی یا پروسپاگنوزیا (به انگلیسی: prosopagnosia) نوعی اختلال عصب شناختی که مشخصهٔ آن ناتوانی در بازشناسی چهره هاست. در موارد بسیار شدیدِ آن ممکن است شخص توانایی بازشناسی چهرهٔ خود را نیز نداشته باشد.
افراد مبتلا به بیماری ادراک پریشیِ چهره ای ناگزیر هستند به جای توجه به چهرهٔ افراد، نشانه های دیگری مانند آرایش مو، لباس، صدا یا سایر علایم مشخصه را برای شناسایی آنان به کار گیرند.
ادراک حرکت فرایند استنتاج سرعت و جهت عناصر در یک صحنه بر اساس ورودی های بصری، ویستیبولار و proprioceptive است. اگر چه این فرایند برای اکثر ناظران صریح به نظر می رسد، اما ثابت شده است که مشکل دشواری از دیدگاه محاسباتی است و توضیج آن از نظر پردازش عصبی بسیار دشوار است.
Barber's pole
Biological motion
Cognitive map
Eye movement
Illusory motion
Induced movement
Jerkiness
Lilac chaser
Max Wertheimer
Motion aftereffect
Motion (physics)
Motion sensing in vision
Optic flow
Peripheral drift illusion
Persistence of vision
Pulfrich effect
Strobe light
Stroboscopic effect
Visual modularity#Motion processing
Visual perception
Wagon-wheel effect
ادراک حرکت توسط بسیاری از رشته ها، از جمله روانشناسی (یعنی ادراک بصری)، مغز، نوروفیزیولوژی، مهندسی، و علوم رایانه مورد مطالعه قرار گرفته است.
ناتوانی در درک حرکت، آکینتوپسی نامیده می شود و ممکن است ناشی از ضایعه به قسمت قشر V5 در قشر اکستراستریت ایجاد شود. مطالعات عصبی-روان شناختی یک بیمار که نمی تواند حرکت را ببیند، و در عوض دنیا را در یک سری از «فریم ها» ایستا مشاهده می کند، پیشنهاد می کند که منطقه بصری V5 در انسان، منطبق با منطقه پردازش حرکت MT در پریمیت است.
دو یا چند محرک که در تناوب روشن و خاموش می شوند، می توانند دو درک مختلف حرکت را ایجاد کنند. اولی، که در شکل سمت راست نشان داده شده «حرکت بتا» می باشد، که اغلب در صفحه های بیلبورد استفاده می شود، که در آن یک شی در حال حرکت مشاهده می شود، در واقع، مجموعه ای از تصاویر ثابت در حال ارائه می باشد. این همچنین «حرکت ظاهری» نامیده می شود و اساس فیلم و تلویزیون است. با این حال، در سرعت های جابجایی سریع تر و اگر فاصله بین محرک ها درست باشد، یک شی «تصویر» که هم رنگ پس زمینه است، دیده می شود که بین دو محرک حرکت می کند و به طور متناوب آنها را می پوشاند. این پدیده phi نامیده می شود و گاهی اوقات به عنوان یک مثال از تشخیص حرکت «خالص» است، که دست نخورده است و همچون حرکت بتا با استفاده از نشانه های شکل شرح داده می شود. این توضیح، با این حال، تا حدودی متناقض است، زیرا در صورت عدم درک شکلی چنین حرکتی امکان پذیر نیست.
ادراک زمان یک زمینهٔ مطالعاتی در روانشناسی، زبان شناسی شناختی و علوم اعصاب است. ادراک زمان به تجربه ذهنی از زندگی اشاره دارد: زمان. زمان برای هر شخصی به شکل فاصلهٔ بین وقایع یا طول یک اتفاق خاص مفهوم پیدا می کند. فاصله زمانی بین دو اتفاق پی در پی در مغز انسان با یک طول مشخص فهم می شود. ادراک افراد مختلف از یک زمان ثابت می تواند متفاوت باشد. فهم شخص دیگر از زمان را نمی توان به طور مستقیم تجربه کرده یا درک کرد، اما می توان آن را مورد مطالعه و استنباط قرار داد. زمان ادراک شده توسط مغز را می توان تحت شرایط خاص خاصی به هم ریخت. این به هم ریختگی های زمانی که در برخی مطالعات علمی انجام می شوند به ما کمک می کند تا مکانیسم نحوهٔ ادراک زمان را بهتر بفهمیم.
مدل دوام حافظه زمانی. این مدل نوعی ردیابی دوام حافظه در طول زمان است که با استفاده از آن می توان عمر یک خاطره را (و به تبع آن دریافتن اینکه دقیقاً چه مدت این رویداد به یاد آورده شده) با توجه به دوام ردپای آن دریافت و با این واقعیت که خاطرات رویدادهای تازه تر می تواند سریع تر از خاطرات دیرپا محو شوند، درگیر شد.
مدل استنتاج که پیشنهاد می دهد زمان یک رویداد از اطلاعات مربوط به رابطه بین رویداد مورد پرسش و دیگر رویدادهایی که تاریخ یا زمان شان شناخته شده است، منتج می شوند.
ویلیام جی. فریدمن (۱۹۹۳) نیز تقابل دو نظریه را برای درک زمان را مطرح کرد:
نظریه دیگر شامل ناخودآگاه مغز منطبق با «پالس ها» ست که در طول یک بازه زمانی مشخص، گاه شماری بیولوژیکی را ایجاد می کنند. این نظریه ادعا می کند که مغز می تواند هم زمان چندین گاه شمار بیولوژیکی را بسته به نوع کاری که انجام می دهند، ایجاد کند. محل این پالس ها و آنچه آن ها را برمی سازد، نامعلوم است. در واقع این مدل استعاره است و از نظر فیزیولوژی مغز یا آناتومی آن، صحت ندارد.
این مقاله به دریافتهای مردمی و ادبی از هویت مردم گیلان می پردازد.نبو
مردم و گروههای قومی اغلب در خصوص عادات غذایی شان که ناخوشایند شمرده می شود مورد اشاره قرار می گیرند. مشخصه هویتهای جمعی در شمال ایران را نیز از اثر چنین مقایسه های غذایی گریزی نیست: برای رشتیها و عراقیها یعنی مردم داخل یا فلات ایران (الفاظ دوجانبه با پتانسیل بدنام سازی) وسیله مناسب است. با توجه به تنوع و تضاد عادات غذایی آنان، این مسائل زمینه ای نیرومند برای انعکاس مغایرتهاست. مردم گیلان عاشق برنج اند-برنج که آن ها با ماهی، تخم مرغ، زیتون و به قدری کمتر گوشت گوساله تکمیل اش می کنند به طور سنتی با هر سه وعده اصلی غذایی میل می شود. این در تضاد با رژیم سنتی عراقیهاست که از نان، محصولات لبنی و گاهی گوشت گوسفند تشکیل می شود. رشتیها با مشاهده عادات غذایی همسایگان شان، و به علاقه آنان به نان به طور خاص توجه می کنند و گاهی با تفریح و گاهی با تحقیر به آن ها می نگرند. آن ها به مردم تهران دهان گشاد می گویند، زیرا آن ها هنگام جویدن نان دندانهای بزرگ شان را نمایان می کنند. بنا به کلیشه های سنتی، عراقیها «نان خالی خوران» فقیر اند که برنج گیلان برایشان یک نعمت حسرت برانگیز می ماند. هنگامی که عادات غذایی روزانه مردم فلات و رشتیها دو نظام کاملاً متمایز را شکل می داد-گرچه این تمایزات در سی سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته- برای ساکنین جلگه خزر، مصرف نان هم موضوع تمسخر و هم عامل هشدار بود:«گیلک» به گزارش رابینو، «نان نمی خورد بلکه آن را غذایی می داند که برای فطرت اش نامناسب است، تا جایی که یک مرد خشمگین به زن اش می گوید: نان بخور و بمیر!». بنا به قول رابینو و کاپیتان آرتور کانلی لافونت، در حدود ۱۸۳۰، والدین گیلانی هنگام تمسخر کودکان شان آن ها را به منظور تنبیه بد رفتاری شان به فرستادن به عراق تهدید می کردند، جایی که مجبور بودند از بدبختی نفرت انگیز خوردن نان رنج ببرند.
زیتون (که به همراه رب انار و گردوی چرخ شده تهیه می شود: زیتون پرورده)، گوشت گوساله، و ماهی از مواد غذایی محبوب رشتیان است که اغلب در بین عراقیها حس تنفر شدید بر می انگیزد و رشتیها به خاطر آن کله ماهی خور خوانده می شوند، نامی مستعار که تمسخر و نفرت را ترکیب می کند. در واقع، ساکنین جلگه گیلان گاه گاهی کله ماهی سرخ شده می خورند و عموماً از تمسخر کنایه آمیزی که همسایگان شان با آن این بخش از فهرست غذایی شان را می بینند آگاه اند. با این حال، آنان ارزشهای تغذیه ای کله ماهی را، که غنی از فسفر است و مغز را بر می انگیزد، تحسین می کنند.
یک مجموعه کامل از کلیشه های قومی علاوه براین نمودهای غذایی مغایرت فرهنگی وجود دارد. در نگاه اول، نمودهای غذایی و کلیشه های قومی دو رده لفظی مستقل، و از لحاظ معنایی بی ربط را شکل می دهند. در واقع، همان طور که خواهیم دید، جدا از پارادایم های تشکیل دهنده مستقل، اسامی مستعار غذایی و کلیشه های قومی بخشی از یک کلان سیستم نمودها را تشکیل می دهند که در آن گونه های غذا و خلق و خو به همدیگر مرتبط و با هم متناظراند.
ادراک ماشین قابلیت یک سیستم کامپیوتری است که داده ها و اطلاعات را به گونه ای تفسیر می کند که مشابه روشی است که انسان ها از ادراک خود در برقراری ارتباط یا جهان پیرامون خود استفاده می کنند. روش اساسی که کامپیوتر در محیط خود به آنها پاسخ می دهند از طریق سخت افزار متصل شده است. تا همین اواخر ورودی داده به کامپیوتر محدود به صفحهی کلید یا موس بود، اما پیشرفت تکنولوژی هم در سخت افزار و هم در نرم افزار این امکان را به کامپیوتر داده است که دادهی حسّی را مشابه انسان ها به کار گیرد. ادراک ماشین اجازه می دهد تا کامپیوتر از این دادهی حسّی و همچنین ابزار محاسباتی رایج در جمع آوری اطلاعات استفاده کند تا اطلاعات را با دقت بیشتر و ارائه آن به شیوهای مناسب تر برای کاربر گردآوری کند.
محلی سازی و نقشه برداری همزمان
حسگر
این شامل: بینایی کامپیوتر، شنوایی دستگاه و لمس دستگاه است.
هدف نهایی ادراک ماشین این است که ماشین ها بتوانند جهان را مشابه انسانها قادر به دیدن، احساس کردن و درک کردن باشند و بنابراین، برای آنها توضیح دهند که چرا آنها تصمیم می گیرند، به ما اخطار (اطلاع) دهند وقتی چیزی شکست می خورد مهمتر از آن دلیل شکست آن است.
چشم انداز کامپیوتر یک زمینه است که شامل روش هایی برای دستیابی، پردازش، تجزیه و تحلیل و درک تصاویر و داده هایی با ابعاد بزرگ از دنیای واقعی برای ایجاد اطلاعات عددی و نمادین برای مثال در قالب تصمیم گیری است. چشم انداز کامپیوتر دارای بسیاری از برنامه هایی است که امروزه استفاده می شود، مثل تشخیص چهره، مدل سازی جغرافیایی و حتی قضاوت زیبایی شناختی.
درهای ادراک (به انگلیسی: The Doors of Perception)، کتابی است در مورد مصرف مسکالین و شرح تجربیات نویسنده که در سال ۱۹۵۴ به قلم آلدوس هاکسلی منتشر شده است.
ویکی پدیای انگلیسی
درهای ادراک-بهشت و دوزخ/آلدوس هاکسلی. ترجمه: مهناز دقیق نیا. تهران میرکسری، ۱۳۸۱.
در ابتدای این کتاب، جمله ای از ویلیام بلیک شاعر بریتانیایی نقل می شود که اگر درهای ادراک باز می شد، هرچیز همان طور که هست، بر انسان ظاهر می شد، لایتناهی.
ترجمهٔ فارسی این کتاب با نام درهای ادراک بهشت و دوزخ در سال ۱۳۸۱ توسط نشر میرکسری چاپ شده است. در دهه ۱۹۶۰ میلادی جیم موریسون رهبر و خواننده اصلی گروه راک درها (د دورز) نام گروهش را از همین مفهوم اقتباس نمود. گروه دورز بعدها به یکی از جنجالی ترین باندهای راک ایالات متحده و جهان بدل شد.
فلسفه ادراک (انگلیسی: Philosophy of perception) فلسفه ادراک، به طبیعت تجربه ادراکی و وضعیت داده های ادراکی می پردازد، به ویژه اینکه چگونه آنها با باورها دربارهٔ جهان یا شناخت جهان مرتبط می شوند. هر بیان روشنی از ادراک، نیازمند پایبندی به یکی از دیدگاه های گوناگون هستی شناسانه یا مابعدالطبیعی است.
ادراک درونی، راجع به چیزهایی است که در بدنهای ما روی می دهد؛ اعضا و جوارح ما کجایند، آیا ما می نشینیم یا می ایستیم، آیا ما افسرده ایم، گرسنه ایم، خسته ایم، وغیره.
ادراک بیرونی یا حسی، راجع به جهان بیرون از بدنهای ماست. ما با به کارگیری حواس بینایی و شنوایی و بساوایی و بویایی و چشایی، رنگها و صداها و ساختارها و غیره را دربارهٔ جهان به تفصیل ادراک می کنیم. توده فزاینده ای از دانش دربارهٔ سازوکارهای فرایندهای حسی در روانشناسی شناختی یافت می شود.
ادراک مختلط درونی و بیرونی (مثل هیجان و حالات خاص)، دربارهٔ چیزی است که در بدنهای ما و علت دریافت شده ادراکهای جسمانی ما روی می دهد.
می توان ادراک را به درونی و بیرونی دسته بندی کرد.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ادراک در دانشنامه آزاد پارسی

اِدراک
(در لغت به معنی دریافتن و رسیدن) در اصطلاح فلسفه، وصول عاقل به ماهیت معقول. بحث ادراک از مهم ترین مباحث فلسفی قدیم و رکن اساسی فلسفه های معاصر است. در فلسفۀ گذشته چون نفس انسانی دارای چهار قوۀ عاقله، متخیله، متوهمه، و حسیه دانسته می شد، ادراک در همین چهار مرتبه اعتبار می شد. در ادراک حسی، ماهیت امر خارجی، با حفظ محاذات و نسبت خارجی، با وجود ذهنی آن در نزد ادراک کننده اعتبار می گردد و در ادراک خیالی بدون محاذات و نسبت خارجی. در ادراک وهمی، معنی برگرفته از ادراک حسی به نحو جزئی در نزد نفس اعتبار می گردد و در ادراک عقلی همین معنی به نحو کلی ملاحظه می شود. در این میان نکتۀ قابل تأمل آن است که آیا در حصول صورت ادراکی، صرفاً مُدرِک (عاقل) با مُدرَک (معقول) نسبتی اضافی می یابد و یا کیفیتی به مدرِک افزون می شود و یا مُدرَک در نزد مُدرِک حضور می یابد. ملاصدرا، به خلاف رأی متکلمان و بیشتر فلاسفه معتقد است که بنابر اتحاد عقل و عاقل و معقول، معقول بالذات در نزد عاقل حاضر می شود و این حضور حتی در ادراک حسی، در گرو واهب الصور است که صورتی مطابق با معلوم خارجی بر اساس شرایط و مُعدّات ایجاد می کند.

ارتباط محتوایی با ادراک

ادراک در جدول کلمات

ادراک پنجگانه
حواس
برداشت و ادراک خاص از مسئله یا موضوعی
تلقی

معنی ادراک به انگلیسی

understanding (اسم)
توافق ، فهم ، هوش ، خرد ، ادراک ، تظر
impression (اسم)
تاثیر ، اثر ، گمان ، خیال ، احساس ، عقیده ، ادراک ، چاپ ، خاطر ، خاطره ، نشان گذاری ، جای مهر
notion (اسم)
اندیشه ، خیال ، عقیده ، ادراک ، مفهوم ، فکر ، تصور ، خاطر ، خاطره ، نظریه ، پندار
perception (اسم)
اگاهی ، درک ، احساس ، ادراک ، دریافت ، مشاهده ، مشاهده قوه ادراک
realization (اسم)
درک ، فهم ، ادراک ، تحقق ، تفهیم
conception (اسم)
فهم ، عقیده ، ادراک ، تصور ، حاملگی ، لقاح تخم و شروع رشد جنین
uptake (اسم)
درک ، فهم ، دودکش ، ادراک ، بالاگیری ، بلند سازی
scent (اسم)
عطر ، رایحه ، بو ، خوشبویی ، ادراک ، رد پا ، پی
cognition (اسم)
معرفت ، شناخت ، ادراک
headpiece (اسم)
سر ، سرصفحه ، هوش ، کلاه ، ادراک ، سرلوحه ، ادم باهوش ، هر التی که روی سر قرار میگیرد
savvy (اسم)
ادراک
cognizance (اسم)
اگاهی ، ادراک ، شناسایی ، تصدیق ضمنی
conceptualization (اسم)
ادراک ، تصور
hindsight (اسم)
ادراک
mother wit (اسم)
هوش ، ادراک ، شعور
sentience (اسم)
درک ، ادراک ، دریافت ، حساسیت جسمانی ، زندگی فکری ، مبنای حس وحساسیت
notional (صفت)
اندیشه ، ادراک ، تصور ، نظریه

معنی کلمه ادراک به عربی

ادراک
ادراک , انطباع , رائحة , فحم , فکرة , مفهوم
أدرَکَ
محسوس
قبضة
لا يصدق
ادراک
فحم

ادراک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی ادراک

آرین ١٠:٥١ - ١٣٩٦/٠٢/٢٩
بطور خلاصه، فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آن ها را ادراک Perception می نامند.[۱] همچنین، ادراک، فرآیندی است که افراد، به وسیله آن، پنداشتها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند، تنظیم و تفسیر می کنند و بدین وسیله، به آنها، معنی می دهند. ولی، ادراک می تواند که با واقعیت عینی، بسیار متفاوت باشد. غالباً، افراد از امری واحد، برداشتهای متفاوتی دارند. می توان گفت که رفتار مردم، به نوع ادراک، پنداشت یا برداشت آنها (و نه واقعیت) بستگی دارد.
محتویات [نمایش]
عوامل موثر بر ادراک [ویرایش]
برای شکل دادن و گاهی، ارائه تعریف از ادراک، عوامل متعددی دست اندر کار هستند. این عوامل، می توانند که در:
شخص ادراک کننده
موضوع مورد ادراک
محتوای موقعیت مورد بحث
وجود داشته باشند.
برخی از ویژگی های شخصی، مانند نگرش، انگیزش، علاقه، تجربه گذشته و انتظارهای شخص، بر نوع پنداشت یا ادراک او اثر می گذارند.[۲]
تفاوت احساس و ادراک [ویرایش]
احساس، را انتقال پیام عصبی به طرف کورتکس حسی، می نامیم. اما، ادراک، از ترکیب اطلاعات حسی با مکانیزم تفکر بوجود می آید. اگر اطلاعات حسی، بطور مستقیم، به عضلات و غدد منتقل شود، رفتار فرد، مبتنی بر حس خواهد بود که ادراک محسوب نمی شود. اما، اگر اطلاعات حسی، به مراکز عالی قشر مغز (کورتکس) انتقال یابد، ادراک بوجود می آید و رفتار فرد، تحت حاکمیت اطلاعات حسی و فرآیندهای قشر خارجی مغز قرار می گیرد.
احساس و ادراک، از دیدگاه فیزیولوژیک، دو فرایند متفاوت هستند. یک تحرک حسی معین، می تواند که ادراک های کاملا متفاوتی تولید کند و تحریک های حسی متفاوت، می توانند که به ادراک واحدی منجر شوند. کلیه اطلاعات فیزیولوژیک، نشان می دهد که یک تحرک معین همیشه فعالیت معینی در کورتکس حسی تولید می کند، اما واقعیت ها به طور آشکار، نشان می دهند که همان تحریک الزاما ادراک معین به دنبال نمی آورد به عبارت دیگر یک تحریک معین می تواند ادراک های متفاوت ایجاد کند. [۳]
اندریافت [ویرایش]
آگاهی از معنا و اهمیت محرکی حسی، به ویژه که توسط تجربیات، دانش، افکار و هیجانات فرد، تعدیل می شود. [۴]
پانویس [ویرایش]
↑ Wikipedia contributors, "Perception," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Perception&oldid=212447812
↑ استیفن پی. رابینز. رفتار سازمانی، چاپ دوازدهم. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۶، مترجمان: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، جلد نخست (فرد).
↑ دانشنامه رشدادراک
↑ کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی، جلد اول، ترجمه دکتر فرزین رضاعی، ص ۳۴۹
جستارهای وابسته [ویرایش]
رفتار
توهم
واقعیت
شناخت
احساس
پیوند به بیرون [ویرایش]
ادراک، دانشنامه رشد
ادراک در کوزه، نوشته غلامرضا رشیدی
در ویکی انبار پرونده هایی دربارهٔ ادراک موجود است.
رده های صفحه: ارزیابی عصبی فرایندهای ذهنی ادراکس رچشمه های دانش روان شناسی آزمایشی مفهوم ها در متافیزیک مفهوم ها در شناخت شناسی دیدگاه های زیبایی شناسی مسئله های حل نشده در عصب شناسی
از ویکی پدیا
قس
الإدراک أو بشکل أکثر تحدیدا الإدراک الحسی Perception مصطلح یطلق على العملیة العقلیة التی نعرف بواسطتها العالم الخارجی الذی ندرکه وذلک عن طریق المثیرات الحسیة المختلفة ولا یقتصر الإدراک على مجرد إدراک الخصائص الطبیعة للأشیاء المدرکة ولکن یشمل إدراک المعنى والرموز التی لها دلالة بالنسبة للمثیرات الحسیة. فعملیة تلقی، وتفسیر واختیار وتنظیم المعلومات الحسیة هی ما ندعوه بالإدراک الحسی أو التحسس فی علم النفس وعلوم الاستعراف.
یدرس الإدراک الحسی بطرق تتراوح من البیولوجیة إلى النفسانیة وحتى الطرق التجریدیة مثل التجارب الفکریة thought-experiment لفلسفة العقل.
[عدل]شروط حدوث الإدراک
یشترط لحدوث الإدراک عدة عوامل أساسیة :
1ـ وجود المثیر.
2ـ الإحساس بالمثیر :أی أن یشعر الفرد بآثار المثیر وبذلک یکشف الإحساس عن وجود المثیر.
3ـ التعرف على المثیر ـ إدراکه ـ أی أن یکون المثیر له معنى معین.
4ـ الاستجابة: وتکون استجابة الفرد من خلال خبراته الإدراکیة السابقة وما مر به من تجارب فیعرف خواص المثیر وما یرمز له ذلک المثیر.
فمن سمع صوت جهاز الإنذار وخبر أنه دلیل للخطر استجاب وفق خبرته بأنه خطر فقد یهرب أو یختبأ. أی ان تعاقب العملیات یکون : (المثیر........الإحساس..........التعرف...........اختیار الاستجابة.) والإدراک یحتاج لذاکرة فظهور مثیر قد مررنا به یسترجع معلومات قد أدرکناها سابقاً.
[عدل]الإدراک الحسی والواقع
العدید من علماء النفس الاستعرافیین یصرحون أننا کبشر، عندما نتجول فی العالم المحیط بنا، إنما نبنی نموذجنا الخاص لکیفیة سیر هذا العالم. نحن نحس بعالمنا الموضوعی الحقیقی، لکن إحساساتنا یتم إسقاطها (تحویلها) إلى مدرَکات مؤقتة احتیاطیة provisional، کما نکون العدید من الفرضیات العلمیة المؤقتة لحین إثباتها أو دحضها.
عندما نستقبل معلومات حسیة جدیدة، تتغیر مدرکاتنا وفقا لها. أبراهام بایز کان یؤکد دوما على هذه الطبیعة اللدنة للخیال الإنسانی. فی حالة الإدراک الحسی یمکن لبعض الناس أن یروا حقیقة التغیر فی المدرک البصری بما یمکن أن نسمیه عیون عقلیة. لکن الأشخاص الآخرین الذین لا یتمتعون بتفکیر صوری لا یمکنهم أن یحسوا perceive حقیقةً بتغیر الشکل المرافق لتغیر عالمهم. أحد أمثلة هذه الحالة هی الصور الملتبسة ambiguous image التی تملک أکثر من تفسیر على المستوى الإدراکی.
فی هذه الحالة نملک جسما واحدا یمکن ان ینتج أکثر من مدرک واحد، بالتالی یمکن ان نجد أن جسما ما یمکن ألا ینتج أی مدرک على الإطلاق : إذا کان المدرک غیر موجود أساسا ضمن خبرة الشخص، وعندئذ یمکن للشخص ألا یدرکه إطلاقا.
هذه الطبیعة ال ...
|

سید حسین ٠٩:٢٧ - ١٣٩٧/١١/١٧
قوه ای که داده ها را در ذهن به یک تصویر، تبدیل میکند.
این داده ها از طریق هواس وارد ذهن میشود و میتواند پیرامون ما و خارج از بدن ما باشد.
|

پیشنهاد شما درباره معنی ادراکنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

صفايي > راین
هناس > decided
نوید غلامی > Foreplay
ابراهیم مقدم > ژاژ خواهیدن
حدیث > جنی
رضا محمدنیا > as amended
ممد > god speed
English woman > Roar

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ادراک در جدول   • ادراک pdf   • ادراک در رفتار سازمانی   • انواع ادراک   • عوامل موثر بر ادراک   • تفاوت ادراک و احساس   • ادراک در روانشناسی   • خطای ادراکی   • معنی ادراک   • مفهوم ادراک   • تعریف ادراک   • معرفی ادراک   • ادراک چیست   • ادراک یعنی چی   • ادراک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ادراک
کلمه : ادراک
اشتباه تایپی : hnvh;
آوا : 'edrAk
نقش : اسم
عکس ادراک : در گوگل


آیا معنی ادراک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )