برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1309 100 1

اصول الحدیث

معنی اصول الحدیث در لغت نامه دهخدا

اصول الحدیث. [ اُ لُل ْ ح َ ] (ع اِ مرکب ) دانش اصول حدیث ، که آنرا علم روایت حدیث نیز نامند. رجوع به علم روایت و علم حدیث و حدیث و کشف الظنون و مقدمه ٔ ابن خلدون ترجمه ٔ پروین گنابادی ج 2 شود.

معنی اصول الحدیث به فارسی

اصول الحدیث
یا دانش اصول حدیث که آنرا علم روایت حدیث نیز نامند .

اصول الحدیث در دانشنامه اسلامی

اصول الحدیث
أصول الحدیث، اثر شیخ عبدالهادی فضلی، کتابی است در علم حدیث که پیرامون اصول علم حدیث، تاریخ و مصطلحات آن و نیز مصادر، عناصر و اقسام حدیث و کیفیت تحمل و طرق نقل حدیث بحث می کند کتاب، به زبان عربی و در سال 1413ق، نوشته شده است.
اهمیت و ضرورت مطالعه علم حدیث، انگیزه تدوین اثر حاضر بوده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در هشت بخش کلی تنظیم شده است.
نویسنده در ابتدا، به مباحث مقدماتی مربوط به علم حدیث پرداخته و سپس، تاریخ اصول حدیث و چگونگی رشد و نمو آن را شرح و برخی از اصطلاحات این علم را توضیح داده است. در ادامه نیز به بحث پیرامون مصادر حدیثی و نحوه روایت حدیث نزد شیعه و عامه، عناصر و اقسام حدیث، اهلیت راوی و کیفیت تحمل حدیث پرداخته است.
در مقدمه، ضمن بیان اهمیت و جایگاه علم حدیث، به انگیزه تألیف کتاب، اشاره شده است.
أصول الحدیث علومه و مصطلحه تألیف محمد عجاج خطیب، کتابی است پیرامون جایگاه حدیث و تدوین آن و نیز علوم مختلف و اصطلاحات گوناگون حدیث.
کتاب به زبان عربی و مقدمه آن در سال 1387ق، نوشته شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک تمهید و چهار باب و هر باب در چندین فصل، تنظیم شده است.
نویسنده در تبیین روش کار خود در تألیف کتاب، در تمهید به این نکته اشاره دارد که علوم حدیث، دارای انواع بسیاری است و پرداختن به آن ها، به صورت منفرد کاری است دشوار؛ لذا وی به منظور آسان نمودن بحث علمی و آسان گرداندن مطالعه و مذاکره برای طلاب، مباحثی را که ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند تحت فصولی و آن فصول را تحت ابوابی جامع، گردآوری نموده است ....
وی در توضیح و بسط مطالب، از امثله فراوانی استفاده نموده و در تمامی موارد به مصادر و منابع بحث خویش، اشاره کرده است. از آنجا که غرض وی در این کتاب، فقط بیان قواعد و اصول علم حدیث می باشد، تعرضی به آرای علما و مناقشات موجود در مسائل مختلف مربوط به این علم، نکرده است ....
...

اصول الحدیث را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصول الحدیث   • مفهوم اصول الحدیث   • تعریف اصول الحدیث   • معرفی اصول الحدیث   • اصول الحدیث چیست   • اصول الحدیث یعنی چی   • اصول الحدیث یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصول الحدیث
کلمه : اصول الحدیث
اشتباه تایپی : hw,g hgpnde
عکس اصول الحدیث : در گوگل

آیا معنی اصول الحدیث مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )