انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 894 100 1

معنی اعتبار در لغت نامه دهخدا

اعتبار. [ اِ ت ِ ] (ع اِمص ) قول و اعتماد. (ناظم الاطباء). اعتماد. (فرهنگ نظام ).اعتماد و اطمینان. (فرهنگ فارسی معین ) :
ندارم من این گفتنت اعتبار
همانا که برگشت بختت ز کار.
فردوسی.
اگر شیخ امام از برای اعتبار استعمال فرماید و شرف اصغا ارزانی دارد حکایت کنم. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 297). || راستی و درستی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). || آبرو. قدر. پایه. منزلت. (ناظم الاطباء). آبرو. ارزش. قدر. منزلت. (فرهنگ فارسی معین ). ارج. با اعتبار. ارجمند. (یادداشت مؤلف ) : بطول اختبار و اعتبار بمزید قربت و رتبت مخصوص گشت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 436). در اعتبار موازین و مکائل احتساب بلیغ میکرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 439). قول و فعل عوام را چندان اعتباری نیست. (گلستان ).
همت بلند دار که نزد خدا و خلق
باشد بقدر همت تو اعتبار تو.
ابن یمین.
باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش
اعتبار سخن عام چه خواهد بودن.
حافظ.
از این مطلع که در تشبیه کلکش در خط آوردم
بر ابنای زمانم تا قیامت اعتبار افتاد.
بدر چاچی.
ز رنگ گریه ٔ من رفته اعتبار بهار
فکنده لاله ٔ اشکم گره بکار بهار.
ملامفید بلخی.
نباشد مرا گرچه آن اعتبار
که عفو ترا جرمم آید بکار.
ظهوری ترشیزی.
گو شاهم اعتبار کند گرچه گفته اند
یارب مباد آن که گدا معتبر شود.
قاآنی.
|| تدین. || احترام و بزرگی. || مردانگی. پاداری. بزرگ منشی. (ناظم الاطباء). || لحاظ عقلی.دید فکر :
نقش جنسیت ندارد آب و نان
ز اعتبار آخر آنرا جنس دان.
مولوی.
|| عبرت. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف ) : و اگر توبه نکند او را بعبرتی باید کشت کی جهانیان را بدان اعتبار باشد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 65).
شاید که از سپهر جهان رنجکی کشد
آنکس کش از سپهر و جهان اعتبار نیست.
مسعودسعد.
تا چند به هر حادثه سپهرم
نظاره گه اعتبار دارد.
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 101).
دلم از مرگ اعتبار گرفت
که از این محنت اعتبار نداشت.
مسعودسعد.
باری از این سپید و سیه اعتبار گیر
یا در سیه سپید شب و روز کن نگاه.
خاقانی.
زیرا بخاک و خاره دهد خرقه آفتاب
هر کآفتاب دید چنین اعتبار کرد.
خاقانی.
بفرمود تا آن غلام را پوست از سر تا پای بیرون کشیدندتا دیگران اعتبار گیرند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 288). تا جهانیان از شومی شقاق و نقض میثاق ایشان اعتبار گیرند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 265). چندین هزار منظر زیبا بیافرید
تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد.
سعدی.
نگه کرد شیخ از سر اعتبار
که ای پای بند طمع پای دار.
سعدی.
در اجراء حکم سیاست بر وی از زبان بریدن و میل کشیدن چنانچه اعتبار تمامت غمازان و مفسدان و مستخرجان گردد. (ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 194).
هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی
گوش سخن شنو کجا دیده ٔ اعتبار کو.
حافظ.
چون نقطه ٔ محیط زمین و زمان شود
از جاه وانگیرد اگر اعتبار چشم.
باقر کاشی.
براق برق جه کز کام زخمش
گنه کاران دین را اعتباراست.
؟
- بی اعتبار ؛ غافل. بی خبر. آن که عبرت نگیرد :
هان مخسب ای غافل بی اعتبار.
مولوی.
|| اعتمادی که بانکی بشخصی میکند تا مقدار معینی بدو وام دهد. (از فرهنگ فارسی معین ). اعتمادی است که بانک یا مؤسسه یا شخص دیگری به افراد پیدا میکند و به آنها اجازه میدهد که از سرمایه ٔ بانک یا مؤسسه یا شخص اعتباردهنده تا مبلغ معین استفاده کنند.

اعتبار.[ اِ ت ِ ] (ع مص ) شگفتی نمودن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بشگفت آمدن. (از اقرب الموارد). || پند گرفتن. (منتهی الارب ) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ) (ناظم الاطباء). عبرت گرفتن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پند گرفتن. عبرت گرفتن. (فرهنگ فارسی معین ). عبرت گرفتن و سرمشق کار خود کردن. (فرهنگ نظام ).پند و اندرز گرفتن. (از اقرب الموارد). || یکی را به دیگری قیاس کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). یقال : اعتبر الصاحب بالصاحب. و منه حدیث ابن سیرین : انی اعتبر الحدیث ؛ یعنی یعبر الرؤیا علی الحدیث و یعتبر به کما یعتبرها بالقرآن فی تأویلها مثل ان یعبر الغراب بالفاسق و الضلع بالمراءة. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). اندازه کردن. (تاریخ بیهقی ازیادداشت مؤلف ). || در اصطلاح ، دقت کردن در معنی حکم ثابت و الحاق آن بر نظایرش. و این عین قیاس است. (از تعریفات جرجانی ). مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: در لغت بمعنای رد چیزی به نظائر آن باشد به این صورت که حکم آنرا بر نظائر آن بار کند و بهمین جهت اصلی را که اشباه و نظائر به آن ارجاع گردد، عبرت گویند و آن بنابر مستفاد از توضیح و تلویح در باب قیاس شامل پند گرفتن و قیاس عقلی و شرعی می باشد و نزد محدثان تحقیق در پیرامون حدیثی باشد که گمان رود خبر واحد است تا معلوم شود که آن متابع هست یا متابعنیست. بدین صورت که درباره ٔ طرق روایت تحقیق شود تامعلوم گردد از جوامع است یا از مسانید یا اجزاء. و ابن الصلاح توهم کرده است که اعتبار، قسیم شواهد و متابعات است ولی چنین نیست بلکه اعتبار شکل و هیئت توصل بمتابعات و شواهد است و در اصطلاح اهل اصول فقه ، اعتبار کردن عین وصف در عین حکم است. در تلویح آمده که :اعتبار بطور اطلاق در شرع بمعنی لحاظ کردن عین وصف یعنی علت در عین حکم است نه اعتبار کردن جنس وصف در عین حکم و نه اعتبار وصف در جنس حکم. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). || در اصطلاح عبارت است از این که : دنیا را فانی بنگرد و گردانندگان آنرا مرده انگارد و معمور آنرا خراب شده محسوب دارد. و برخی گویند:اعتبار اسم است معتبر را و آن فانی دیدن تمام دنیاست بوسیله ٔ فانی بودن اجزاء آن. و عده ای گویند: اعتبار از ماده ٔ عبر بمعنی شقی از نهر و دریاست ، یعنی معتبر نفس خود بر حرفی از مقامات دنیا ببیند. (از تعریفات جرجانی ). || اختیار کردن و بعبرت نظر کردن در چیزی و قیاس کردن آن بنظائرش و حکم یکی را بردیگری بار کردن. (از اقرب الموارد). بعبرت نگه کردن و قیاس کردن. (آنندراج ). || اعتماد و تکیه کردن. (از اقرب الموارد). اعتماد. (فرهنگ نظام ): چون من بشما اعتبار نمیکنم سرّم را بشما نمیگویم. (فرهنگ نظام ). || به اندیشه فروشدن. (فرهنگ فارسی معین ). به اندیشه از پی چیزی فرارفتن. (آنندراج ) (از غیاث اللغات ) (از تاج المصادر بیهقی ). || چیزی را نیک انگاشتن و نکو شمردن. (آنندراج ). چیزی را نیک انگاشتن. (فرهنگ نظام ) (غیاث اللغات ).

معنی اعتبار به فارسی

اعتبار
۱ - ( مصدر ) پند گرفتن باندیشه فروشدن عبرت گرفتن . ۲ - ( اسم ) آبرو ارزش قدر منزلت . ۳ - اعتماد اطمینان . ۴ - راستی درستی . ۵ - ( بانک ) اعتمادی که بانکی بشخصی میکند و تا مقدار معینی بدو وام دهد . جمع اعتبارات . یا اعتبار متحرک . وجهی که در اختیار اداره ای گذارند تا در صورت ضرورت بدون تشریفات پیچید. اداری خرج کنند .
ارزش و ارج یافتن
ارزش و ارج دادن . قدر و احترام بکسی اعطا کردن .
ارزش و قدر و مرتبه از میان رفتن
ارزش و قدر چیزیرا پایمال کردن بی اعتبار ساختن .
ارزش و ارج چیزی از بین رفتن و بها و رونق چیزی نابود شدن .
رونق چیزیرا از بین بردن . بی ارزش ساختن .
لحاظ عقلی تصور عقل
پند گرفتن عبرت گرفتن . از چیزی یا کسی اندرز و عبرت گرفتن .
پایدار بودن ارج و ارزش چیزی . باقی بودن اعتبار .
در اصطلاح بانکی تنخواه گردان وجهی که در اختیار اداره ای گذارند تا در صورت ضرورت بدون تشریفات پیچیده اداری خرج کنند .
در اصطلاح اعتماد بانکی موجود اعتبار موجوده بزیادت هائ تانیث در آخر لفظ موجود چنانکه در بعضی از نامه های اداری دیده میشود که مینویسند بر طبق اعتبار موجوده از غلطهای مشهور است و بجای آن موجود بدون باید نوشت و همچنین است دفتر مربوطه و نامه مورخه و امثال آن .
استوار نامه
ورقه ای که اعضای انجمن نظارت امضا کنند و وکالت نماینده را به اطلاع مجلس میرسانند .
[verification & validation, V&V] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعۀ دو مرحله اعتبارسنجی و درستی سنجی نرم افزار
اعتماد و اطیمنان کردن چیزیرا تکیه گاه ساختن .
ارزش یافتن . قدر و منزلت پیدا کردن
[accreditation body] [مهندسی مخابرات] سازمان مستقلی که مسئول ارزیابی سایر سازمان ها براساس استاندارد مشخص و تأیید رسمی سازمان های حائز شرایط است
[accreditation] [مهندسی مخابرات] فرایندی برای گواهی صلاحیت و اصالت و قابلیت اطمینان
[accreditation range] [مهندسی مخابرات] مجموعۀ سطوح اجباریِ واپایش دسترسی برای ذخیره سازی و پردازش و انتقال داده ها که نشان دهندۀ حساسیت داده هاست

معنی اعتبار در فرهنگ معین

اعتبار
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) پند گرفتن . ۲ - ( اِ.) آبرو، قدر.
( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) ۱ - اعتماد کردن . ۲ - عبرت گرفتن .

معنی اعتبار در فرهنگ فارسی عمید

اعتبار
۱. اعتماد.
۲. قدر، منزلت.
۳. آبرو.
۴. (اقتصاد) حق خرید کالا یا استفاده از خدمات بدون پرداخت فوری پول.
۵. راستی، درستی.
۶. [قدیمی] چیزی یا کسی را با دیگری قیاس کردن.
۷. [قدیمی] چیزی را نیک انگاشتن و شگفتی کردن.
۸. [قدیمی] عبرت گرفتن، پند گرفتن.
۹. (اسم) (اقتصاد) مبلغی که در بودجه برای کارهای مشخص درنظر گرفته می شود.

اعتبار در دانشنامه ویکی پدیا

اعتبار
اعتبار می تواند به موارد زیر اشاره کند:
صحت
درستی
اعتبار (امور مالی)
اعتبار اسنادی، سند مالی صادره از نهاد مالی
عبدالحسین اعتبار، فرزند سید احمد اعتبار (اعتبارالدوله)
اعتبار و درستی سنجی در مهندسی نرم افزار
سید احمد اعتبار (اعتبارالدوله)، نماینده مجلس و وزیر پست و تلگراف
«اعتبار» (به انگلیسی: Reputation) ششمین آلبوم استودیویی تیلور سویفت خواننده و آهنگساز اهل ایالات متحده آمریکا است که ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ توسط شرکت بیگ مشین رکوردز منتشر شد. بخش اعظم آلبوم توسط جک آنتونوف، مکس مارتین و شلبک ساخته شده است و خود تیلور سوئیفت به عنوان تهیه کنندهٔ اجرایی در آن به ایفای نقش پرداخته است. خواننده و آهنگساز انگلیسی اد شیرن و رپر آمریکایی فیوچر در این آلبوم به عنوان هنرمند میهمان حضور دارند.این آلبوم موفق شد با فروش بیش از ۱٫۲ میلیونی خود در هفته اول به صدر جدول پرفروشترین آلبوم های منتشر شده در هفته اول انتشار سال ۲۰۱۷ آمریکا صعود کند.
«"نگاه کن مجبورم کردی چیکار کنم"»
پخش: ۲۴ اوت ۲۰۱۷
اولین تک آهنگ این آلبوم «نگاه کن مجبورم کردی چیکار کنم» است که در ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۷ منتشر شد. این اهنگ توانست در چارت بیلبورد رتبه ۱ را کسب کند سویفت در این آهنگ دربارهٔ شخصی که مرده است صحبت می کند و خود را تیلور جدید معرفی می کند. دومین ترانه این آهنگ با نام «آماده ای برای این؟» در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر کرد که در چارت ۱۰۰ آهنگ بیلبورد رتبه ۴ را کسب کرد و در این آهنگ دوست پسران قبلی خود را با جو آلوین دوست پسر حال خود مقایسه می کند. سومین تک آهنگ این آلبوم به نام «جذاب» در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شد و در چات ۱۰۰ آهنگ بیلبورد رتبه۱۳ را کسب کرد و چهارمین ترک این آلبوم «هرچی دوست داری بهش بگو» است که در نوامبر ۲۰۱۸ منتشر شد.
«"... آماده ای؟(ترانه تیلور سویفت)»
پخش: ۳ سپتامبر ۲۰۱۷
«"پایان بازی"»
پخش: ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷
«"روز عید"»
پخش: ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷
«"جذاب"»
پخش: ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸
«"ظریف"»
پخش: ۱۲ مارس ۲۰۱۸
اعتبار در حیطه امور مالی (انگلیسی: Credit) ، اعطای حق تصرف یا استفاده از کالاها و خدمات بدون پرداخت فوری برای آنها. اعتبار لزوماً نیازمند پول نیست. مفهوم اعتباری را می توان در اقتصادهای داد و ستد کالا و نیز، معاملات بر اساس تبادل مستقیم کالا و خدمات مشاهده کرد.
اعتبار مصرفی که رسمی یا بطور غیررسمی از سوی مغازه داران، مؤسسه های مالی و دیگران برای خرید کالاهای مصرفی در اختیار مردم عادی قرار می گیرد.
بطور کلی سه نوع اعتبار وجود دارد:
اعتبار تجاری که مثلاً عرضه کنندگان ماده اولیه به کارخانه داران و آنها نیز به عمده فروشان و خرده فروشان واگذار می کنند. در عمل تمام مبادلات در بخش های صنایع، خدمات و تجارت بر اساس اعتبار انجام می شود و بنگاه ها ممکن است بهره ای نیز برای تسویه حساب ها مثلاً در مدت مشخص بپردازند.
اعتبار بانکی یا وام و اضافه برداشت؛ که بانک ها در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. اعتبار به تولید کننده امکان پرکردن خلاء زمانی بین تولید و فروش کالا و به مصرف کننده امکان مصرف پیش از دریافت درآمد را می دهد. اعتبارات بانکی و غیربانکی بخشی از عرضه پول را تشکیل می دهند و از اهمیت اقتصادی بسیاری برخوردارند؛ بنابراین دولت ها به هنگام افزایش قیمت ها برای مهارِ رشد تقاضا به محدود کردن اعتبارات یا اعمال سیاست انقباض اعتبار روی می آورند.
اعتبار (انگلیسی: Trust) یک فیلم در سبک ترسناک است که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آمیتاب باچان، جان آبراهام، و بیپاشا باسو اشاره کرد.
اعتبار درونی، (به انگلیسی: Internal validity) معیاری که توسط آزمایش ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. اعتبار درونی یک تحقیق یعنی یافته های یک مطالعه باید حاصل متغیرهایی وابسته و مستقل باشد، که دستکاری، اندازه گیری و یا انتخاب شده اند.
متغیرهایی که در آزمایش ها یا مدل سازی ها استفاده می شوند، می توانند به سه نوع تقسیم شوند. "متغیر وابسته"، "متغیر مستقل"، و سایر متغیرها. "متغیر وابسته" خروجی یا نتیجه، یا چیزی آزمون شده را نشان می دهد برای بررسی اینکه آیا آن، واقعاً نتیجه است. "متغیرهای مستقل" ورودی ها یا علّت ها، یا چیزهای آزمون شده را نشان می دهد، برای بررسی اینکه آیا واقعاً آن ها علّت هستند. متغیرهای دیگر هم ممکن است بر حسب دلایل متنوعی مشاهده بشوند.
اعتبار سنج (به انگلیسی: Validator) برنامه ایی رایانه ایست که برای بررسی صحت و درستی قسمتی از کد یا یک سند استفاده می شود. این اصطلاح معمولاً برای سنجش اعتبار اچ تی ام ال، شیوه نامهٔ آبشاری، اسناد اکس ام ال و فید آراس اس کاربرد دارد. هرچند می توان از آن در هر فرمت و زبانی استفاده کرد.
اعتبار و درستی سنجی (به انگلیسی: Validation and Verification) در مهندسی نرم افزار به فرآیندی گفته می شود که پس از تولید و یا در طی آن اعمال می گردد تا از صحت و کارآیی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل شود.
عموما مفهوم اعتبارسنجی کلی تر از مفهوم درستی سنجی است. اعتبارسنجی، به مفهوم این است که نتایجی که پس از اجرای سیستم گرفته می شود با نتایجی که هدف ساخت سیستم بوده مطابقت می کند (کارِ درست را انجام می دهد). اما درستی سنجی، به مفهوم انطباق کامل سیستم با توصیفی است که از سیستم ارائه شده (کار را درست انجام می دهد).
اعتبار و درستی سنجی (به انگلیسی: Validation and Verification) در مهندسی نرم افزار به فرآیندی گفته می شود که پس از تولید یا در طی آن اعمال می گردد تا از صحت و کارایی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل شود.
عموماً مفهوم اعتبارسنجی کلی تر از مفهوم درستی سنجی است. اعتبارسنجی، به مفهوم این است که نتایجی که پس از اجرای سیستم گرفته می شود با نتایجی که هدف ساخت سیستم بوده مطابقت می کند (کارِ درست را انجام می دهد). اما درستی سنجی، به مفهوم انطباق کامل سیستم با توصیفی است که از سیستم ارائه شده (کار را درست انجام می دهد).
اعتبار ویکی پدیا — به ویژه ویکی پدیای انگلیسی — از موضوعاتی است که در منابع گوناگون در مقایسه با دیگر دانشنامه ها یا منابع تخصصی تر و از جنبه های مختلف از جمله آماری، بازبینی مقایسه ای، تحلیل الگوهای تاریخی و نقاط ضعف و قدرت ذاتی شیوهٔ نگارش مورد بررسی قرار گرفته است.
ویکی پدیا توسط تعداد زیادی از کاربرانش نوشته می شود که ممکن است هر فردی در هر جایی از جهان باشد که به اینترنت دسترسی دارد و می خواهد اطلاعاتش را به اشتراک بگذارد. در این میان گاه اشتباهات یا خرابگری هایی نیز رخ می دهد که انتظار می رود توسط مشارکت کنندگان بعدی اصلاح شوند. باید توجه داشت که یافتن هویت واقعی کسانی که در نوشتن این دانشنامه مشارکت می کنند یا حتی اقدام به خرابکاری و افترازدن به افراد زنده می نمایند می تواند به علت وجود قوانین حریم خصوصی، اگر نه ناممکن، کار دشواری باشد. در راستای مقابله با این گونه مشکلات در ویکی پدیا تمهیداتی برای تسهیل در بازبینی و شناسایی ویرایش های غیرمفید اندیشیده شده است. با این وجود حجم مطالب واردشده در این دانشنامه به قدری زیاد است که در عمل ناظران قادر نخواهند بود به بررسی همهٔ آن ها بپردازند. مسئلهٔ گستردگی ویکی پدیا هنگام بررسی صحت اطلاعات آن نیز مشکل ساز است به طوری که بررسی صحت همهٔ مطالب برای محققاً ناممکن است. با این وجود برخی پژوهشگران سیستم کنونی ویکی پدیا را به اندازهٔ کافی دقیق و قابل بررسی دانسته اند.
در سال ۲۰۰۵ مجله نیچر نتایج تحقیقی را منتشر کرد که در آن اطلاعات تعدادی از مقاله های علمی ویکی پدیا با مطالب مقاله های معادلشان در دانشنامهٔ بریتانیکا مقایسه شده بود. در این تحقیق از داوران همتا خواسته شده بود تا به بررسی اطلاعات مقاله ها (بدون اینکه بدانند متعلق به کدام دانشنامه است) بپردازند و هرچند به سبک نوشتاری ویکی پدیا خرده گرفته شده بود اما نتیجه گیری این بود که تفاوت اندکی از نظر صحت اطلاعات میان این دو وجود دارد. اعتبار این تحقیق از سوی دانشنامهٔ بریتانیکا مورد مناقشه قرار گرفت و بریتانیکا ضمن دفاع از پروسهٔ بازبینی خود، به مشکلاتی در تحقیق نیچر و عدم دسترسی به داده های خام آن اشاره کرد و آن را فاقد اعتبار خواند. در کنار آن بریتانیکا نتایج بررسی خود از داده های موجود را منتشر کرد که در آن اشتباهات ویکی پدیا یک سوم برابر بیشتر تشخیص داده شده بود. این پاسخ بریتانیکا نیز خود با واکنش نیچر رو به رو شد که به طور کامل از مطالبش دفاع کرد.
اعتبار کربن (انگلیسی: Carbon credit) واژه ای عمومی در صنعت می باشد که نشان دهنده هر نوع مجوز یا گواهی قابل معامله برای خروج یک تن دی اکسید کربن یا هر نوع گاز گلخانه ای دیگر است، که حجمی معادل یک تن دی اکسید کربن را داشته باشد.
یا مبادله ی نُکول اعتبار (به انگلیسی: credit default swap (CDS)) نوعی مبادلهٔ موافقتنامه های مالی است که فروشندهٔ تبادل، در صورت زیان در وام یا هر اتفاق اعتباری دیگر، زیان خریدار را جبران نماید. خریدار CDS یک سری از پرداخت ها را (به عنوان مبلغ CDS و یا توسعهٔ آن) به فروشنده انجام می دهد، در برابر اگر در وام ضرر کند مابه التفاوت را دریافت می کند. این روش توسط شخصی به نام بلیت مسترز از مؤسسهٔ جی. پی. مورگان در سال ۱۹۹۴ ابداع شد.
در صورت زیان، خریدار (معمولاً به اندازهٔ ارزش اسمی وام) غرامت دریافت می کند، و فروشنده مالکیت وام زیان دیده را از آن خود می کند. با این حال، هرکسی می تواند یک قرارداد CDS را خریداری کند، حتی خریدارانی که سند وام را نگرفته اند و کسانی که سهم قابل بیمه کردن مستقیمی از وام ندارند (این قبیل قراردادها را CDS لخت می نامند). مقاوله نامه ای وجود دارد که اگر قراردادهای CDS پرداخت نشدهٔ بیشتری نسبت به قراردادهای موجود وجود داشته باشد، مزایدهٔ اعتباری انجام می شود. مبلغ دریافتی معمولاً به طرز قابل ملاحظه ای از ارزش اسمی وام کمتر است.
تبادل افول اعتبار از سال های ابتدایی دههٔ ۱۹۹۰ وجود داشته، ولی استفاده از آن پس از سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است. در پایان سال ۲۰۰۷، میزان شاخص CDS، ۶۲٫۲ تریلیون دلار بود که در نیمهٔ سال ۲۰۱۰ به ۲۶٫۳ تریلیون دلار کاهش یافت، و بنا به گزارش ها در ابتدای ۲۰۱۲ میلادی ۲۵٫۵ تریلیون دلار بوده است. CDSها در بورس داد و ستد نشده اند و نیازی هم به گزارش بده بستان ها به بازرس دولت نبوده است. طی بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، فقدان شفافیت در این بازار بزرگ برای تنظیم کنندگان به یک نگرانی بدل شد که می توانست به صورت یک ریسک سیستماتیک دربیاید. در ماه مارس ۲۰۱۰، خزانهٔ اطلاعات تجاری اعلام کرد که می تواند دسترسی بزرگتری برای تنظیم کنندگان به وجود بیاورد.
سیداحمد اعتبار ملقب به اعتبارالدوله (متولد ۱۲۶۶ - وفات نامشخص) نماینده در دوره های پنجم تا دوازدهم مجلس شورای ملی ایران بود.
عبدالحسین اعتبار (زاده ۱۲۹۰ دربروجرد درگذشته ۱۳۷۷)،
گزارش اعتبار، (به انگلیسی: credit report) گونه ای بایگانی است، که از اطلاعات مالی و تاریخ دریافت یک وام و نحوه بازپرداخت آن به بانک گرفته می شود. لازمه اعتبار سنجی در نظام بانکی، فراهم کردن اطلاعات جامع و کامل مشتریان بانک برای تولید حجم انبوه گزارش های اعتباری و اعتبار سنجی است و این اطلاعات زمانی قابل دستیابی هستند، که یک بانک جامع اطلاعات یا پایگاه داده اعتبارسنجی از وام دهندگان و وام گیرندگان موجود باشد.
نظام جامع سنجش اعتبار با ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی (حفظ اطلاعات مشتریان به شکل متمرکز) و راه اندازی آژانس های اعتبارسنجی مشتریان، اقدامی عملی برای ایجاد شفافیت اطلاعات بانک ها می باشد، به گونه ای که بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی، کمک موثری در ارزیابی مشتریان بانک ها ارائه می دهد، تا منابع و سرمایه ها به هدر نرود.
محدودیت اعتبار (انگلیسی: Credit limit) حداکثر مقدار اعتباری که یک موسسه مالی، بانک و یا سایر شرکت های وام دهنده، برای یک مشتری قائل خواهد شد، اطلاق می گردد. هر چه میزان محدودیت اعتبار بیشتر باشد، نشان از توانایی بالاتر مشتری (فرد یا شرکت) مورد نظر، در بازپرداخت بدهی را دارد، گرچه میزان محدودیت اعتباری بستگی به فاکتورهای فراوانی دارد، که انجام آن ها به افزایش خط اعتباری می انجامد. نمونه ای از کاربرد محدودیت اعتبار در کارت های اعتباری می باشد، که بانک یا شرکت صادر کننده کارت مورد نظر، بر پایه میزان محدودیت اعتبار دارنده کارت، مشخص خواهد کرد، که او به چه میزان قادر خواهد بود در یک بار تراکنش از کارت استفاده نماید.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با اعتبار

اعتبار در جدول کلمات

اعتبار
آبرو, آب
اعتبار نامه سفیر
استوار نامه
اقتصاددان انگلیسی متولد 1842 میلادی صاحب کتاب « پول | اعتبار و تجارت »
آلفرد مارشال
دارای اعتبار و شرف
ابرومند

معنی اعتبار به انگلیسی

estimate (اسم)
ارزیابی ، تقویم ، تخمین ، براورد ، اعتبار ، قیمت ، دیدزنی
authenticity (اسم)
صحت ، سندیت ، اعتبار ، سنخیت
validity (اسم)
صحت ، درستی ، تصدیق ، تایید ، اعتبار ، تنفیذ
influence (اسم)
توانایی ، تاثیر ، برتری ، تفوق ، اعتبار ، نفوذ ، تجلی
authority (اسم)
توانایی ، اختیار ، اعتبار ، قدرت ، اجازه ، نفوذ ، تسلط ، متخصص ، تصدی ، اولیاء امور ، نویسندهء معتبر ، خوشنامی
trust (اسم)
مسئولیت ، اطمینان ، اعتماد ، ائتلاف ، اعتبار ، اعتقاد ، ایمان ، قرض ، توکل ، امید ، امانت ، ودیعه ، اتحادیه شرکتها
reputation (اسم)
اوازه ، سابقه ، شهرت ، اعتبار ، خوشنامی ، اب رو ، اشتهار ، نیکنامی
validation (اسم)
صحت ، درستی ، تصدیق ، تایید ، اعتبار ، تایید اعتبار ، معتبر سازی ، تنفیذ
credit (اسم)
اعتبار ، خوشنامی ، اب رو ، فام ، نسیه ، ستون بستانکار
reliability (اسم)
اعتبار ، قابلیت اعتماد ، قابلیت اطمینان
credibility (اسم)
اعتبار ، باور کردن ، قابل قبول بودن
importance (اسم)
اعتبار ، نفوذ ، اهمیت ، قدر ، خطر ، تقاضا ، شان
esteem (اسم)
نظر ، شهرت ، اعتبار ، قدر ، عزت ، قرب ، رعایت ارزش
reputability (اسم)
اعتبار ، اشتهار ، قابلیت اشتهار
prestige (اسم)
اعتبار ، نفوذ ، اب رو ، قدر و منزلت ، حیثیت

معنی کلمه اعتبار به عربی

اعتبار
ائتمان , احترام , اصالة , اهمية , تاثير , تخمين , ثقة , سلطة , شمعة
شرع
خطاب الإعتماد
صحيح
سيي , عاجز , غير آمن , فراغ

اعتبار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی اعتبار

مهسا ١٥:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١١
آبرو ارزش
|

Chooba ١٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣
ارزشمند،وزین
|

رضاآپادانا ٠٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٣
آبرو
|

YASSiN ٢١:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٥
ابرو ارزش
|

شهریار آریابد ١٤:٣٠ - ١٣٩٧/١١/١٣
واژه پارسی پیشنهادی " رواییک " از بن روا
|

شهریار آریابد ١٠:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/١١
در پهلوی " ورسنگ ، ویچور " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورسنگ بایگی = اعتبار بانکی
|

اشکان ٠٦:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
شایسته
ارج شایش
|

اشکان ٠٦:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
به گمانم واژه های عربی ، واژه های اضافی هستن و برابر سازی و برابر یابی خیلی خوبه ولی در گام نخست ببینیم که با کنار گذاشتن آنها خود زبان چه می کند ؟
فلانی مرد معتبری نیست
فلانی با آبرو نیست
شایسته نیست
ارجمند نیست
راستگو نیست
کارکشته نیست و...
یا بانک به فلانی فلان اندازه اعتبار داد
پول داد
ارج داد
ارز داد
ارزش داد
و ...
|

پیشنهاد شما درباره معنی اعتبارنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Bahar > of course
محمد > hostile verbal
ℳ.ც > Northen
Qumars > کیومرث
گمشو دیوونه > located
مهسا خسروی > get even
هانا خصم کوب > درپی
آرام > prize possission

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعتبار در جدول   • اعتبار به انگلیسی   • معنی اعتبار   • اعتبار و پایایی   • اعتبار چیست   • سهام واعتبار   • مترادف اعتبار   • خعتبار   • مفهوم اعتبار   • تعریف اعتبار   • معرفی اعتبار   • اعتبار یعنی چی   • اعتبار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتبار
کلمه : اعتبار
اشتباه تایپی : hujfhv
آوا : 'e'tebAr
نقش : اسم
عکس اعتبار : در گوگل


آیا معنی اعتبار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )