برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1321 100 1

ارتکاب

/'ertekAb/

مترادف ارتکاب: اجرا، انجام، عمل، مبادرت، ورزیدن

برابر پارسی: دست بکارشدن، گناه کردن

معنی ارتکاب در لغت نامه دهخدا

ارتکاب. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) کردن (گناه ، معصیت ). ورزیدن گناه و آنچه بدان ماند. گناه و آنچ بدان ماند کردن. (تاج المصادر بیهقی ). گناه و آنچه بدان ماند بکردن. (زوزنی ): ارتکاب ذنوب ؛ اتیان ذنوب. دستگیری حین ارتکاب . || پیوسته بودن در گناه و غیره. || شروع بکاری کردن. (وطواط): و هرکه علم بداند و بدان کار نکند بمنزلت کسی باشد که مخافت راهی را می شناسد اما ارتکاب کند. (کلیله و دمنه ). و خری بزرگ که بفرمان ماارتکاب کرد شناخته. (کلیله و دمنه ). || شروع بکار نامشروع کردن. (غیاث اللغات ). || سوار شدن بر چیزی. (غیاث ). برنشستن. (منتهی الارب ).

معنی ارتکاب به فارسی

ارتکاب
شروع بکاری کردن، کاری انجام دادن، اقدام به کاری نامشروع کردن، گناه کردن، سرزدن گناه ازکسی
( مصدر ) ۱ - کردن (گناه معصیت ) ورزیدن ( گناه و آنچه بدان ماند ) . ۲ - شروع به کاری کردن . ۳ - شروع به کاری نامشروع کردن . ۴ - سوار شدن بر چیزی بر نشستن . یاارتکاب جرم . کاری بر خف قانون انجام دادن .

معنی ارتکاب در فرهنگ معین

ارتکاب
( اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - انجام دادن . ۲ - اقدام به کاری نامشروع کردن . ۳ - کاری برخلاف قانون انجام دادن .

معنی ارتکاب در فرهنگ فارسی عمید

ارتکاب
انجام دادن کاری ، به ویژه کاری نامشروع، سر زدن گناه از کسی، گناه کردن.

معنی ارتکاب به انگلیسی

commitment (اسم)
سرسپردگی ، تعهد ، الزام ، ارتکاب ، حکم توقیف
committal (اسم)
سرسپردگی ، تعهد ، الزام ، ارتکاب ، حکم توقیف
perpetration (اسم)
ارتکاب

معنی کلمه ارتکاب به عربی

ارتکاب
التزام

ارتکاب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آتنا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
کَنْو kanv (سنسکریت)
ژاخْر (اوستایی: چاخرَ)
پَهرَم (سنسکریت: بْهْرَم)
ژوریت (اوستایی: چورِت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ارتکاب   • مفهوم ارتکاب   • تعریف ارتکاب   • معرفی ارتکاب   • ارتکاب چیست   • ارتکاب یعنی چی   • ارتکاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ارتکاب
کلمه : ارتکاب
اشتباه تایپی : hvj;hf
آوا : 'ertekAb
نقش : اسم
عکس ارتکاب : در گوگل

آیا معنی ارتکاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )