انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1076 100 1

اعجاز

/'e'jAz/

مترادف اعجاز: خرق عادت، معجزه، عجز، ناتوانی

برابر پارسی: فرجود، کار بزرگ، ورجاوری

معنی اعجاز در لغت نامه دهخدا

اعجاز. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عَجز. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). ج ِ عَجز، عُجز و عِجز. (منتهی الارب ). ج ِ عَجز، عُجز، عِجز، عَجُز و عَجِز، بمعنی مؤخرهر چیز و مؤنث و مذکر در وی یکسان بود. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). و رجوع به مفردهای کلمه شود. || اعجازالنخل بیخهای خرمابنان. (از منتهی الارب ). ریشه های درخت خرما. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). || رکوب الرجل فی الطلب اعجازالابل ؛ مرتکب خواری و سختی گردیدن و صبر نمودن بر تکلیف و مشقت و بر محرومی از حق خود و تقدم دیگری بر وی و کوشش کردن در طلب چیزی. یقال : رکب فی الطلب اعجازالابل ؛ مرتکب خواری و سختی گردید و... (از منتهی الارب ).

اعجاز. [ اِ ] (ع مص ) عاجز کردن. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ). عاجز کردن کسی را. (از منتخب و غیر آن از غیاث اللغات ) (مؤید الفضلاء) (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ). ناتوان گردانیدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). عاجز ساختن کسی را. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). || عاجز یافتن کسی را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ناتوان یافتن کسی را. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). عاجز یافتن. (تاج المصادر بیهقی ) (مؤید الفضلاء). || درگذشتن چیزی از کسی و فوت کردن آن ، یقال : اعجزه الشی ٔ؛ درگذشت آن چیز از وی و فوت کرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). فوت کردن چیزی از کسی. (از اقرب الموارد). درگذشتن چیزی از کسی و ناتوان ماندن از آن. (از متن اللغة). || خرق عادتی که از نبیی ظاهر شود چرا که کافران از دیدن آن عاجز میگردند. (از منتخب از غیاث اللغات ) (آنندراج ). || در اصطلاح شرع ، کاری است خلاف عادت ، ترک باشد یا فعل بشرط پیش خواندن خصم در برابری و پیروز گردیدن در آن بطوری که مثل آن نتوانند آورد. و اینکه فعل یا ترک گفتیم بدان جهت است که معجزه همانطور که به اتیان کار غیرعادی بعمل آید همچنین در ترک امر معتاد صورت پذیرد مثل اینکه از خوردن غذا در مدتی غیرمعتاد خودداری کند در حالی که تندرستی و زندگانی خود را حفظ نماید و مقصود از پیش خواندن خصم آن است که او را برای معارضه کردن در کاری که دلیل پیامبری خود میداند دعوت نماید و ناچار باید خرق عادت موافق و مثبت مدعا باشد، چه اگر موافق نباشد دلالتی بر اثبات مدعا ندارد. بنابراین دهانه ، یعنی بسخن آمدن جمادات بدان صورت که مدعی را کذاب و دروغ پرداز خواند، معجزه نتواند بود زیرا که موافق با ادعا نیست بلکه مخالف آن است و همچنین ارهاص و کرامت معجزه نیستند چون مقرون به ادعا نمی باشند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و برای تفصیل بیشتر به کتاب فوق رجوع شود. || (اِمص ) عاجزشدگی. ناتوان یافتگی. مأیوسی و ناامیدی. حیرت و آشفتگی. کار دشوار و کار عجیب. کرامت و معجزه.فرجود و چمراس. (ناظم الاطباء). معجزه. دشواری شگفت.شگفتی. آیت. آیه. (یادداشت بخط مؤلف ) :
همه میران را دعویست ملک را معنی
همه شاهان را عجز است ملک را اعجاز.
فرخی.
در همه چیزها که بینی هست
خلق را عجز و خواجه را اعجاز.
فرخی.
و کدام اعجاز فراتر از این که اگر مخلوقی خواستی که این معنی را در عبارت آرد بسی کاغذ مستغرق گشتی. (کلیله و دمنه ). و هر کلمتی را اعجاز هرچه فراتر. (کلیله و دمنه ).
مصطفی گوید که سحر است از بیان ، من ساحرم
کاندر اعجاز سخن سحر بیان آورده ام.
خاقانی.
سخن بر بکر طبع من گواهست
چو بر اعجاز مریم نخل خرما.
خاقانی.
آن شمع یهودی فش بس زود سیه دل شد
اعجاز مسیحش نِه دربار بصبح اندر.
خاقانی.
ابوالنصر علتی در تحریر و تقریر این کتاب سحر حلال نموده است و بدایع اعجاز اظهارکرده. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 8). در ایجاز سخن آثار اعجاز ظاهر گردانیده. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 255).
بسخن گرچه منم عیسی دم
جزع تو دعوی اعجاز کند.
عطار.
- اعجازانتظام ؛ کلامی که انتساق و انتظام آن اعجاز است. دارای نظم و نسق شگفت آور: بحفظ کلام اعجازانتظام ملک علام... تحریض می نمودند. (از حبیب السیر ج 3 جزو 4 ص 323). و رجوع به اعجاز شود.
- اعجاز در سخن ؛ آوردن کلام بر وجهی که خرق عادت نماید. خوبی و شگفتی سخن و کلام. انتظام و نسق کلام بوجهی که دیگران از مانند آن عاجز باشند. رجوع به اعجاز شود.
- اعجاز در کلام ؛ و آن افاده ٔ معنی است با سخن بطریقی که بلیغتر باشد از افاده ٔ آن بصورتهای دیگر. (از تعریفات جرجانی ).

اعجاز. [ اِ ] (اِخ ) ملاعطا. وی یکی از فصحای شعرای هرات است و اشعار زیر از اوست :
با دو عالم گشته ام بیگانه ، الفت را ببین
رفته ام از خاطر ایام ، شهرت را ببین
ای که بی تابانه می پوشی لباس عافیت
اول از تقویم چاک سینه ساعت را ببین.
(از قاموس الاعلام ترکی ).

معنی اعجاز به فارسی

اعجاز
عاجزساختن، ناتوان گردانیدن، انجام دادن کاری که دیگران از آن عاجزباشند
۱ - ( مصدر ) عاجز ساختن ناتوان گردانیدن . ۲ - انجام دادن کاری که دیگران از آن عاجز باشند . ۳ - ( مصدر ) عاجز شدن ناتوان گردیدن . ۴ - ( اسم ) عجز ناتوانی . ۵ - ( اسم ) امری خارق عادت که دیگران از آوردن آن عاجز باشند . معجزه . جمع : اعجازات .
ملا عطا . وی یکی از فصحای شعری هرات است .
سید هندی است . اوراست : کشف الحجب عن اسامی الفنون و الکتب .
معجزه بودن قر آن و خرق عادت بودن آن .
از اندازه طاقت طبیعت بیرون باشد

معنی اعجاز در فرهنگ معین

اعجاز
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) عاجز ساختن . ۲ - کار دشوار و خلاف عادت انجام دادن . ۳ - (اِمص .) عجز، ناتوانی .

معنی اعجاز در فرهنگ فارسی عمید

اعجاز
۱. انجام دادن کاری که دیگران از آن عاجز باشند.
۲. (اسم) معجزه.
۳. [قدیمی] عاجز ساختن، ناتوان کردن.

اعجاز در دانشنامه اسلامی

اعجاز
یکی از مباحثی که از ابتدای نزول قرآن پیوسته مورد بحث مفسران بوده است بحث اعجاز آن بوده است و همه پیامبران برای اثبات نبوت خود متمسک به معجزه می شدند.
اعجاز در لغت، یعنی عاجز کردن و ناتوان ساختن و در اصطلاح، یعنی انجام دادن کار یا ارائه کردن کلامی که کسی نتواند نظیر آن کار را انجام دهد یا همانند آن کلام را بیان کند . پس، به آیات و عجایبی که پیغمبران برای اثبات نبوت خویش می آورند، معجزه می گویند . مانند: اژدها شدن عصای حضرت موسی (علیه السلام) زنده شدن اموات از دم عیسی (علیه السلام) و نازل شدن قرآن بر قلب مبارک حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) .منتهی تفاوت اساسی معجزه ی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلّم) با دیگر انبیاء عظام، جاودانه ماندن و قابل طرح بودن آن در همه ی مکان ها و زمان هاست، که ان شاءالله در قسمت های بعد، این مطلب توضیح داده می شود .
شرایط معجزه
هر معجزه باید دارای شرائط و امتیازات زیر باشد:۱ . معجزه باید از نظر عقل و علم ، امر معقول و ممکنی باشد .۲ . باید یک عمل خارق العاده باشد که هیچ انسانی، حتی نوابغ جهان، و همچنین مُرتاضان قادر به انجام آن، با اتکای نیروی بشری نباشند .۳ . آورنده معجزه باید با کمال اطمینان خاطر از تمام انسان ها و متفکران و نوابغ جهان دعوت برای «مقابله به مثل» بکند و همه را از انجام آن عاجز بداند .۴ . معجزه باید از نظر زمان، مکان، کیفیت، نوع و سایر شرایط محدود به هیچ حدّی نباشد؛ یعنی در هرگونه شرائط و در هر وضع و کیفیت امکان پذیر باشد؛ زیرا از نیروی لایزال و نامحدود خداوند سرچشمه می گیرد، و از همین جا یکی از فرق های اساسی میان (معجزات) و (سایر خارق عادات) که از مرتاضان و امثال آن ها سر می زند، روشن می شود؛ زیرا هر مرتاضی عمل خارق العاده ی خود را در شرایط خاصی و به کیفیت معینی انجام می دهد، چون از نیروی محدودِ بشری سرچشمه می گیرد .۵ . آورنده معجزه هرگز در برابر رقیب شکست نمی خورد .۶ . معجزه یک معلول بدون علت نیست، زیرا معلول بدون علّت، عقلاً محال است؛ بلکه معجزه به نوبه ی خود معلول علّتی است، منتها یک علت غیر عادی و مافوق طبیعی که تسلّط بر آن از قدرت انسانِ عادی بیرون است .۷ . معجزه حتماً دارای هدف خاص تربیتی است و به عنوان سند زنده ای برای اثبات ارتباطِ آورنده ی معجزه، با جهان ماورای طبیعت و مبداء هستی می باشد .علمای سده های پیشین، غالباً به اعجاز قرآن از جنبه ی فصاحت و بلاغت و اسلوب عالی آن می نگریستند و نیز برخی از آنان معتقد بودند که عجزِ عرب از آوردن سخنانی نظیر قرآن، بدان جهت است که خدا اراده و تصمیم بر معارضه را از آنان گرفته است .
دیدگاه علامه طباطبایی
در اینجا برای مشخص کردنِ اینکه چه چیزی از قرآن معجزه می باشد، نظر علامه طباطبایی (رحمةالله علیه) را بیان می نمائیم . ایشان می فرمایند: «قرآن کریم تنها از راه فصاحت و بلاغت، افراد را دعوت به مبارزه نمی کند، بلکه از جهت معنی نیز پیشنهاد معارضه می نماید .» آنگاه استاد علامه با استفاده از آیه ی شریفه ی «افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً» (آیا در قرآن تدّبر و تأمل نمی کنند؟ در حالی که اگر از جانب غیر خدا بود، در آناز جهت لفظ و معنا- اختلاف فراوان می یافتند .)به یک نکته ی ظریف که هم بر اعجاز قرآن دلالت دارد و هم بر عدم تناقض و تضادّ و تحریف آیاتِ آن در طول تاریخ، اشاره کرده و فرموده اند: «قرآن کریم از راه دیگر نیز تحدی می کند، و آن این است که این کتاب ، تدریجاً با شرایطی کاملاً مختلف و گوناگون از گرفتاری و آسودگی و جنگ و صلح و قدرت و ضعف و... در مدت ۲۳ سال نازل شده است،اگر از جانب خدا نبود، و ساخته و پرداخته ی بشر بود، تناقض و تضادّ بسیاری در آن پدید می آمد و ناگزیر، آخر آن از اولش بهتر و مترقّی تر بود؛ چنانکه لازمه ی تکامل تدریجی بشر همین است؛ و حال آنکه آیات مکی آن با آیات مدنی، یکنواخت می باشد؛ و آخرش از اولش متفاوت نیست .» آیات تحدی به اشکال متفاوت آمده که در آن ها تحّدی به همه ی قرآن ، به ۱۰ سوره و... صورت پذیرفته مانند: «کافران می گویند محمد قرآن را از پیش خود آورده است، بگو اگر راست می گوئید، شما هم هر کس جز خدا را که می توانید، به یاری طلبید و ده سوره مانند قرآن بیاورید .» که علامه طباطبایی می فرمانید: «آنچه در تحّدی ها از دشمن خواسته شده این است که کلامی همانند قرآن، با تمامی ویژگی های موجود در آن، بیاورد؛ یعنی کلامی که صفات برجسته ی معنوی قرآن را به انضمام فصاحت و بلاغت لفظی آن دارا باشد . و در ادامه می فرمایند: «کسانیکه آشنایی به زبان عربی دارند هرگز نمی توانند تردید کنند که لهجه ی قرآن، لهجه ی شیوا و شیرینی است که درک انسان را از زیبایی خود مبهوت و زبان را از وصف آن الکن و زبون می سازد . نه شعر است و نه نثر، بلکه اسلوبی است وَرای هر دو که جذبه و کششی مافوق شعر و روانی مافوق نثر را دارد... سازمان وسیع معارف اعتقادی و اخلاقی و قوانین فردی و اجتماعی اسلام که اصول و کلیات آن در قرآن است، تنظیم غیر قابل خدشه، و تضاد و تناقض ناپذیر آن، از عهده ی بشر بیرون است، خاصّه به دست کسی که در شرایطی همانند شرایط زندگی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) قرار گرفته باشد .»
وجه تمایز قرآن نسبت به سایر معجزات
...
اعجاز
معنی أَعْجَازُ: تنه ها -ريشه ها
معنی مُعَاجِزِينَ: عاجز کنندگان - ناتوان کنندگان (کلمه معاجز مبالغه در اعجاز است ، و بعضي گفتهاند به معناي مسابقه است ، و عبارت "وَﭐلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ "به کنايه است گويا آيات خدا را مسافتي فرض کرده ، که افراد نامبرده در آن مسافت ، سعي و دون...
ریشه کلمه:
عجز (۲۶ بار)

تعبیر به «أَعجاز» جمع «عجز» (بر وزن رجل) به معنای قسمت عقب یا پایین چیزی است; و تشبیه آنها به قسمت پایین نخل ها، به خاطر آن است که; به گفته بعضی باد به قدری شدید بود که نخست دست و سرهای آنها را کند و با خود برد و بعد بقیه بدنهایشان همچون نخل بی شاخ و برگ، از زمین کنده شده و به هر گوشه و کنار پرتاب می گشت. یا به خاطر آن است که باد آنها را با سر به زمین می کوبید، گردن ها می شکست، و سرها جدا می شد!
اعجاز آسان حفظی قرآن به معجزه بودن قرآن از جهت آسان بودن حفظ آن اطلاق می شود.
قرآن مجید بیش از هر کتابی در جهان ، حافظ و ازبرکننده دارد. روانی سبک و سجع دلنشین آن باعث می شود قرآن آسان تر از هر نثری به حافظه سپرده شود؛ و این از وجوه اعجاز قرآن است.
قول طبرسی
طبرسی و فخر رازی ذیل آیه (ولقد یسرنا القرآن للذکر...) می نویسند: «منظور از «ذکر» حفظ و قرائت است؛ یعنی ما قرآن را برای قرائت و حفظ آسان کردیم».
اعجاز آسان فهمی قرآن به معجزه بودن قرآن از جهت آسان بودن فهم آن اطلاق می شود.
فهم آسان یکی از وجوه اعجاز قرآن است. در سوره قمر ، آیه ۱۷آمده است: (ولقد یسرنا القرآن للذکر...) ؛ "و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم".
ویژگی های قرآن
آسان گویی (نه سست گویی) از ویژگی های قرآن است؛ همان گونه که پیامبران نیز از این ویژگی برخوردار بودند و به زبان مردم سخن می گفتند. این آسان گویی قرآن که سبب آسان فهمی آن است، از اوج اعجاز علمی و ادبی قرآن نکاسته و آن را کتاب عامیانه نساخته است.
قول علامه طباطبایی
علامه طباطبایی ذیل این آیه می نویسد: «تیسیر به معنای تسهیل است و منظور این است که قرآن به گونه ای القا شده که فهم معانی آن برای عوام و خواص آسان است؛ هم کسانی که دارای فهم بسیط و ساده هستند می فهمند و هم عقل های عمیق و خردمندان، هرکدام به اندازه فهم و درکشان از قرآن برداشت می کنند».
إعجاز آیات القرآن فی بیان خلق الإنسان، نوشته دکتر محمد فیاض، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی و علوم تجربی؛ در واقع نویسنده از هماهنگی گزاره های علمی و قرآنی در این اثر استفاده کرده است. او که بیش از نیم قرن سابقه پزشکی درباره زنان و زایمان داشته و از طرفی هم آشنایی ای با روایات و قرآن دارد، در این کتاب در پی نشان دادن موارد حیرت آوری است که خدای متعال در قرآن کریم درباره خلقت انسان بیان کرده است و به لحاظ علمی هم به اثبات رسیده است.
کتاب دارای مقدمه نویسنده، مقدمه دکتر محمد رأفت عثمان، استاد و رئیس بخش فقه مقارن دانشگاه الازهر مصر، محتوای مطالب ضمن یازده فصل و یک خاتمه است. مهم ترین منابع کتاب پس از قرآن کریم عبارتند از: الجامع لأحکام القرآن ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی ، فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی ، علم الأجنة فی ضوء القرآن الکریم گروه نویسندگان، أسرار خلق الإنسان یا العجائب فی الصلب و الترائب داود سلمان سعدی، خلق الإنسان دراسة علمیة و قرآنیة عبدالفتاح محمد طیره، أطوار الخلق فی تاریخ الإنسان احمد شوقی، خلق الإنسان بین الطب و القرآن محمد علی البار، حیاة آدم محمود شلبی، فن الولادة فی مصر القدیمة محمد فیاض و....
نویسنده در مقدمه می گوید علت نگارش این کتاب این بود که من در تک تک لحظاتِ بیش از نیم قرن سابقه پزشکی ام در امور زنان و زایمان، اعجاز قدرت خدا در خلقت انسان را مشاهده می کردم و سیر نطفه به علقه و مضغه و... تا تکمیل خلقت انسان را می دیدم. در تمام این موارد زبان به حمد الهی می گشودم و در پیشگاهش خضوع می کردم، تااینکه به ذهنم آمد شیرینی حس درک خلقت انسان را با سایرین به مشارکت بگذارم، بلکه این امر ایمان آنان را ژرف تر و اعتقادشان به عظمت خالق را راسخ تر کند.
وی در مقدمه با اشاره به معنی خلق (ایجاد از عدم) می نویسد: قرآن کریم در سوره انسان فرموده: «هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یکن شَیئًا مَّذْکورًا» (الإنسان: ١)؛ «آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود»؟! زیبایی و دقت تعبیر این آیه در این است که نفرمود: «لم یکن شیئا» و قید «مذکورا» را هم برای آن آورد؛ یعنی پیش از این هم انسان چیزی بود، ولی چیز قابل ذکر و مهمی نبود و این از موارد بلاغت در بیان است.
نویسنده در فصل اول درباره شروع خلقت هستی و آدم و حوا بحث می کند. وی روایتی را از ابوهریره ذکر می کند که خلقت جهان را در هفت روز شرح می دهد؛ شش روز اول برای سایر موجودات و روز هفتم (جمعه) برای خلقت انسان. او روایتی از پیامبر(ص) در فضیلت روز جمعه می آورد. سپس درباره خلیفة اللهی انسان در زمین صحبت کرده و آیه 172 و 173 سوره اعراف مبنی بر اقرار گرفتن از بنی آدم بر ربوبیت خدا را ذکر می کند و پس از آن خلقت آدم و حوا را به ترتیب و با فاصله زمانی بیان می دارد و نکاتی را در این باره گوشزد می کند.
او می گوید: حوا از بخشی از آدم و برای انس گرفتن با او و تنها نبودنش خلق شد و نیازی نبود که او نیز مثل آدم از خاک آفریده شده باشد. آیات و روایات نیز بر این امر دلالت دارند. سپس خلقت آدم از خاک را تشریح می کند و جدول میزان مواد معدنی در خاک مورد نیاز کشاورزی و بدن انسان را ارائه می نماید. سپس از اینکه آدم در کجا خلق شد و بهشت وی در کجا بود صحبت می کند.
اعجاز اجتماعی قرآن به این معناست که قرآن در زمینه های اجتماعی نظریه ها و دیدگاه هایی را مطرح کرده که قبل از قرآن سابقه نداشته و با عقل و فنون آن زمان قابل دستیابی نبوده و بعد از مدت ها به این مطالب و لطایف قرآن پی برده شده است.
در این نوشتار، پس از بیان و بررسی مفاهیم اعجاز اجتماعی، سنّت و قانون، اهمیّت شناخت سنّت های اجتماعی و ویژگی های قوانین جامعه شناختی در قرآن بیان گردیده و در پایان، موارد و مصادیق اعجاز اجتماعی قرآن در زمینه قوانین و سنن اجتماعی مورد دقت قرار گرفته است. سنّت برادر بودن مؤمنان با همدیگر، اصل عدالت (هدف اصلی بعثت انبیاء)، سنّت فراگیری آثار اعمال، سنّت ظهور و سقوط امّت ها، سنّت ارسال رسل، سنّت پیروزی حق بر باطل، سنّت مجازات، سنّت مهلت دادن، سنّت عبرت آموزی از اهمّ مصادیق سنن اجتماعی است که قرآن کریم به آن ها اشاره نموده است. در تمام این موارد دست کم می توان گفت: تمام این ویژگی ها، به طور مجموعی، قبل از اسلام و نزول قرآن وجود نداشته است؛ لذا می توان از این حیث، اعجاز اجتماعی قرآن را در عرصه ارائه قوانین اجتماعی به اثبات رساند.
مقدمه
خداوند هنگامی که حکمت خود را بر زمین گسترانید سعادت دنیوی و اخروی انسان را در قالب کتابی نازل ساخت که آن را قرآن نامید؛ این هدایت نامه بزرگ الهی، جامع تمام نیازهای بشری بوده و مربوط به همه ادوار و عصرهاست و تمامی انسان ها را شامل می شود. احکام و عبادات، قوانین، فضایل و آداب و قوانین سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی همگی در قرآن جمع شده است.از لحن و بیان قرآن در آیه «وَ إِنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» «و اگر از آنچه بر بنده خود (پیامبر) فرو فرستادیم، در تردید هستید، پس اگر راست می گویید سوره ای همانندش بیاورید». معلوم می شود که وجوه اعجاز محدود به زمینه ای خاص نیست، بلکه آیات متعدد در هر قسمتی به جنبه ای از این اعجاز اشاره دارند.یکی از جنبه های علمی اعجاز قرآن، بعد اجتماعی آن است. اعجاز اجتماعی قرآن را به لحاظ مفهومی بایست در ساختار قرآنی اش تعریف نمود؛ ساختاری که شامل مباحث و اصولی می شود که به طور عمده ناظر به حیات اجتماعی انسان در گذشته، حال و آینده است و اساساً با توجه به کاربست آن در دو بعد نظر و عمل، سعادت انسانی تأمین و تنها با پیمودن چنین مسیری بهشت دست یافتنی و عاقبت بشر ترسیمی عادلانه و معقول می یابد. زمانی این بعد از اعجاز قرآن بیش تر خودنمایی می کند که برنامه هایی را که تاکنون بشر برای سعادت خود داشته، مرور و نتیجه پیشنهادات او را مورد توجه قرار دهیم. یک نمونه بارز آن جامعه شناسی است که با ادعای کشف قوانین حاکم بر رفتار اجتماعی، توانسته است به نوعی علت یابی و کارکردشناسی یا معانی رفتار بشر را فهم کند؛ قوانینی که نه تنها گره ای از مشکلات و مسائل جامعه بشری نگشوده، بلکه حتی در کانون شکل گیری خود و در دیگر جاها او را بیش از پیش گرفتار ساخته و نمونه ای از جاهلیت ثانی را خلق کرده که بشریت را به نظاره آن کشانده است..
مفهوم شناسی اعجاز
اعجاز از ماده «عجز» است که در اصل نقیض «حزم» (محکم بستن طناب) به معنای ضعف و ناتوانی است، اما در اصطلاح عبارت است از امر خارق العاده ای که مقرون به تحدّی (مبارزطلبی) و سالم از معارضه باشد.. البته برای ارائه تعریفی دقیق و کامل تر، قیود دیگری نیز به این تعریف اضافه کرده اند، از جمله این که معجزه باید به دست انبیای الهی انجام گیرد، همراه با تحدی و هماوردطلبی باشد، به عنوان شاهد بر صدق ادعای نبوت باشد.
← مفهوم اعجاز اجتماعی قرآن
...
اعجاز اخلاقی قرآن به معجزه بودن قرآن از جهت ارائه مسائل اخلاقی اطلاق می شود.
«اعجاز اخلاقی» یکی از وجوه اعجاز محتوایی قرآن است. قرآن از جهت ارائه مسائل اخلاقی، معجزه است.
معجزه بودن قرآن از جهت مسائل اخلاقی
در عصر بعثت ، نادانی، شبه جزیره عربستان را فراگرفته بود و از اخلاق انسانی خبری نبود. قرآن کریم در چنین فضای تاریک و غیراخلاقی درخشید و مکتبی را ایجاد کرد که عالی ترین آموزه های اخلاقی و انسانی در آن گنجانده شده است؛ مسائلی همچون عدل و احسان ، نیکی به هم نوع، انفاق ، منع اسراف ، امانت ، پاکدامنی، وفای به عهد ، مبارزه با ظلم ، فحشا و منکر و….چنین کاری از عهده یک بشر عادی خارج است.
دیدگاه گوستاولوبون
گوستاولوبون درباره اخلاق ارائه شده در قرآن می گوید: «تعلیمات اخلاقی قرآن نتیجه مبادی اخلاق کریمه است».
تشخیص اعجاز و زیبایی خاص قرآن نیازمند احاطه بر زبان عربی و فنون نگارش نظم و نثر آن است.
معجزه باید به گونه ای انجام گیرد تا کارشناسان همان دوره به خوبی تشخیص دهند که آن چه ارائه شده، به درستی نشانه ماورای جهان طبیعت و بیرون از توان بشریت است و هیچ گونه ظاهرسازی و رویه کاری در کار نیست (لبته این بدین معنا نیست که این تشخیص مخصوص همان دوره باشد؛ زیرا ضرورت دارد که در طول تاریخ روشن باشد آن چه بر دست انبیا انجام گرفته از توان بشریت به طور مطلق خارج است و با فعل و اراده ما فوق الطبیعه انجام گرفته و اگر فرضا امروزه ثابت گردد که آن چه در آن روزگار انجام گرفته از ابزاری استفاده شده که کاملا طبیعی ولی از دید کارشناسان آن روزگار پوشیده بوده است، لازمه اش آن خواهد بود که «العیاذ بالله » انبیا نیرنگ باز ماهری بوده اند و در رسالت الهی دروغ گفته اند. چنین احتمالی هرگز درباره انبیای عظام نشاید و ساحت قدس ایشان از هرگونه دغل بازی و تزویر به دور است.) و این واقعیت باید برای همیشه محفوظ بماند. لذا انبیا کارهایی انجام دادند که از توان ماهرترین کارشناسان آن دوره بیرون بوده تا این که به خوبی این تشخیص صورت گیرد و برای همیشه این برتری و تفوق روشن باشد.
قرآن معجزه اسلام
از همین رو معجزه اسلام، قرآن است که با شیواترین سبک و رساترین بیان و استوارترین محتوا بر عرب آن زمان عرضه شد؛ در حالی که یگانه مهارت عرب آن دوره در زبان و بیان آنان بوده و به خوبی تشخیص دادند که این سخن نمی تواند ساخته بشر باشد که این گونه آنان را از هم آوردی ناتوان سازد. البته این بلندای شیوه قرآنی - چه از لحاظ نظم و چه از لحاظ محتوا - هم چنان پا بر جاست.
← سخنی از ولید بن مغیره
 ۱. ↑ طبری، ابوجعفر، تفسیر طبری، ج۲۹، ص۹۸.۲. ↑ سهیلی، الروض الانف، ج۲، ص۲۱.۳. ↑ سیره ابن هشام، ج۱، ص۲۸۸.۴. ↑ ابن اثیر، اسد الغابة، ج۲، ص۹۰.    
...
مرزهای اعجاز ترجمه آیت الله سبحانی از مقاله «اعجاز القرآن» کتاب البیان آیت الله خویی می باشد، دانشمندان اسلام با براهین و دلایل متقن و استوار، معجزه بودن قرآن را ثابت نموده و در سطح عالی آنرا بررسی کرده اند، مخصوصاً در قرن معاصر؛ مانند شیخ جواد بلاغی در آلاء الرحمن، هبة الدین شهرستانی در المعجزة الخالدة، علامه طباطبایی در المیزان. مقاله فوق نیز در این زمینه است که مترجم آن را جهت ترجمه انتخاب می کند.
البیان شامل فهرست موضوعات، مقدمه و متن ارزنده ای می باشد. از فصول حساس و ارزنده البیان، مبحث اعجاز قرآن است، مولف موضوعات مربوط به اعجاز قرآن را در مدخل تفسیر خود به سبک دلپذیری مطرح نموده و با بیانی شیوا و دلائلی قاطع و استوا، جهات مختلف اعجاز قرآن را به طور محققانه، تجزیه و تحلیل نموده است و به تمام پرسشها و خرده هایی که در این زمینه بوده، با بیانی قاطع، مبرهن و قانع کننده و با زبانی ساده و فهم پذیر، و نظم منطقی و استدلالی پاسخ داده اند.
مؤلف پس از بررسی اعجاز از نظر لغت، در تعریف اصطلاحی اعجاز می فرمایند: «کسی که مقامی از جانب خدا را ادعا نماید، عملی را گواه بر صدق گفتار خود انجام می دهد که از حدود قوانین طبیعی بیرون و دیگران از آوردن آن عاجزند».
سپس لزوم همراهی ادعای نبوت با دلیل را بررسی کرده و نظریه اشاعره را که داوری عقل درحسن و قبح را نمی پذیرند، و متذکر لزوم هماهنگی معجزه با علوم و فنون رایج زمان شده و معتقدند اگر عرب ها به معارضه با قرآن موفق شده بودند قطعاً آن را در محافل ادبی و اجتماعات بزرگ اعلام می کردند.
پس از بیان انشای پیامبر نبودن قرآن، معجزه جاودانی و سایر امتیازات آن، نتیجه می گیرند که قرآن از نظر اسلوب و بلاغت یک معجزه آسمانی است.
پس از آن به صفات الهی و پیامبران در قرآن و مقایسه آن در سایر کتب آسمانی پرداخته و با بررسی برخی محتویات سایر کتب می فرمایند: آیا می توان این کتاب های بی اساس را وحی آسمانی دانست؟


معنی اعجاز به انگلیسی

marvel (اسم)
تعجب ، شگفتی ، معجزه ، اعجاز ، خرق عادت ، چیز شگفت
miracle (اسم)
معجزه ، اعجاز ، خرق عادت ، واقعه شگفتانگیز ، چیز عجیب
thaumaturgy (اسم)
سحر ، جادو ، اعجاز

معنی کلمه اعجاز به عربی

اعجاز
اعجوبة , معجزة

اعجاز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مهدی ١٧:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
معجزه
کاری که مردم عادی از انجام دادن ان عاجز باشند
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعجاز قرآن علمی   • انواع اعجاز قرآن   • اعجاز ریاضی قرآن   • اعجاز عددی قرآن   • اعجاز علمی قرآن+pdf   • اعجاز قراني جديد   • اعجاز علمی قران در پزشکی   • تحقیق در مورد اعجاز قران   • معنی اعجاز   • مفهوم اعجاز   • تعریف اعجاز   • معرفی اعجاز   • اعجاز چیست   • اعجاز یعنی چی   • اعجاز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعجاز
کلمه : اعجاز
اشتباه تایپی : hu[hc
آوا : 'e'jAz
نقش : اسم
عکس اعجاز : در گوگل


آیا معنی اعجاز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )