انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1064 100 1

اضطراب

/'ezterAb/

مترادف اضطراب: آشوب، التهاب، اندوه، بی تابی، بیقراری، بیم، پریشانی، تپش دل، ترس، تشویش، توهم، خوف، دغدغه، دل واپسی، دلهره، رنج، سراسیمگی، قلق، ناراحتی، واهمه، هیجان

برابر پارسی: بیتابی، دلشوره، دلواپسی، آسیمه سری، پریشانی، سرآسیمگی، آشفتگی

معنی اضطراب در لغت نامه دهخدا

اضطراب. [ اِ طِ ] (ع مص ) اضطراب چیزی ؛ تحرک و موج زدن و برخی از آن برخوردن یا زدن به برخی است. (از اقرب الموارد). تحرک و موج زدن. (از لسان العرب ). جنبیدن و حرکت نمودن. (منتهی الارب ). جنبیدن و حرکت کردن. (ناظم الاطباء). جنبیدن و لرزیدن و طپیدن. (آنندراج ). سخت جنبان شدن. (تاج المصادر بیهقی ) (مؤید الفضلا) (زوزنی ). جنبیدن. (لطائف اللغه ، نسخه ٔ خطی کتابخانه ٔ مؤلف ). طپیدن. (غیاث ). تپیدن. طپش. اهتزاز. حرکت. (لسان العرب ). هیش. هوشة. هیط. (منتهی الارب ). || اضطراب بحر و نحو آن ؛ موج زدن دریا و مانند آن. (ناظم الاطباء). || اضطراب موج ؛ به هم خوردن موجها. (از ناظم الاطباء) (از لسان العرب ). مأج. (منتهی الارب ). || اضطراب برق در ابر؛ تحرک آن. (از لسان العرب ). || اضطراب مرد؛ دراز شدن با نرمی و فروخفتگی. (از منتهی الارب ). دراز شدن مرد با سستی و فروهشتگی. (از ناظم الاطباء). اضطراب رجل ؛ طول مع رخاوة. (اقرب الموارد).و در لسان : اضطراب ؛ طول مع رخاوة. || اضطراب امر کسی ؛ اختلال آن. (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). مختل شدن کار کسی.(ناظم الاطباء). خلل یافتن کار. (آنندراج ). خلل یافته شدن. (لطائف اللغة). || اضطراب مرد؛ اکتساب وی ، گویند: ضرب مناقب جمة و اضطربها؛ اذا حازها. ورزیدن. (منتهی الارب ). اضطراب فلان ؛ کسب کردن فلان. (ناظم الاطباء) :
رحب الفناء اضطراب المجد رغبته
والمجد انفع مضروب لمضطرب.
کمیت (از لسان العرب ).
|| خواستن کسی که بخش نمایند جهت او. (از منتهی الارب ). اضطراب فلان ؛ پرسیدن که برای او بیان و وصف کنند. (از اقرب الموارد). || اضطراب حبل در میان قوم ؛ پدید آمدن اختلاف کلمه در میان آنان. (از لسان العرب ). اختلاف کلمه. (از اقرب الموارد). مختلف گردیدن کلمه ٔ قوم. (ناظم الاطباء). مختلف و پراکنده شدن سخن قوم. (منتهی الارب ). || جنبیدن کودک در شکم. (از لسان العرب ). || زدن شمشیرو جز آن با یکدیگر. (غیاث ) (آنندراج ). با همدیگر شمشیر زدن. (لطائف اللغة). با یکدیگر شمشیر زدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (مؤید الفضلا). بشمشیر یکدیگر را زدن. (از اقرب الموارد). || بهم واکوفتن. (زوزنی ) (لطائف اللغة). هم واکوفتن. (تاج المصادر بیهقی ). با هم واگرفتن. (مؤید الفضلا). واگفتن به همدیگر. (آنندراج ) . اضطراب قوم ؛ زدن یکدیگر را. (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). جنگ و خصومت نمودن قوم با یکدیگر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). التدام. (تاج المصادر بیهقی ). نصو. (منتهی الارب ) : حاجبان و غلامان در وی آویختند، و خوارزمشاه آواز داد که یله کنید، در آن اضطراب از ایشان لگدی چند به خایه ٔ وی رسید و او را بخانه بازبردند و نماز پیشین فرمان یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 324). چون بی جنگ و اضطراب کار یکرویه شد...دانست که فرصتی یابد و شری بپا کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 343). || اضطراب مرد در کار خود؛ تردد و شک وی و رفت و آمد او. (از اقرب الموارد). دودله و تَیّاه گردیدن. (منتهی الارب ). || اضطراب مرد خاتم طلا را؛ امر کردن وی که خاتمی از طلا درکالبد ریزند برای وی. (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). || آشفتگی. (ناظم الاطباء). آشفتن. (تفلیسی ). پریشان حال شدن. (لطائف اللغة) (آنندراج ). نابسامانی :
خلق نبینی همه خفته ز علم
عدل نهان گشته و فاش اضطراب.
ناصرخسرو.
و آخر استقامت امور پادشاهی و دولت فرس روزگار اپرویز بود و بعد از آن در اضطراب و فترت افتاد و هیچ نظام نگرفت. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 108).
از قدمش چون فلک رقص کنان شد زمین
همچو ستاره بصبح خانه گرفت اضطراب.
خاقانی.
|| اندوه و ملال و آزردگی. (ناظم الاطباء). دلتنگی. غم و غصه : دانست که اضطراب در محنت جز محنت نیفزاید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چاپی ص 215).
شاخ گل از اضطراب بلبل
با آنهمه خار در سر آورد.
سعدی.
|| پریشانی و تشویش و سرگردانی و بیقراری و بی آرامی و حیرانی. (ناظم الاطباء). دغدغه. نگرانی. پریشانی خاطر.قَلَق. بی تابی. تلواسه. غرنگ. تبعّص. تبعصص :
از خون دو چشم من چو دو چشم غراب و دل
آویخته غرابی گشته ز اضطراب.
مسعودسعد.
دشمنان ملک تو زین خیمه ٔ سیماب رنگ
همچو بر آیینه سیمابند اندر اضطراب.
سوزنی.
ای شده بدخواه تو مضطرب اضطراب
همچو بداندیش تو ممتحن امتحان.
خاقانی.
تا خاطرم خزینه ٔ گوگرد سرخ شد
چون زیبق است در تب سرد اضطرابشان.
خاقانی.
|| شوریدن. شوریدگی. طغیان و سرکشی. شورش : به خوارزم اضطراب بزرگ افتاد به کشتن هرون ممکن نبود آنجای رفتن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 478). میشنود که چند اضطراب است و هرون عاصی مخذول پسر خوارزمشاه میساخته بود که به مرو آید با لشکر بسیار تا خراسان بگیرد و هر دو جوان با یکدیگر بساختند و کار راست کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 472). || شتابزدگی. (ناظم الاطباء). || و در مثنوی معنوی اضطراب بمعنی مضطرب نیز آمده. (آنندراج ) (غیاث از منتخب و بهار عجم و لطائف ). و در لطائف و شرح لغات مثنوی که نسخه ٔ خطی آن در کتابخانه ٔ مؤلف هست نیز چنین است ، و نیز در مثنوی معنوی بعضی جاها بمعنی مضطرب است که بمعنی فاعل (اسم فاعل ) واقع شده. و شعر آن را نیاورده است.
- اضطراب افکندن ؛ بیقراری ایجاد کردن. تشویش و غصه و بی آرامی و نگرانی و پریشانی تولید کردن :
خط برآوردی ّ و افکندی بجانم اضطراب
ملک معمور از برات بی محل گردد خراب.
قاضی ناصر بخاری (ازآنندراج ).
- اضطراب باریدن ؛ پدید آمدن هیجان و دغدغه و بی آرامی و تشویش و بیقراری :
چنان کز آن لب خامش عتاب می بارد
به آرمیدن ما اضطراب می بارد.
صائب (از آنندراج ).
- اضطراب دادن ؛ به موج درآوردن. به جنبش درآوردن. پریشان کردن :
شکیبم اضطرابی داد درپای شهادت را
که چون موج از سر شوریده ام فتراک میلرزد.
اسیری (از آنندراج ).
- اضطراب داشتن ؛ نگرانی داشتن. تشویش داشتن :
خواجه یک هفته اضطرابی داشت
دوشش افتاد چرخ ازرق را.
خاقانی.
اضطراب سختی از تمکین او داریم ما
موج سیلاب از رگ سنگ است در کهسار او.
تأثیر (از آنندراج ).
ورجوع به اضطراب شود.
- اضطراب ریختن ؛پریشانی و بی تابی و نگرانی پدید آمدن :
کنون کز مو بمویم اضطراب تازه می ریزد
نسیمی گر وزد اوراق هم شیرازه می ریزد.
طالب آملی (از آنندراج ).
- اضطراب کردن ؛ التباط. ملط. کصیص. تترتر. دلدلة. (منتهی الارب ): ارتکاض ؛ اضطراب کردن در کاری. (تاج المصادر بیهقی ).
- || نگرانی کردن. تشویش نمودن : مثال داده بود [محمود] تادر نامه حضرت خلافت اول نام برادر ما نبشته بودند، وما هیچ اضطراب نکردیم و گفتیم جز چنین نشاید تا بهانه نیارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 215). چند سر از آنکه نخواسته بودند اضطراب می کرد آنگاه بدان آسانی فروگذاشت و برفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 316).
من آن غریبم و بیکس که تا بروز سپید
ستارگان زبرای من اضطراب کنند.
مسعودسعد.
ماده چون آن بدید اضطراب کرد. (کلیله و دمنه ).
در این محیط که طوفان نوح ابجد اوست
بهر نسیم چو موج اضطراب نتوان کرد.
صائب (از آنندراج ).
هنوز اول عشق است اضطراب مکن.
؟
قَمس ؛ اضطراب کردن بچه در شکم. موج ؛ اضطراب کردن مردم. (منتهی الارب ).
- اضطراب کشیدن ؛ پریشانی تحمل کردن. بی تابی کردن :
غالب شریک حاصل عمر آفت است از آن
بیهوده اضطراب تلف می کشیم ما.
؟ (از آنندراج ).
- اضطراب نمودن ؛ اضطراب کردن. رجوع به اضطراب کردن شود.
- || پریشانی نشان دادن.
- || بی تابی نشان دادن : سَهف ؛ در خون طپیدن کُشته و اضطراب نمودن آن در حالت نزع و جان دادن. (منتهی الارب ).
- به اضطراب آمدن ؛ به جنبش آمدن. به جوش آمدن. به حرکت درآمدن. رجوع به اضطراب شود.
- به اضطراب آوردن ؛ مضطرب کردن. اغتشاش کردن. رجوع به مضطرب و اضطراب شود.

معنی اضطراب به فارسی

اضطراب
جنبیدن، لرزیدن، تپیدن، پریشانحال شدن، یکدیگرراباچیزی زدن، بهم واکوفتن ، آشفتگی، بی تابی، بی آرامی
۱ - ( مصدر ) پریشان شدن . ۲ - لرزیدن جنبیدن . ۳ -( اسم ) پریشانی بی تابی سراسیمگی تاسه . جمع : اضطرابات . یا اضطراب قلب . تپش دل . یا دراضطراب انداختن . مشوش کردن پریشان ساختن .
[anxiety] [روان شناسی] هیجانی مبهم و ناخوشایند که با بی قراری و پریشانی همراه است
[castration anxiety, castration fear] [روان شناسی] اضطراب پسر بچه از اخته شدن به دست پدر به دلیل احساسات جنسی نسبت به مادر

معنی اضطراب در فرهنگ معین

اضطراب
(اِ طِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پریشان حال شدن . ۲ - لرزیدن . ۳ - (اِمص .)آشفتگی ، بی تابی .

معنی اضطراب در فرهنگ فارسی عمید

اضطراب
۱. جنبیدن.
۲. لرزیدن، تپیدن.
۳. پریشان حال شدن، آشفتگی، بی تابی، بی آرامی.
۴. یکدیگر را با چیزی زدن، به هم واکوفتن.
۵. (روان شناسی) پریشانی ذهن براثر ترسی مبهم.

اضطراب در دانشنامه اسلامی

اضطراب
اضطراب یک نوع پریشانی روانی بدنی است که بر اثر ترسی مبهم و احساس ناایمنی و تیره روزی در فرد به وجود می آید. روان شناسان برای کنترل و درمان اضطراب راه کارهای متعددی را بیان کرده اند. که عمده ترین شیوه درمان، روان درمانی است. روش آن بکارگیری شیوه عاطفی، با استفاده از فنون روان شناختی توسط فردی متخصص برای میل به اهداف ویژه است.
اضطراب یک نوع پریشانی روانی بدنی است که بر اثر ترسی مبهم و احساس ناایمنی و تیره روزی در فرد به وجود می آید.
انواع اضطراب
روان شناسان اضطراب را به دو گروه تقسیم کرده اند:
← اضطراب طبیعی و نرمال
«احساس تنهائی»، «احساس نداشتن پناهگاه»، «احساس پوچی و بی هدف بودن زندگی»، «تصویر جان کاهی از دوران پیری»، «تصویر وحشتناکی از چهره مرگ داشتن»، «داشتن احساس ناخوشایند و عدم اشباع کامل»، «بدبینی آزار دهنده»، «ترس از آینده»، «احساس گناه و شرمساری»، «روی آوردن به زندگی تجملی»
رفع و درمان اضطراب
...
اضطراب
اضطراب در لغت به معنای زیاد این طرف و آن طرف در زمین راه رفتن است و از "الضّرب فی الأرض" گرفته شده است. که در حقیقت نشان از عدم ثبات و آرامش است و در مقابل آن کلمه­ی "سکینة" و "اطمینان" قرار دارد. این دو کلمه در مورد سکون و آرامش قلب استعمال می شود و معنایش قرار گرفتن دل و نداشتن اضطراب باطنی در تصمیم و اراده است. در اصطلاح روان­شناسی اضطراب عبارت است از حالتی نامطبوع همراه با انتظاری نامطمئن از بروز حادثه­ای زیان­آور.
اضطراب در برخی مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آن ها را فراهم می آورد و یا آن که وی را برمی انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه­ی اجتماعی مواجه شود.
اما اگر اضطراب از این حد فراتر رود و از حالت سازندگی خارج شده، جنبه مزمن و مداوم پیدا کند، نه تنها نمی توان این صورت را پاسخی سازش یافته دانست بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی و استیصال گسترده ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده ای از امکاناتش محروم می کند، آزادی و انعطاف او کاهش می یابد و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را به وجود می آورد. از این رو ضروری است که علائم، عوامل و راه­کارهای درمان اضطراب نابهنجار شناخته شود.
وجود مجموعه­ای از علائم بدنی، فکری و احساسی نشانه وجود اضطراب است:
علائم بدنی: تپش قلب، تنگی­نفس، از دست دادن اشتها، تهوع، بی­خوابی، تکرار ادرار، چهره برافروخته، تعرق، اختلال گفتار و بی­قراری.
علائم فکری-احساسی: سردرگمی، عصبی بودن، بی­طاقتی، حواس ­پرتی، نگرانی، وحشت­زدگی، افسردگی، دلواپسی، کم­رویی، گوش­به­زنگی و حالت ترسناک یا هیجان­زده به خود گرفتن.
عواملی که سبب ایجاد حالت اضطراب در شخص می­شوند را به طور کلی می­توان به دو گروه تقسیم نمود:
اضطراب یک نوع پریشانی روانی بدنی است که بر اثر ترسی مبهم و احساس ناایمنی و تیره روزی در فرد به وجود می آید. روان شناسان برای کنترل و درمان اضطراب راه کارهای متعددی را بیان کرده اند. که عمده ترین شیوه درمان، روان درمانی است. روش آن بکارگیری شیوه عاطفی، با استفاده از فنون روان شناختی توسط فردی متخصص برای میل به اهداف ویژه است.
اضطراب یک نوع پریشانی روانی بدنی است که بر اثر ترسی مبهم و احساس ناایمنی و تیره روزی در فرد به وجود می آید.
شرفی، محمد رضا، مشکلات تربیتی را چگونه حل کنیم، تهران، انتشارات تزکیه، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۵۹.
روان شناسان اضطراب را به دو گروه تقسیم کرده اند:
← اضطراب طبیعی و نرمال
«احساس تنهائی»، «احساس نداشتن پناهگاه»، «احساس پوچی و بی هدف بودن زندگی»، «تصویر جان کاهی از دوران پیری»، «تصویر وحشتناکی از چهره مرگ داشتن»، «داشتن احساس ناخوشایند و عدم اشباع کامل»، «بدبینی آزار دهنده»، «ترس از آینده»، «احساس گناه و شرمساری»، «روی آوردن به زندگی تجملی»
اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی، تهران: نشر ساوالان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۲۶۹.
...
اضطراب بیشتر به حالت هیجانی و دل واپسی به علت خطری نامعلوم و مبهم مربوط می شود.
اضطراب در لغت به معنای پریشانی، بی تابی و سراسیمگی است .
معنی اصطلاحی اضطراب
و در اصطلاح روان شناسی، حالتی همراه با احساسبیم و نگرانی است و با نشانه های جسمانی که از وجود فعالیت مفرط دستگاه عصبی حکایت دارد، به صورت خودکار مشخص می شود. در این مدخل به هر دو کاربرد عرفی و اصطلاحی توجه شده و آیات و برداشت ها براساس آن ها انجام گرفته است و از واژه های «حذر»، «حزن»، «رجف»، «رعب»، «فزع» و مشتقات آن ها و عبارات مفید «اضطراب» استفاده شده است.
عناوین مرتبط
آثار اضطراب؛اضطراب ابوبکر؛اضطراب داود؛اضطراب در آستانه قیامت؛اضطراب در قیامت؛اضطراب سامری؛اضطراب کافران؛اضطراب لوط؛اضطراب مادر موسی؛اضطراب مجاهدان؛اضطراب مریم؛اضطراب منافقان؛اضطراب مؤمنان؛اضطراب یهود؛عوامل اضطراب.
آن هنگام که کافران رسول خدا را از مکه) بیرون کردند، و پیامبر قصد سفر کرد، ابوبکر، پیامبر را در این سفر همراهی کردند. ابوبکر در غار ثور دچار دلهره و اضطراب شد، و پیامبر به ایشان گفت: «غم مخور، خدا با ماست!» در این موقع، خداوند سکینه (و آرامش) خود را بر او فرستاد.
ابوبکر در غار ثور دچار دلهره و اضطراب شد: •• «إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِینَ کَفَرُواْ ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُواْ السُّفْلَی وَکَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ اگر او را یاری نکنید، خداوند او را یاری کرد؛ (و در مشکل ترین ساعات، او را تنها نگذاشت؛) آن هنگام که کافران او را (از مکه) بیرون کردند، در حالی که دومین نفر بود (و یک نفر بیشتر همراه نداشت)؛ در آن هنگام که آن دو در غار بودند، و او به همراه خود می گفت: «غم مخور، خدا با ماست!» در این موقع، خداوند سکینه (و آرامش) خود را بر او فرستاد؛ و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید، او را تقویت نمود؛ و گفتار (و هدف) کافران را پایین قرار داد، (و آنها را با شکست مواجه ساخت؛) و سخن خدا (و آیین او)، بالا (و پیروز) است؛ و خداوند عزیز و حکیم است!».
← تفسیر آیه
۱. ↑ توبه/سوره۹، آیه۴۰.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اضطراب ابوبکر».    
...
حضرت داوود علیه السلام، داوری عادل در رسیدگی به امور اجتماعی، در نظر مردم عصر خود بود.
ورود بی مقدمه متخاصمان بر حضرت داوود ـ علیه السلام ـ سبب اضطراب و دلهره ایشان شد: •• «إِذْ دَخَلُوا عَلَی دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَی بَعْضُنَا عَلَی بَعْضٍ فَاحْکُم بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَی سَوَاء الصِّرَاطِ؛ در آن هنگام که (بی مقدمه) بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد؛ گفتند: «نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده؛ اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن!».
← دیدگاه تفسیر المیزان
 ۱. ↑ ص/سوره۳۸، آیه۲.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۸۶، برگرفته از مقاله «اضطراب داوود».    
...


اضطراب در دانشنامه ویکی پدیا

اضطراب
اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت هایی که قبلاً استرس زا بوده اند یا طی آن ها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود. همهٔ انسان ها در زندگی خود دچار اضطراب می شوند، ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکل ساز است. تحقیقات و بررسی ها نشان می دهند که اضطراب در طبقات کم درآمد و افراد میان سال و سال خورده نسبت به بقیه افراد بیشتر دیده می شود.
عوامل زیست شناختی و جسمانی:
استرس و اضطراب در لغت جنبیدن، لرزیدن، تپیدن، پریشان حال شدن، یکدیگر را با چیزی زدن، به هم واکوفتن، آشفتگی، بی تابی، ناآرامی است؛ این ها کلماتی هستند که در زندگی روزمرّه، برای توصیف حالات، احساسات و هیجانات می شوند. به طور مثال: هنگام سخنرانی در برابر جمع، هنگام امتحان، به خاطر مشکلات مالی، به دلیل تاُخیر سر یک قرار و …. امّا هنگامی که از این دو کلمه استفاده می کنیم، توجّه چندانی به تفاوت موجود میان آن دو نداریم؛ به عنوان مثال: هنگام سخن گفتن از مشکلات روانیِ شایع در کودکان و نوجوانان، باید دقیق تر بود و تفاوت میان استرس و اضطراب را به خوبی درک کرد. در روان شناسی، اضطراب مرحلهٔ پیشرفتهٔ استرس مزمن است و هنگامی به صورت یک مشکل بهداشت روانی در می آید که مثلاً برای فرد یا اطرافیانش رنج و ناراحتی به وجود آورد یا مانع رسیدن شخصی به اهدافش شود و همچنین مواقعی که انجام کارهای روزانه و عادّی مختل شوند.
اضطراب هنگامی در فرد بروز می کند که شرایط استرس زا در زندگی او بیش از حد طولانی شود یا به طور مکرّر رخ دهد، همچنین اگر دستگاه عصبی بدن نتواند به مرحلهٔ مقاومت تنیدگی پایان دهد و بدن برای مدّتی طولانی همچنان بسیج باقی بماند، در این صورت بدن فرسوده و در برابر بیماری های جسمی و روانی (مانند اضطراب) آسیب پذیر می شود.
به طور کلی علل اضطراب به چهار
عکس اضطراب
اضطراب فیلمی به کارگردانی ساموئل خاچیکیان و نویسندگی امیر قویدل محصول سال ۱۳۵۴ است.
بهزاد جوانبخش
سپیده
لیلا فروهر
ایرن زازیانس
عبداله بوتیمار
هوشنگ منصورخاکی
خشایار (بازیگر)
عباس ناظری نیک
چنگیز
معتمد
جلالی
شیرین
آرش
وارطان توماس
ژانت وسکانیان
معصومیان
داریوش فخرایی
ماشاءاله کفایی
ادوین خاچیکیان
شهمیر حسابدار شرکتی است که به دروغ متهم به اختلاس می شود، و قبل از دست گیری رئیس حسابداری را، که مجرم اصلی است، به قتل می رساند و به زندان می افتد...
اضطراب اقلیت (به انگلیسی: Minority Stress) به معنای اضطراب مزمن و شدیدی است که اعضای اقلیت هایی که در جامعه مورد فشار، تحقیر، یا بدنامی قرار می گیرند با آن روبرو می شوند. دلایل ایجاد اضطراب اقلیت متنوع است و از میان آن ها می توان به برخوردار نبودن از پشتیبانی اجتماعی یا پایین تر بودن طبقهٔ اقتصادی-اجتماعی اقلیت مزبور اشاره کرد. ولی مهم ترین علت ایجاد اضطراب اقلیت، تعصب بین فردی و تبعیض در جامعه است. مطالعات علمی بسیاری نشان داده اند که اعضای اقلیت ها غرض ورزی و تعصب فراوانی را تحمل می کنند که با گذر زمان منجر به بروز واکنش های اضطرابی (مانند افزایش فشار خون، دل واپسی) شده و در نهایت منجر به آسیب دیدن سلامت روانی و جسمی فرد می گردد. نظریهٔ اضطراب اقلیت با بررسی تحقیق های علمی انجام شده در این زمینه، تلاش می کند توضیح دهد که چگونه وضعیت های دشوار اجتماعی منجر به اضطراب مزمن و آسیب سلامت اعضای یک اقلیت می شود. این مطالعات برای روان شناسان یا مقامات رسمی بهداشت عمومی که خواهان درک بهتر این معضل و کاهش اختلاف میان میزان سلامت اقلیت ها و اعضای جامعه هستند، اهمیت فراوان دارد.
اقلیت
فمینیسم
نظریه فراهنجار
تبعیض
همجنسگراهراسی
گرایش جنسی آن من ناپذیر
اختلال اضطراب یا اختلال اضطرابی یک بیماری روانی شایع است، به طوری که بیشتر زنان و میان سالان و افراد سالمند با آن مواجه هستند.
اختلالات اضطرابی، گروهی از اختلالات روانی هستند که دارای نشانه هایی از اضطراب و ترس اند. اضطراب ناشی از نگرانی در مورد آینده است و ترس واکنشی به رویداد کنونی. احساس اختلال اضطرابی می تواند دارای نشانه های فیزیکی همچون تپش قلب و لرز باشد.
اختلال اضطرابی ازجمله اختلالات روانشناختی است که منشأ فیزیولوژیک آن کاملاً شناخته شده نیست، ولی ارتباط تنگاتنگی با اختلالات افسردگی دارد.
سال های اضطراب فیلمی به کارگردانی و نویسندگی هوشنگ درویش پور ساختهٔ سال ۱۳۶۸ است.
توران اکبری
بیژن درویش پور
نصرت عزیزیان
علیرضا سلیمی
شهرام دانشگر
لوئیز سیاوش
جمشید محمدی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اضطراب در دانشنامه آزاد پارسی

اِضطراب (anxiety)
احساسی ناخوشایند و آزاردهنده. معمولاً باید از ترس تفکیک داده شود. ترس براثر احساس خطر واقعی یا تهدید به خطر ایجاد می شود، ولی اضطراب ناشی از خطری خیالی یا موهوم، شناسایی ناپذیر یا نامشخص است. اضطراب در شرایط پرتنش واکنشی طبیعی است، اما در بسیاری از بیماری های روانی هم مشاهده می شود. اضطراب به صورت احساس تعلیق، بیچارگی یا امیدواری و ناامیدی متناوب مشاهده می شود که با هوشیاری بیش از حد و تغییرات جسمی مشخص همراه است، ازجمله احساس گرفتگی گلو (خفگی)، اشکال در تنفس، تپش قلب، تعریق، و اسهال. در روان پزشکی، اضطراب نوعی روان نژندی است که در آن احساس اضطراب بدون علت ایجاد می شود یا شدت آن با عامل ایجادکننده اش تناسبی ندارد. اضطرابِ هراسی ترسی بدون علت و از ویژگی های اختلال هراس است. زیگموند فروید، بنیاد گذار روان کاوی، دو شکلِ اضطراب را شناسایی کرد: اضطراب نشانه، که «خودآگاه» را از تهدیدهایی آگاه می سازد که تعادلش را مختل می کنند، و اضطراب اولیه، که در صورت بر هم خوردن تعادل خودآگاه ایجاد می شود. حالت دوم، در مواردی مثل آسیب دیدگی یا کابوس دیده می شود. فروید معتقد بود اضطراب از عدم ارضای غریزۀ جنسی و سرکوب آن ناشی می شود. ابتدایی ترین شکل اضطراب از تجربیات فرد حین تولد سرچشمه می گیرد.

ارتباط محتوایی با اضطراب

اضطراب در جدول کلمات

اضطراب
تب
اضطراب | بی قراری
تپ
این گیاه در کاهش اضطراب و بی خوابی مورد استفاده قرار می گیرد
گشنیز
نگرانی و اضطراب برای رسیدن به چیزی
تلواس

معنی اضطراب به انگلیسی

ferment (اسم)
مایه ، اضطراب ، جوش ، ماده تخمیر
worriment (اسم)
پریشانی ، غم زدگی ، ناراحتی ، اضطراب ، اشکال
feeze (اسم)
هراس ، اضطراب
anguish (اسم)
عذاب ، غم و اندوه ، اضطراب ، جفا ، سینه سوزی ، غرامت ، دل تنگی
unrest (اسم)
اشفتگی ، اشوب ، اضطراب ، ناارامی ، بی قراری ، بی تابی
commotion (اسم)
جنبش ، اشوب ، اغتشاش ، اضطراب ، هیاهو
fury (اسم)
شدت ، اشوب ، خشم ، غضب ، غیظ ، اضطراب ، درنده خویی ، هیجان شدید و تند ، روح انتقام
anxiety (اسم)
تمایل ، اضطراب ، نگرانی ، تشویش ، دلواپسی ، اشتیاق ، اندیشه ، غم ، ارنگ ، خوف
worry (اسم)
اضطراب ، نگرانی ، دلواپسی ، اندیشه ، بی قراری ، بی آرامی ، شورش ، اندیشناکی
disquietude (اسم)
اشفتگی ، ناراحتی ، اضطراب ، تشویش ، بی قراری
inquietude (اسم)
اشفتگی ، ناراحتی ، اضطراب ، تشویش ، دلواپسی ، بی قراری
discomposure (اسم)
پریشانی ، اضطراب

معنی کلمه اضطراب به عربی

اضطراب
اضطراب , الم , خميرة , غضب , قلق ، عدم استقرار
رعب
وسواس
انحسار الموج

اضطراب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

نفس ٠٠:٢٥ - ١٣٩٦/٠٨/٢٦
استرس
|

مانی ١٥:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٥
نگرانی
|

مستوره نادري ١٧:٣٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٦
تپ
|

محمد رحیمی ٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٠١
قلق
|

Fahim ٠٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦
مردن و زنده شدن
|

فربد ١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٥
ذکر اختصاصی کاهش اضطراب � حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ�

و ذکر اختصاصی کاهش افسردگی ذکر یونسیه �لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِین�است.
|

فربد ١٦:٤٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٥
بنا بر صریح آیات ما دو الهام یکی شر و دیگری خیر داریم �و نفس وما سواها، فألهما فجورها و تقواها� که الهام خیر نمادش خداوند است و الهام شر نمادش شیطان است و هر وقت سبک زندگی ما عجین شده با کارهایی که الهام خیر است، فرد خوشحال‌تر و با اخلاق‌تر می‌شود. به دلیل تأیید آن الهام خیر از درونت، حالت خوب پیدا می‌کند و اگر سبک زندگی اتخاذ کرده باشی که الهام شر را تداعی کند، حالت بد به انسان دست می‌دهد و این هیچ ربطی به مذهب ندارد بلکه زبان فطرت است.
ریشه درمان ترس‌ها و یأس‌های کوچک انرژی‌های متراکم‌تر و افسردگی اقتضایی و اضطراب وجودی هستند. مجموعه ترس‌ها و غم‌ها تعادل روانی هر آدم را به هم می‌زنند. تمام غم‌ها اسمش افسردگی و همه ترس‌ها اسمش اضطراب است و ترس‌ها و یأس‌های کوچک قطراتی از دریای مواج که ما را به یاد نگرانی مبنایی و فقدان ذاتی خودمان می‌اندازند. اینها ناشی از دوری از خدا و نزدیکی شیطان به تو است و در شفای با ذکر گفته می‌شود که نگرانی‌های بنیادی را از طریق ذکر درمان کن و خود به خود قدرت تمام تنش‌های تو پایین می‌آید.

�الله تنها منبع ایمن‌کننده بشریت است� چهار کار درباره خدا انجام می‌دهیم؛ شناخت، حسی که به خدا داریم، گفت‌و‌گویی که با خدا می‌کنیم و عبودیت خدا یعنی هرچه تو می‌گویی چشم، اگر در رابطه با خدا کاسب‌کارانه برخورد کنیم در آن هنگام از خداوند طلب دایم و اگر اعتقاد داشته باشیم که رابطه عاشقانه با خداوند داشته باشیم هرچی که او می‌گوید، می‌گوییم چشم.هنگامی که دچار خطر ذهنی می‌شوید بخشی از مغر هورمونی سمی بنام آدرنالین تولید می‌کند که برای بدن ضرر دارد و موجب بیماری‌هایی چون خارش، لکه در پوست، کم اشتهایی، بی‌اشتهایی، فشار خون بالا می‌شود و آدم‌ها بیمار می‌شوند و می‌میرند نه اینکه پیر شوند و بمیرند.
�ما نیازمند سه پاکسازی در بدن هستیم پاکسازی جسم، روح و ذهن�
خداوند در آیاتش پنج استرس را بیان می‌کند � وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ؛ و قطعاً شما را به چیزی از قبیلِ‏ ترس و گرسنگی، و کاهشی در اموال و جانها و محصولات می‏‌آزماییم و مژده ده شکیبایان را�.

ضربات مهلکی که در زندگی به ما می‌خورد خداوند ما را محکم نگه‌ دارد تا بتوانیم به راحتی آن‌ها را هضم کنیم. اما اینها واقعیت‌های زندگی است که چیزی که می‌تواند ما را محکم کند در برابر آنها ذکر است. چنانکه حضرت علی(ع) فرمودند �من خداوند را در شکسته شدن تصمیم‌هایم شناختم�.

بدترین نشانه اضطراب ریتم تنفس و قلب بهم می‌خورد، تصریح کرد: ذکر هوش معنوی برای مقابله با شرایط استرس‌زا است و معنای ذکر عبارت است از خود قرآن همانطور که آمده است � إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ� و دوم به معنای نماز است همانطور که فرمودند � إِنَّنی‏ أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنی‏ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری� و سومین معنای آن به معنای واژه الله این اسم که جمیع صفات جلالیه خداوند است.
|

رضافربد ١٦:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٥
در آیه 173 آل عمران آمده است: �الَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ�؛ مؤمنان کسانی هستند که (چون) مردم (منافق) به ایشان گفتند: بی‌‌شک مردم (کافر مکّه) بر ضد شما گرد آمده (و بسیج شده) اند، پس از آنان بترسید، (آنها به جاى ترس) بر ایمانشان بیافزود و گفتند: خداوند ما را کفایت می‌‌کند و او چه خوب نگهبان و یاورى است.

در آیه 40 سوره انفال نیز خداوند چنین می‌فرماید: �وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاکُمْ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصیر�؛ و اگر (باز هم) سرپیچى کرده و روى بگردانند، بدانید که خداوند، مولی و سرپرست شما است، چه خوش مولایی و چه نیکو یاورى است.

کلمه حسب که در آیات متعدد با عبارات مختلف �حسبی الله�، �حسبک الله� و �حسبنا الله� به کار رفته است، به معنای کافی بودن است؛ یعنی خداوند برای حمایت انسان کافی است. مسلمانان واقعی، بدون هیچ ترس و هراسی، با آرامش خاطر و با توکّل به خداوند، در مقابل دشمنان و در مقابل ناملایمات ایستادگی می‌کنند.

در مورد همین قدرت توکل، امام صادق(علیه السلام) فرمودند: تعجّب می‌کنم از کسی که می‌ترسد؛ چرا به گفته‌ى خداوند �حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ� پناه نمی‌برد؟!
|

دنیا ١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٥
اضطراب : دل واپسی، دلهره .
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Aryan > Be afraid
کیومرث > که ویار
سعیده > pluralistic
امین > hypotenuse
که و یار > کهو
Kimiya > Fitting rome
سیدنیشابوری > broke the camels back
افسانه > دست مریزاد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• درمان اضطراب شدید   • مقاله اضطراب   • اضطراب و استرس   • درمان دارویی اضطراب   • انواع اضطراب   • معنی اضطراب   • اضطراب در جدول   • اضطراب+pdf   • مفهوم اضطراب   • تعریف اضطراب   • معرفی اضطراب   • اضطراب چیست   • اضطراب یعنی چی   • اضطراب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اضطراب
کلمه : اضطراب
اشتباه تایپی : hqxvhf
آوا : 'ezterAb
نقش : اسم
عکس اضطراب : در گوگل


آیا معنی اضطراب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )