برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1289 100 1

اصول فلسفه و روش ریالیسم

اصول فلسفه و روش ریالیسم در دانشنامه آزاد پارسی

اصول فلسفه و روش رِئالیسم
کتابی به فارسی، در اصول و مقدمات فلسفه، تألیف سیدمحمدحسین طباطبایی. این اثر مهم به انگیزۀ رویارویی فلسفۀ اسلامی با اندیشه ها و نوآوری های فلسفۀ غرب به رشتۀ تحریر درآمده است. این نوشتار مشتمل بر چهارده مقاله است: فلسفه چیست؛ فلسفه و سفسطه؛ علم و ادراک؛ ارزش معلومات؛ پیدایش کثرت در ادراکات؛ ادراکات اعتباری؛ واقعیت و هستی؛ ضرورت و امکان؛ علت و معلول؛ قوه و فعل؛ قدم و حدوث؛ وحدت و کثرت؛ ماهیت و جوهر و عرض؛ خدای جهان و جهان. مؤلف در این مقالات برای نخستین بار در فلسفۀ اسلامی از چگونگی پیدایش ادراکات اعتباری و مبادی آغازین معرفت شناسی سخن گفته است. مجموعۀ مقالات این اثر به کوشش مرتضی مطهری با شرح و تعلیق مفصّل وی در دست است. شارح در تفسیرهای خویش افزون بر عرضۀ دقایق فلسفۀ اسلامی به تطبیق فلسفۀ اسلامی با فلسفه غرب و نقد فلسفۀ غرب به ویژه ماتریالیسم و مارکسیسم همّت گمارده.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اصول فلسفه و روش ریالیسم   • مفهوم اصول فلسفه و روش ریالیسم   • تعریف اصول فلسفه و روش ریالیسم   • معرفی اصول فلسفه و روش ریالیسم   • اصول فلسفه و روش ریالیسم چیست   • اصول فلسفه و روش ریالیسم یعنی چی   • اصول فلسفه و روش ریالیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اصول فلسفه و روش ریالیسم
کلمه : اصول فلسفه و روش ریالیسم
اشتباه تایپی : hw,g tgsti , v,a vdhgdsl
عکس اصول فلسفه و روش ریالیسم : در گوگل

آیا معنی اصول فلسفه و روش ریالیسم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )