انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1092 100 1

اراک

/'arAk/

معنی اراک در لغت نامه دهخدا

اراک. [ اَ ] (ع اِ) درختی است که بچوب آن مسواک کنند. (منتهی الارب ). درخت پیلو که از بیخ آن مسواک سازند. (غیاث اللغات ). از بیخها و شاخهای آن مسواک سازند و برگهای آن بشتران چرانند و آنرا بهندی پیلو خوانند. (آنندراج ). برگش در زمستان بریزد. درختی است از نوع شورگیاه. چوج. شجرةالسواک. درخت مسواک. (زمخشری ) (دستوراللغة ادیب نطنزی ). درخت شور. درخت شوره. حمض. و میوه ٔ آنرا خمط و جهاض (آنگاه که سبز باشد) وجهاد و بریر و مرد و کباث (میوه ٔ اراک نیک پخته و رسیده ) گویند. درخت مسواک است ، شجر او قریب بدرخت انار و برگش عریض و خزان نمیکند و خار دارد و گلش مایل بسرخی و ثمرش بقدر بطم و بعد از رسیدن سیاه میشود و با اندک حلاوت است ، در اول گرم و در آخر ثانی خشک و جالی و محلل و مقطع و مفتح سده و جهت دفع رطوبات لزجه و ریاح غلیظه و ضماد مطبوخ او در روغن زیتون جهت تحلیل ورم رحم و بواسیر و سعفه و طبیخ او جهت عسرالبول و تنقیه ٔ مثانه و تخم او جهت تقویت معده و رفع اسهال بغایت نافع و ضماد برگ او محلل و مانع نزلات و ماشرا و نمله و مسواک کردن بچوب او جالی دندان و مقوی لثه و اکثار او مورث جوشش لهاة و سجح و مصلحش کثیرا و قدر شربتش از طبیخ تا نصف رطل و از تخمش تا سه درهم و بدلش صندل است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). از چوبش مسواک سازند، بن دندان سخت کند و بوی دهن خوش دارد. (نزهةالقلوب ). و ضریر انطاکی در تذکره ٔ خود آرد: اراک و یسمی السواک عربی لم تذکره الیونان لانه من خواص الاقلیم الاول و مایلیه من الثانی یقرب من شجر الرّمان الّا ان ورقه عریض سبط لاینتثر شتاء شوک له زهر الی الحمرة یخلف حباً کالبطم أخضر ثم یحمر ثم یسود فیحلو و هو حارّ یابس فی الثانیة أو یبسه فی الثالثة جلاّء محلل مقطع یفتح السدد و یقطع البلغم و الرطوبات اللزجة و الریاح الغلیظة و اذا غلی فی الزیت سکن الاوجاع طلاء و حلل أورام الرحم و البواسیر و السعفة و لایقوم مقام حبه فی تقویة المعدة و فتح الشاهیة (؟) شی ٔ و ورقه یحلل و یمنع النوازل و الماشرا و النملة طلاء و دلک الاسنان بعوده یجلو و یقوی و یصلح اللثة و ینقیها من الفضلات و الاکثار منه یورث البثور فی اللهات و یسحج و تصلحه الکثیرا و الشربة من طبیخه الی نصف رطل و من حبه الی ثلاثة و بدله فی الجلاء الدیک بردیک و فی غیر ذلک الصندل - انتهی. || قطعه ای از زمین. (منتهی الارب ). || نبات تلخ و شورمزه. (منتهی الارب ). درخت شور و تلخ. (مؤید الفضلاء). ج ، اُرُک ، ارائک.
- اراک ٌ آرِک ٌ ؛ اراک بسیار و درهم پیچیده. (منتهی الارب ).

اراک. [ اَ ] (اِخ ) سلطان آباد عراق. از شمال محدود است بفراهان و از مشرق بخاک قم و ازجنوب بمحلات و کزّاز و از مغرب بکوه شازند، آب و هوای آن معتدل و زمستانهای آن بسیار سرد میشود، زراعت آن بیشتر دیم و آب آن از چشمه و قنوات و رودخانه ٔ مهمی ندارد، در اطراف شهر سلطان آباد چون اراضی شن و سنگلاخ است زراعت کمتر و بعضی سالها از بلوکات اطراف غله تهیه میشود، در باغهای آن سیب و گردو و آلو فراوان است ، مرکز آن سلطان آباد است که مرکز حکومت عراق و بواسطه ٔ وقوع در مرکز بلوکات حاصلخیز اهمیت یافته ، بنای آن جدید و در سال 1189 هَ. ش. بتوسط یوسف خان معروف بگرجی در زاویه ٔ جنوب غربی دشت فراهان بنا شده و شکل آن منظم و بصورت مربع مستطیل است و جمعیت آن در حدود 35000 تن و بمناسبت جدید بودن آثار تاریخی و ابنیه ٔ قدیمه ندارد. نظر بمجاورت با بروجرد و لرستان که دارای گله های زیاد است و فروش پشم آنها بالطبع بیشتر در اراک است صنعت قالی که جنس پشم آن از بهترین پشم های ایرانست بزودی در شهر اراک توسعه یافته و ترقی بسیار کرد بطوری که مهمترین مرکز بافت و تجارت قالی است و تجارتخانه های مهمی در این شهر به تهیه و خرید و فروش قالی اشتغال دارند، چون اراک در سر راه بروجرد و خرمشهر (محمره ) واقع شده اهمیت تجارتی آن بسیار و پس از اتمام راه آهن یکی از مراکز مهم تجارتی ایران است. (جغرافیای سیاسی تألیف کیهان ص 386 و 387).

اراک. [ اَ ] (اِخ ) نام ایستگاه شماره 19 راه آهن جنوب ، واقع در 320 هزارگزی طهران ، میان ملک آباد و سمنگان.

اراک. [ اَ ] (اِخ ) موضعی است در مغرب طوس.

اراک. [ اَ ] (اِخ ) وادی الاراک قرب مکه است متصل بغیقة. نصر گوید اراک فرعی است پائین ثافل قرب مکه. (معجم البلدان ). موضعی میان مکه و مدینه. (حبط ج 1 ص 134). || اصمعی گوید کوهی است هذیل را. (معجم البلدان ). || ذواراک موضعی است در اشعار. (معجم البلدان ). موضعی از نمرة در عَرَفة. و گویند از مواقف عرفه است. بخشی از آن در جهت شام و بخشی از جهت یمن. (معجم البلدان ). و رجوع به امتاع الاسماع ج 1 ص 372 شود.

معنی اراک به فارسی

اراک
در شهریور ۱۳۱۴ ه . ش . بموجب تصویبنامه هیئت وزیران نام عراق ( سلطان آباد ) به اراک تبدیل گردید. این شهر از شمال به فراهان از مشرق به خاک قم از جنوب به محلات ( کزاز) از مغرب به کوه شازند محدود است دارای آب و هوای معتدل و زمستانها بسیار سرد است . بنای آن جدید و در سال ۱۲۴٠ ه . ق . بتوسط یوسف خان معروف به گرجی در زاویه جنوب غربی دشت فراهان بنا شده و جمعیت آن ۱۱۶۸۳۲ تن است . راه آهن سرتاسری ایران از این شهر می گذرد.
( اسم ) درختچه ایست از تیر. اراکیها که فقط شامل یک گونه است . برگهایش متقابل و کمی گوشتالوست گلهایش سفید رنگ و کوچک و بشکل خوشه - که در انتهای شاخه ها قرار میگیرند - میباشد . میوه اش هسته و زرد رنگ است و آنرا کباث نامند و در صورتیکه نارس باشد سبز رنگ است که خمط یا جهاض نامیده میشود و خواص دارویی دارد . از برگ این گیاه شتران تغذیه میکنند و از ریش. آن که چوبی و ستبر است در قدیم مسواک درخت مسواک سجره السواک چوج .
نام موضعی است در مغرب طوس

معنی اراک در فرهنگ معین

اراک
( اَ) ( اِ.) ۱ - درختچه ای است از تیرة اراکی ها که فقط شامل یک گونه است . برگ هایش متقابل و کمی گوشتالو است ، گل هایش سفیدرنگ و کوچک و به شکل خوشه که در انتهای شاخه ها قرار می گیرند، می باشد. میوه اش هسته و زردرنگ است و آن را کباث نامند و در صورتی که نا

معنی اراک در فرهنگ فارسی عمید

اراک
درختی گرمسیری شبیه درخت انار، با برگ های پهن و همیشه سبز، چوب سست، گل های سفید یا سرخ ، و میوه ای خوشه ای به رنگ سرخ یا بنفش با طعم تلخ، درخت مسواک.

اراک در دانشنامه اسلامی

اراک
معنی أَرَاکَ: تورا مي بينم
ریشه کلمه:
رئی‌ (۳۲۸ بار)
ک‌ (۱۴۷۸ بار)
اراک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • اراک (شهر)، نام یکی از شهرهای کشور ایران• اراک (درخت)، نام یک درخت• اراک (مکان)، نام محلی در عرفه از جانب شام• اراک (حج)، از حدود عرفات
...
اراک ( به فتح الف) نام درختی است و همچنین از حدود عرفات هم می باشد. از معنای نخست در باب طهارت به مناسبت سخن رفته است و از معنای دوم در باب حج بحث شده است.
مسواک زدن با چوب درخت اراک مستحب است.
حکم وقوف حاجی در اراک
وقوف حاجی در اراک، مجزی از وقوف وی در عرفات نیست.

اَراک، از درختان محدوده حرم مکّی است که از چوب آن به عنوان مسواک استفاده می شود. درخت اراک خواص درمانی و کاربردهای دیگری هم دارد. در مرز سرزمین عَرَفات محلی قرار دارد که به جهت رویش اراک در آن، وادی اَراک نامیده می شود. در روایات به مسواک زدن با چوب اراک سفارش شده است. برطبق حدیثی نخستین بار پیامبر(ص) به توصیه جبرئیل با آن مسواک زد و مردم را به مسواک زدن با آن سفارش کرد. امام رضا(ع) چوب اراک را بهترین چوب برای مسواک دانسته است.
به فتوای فقیهان شیعه و اهل سنت قطع کردن درخت اراک در محدوده حرم، برای محرم و غیرمحرم حرام است و بر کسی که آن را قطع کند، واجب است کفاره بپردازد. برطبق حدیثی از امام صادق(ع) کسی که این درخت را در محدوده حرم قطع کند باید به قیمت آن صدقه پرداخت کند.
«اَراک» نام درختی است که در عربی «شجر السِّواک» و در فارسی درخت مسواک خوانده می شود. این درخت در تقسیم بندی گیاهان از گروه «سالوادور» (Salvadoraceae) و نام علمی آن «سالوادورا پرسیکا» (salvadora Persica) است. درخت اراک همانند درخت انار با ارتفاع کم، برگ های پهن و همواره سبز، چوب سست و خاردار، گل های سفید یا سرخ رنگ، میوه خوشه ای مانند انگور و سبز رنگ و اندکی تلخ است که برخی آن را می خورند. در طب سنتی، از میوه و برگ این درخت برای درمان بسیاری از دردها بهره می بردند. از شاخه این درخت، چوب مسواک گرفته می شود.
اَراک، مکانی نزدیک نَمِرَه در مرز عَرَفات. از آن رو که در این محل، درخت اراک می روید، به آن اراک می گویند. این سرزمین محل وقوف مشرکان قریش در روزگار جاهلیت بوده است. پیامبر اسلام(ص) و سپاه اسلام، در فتح آمِد، در این مکان مستقر شدند و ده هزار شعله آتش روشن کردند. بنابر روایات، وقوف باید در عرفات صورت گیرد و وقوف در سرزمین اراک جایز نیست.
اَراک مکانی در سرزمین عَرَفات به طرف شام و نزدیک نَمِرَه است. گفته اند اراک منزلگاهی در عرفات از ناحیه شام است، چنان که نمره منزلگاهی از ناحیه یمن است. برخی نیز گفته اند که بخشی از اراک در جهت شام و بخش دیگر آن در جهت یمن است. سرزمین اراک از مکان هایی است که در آن درخت اراک می روید و از این رو، به آن وادی اراک گفته اند.
برپایه گزارش های تاریخی، مشرکان قریش در روزگار جاهلیت به رغم اینکه وقوف در عَرَفات از مناسک حج ابراهیم(ع) به شمار می آمد، برخلاف دیگر حج گزاران وقوف را در سرزمین اراک به جا می آوردند.
شهرستان اراک از شمال به تفرش، از مغرب به همدان و ملایر، از مشرق به محلات و از جنوب به شهرستان خمین و سربند محدود می باشد. این شهر در سال ۱۲۳۱ قمری در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شد. و تا سال ۱۳۱۶ شمسی به سلطان آباد عراق عجم معروف بود.تاسیس حوزه علمیه اراک همراه با حضور حضرت آیت الله العظمی حائری یزدی در سال ۱۳۲۴ق می باشد. اما با انقلاب مشروطه رونق این حوزه بعلت مهاجرت ایشان به کربلا از دست رفت و با رجعت دوباره آیت الله حائری به اراک در سال ۱۳۳۲ق بار دیگر رونق به این حوزه علمیه بازگشت اما با دعوت بزرگان قم و هجرت دائمی ایشان به شهر مقدس قم بار دیگر قدرت علمی این حوزه رو به افول گذاشت. بعد از انقلاب اسلامی نیز شاهد سه حوزه در اراک هستیم.
رونق این حوزه با حضور حضرت آیت الله العظمی حائری یزدی (قدس سره) آغاز می شود. آن بزرگ قبل از سال ۱۳۲۴ق به دعوت بعضی از اهالی اراک به این شهر مهاجرت کرد و تصمیم سکونت و اداره حوزه اراک را داشت که با شروع انقلاب مشروطیت ایران در سال ۱۳۲۴ق به کربلا بازگشت. دیگر بار مردم اراک در سال ۱۳۳۲ق از ایشان دعوت به عمل آوردند و آیت الله حائری پاسخ مثبت داده، به اراک آمده و در منزل آقا اسماعیل، فرزند آیت الله محسن اراکی اسکان یافت و به تاسیس حوزه علمیه اراک اقدام نمود.
شاگردان آیت الله حائری
آقا نورالدین عراقی و سیدمحمدتقی خوانساری و حاج میرزا محمد علیخان و حاج شیخ محمد سلطان العلما در این اقدام مهم همراه حضرت آیت الله حائری بودند. با تاسیس حوزه علمیه اراک تشنگان معارف به این حوزه مهاجرت کردند و شمار طلاب از ۳۰۰ نفر تجاوز کرد. برخی از شاگردان مکتب آیت الله حائری (قدس سره) در اراک به قرار زیر می باشند: ۱ـ حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)۲ـ حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانگی۳ـ حضرت آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی۴ـ شیخ مهدی بروجردی۵ـ سیداحمد خوانساری۶ـ میرزا عبدالحسین بروجردی۷ـ حاج میرزا ابوالفضل زاهدی قمی۸ـ شیخ عباس تهرانی۹ـ سیداحمد لواسانی۱۰ـ شیخ حسن توسلی۱۱ـ میرزا هدایت الله گلپایگانی۱۲ـ شیخ حسن فرید گلپایگانی هشت سال از تاسیس حوزه علمیه اراک می گذشت که در سال ۱۳۴۰ق بنا به دعوت بزرگان قم حضرت آیت الله حائری با تمامی شاگردانش به قم منتقل گردید و حوزه علمیه قم که رو به افول نهاده بود، جانی تازه یافت.
مشاهیر علمی اراک
از شهرستان اراک و حوزه آن، دانشمندان بزرگی برخاسته اند که نام شان در تاریخ تشیع ثبت است: ۱. آیت الله حاج میرزا محمود میثمی اراکی، فرزند جعفر (۱۲۴۰ـ۱۳۰۸ق) که در تهران ساکن بود و در همان جا فوت کرد. «دارالسلام» از تالیفات او درباره زندگی حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) است.۲ عالم ربانی ملا فتحعلی سلطان آبادی (متوفی ۱۳۷۱ق) از مشاهیر علما و اساتید اخلاق محسوب می شد.۳. ملا محمدحسین سلطان آبادی (متوفی ۱۳۱۴ق)۴. ملا محمدرفیع بن عبدالمحمد کزازی (متوفی بعد از ۱۳۰۰ق)۵. حاج آقا محسن عراقی (۱۲۴۷ـ۱۳۲۵ق) بزرگ خاندان حسن اراکی بود و در زمان خود ریاست دینی و علمی شهر اراک را برعهده داشت.۶. حاج آقا نورالدین عراقی (۱۲۷۸ـ۱۳۴۰ق) رئیس حوزه علمیه اراک قبل از آیت الله حائری یزدی بود.۷. حاج آقا حسن، فرزند آقا مصطفی عراقی، مشهور به فرید محسنی (متوفی ۱۳۱۵ق)۸. حاج آقا مصطفی عراقی (۱۲۹۲ـ۱۳۷۱ق)۹. آقا ضیاء الدین عراقی (۱۲۷۸ـ۱۳۶۱ق) از مبتکرین علم اصول فقه و از بزرگان فقه استدلالی بود.۱۰. مولی محمدحسین گرهوودی سلطان آبادی بن محمدمهدی عراقی (متوفی ۱۳۱۴ق)۱۱. شیخ محمدباقر عراقی سلطان آبادی، معروف به سلطان العلماء اراکی (۱۲۹۴ـ۱۳۸۲ق)۱۲. میرزا محمد علیخان اراکی (متوفی حدود ۱۳۵۲ق)۱۳. شیخ عبدالنبی عراقی (۱۳۰۸ـ۱۳۸۷ق)۱۴. شیخ علی اکبر بن محمدباقر شریف عراقی تهرانی نجفی (متوفی ۱۳۷۱ق)۱۵. سیدعنایت الله زین الدینی، فرزند آقا سیدسیف الله، که در قریه رشیدی چاپلق مدفون است.
صدرایی خویی، علی، آیت الله اراکی، یک قرن وارستگی، ص۱۷ـ۲۱
...

اراک در دانشنامه ویکی پدیا

اراک
عکس اراک
اراک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اراک مرکز شهرستان اراک و استان مرکزی
اراک (درخت) نام درختی همیشه سبز که از چوب آن مسواک می سازند.
اراک (به انگلیسی: Arrack) نوعی نوشیدنی های الکلی تقطیری است که در کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا تهیه می شود. این نوشیدنی بسته به محل تولید از میوه نارگیل، نیشکر و یا سایر غلات ساخته می شود.
این نوشیدنی را نباید با نوشیدنی الکلی ای که در کشورهای خاورمیانه تولید می شود و آنرا عرق می خوانند یا با آنچه که در ارمنستان بجای ودکا عرق می نامند اشتباه گرفت.
اراک لی (به ترکی استانبولی: Araklı) شهری است در کشور ترکیه که در استان ترابزون واقع شده است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۸٬۳۹۵ نفر و بر اساس برآوردهای سال ۲۰۰۹ میلادی ۱۴٬۵۹۰ نفر می باشد.
فهرست شهرهای ترکیه
آب و هوای اراک اراک خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران (زمستان های سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک) را داراست. کوههای اطراف اراک و تالاب میقان و دشت فراهان در آب و هوای این منطقه اثر کرده و ویژگی های خاصی به آن بخشیده است. ابرها و جریان های غربی در پاییز و زمستان بیشتر رطوبت خود را در ارتفاعات غرب منطقه به خصوص رشته کوه زاگرس از دست می دهند و در زمستان جبهه سردی هوای اراک را اشغال می کند که بر اثر ارتفاعات اطراف و فشاری که تالاب میقان بر هوا وارد می کند، مدت زیادی در منطقه می ماند. اقلیم شهر اراک بر اساس طبقه بندی دمارتن، نیمه خشک و بر اساس طبقه بندی آمبرژه، نیمه خشک و سرد می باشد.
آب و هوای اراک اراک خصوصیات اقلیمی فلات مرکزی ایران (زمستان های سرد و مرطوب و تابستان های گرم و خشک) را داراست. کوه های اطراف اراک و تالاب میقان و دشت فراهان در آب و هوای این منطقه اثر کرده و ویژگی های خاصی به آن بخشیده است. ابرها و جریان های غربی در پاییز و زمستان بیشتر رطوبت خود را در ارتفاعات غرب منطقه به خصوص رشته کوه زاگرس از دست می دهند و در زمستان جبهه سردی هوای اراک را اشغال می کند که بر اثر ارتفاعات اطراف و فشاری که تالاب میقان بر هوا وارد می کند، مدت زیادی در منطقه می ماند. اقلیم شهر اراک بر اساس طبقه بندی دمارتن، نیمه خشک و بر اساس طبقه بندی آمبرژه، نیمه خشک و سرد می باشد.
متوسط دمای سالانه شهر اراک ۱۳/۹ درجه سانتی گراد است که تیر با میانگین ۲۷/۱ درجه سانتی گراد گرمترین ماه و بهمن صفر درجه سانتی گراد سردترین ماه سال می باشد.
میانگین بارندگی در اراک ۳۴۱/۷میلی متر است که از میانگین کشوری که ۲۵۰ میلی متر است بیشتر می باشد بیشتر بارندگی در اراک از جریان های پرفشار سیبری و پرفشار آزور تأثیر می گیرد. شاخه اصلی این دو جریان پس از ورود از شمال غرب و گذشتن از مناطق غرب کشور، به سمت منطقه اراک حرکت می کند. متوسط بارندگی در سال ۳۴۱/۷ میلی متر که بیشترین بارندگی ۴۸۵/۸ میلی متر در سال ۷۱–۷۰ و کمترین بارندگی ۱۵۴/۴ میلی متر در سال ۷۸–۷۷ رخ داده است. خ
باد غالب شهر اراک غربی و جنوب غربی است و بیشترین سرعت باد وزیده شده به میزان ۱۲۳ کیلومتر در ساعت در اسفند ۱۳۶۲ و اردیبهشت ۱۳۸۵ ثبت و گزارش شده است.
ارگ حکومتی اراک یکی از بناهای تاریخی شهر اراک است که در سال ۱۲۳۱ هجری قمری ساخته شد. ارگ حکومتی در اصل مرکز حکومتی شهر نهادهای حکومتی و محل سکونت حاکم و دیوانیان شهر بود. ناصرالدین شاه در سفر خود به عراق عجم که در سال ۱۳۰۹ انجام گرفت، در این ارگ سکنی گزید و در کتاب سفرنامه خود به توصیف این بنا پرداخته است که از طبقه فوقانی آن قادر بوده است شهر را برانداز کند. امروزه از ارگ حکومتی جز قسمتی از بنای منزل سپهدار چیزی باقی نمانده است. این مجموعه به مباشرت یوسف خان گرجی و همزمان با احداث نخستین پایه های شهر اراک در زمان فتحعلی شاه ساخته شد
به نوشته سالنامه معارف عراق، مساحت این ارگ برابر ۱٫۵ بقعه (قطعه زمین) بوده است. نقشه سلطان آباد قدیم که آخرین نمونه شهرسازی ایرانی- اسلامی است، به صورت چهارگوش شکل گرفت که ارگ حکومتی در شمال آن و خارج از دیوارهای شهر قرار داشت. مقر حکومتی با دیواری از شهز جدا می شد و در اصل در خارج از متن اصلی شهر قرار داشت. از مجموعه عظیم ارگ تا سال ۱۳۴۰ خورشیدی، تنها عمارت نظمیه، خانه سپهدار و برج شیشه باقی مانده بود. این مجموعه به سبب اهمیت تاریخی و فرهنگی، توسط سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
از جمله بخش های این ارگ حکومتی می توان به: تالار آیینه خانه، برج قلعه فرنگی، اندرون امیر، حوضخانه، دیوانخانه، تالار کرناخانه، زیرخانه، مسجد ارگ، سرطویله، دروازه ارگ بالا، میدان دروازه ارگ بالا و حمام اشاره کرد.
در سال ۱۳۶۱ خورشیدی، این اثر به طور کلی تخریب شد و در مکان آن، دو دبستان پسرانه و دخترانه بنا گردید و تنها مخروبه ای از ارگ در منتهی الیه شهر واقع می باشد.
مختصات: ۳۴°۰۴′۲۰٫۲″ شمالی ۴۹°۴۲′۰۲٫۷″ شرقی / ۳۴٫۰۷۲۲۷۸°شمالی ۴۹٫۷۰۰۷۵۰°شرقی / 34.072278; 49.700750
طرح انتقال ایستگاه راه آهن اراک به خارج از شهر توجیه اقتصادی ندارد خبرگزاری مهر
آشنایی با تاریخچه احداث راه آهن در ایران همشهری آنلاین
تاریخچه راه آهن ایران وبگاه حمل و نقل ریلی
ایستگاه راه آهن اراک یک ایستگاه راه آهن در شهر اراک، ایران است.
این ایستگاه در تاریخ سوم شهریور ۱۳۱۷ به عنوان جزئی از راه آهن سراسری ایران افتتاح شده است.
بازار اراک یکی از بناهای نخستین شهر اراک است. با این همه بنای مجموعه بزرگ بازار اراک شامل حمام، مسجد، مدرسه، آب انبارها، گذرها و کاراوانسراها در زمان فتحعلی شاه قاجار و توسط یوسف خان گرجی در سال ۱۲۲۸ هجری قمری در بافت مرکزی سلطان آباد (نام قدیم اراک) بنیان گذاشته شد. این بازار به مرکزیت چهارسوق، دارای دو مسیر شمالی، جنوبی و شرقی، غربی است که از ۴ جهت به دروازه های قدیم شهر متصل می شده است و به نوعی استراتژیک ترین نقطه شهر در زمان های گذشته بوده است.
فهرست بازارهای ایران
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ شکل گیری و ساخت بازار به دوران ساخت شهر قدیم سلطان آباد (اراک امروزی) بازمی گردد و در واقع تاریخ ساخت بازار شهر با تاریخ ساخت شهر یکی است، گرچه ساخت شهر چند سالی طول کشیده ولی در متون تاریخی به زمان دقیق ساخت بازار اشاره ای نشده است. چنان که در اسناد و کتاب های تاریخی بیان شده ساخت شهر احتمالاً حدود بیست سال طول کشیده و در این میان بنای بازار و ارکان آن مانند راسته ها و سراها و دالان ها در خلال همین سال ها ساخته شده است. بنای اولیه این بازار را حاکم وقت اراک (سپهدار اعظم) که نام مسجد و مدرسه ای در بازار نیز به نام وی می باشد در اوایل قرن ۱۳ گذاشت.
یکی از دلایل ساخت بازار وجود اقتصاد قوی در اطراف شهر سلطان آباد بود. مرغوبیت محصولات کشاورزی در منطقه عراق (اراک) و نیز شهرت جهانی فرش ساروق و نیاز به ایجاد مرکزی برای فروش محصولات انگیزه اصلی ایجاد شهر و بازار آن از لحاظ اقتصادی بود.
مجموعه بازار اراک بر اساس طرحی از پیش اندیشیده احداث شده است و بر خلاف بازارهای دیگر مسیر آن به صورت آزاد و منحنی نیست، بلکه مسیرها منطم و دارای تقارن هندسی هستند. راسته بازار با گذرهای متعددی که آن را قطع می کند اساس بافت شطرنجی شهر سلطان آباد قدیم را ساخته بود.
باشگاه بسکتبال شهرداری اراک یک باشگاه بسکتبال در شهر اراک، ایران است.
وبگاه رسمی
این باشگاه که در سال ۱۳۹۰ تأسیس شده در سال ۱۳۹۴ به لیگ برتر بسکتبال ایران صعود کرده و در فصل ۱۳۹۴–۹۵ به مقام چهارم دست یافته و به عنوان پدیده مسابقات بسکتبال ایران معرفی شده است.
باشگاه آلومینیوم اراک (انگلیسی: Aluminium Arak) یک باشگاه فوتبال در استان مرکزی و شهر اراک است. الومینیوم یک تیم پرطرفدار در شهر اراک است .
مهدی پاشازاده (۱۳۹۳-خرداد ۱۳۹۴)
غلامرضا دلگرم (خرداد ۱۳۹۴-بهمن ۱۳۹۴)
داوود مهابادی (بهمن ۱۳۹۴-دی ۳۹۵)
مهدی پاشازاده (دی ۱۳۹۵-خرداد ۱۳۹۶)
علی حنطه (تیر ۱۳۹۶-شهریور ۱۳۹۶)
حامد بصیری (شهریور ۱۳۹۶-خرداد ۱۳۹۷)
محمد ربیعی (خرداد ۱۳۹۷-آذر ۱۳۹۷)
فراز کمالوند (دی ۱۳۹۷-اردیبهشت ۱۳۹۸)
محمود فکری (خرداد ۱۳۹۸-)
تیم فوتبال آلومینیوم سازی اراک قهرمان لیگ دسته دوم فوتبال ایران در فصل ۹۳–۹۴ فوتبال ایران شد.
باشگاه فوتبال آلومینیوم نوین اراک
باشگاه آلومینیوم نوین اراک (انگلیسی: Aluminium nouvin Arak) یک باشگاه فوتبال در شهر اراک، ایران است. این تیم در واقع تیم دوم باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک به شمار می آید
وبگاه رسمی
باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک
باشگاه فوتبال شهرداری اراک یک باشگاه فوتبال ایرانی در شهر اراک می باشد.
صنایع اراک (۲۰۰۲–۲۰۰۸)
آلومینیوم سازی اراک (۲۰۰۸-سپتامبر ۲۰۰۹)
شن سای اراک (سپتامبر ۲۰۰۹-آگوست ۲۰۱۰)
همیاری اراک (آگوست ۲۰۱۰–۲۰۱۱)
شهرداری اراک (۲۰۱۱-سپتامبر ۲۰۱۴)
آلومینیوم اراک (سپتامبر ۲۰۱۴-اکنون)
این باشگاه در سال ۱۳۹۰ و با انتقال امتیاز از باشگاه فوتبال همیاری اراک تأسیس شده است.
از سپتامبر ۲۰۱۵
تیم فوتبال صنایع اراک یک تیم فوتبال حرفه ای در ایران است. این تیم به عنوان تیم اول شهر اراک و استان مرکزی شناخته می شود. این تیم هم اکنون در لیگ دسته یک فوتبال ایران قرار دارد.این تیم در سال ۱۳۸۱ با خرید امتیاز تیم فوتبال پارت سازان مشهد توسط علی نظری نماینده اراک در مجلس فعالیت خود را آغاز کرد و ۱۱ شرکت صنعتی اراک عضو هیئت مدیره و حامی مالی آن بودند تا اینکه پس ازپنج سال حضور در لیگ شرکت آلومینیوم اراک رسما در سال ۱۳۸۶ مالک تیم شد و تا سال ۸۸ تا آستانه لیگ برتر هم رفت، اما باخصوصی شدن شرکت آلومینیوم باشگاه فوتبال آلومینیوم منحل شد و امتیاز تیم در سال ۱۳۸۸ به مهندس مرتضوی و باشگاه شن سا واگذار شد. این تیم در سال 1390 با واگذاری به شهرداری اراک با نام شهرداری اراک ادامه حیات خواهد داد.
جسین کازرانی (۱۳۸۲-۱۳۸۱)
منصور پورحیدری (۱۳۸۵-۱۳۸۲)
فراز کمالوند (اسفند ۱۳۸۶-۱۳۸۶)
ناصر ابراهیمی (خرداد۱۳۸۶-اسفند ۱۳۸۶)
جواد زرینچه (خرداد۱۳۸۶)
ساویو سوسا (شهرویور ۱۳۸۵)
منصور پورحیدری (۱۳۸۹-)
یعقوب وطنی (۱۳۸۹-)
ناصر پورمهدی (۱۳۸۹-)
نادر دست نشان (1390-الان)
مسعود حنطه (۱۳90-1391)چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با اراک

اراک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

بهمن ١٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٦
از اینسایکلوپدیای آذربایجان!
Azrbaycan_toponimlrinin_ensiklopedik_l.pdf

Arakel oykonimi t�rk
dillərindəki 'arak' və el s�zlərindən ibarət olub, "su, �ay kənarında yerləĢən kənd,
oba" mənasına uyğundur. �elyabinsk vilayətinin Sila�eki kəndi 1968-ci ilədək
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

رضا > کرتیلان
اجاقی > اجاقی
Mahdi > شربت (دارو)
Behnaz > guidelines
مهدی ورمزیار > ورمزیار
دینا حسین پناهی > بر می خیزد
ماد > ریناز
ناهید > establishing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه اراک   • جمعیت اراک در سال 94   • شهرستان اراک   • اراک قدیم   • استان اراک   • دانشکدهٔ فنی امیرکبیر اراک   • سوغات اراک   • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک   • معنی اراک   • مفهوم اراک   • تعریف اراک   • معرفی اراک   • اراک چیست   • اراک یعنی چی   • اراک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اراک
کلمه : اراک
اشتباه تایپی : hvh;
آوا : 'arAk
نقش : اسم خاص مکان
عکس اراک : در گوگل


آیا معنی اراک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )