انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1041 100 1

الکترون

/'elekteron/

معنی الکترون در لغت نامه دهخدا

الکترون.[ اِ ل ِ رُن ْ ] (فرانسوی ، اِ) جزئی از اتم است که واجد بار الکتریسیته ٔ منفی و مخالف بار الکتریسیته ٔ پرتون می باشد. مقدار الکتریسیته ٔ هر الکترون برابر است با: S.G.10C-10*4/8 برحسب واحد الکترو استاتیک مساوی 19-10 * 1/6 کولن است.جرم آن برابر11837 پرتون یا هسته ٔ هیدرژن میباشد.
الکترون از نظر تاریخی : یکی از نقاط مهم طرح ماده ٔ عمومی و کلی در قرن بیستم تجزیه ٔماده است به عناصر تشکیل دهنده ٔ خود که به مراتب از اتمهای شیمیایی کوچکترند. در قرن نوزدهم میلادی تئوری اتمی ماده تکوین یافت و مورد پذیرش اهل فن قرار گرفت و بر حسب آن عناصر شیمیایی مرکب از اتمهای مشخص و یک نوع و یک شکل شناخته شدند که ترکیب آنها بطریق مختلف موجب پیدایش عکس العملهای گوناگون شیمیایی و اجسام مختلف است. در قرن بیستم تجزیه ٔ هر یک از این اتمها نیز به عمل آمد و نشان داده شد که هر اتم واجد اجزای کوچکی است که یکی از آن اجزاء الکترون منفی و به عبارت مختصر الکترون است ؛ و این جزء نخستین جزء اتم بود که با این خصوصیات کشف شد. اولین اطلاع ما بر اجزای کوچک (از جهت اندازه ٔ جرم ) و تشکیل دهنده ٔ اتمها بر اثر مطالعه ٔ اشعه ٔ کاتدیک در وقت تخلیه ٔ الکتریکی ازلوله های تخلیه شده از هوا بعمل آمد. در اواخر قرن نوزدهم میلادی بحثی بین فیزیکدانان جریان داشت مبنی بر اینکه آیا اشعه ٔ کاتودیک امواجی هستند که در مسیر خود به حرکت در می آیند یا جزئی از اجزای بسیار کوچک مادی اند. کار تامسن در حدود 1897 م. و نیز تجربیات فیزیکدانان دیگر تا حدی موافق جریان اجزای کوچک مادی بودن آن بود که مطالعات وسیع بعدی احتمال فوق را بر کنار گذاشت و عقیده ٔ اهل فن را به آنجا کشانید که همه متفقاً بگویند اشعه ٔ کاتدیک از اجزای اتم ساخته شده اند و اجزای اتم نیز بدون توجه به مبداء تولید یا وسیله ٔ تولید همگی واجد یک نسبت جرمند و این نسبت مساوی 11837 جرم هسته ٔ هیدروژن است. باری نتیجه ٔ آزمایشهای متعدد شکی باقی نگذاشت که بگویند هر اتم واجد اجزائی است که یکی از آنها «الکترون » میباشد. در حدود 10 تا 15 سال بعد بموازات عمل و تجربه به روی جرم الکترونها دانسته شد که بارهای الکتریکی در الکتریسیته از واحدهای صلبی به نام الکترون ، ساخته شده اند این نتیجه از یک طرف و تجربه روی الکترونهای منفی بعنوان اجزای اتم یا جرم بسیار کوچک معین از طرف دیگر موجب شد که در اتمهای شیمیایی خنثی از جهت الکتریکی بگویند که آنها باید دارای جزئی با بار مثبت نیز باشند تا سرانجام فعل و انفعالهای الکتریکی این دو نتیجه ٔ اتم خنثی دهد. این مطلب بوسیله ٔ «سر ارنست رادرفورد» مورد دقت قرار گرفت و محل آن جزء به روی هسته ٔ اتم تعیین گردید. با توجه به این مقدمات نتیجه آن میشود که هر الکترون دارای دو معنی است. بموجب یک معنی الکترون یک واحد الکتریکی است و واجد یک بار الکتریکی اعم از مثبت یا منفی می باشد. این معنی اول بار از طریق استونی در سال 1881 م. مورد بحث قرار گرفت ؛ در معنی دیگر الکترون جزء بسیار کوچکی با جرم خاص و معینی است که حامل بار الکتریکی مشخص است و از جهت اندازه و شکل هندسی بسیار کوچک می باشد. در سال 1932 م. اندرسون اعلام کرد که در تجزیه ٔ اتمی به اجزا با بار الکتریسیته ٔ مثبت ، به همان کیفیت الکترونهای منفی برخورده است و این اجزاء که بابار الکتریسیته ٔ مثبت اند بنام پوزیترون معرفی شدند و در اشعه ٔ کیهانی یافته میشوند. الکترون مثبت از این به بعد جای خود را در فیزیک بموازات الکترون منفی باز کرد و بصورت یکی از واحدهای مقدماتی درآمد. قبل از 1927 م. مدارک تجربی با این اندیشه همراه بود که الکترونها اجزای بسیار کوچک مادی اند که حامل بار الکتریکی می باشند و بی آنکه شکل آنها معین شده باشد (چون مدرکی به دست نبود شکل الکترونها کروی فرض می شد) یا اندازه ٔ آنها مشخص باشد، بطور کلی می گفتند که آنهاخیلی کوچکتر از اتمهای شیمیایی اند. بر حسب این نظر بار منفی گرفتن یک جسم اینطور تعبیر می شد: جسم مزبورمقداری الکترون منفی گرفته است ؛ و یا بالعکس بار مثبت داشتن بمعنی از دست دادن مقداری الکترون منفی بودو با این نظر جرم جسم با بار منفی زیادتر از جرم اجسام با بار مثبت می شد، منتها تفاوت آنقدر کوچک می نمود که قابل ذکر نبود. به سال 1927 م. آزمایش معروفی روی پراکندگی الکترونی بر سطح بلورین انجام گرفت و برحسب این آزمایش معلوم شد که عمل اشعه ٔ الکترونی همان عمل اشعه ٔ X می باشد و برحسب کمیت قابل بیان است ، یعنی طول موج آنها عکس سرعت مفروض الکترونهاست. بر اثر این آزمایش دوباره بحث معروف اوایل قرن بیستم در بین فیزیکدانان زنده شد مبنی بر اینکه آیا اشعه ٔ کاتدیک موجند یا جریان اجزای بسیار کوچک ماده ؟ فرق بحث در این دوره با بحث در اوایل قرن بیستم آن بود که در اوایل قرن بیستم سخن تعبیری درباره ٔ چند حقیقت شناخته شده بود در حالی که پس از 1927 م. بعکس بحث بر تناقضی دور می زد که از همه جانب آشکارا و معلوم فیزیکدانان بود. سرانجام حل آن در مکانیک کوانتوم بدست آمد ومشکل گشوده شد. باری آنچه لازم به ذکر است آن است که یک الکترون همواره باید بر حسب خواص و عمل خود در تحت شرایط مختلف تعریف و توصیف شود و خواص اساسی آن عبارت از بار و جرم و طول موج است.

معنی الکترون به فارسی

الکترون
هریک ازذراتی که دراطراف هسته مرکزی اتم باسرعت بسیارحرکت میکنندودارای بارالکتریکی منفی هستند
هر یک از ذره هایی که اطراف هست. مرکزی اتم بشکل چند دایر. مختلف قرار دارند و حاوی کمترین بار الکتریکی منفی اند و تقریبا با سرعتی برابر ۴۸ هزار کیلو متر در ثانیه در مدارهای معینی چون ستارگان منظومه. شمسی که بگرد آفتاب گردش می کنند بدور هست. مرکزی خویش میچرخند .
[electron] [شیمی، فیزیک] ذرۀ بنیادی پایداری که بار منفی دارد و جزء سازندۀ همه اتم هاست
[Auger electron] [فیزیک] الکترونی که در "اثر اوژه" از اتم گسیل می شود
[electron beam curing] [مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ] پخت سریع مادۀ پوششی با ارسال باریکۀ الکترون به سطح ماده و تشکیل رادیکال های آزاد و انجام واکنش بسپارش زنجیری
[electron affinity] [شیمی] تمایل یک اتم به کسب الکترون که با تغییر انرژی همراه است
[electrophile] [شیمی] واکنشگری که با پذیرفتن یک زوج الکترون پیوندی از یک گروه دیگر با آن تشکیل پیوند می دهد
[electrophilic] [شیمی] ویژگی واکنشگری که با پذیرفتن یک زوج الکترون پیوندی از یک گروه دیگر با آن تشکیل پیوند می دهد
[electrophilicity] [شیمی] قدرت نسبی یک واکنشگر الکترون دوست
[conduction electron] [شیمی، فیزیک] الکترونی که انرژی آن در نوار رسانش جسم جامد قرار دارد و می تواند براثر میدان الکتریکی آزادانه به حرکت درآید
[valence electron] [شیمی، فیزیک] الکترون متعلق به خارجی ترین پوستۀ اتم
[orbital electron,planetary electron] [فیزیک] الکترونی که در پوسته ای اتمی مقید به اتم است
[bound electron] [فیزیک] الکترونی که فاقد انرژی کافی برای خروج از اتم است
[core electrons] [شیمی] الکترون هایی که تمام ترازهای انرژی یک اتم، غیر از تراز ظرفیت را پر می کنند
[electronegative] [شیمی، مهندسی بسپار] خصلت اتمی که تمایل به جذب الکترون و کسب بار منفی جزئی داشته باشد
[electronegativity] [شیمی، مهندسی بسپار] توانایی نسبی اتم در پیوند شیمیایی برای جذب الکترون های مشترک
[electron pairing energy] [شیمی] انرژی لازم برای زوج شدن دو الکترون با اسپین های مخالف، در یک اوربیتال اتمی
[electron beam] [فیزیک] جریانی از الکترون های گسیل شده از چشمه ای واحد که تحت تأثیر یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی با سرعتی تقریباً یکسان و هم جهت در حرکت هستند
[electron diffraction] [فیزیک] پدیدۀ تداخل الکترون ها و تشکیل نقش پراش که ناشی از پراکندگی الکترون ها در رویارویی با اتم های موجود در بلورهاست
تاریخ گذاری تشدید اسپین الکترون
[electron spin resonance dating] [باستان شناسی] نوعی روش تاریخ گذاری با استفاده از سنجش تغییر سطوح انرژی الکترونی با اندازه گیری پرتوهای آلفا و بتا و گاما
[electron-deficient compound] [شیمی] ترکیبی که در آن برای تشکیل پیوندهای شیمیایی، الکترون های کمتری، در مقایسه با آنچه لازم است، وجود دارد
[electron trap] [فیزیک] ناخالصی موجود در نیم رسانا که الکترون های متحرک را در خود جذب می کند یا نقصی که سبب این فرایند می شود
[isoelectronic sequence] [فیزیک] گروهی از طیف های حاصل از عناصر مختلف در حالتی که اتم های این عناصر چنان یونیده شده باشند که شمار الکترون هاشان با هم برابر باشد

معنی الکترون در فرهنگ معین

الکترون
(اِ لِ تُ) [ فر. ] (اِ.) از ذرات بنیادی ماده و حاوی کمترین بار الکتریکی منفی و جزء سازندة همة اتم هاست .

معنی الکترون در فرهنگ فارسی عمید

الکترون
هر یک از ذراتی که در اطراف هستۀ مرکزی اتم با سرعت بسیار حرکت می کنند و دارای بار الکتریکی منفی هستند.

الکترون در دانشنامه ویکی پدیا

الکترون
ZT
آنیون
الکتراید
حباب الکترون
انتشار اگزوالکترون
فاکتور جی (فیزیک)
سامانه های تناوبی مولکول های کوچک
اسپینترونیک
آزمایش اشترن-گرلاخ
تخلیه بار تاونسند
اثر زیمان
فهرست ذرات بنیادی
لپتون
ترکیبات الکترونی
پراکندگی الکترونی
الکترونگاتیوی
الکترون خواهی
عدد کوانتومی الکترون
تابع موج
اوربیتال
اوربیتال مولکولی
مولکول
اتم
الکترونگاتیوی
الکترون(با نماد −e یا −β) یک ذره زیر اتمی با بار الکتریکی منفی و برابر با بار بنیادی می باشد. الکترون ها به نسل نخست از خانواده لپتونها تعلق دارند و به طور عمومی به عنوان ذره بنیادی شناخته می شوند زیرا هیچ جزء و زیرساختار تشکیل دهنده شناخته شده ای ندارند. الکترون جرمی تقریباً برابر با یک بر روی ۱۸۳۶ جرم پروتون دارد. ویژگی های کوانتومی الکترون شامل تکانه زاویه ای ذاتی (اسپین) با مقدار نیمه صحیح بر حسب ħ (ثابت کاهیدهٔ پلانک)است و این یعنی الکترون یک نوع فرمیون است. به دلیل فرمیون بودن، طبق اصل طرد پاولی، دو الکترون مختلف نمی توانند حالات کوانتومی یکسانی را اشغال کنند. الکترون ها، همانند همهٔ مواد، هم ویژگی های ذره ای و هم موجی را دارا هستند، یعنی هم می توانند با ذرات دیگر برخورد کنند و هم مانند نور دچار پراش شوند. مشاهده ویژگی های موجی الکترون نسبت به ذراتی مانند نوترون و پروتون آسان تر است زیرا جرم الکترون کمتر است و در نتیجه طول موج دوبروی آن برای انرژی های معمول بالاتر است.
در بسیاری از پدیده های فیزیکی مانند الکتریسیته، مغناطیس و رسانش گرمایی، الکترون ها نقشی اساسی را ایفا می کنند و همچنین در برهم کنش های گرانشی، الکترومغناطیسی و هسته ای ضعیف نیز شرکت می کند. الکترون یک میدان الکتریکی در اطراف خود ایجاد می کند. یک الکترون در حال حرکت نسبت به یک ناظر، یک میدان مغناطیسی تولید می کند، و میدان های مغناطیسی خارجی نیز باعث انحراف مسیر حرکت الکترون می شوند. هنگامی که یک الکترون شتاب می گیرد، انرژی را به شکل فوتون جذب یا تابش می کند. وسایل آزمایشگاهی با بهره گیری از میدان های الکترومغناطیسی توانایی دربرگرفتن و مشاهده الکترون های تکی و پلاسمای الکترون را دارند و تلسکوپ های ویژه ای نیز وجود دارند که می توانند پلاسماهای الکترون را در فضا آشکار سازند. الکترون کاربرهای فراوانی دارد که از جمله آن ها می توان به الکترونیک، جوشکاری با تشعشعات الکترونی، لامپ پرتوی کاتدی، میکروسکوپ الکترونی، پرتودرمانی، لیزر الکترون آزاد، آشکارسازهای یونیزاسیون گازی و شتاب دهنده ذره ای اشاره نمود.
برهم کنش های دربرگیرنده الکترون و ذرات زیراتمی دیگر در دانش هایی مانند شیمی و فیزیک هسته ای مورد توجه ویژه ای قرار می گیرند. برهم کنش نیروی کولنی میان پروتونهای مثبت هسته اتم و الکترون های منفی باعث تشکیل شدن اتم می شود. یونیزه شدن و تغییر در نسبت های ذرات باعث تغییر در انرژی بستگی سیستم می شود. تبادل یا به اشتراک گذاری الکترون میان دو یا چند اتم عامل اصلی بوجودآمدن پیوندهای شیمیایی است. فیلسوف طبیعی بریتانیایی، ریچارد لامینگ نخستین بار در سال ۱۸۳۸ فرضیه ای شامل مفهوم یک مقدار تجزیه ناپذیر بار الکتریکی برای توضیح ویژگی های شیمیایی اتم ها ارائه داد. فیزیکدان ایرلندی، جرج استونی، در سال ۱۸۹۱ نام این بار را الکترون گذاشت و جی جی تامسون و تیم متشکل از فیزیکدانان بریتانیایی او این ذره را در سال ۱۸۹۷ شناسایی کردند. الکترون ها در واکنش های هسته ای مانند هسته زایی در ستارگان نیز می توانند شرکت کنند که در آنجا با نام ذرات بتا شناخته می شوند. الکترون ها ممکن است در واپاشی بتای ایزوتوپ های رادیواکتیو و همچنین در برخوردهای پرانرژی، مانند وقتی که پرتو کیهانی وارد اتمسفر می شود، به وجودآیند. پادذره الکترون، پوزیترون نام دارد که دقیقاً مانند الکترون است اما بار الکتریکی و دیگر بارهای آن علامت مخالف با الکترون دارند. وقتی یک الکترون به یک پوزیترون برخورد می کند، ممکن است هردو کاملاً نابود شوند و فوتونهای پرتو گاما تولید کنند.
عکس الکترون
'الکترون (که قبلاً با عنوان پوسته 'اتمشناخته می شد) یک چارچوب منبع باز است که توسط گیت هاب توسعه و نگه داری می شود. الکترون به توسعه دهندگان امکان توسعه برنامه های با محیط گرافیکی با استفاده از اجزای فرانت اند و بک اند توسعه یافته برای وب اپلیکیشن ها را می دهد. الکترون برای پردازش های پس زمینه (بک اند) و کرومیوم برای اجزای ظاهری (فرانت اند).
github.com/electron/electron
الکترون چارچوب اصلی چندین پروژه متن باز قابل توجه، از جمله گیت هاب اتم، مایکروسافت ویژوال استودیو کد و برنامه رومیزی سرویس پخش موسیقی Tidal است.
یک برنامه ساده الکترون از یه فایل زیرشاخه تشکیل شده: package.json (فراداده), main.js (کد) و index.html (رابط کاربر گرافیکی). چارچوب یک فایل اجرایی الکترون را با نام های (electron.exe در ویندوز، electron.app در مک اواس و electron در لینوکس). توسعه دهندگانی که مایل به اضافه کردن نام تجاری و سفارشی کردن آیکون می توانند با ویرایش فایل اجرایی الکترون این کار را انجام دهند.
مهم ترین فایل در الکترون فایل package.json است. این فایل مهم ترین اطلاعات برنامه را در خود نگه می دارد. عمومی ترین اطلاعات در فایل package.json به شرح زیر است:
الکترون ثانویه (به انگلیسی: Secondary electron) الکترونی ست که محصول یونش است. یونش می تواند در اثر تابش یک پرتو از فوتون، الکترون یا یون با انرژی کافی برای کندن الکترون از ماده باشد. الکترون کنده شده همان الکترون ثانویه است. این الکترون ها معمولاً کم انرژیند (زیر ۵۰ الکترون ولت).
الکترون های ثانویه عامل اصلی تصویرسازی در میکروسکوپ الکترونی روبشی هستند.
طیف سنجی الکترون اوژه
ویکی پدیای انگلیسی
الکترون جفت نشده (به انگلیسی: Unpaired electron) الکترونی است که به تنهایی یک اوربیتال را اشغال کرده است. اینگونه الکترون تمایل زیادی را در ماده برای واکنش و ایجاد پیوند برای جفت شدن به وجود می آورد.
رادیکال آزاد
الکترون های جفت نشده در اوربیتال های s و p ناپایدارند زیرا جهت دار بودن این اوربیتال ها تمایل به واکنش و جفت شدن الکترون ها را زیادتر می کند اما در اوربیتال های d و f پایدارترند زیرا جهت داری آن ها کمتر است و ازینرو کمتر تمایل به همپوشانی و ایجاد یوند دارند.
بر پایه قاعده هوند، الکترون های جفت نشده دارای اسپین موازیند و ازینرو دارای ویژگی پارامغناطیس اند. مانند مولکول اکسیژن که ۲ و اکسید نیتروژن که ۱ الکترون جفت نشده دارند.
لانتانیدها پایدارترین الکترون های جفت نشده را دارند زیرا لایه الکترونی f در آن ها تمایل زیادی برای واکنش و جفت شدن الکترون ها ندارد. یون Gd۳+ با ۷ الکترون جفت نشده دارای بیشترین شمار این گونه الکترون است.
در شیمی و فیزیک اتمی میل ترکیبی الکترون یا انرژی رهایی الکترون (به انگلیسی: Electron affinity) یک اتم یا مولکول به معنای انرژی است که هنگام اضافه شدن یک الکترون به یک اتم یا مولکول خنثی آزاد و تبدیل آن به یک یون منفی (آنیون) ایجاد می شود.
فیزیک حالت جامد
الکترونگاتیوی
انرژی یونش
تئوری اچ اس ای بی
(انرژی) X + e− → X− + energy
در فیزیک حالت جامد میل ترکیبی الکترون یا به بیان بهتر انرژی رهایی الکترون اندکی تفاوت معنایی دارد و به معنای انرژی رها شده از انتقال الکترون از سطح انرژی خلاء در خارج از نیمه هادی به لبه پایین باند هدایت درون نیمه هادی است.
میل ترکیبی الکترون تنها در حالت گاز ی ماده تعریف شده است. به این دلیل که سطح انرژی مولکول ها و اتم ها در حالات مایع و جامد به دلیل پیوندها میان اتمی و مولکولی ویژه در این حالات، تحت تاثیر مولکول ها و اتم های مجاور خویش قرار می گیرد. فهرستی از میل ترکیبی الکترون ها توسط رابرت اس. مولیکن (به انگلیسی: Robert S. Mulliken) تهیه شد و برای ساخت مقیاس الکترونگاتیوی اتم ها به کار گرفته شد. مقیاس الکترونگاتیوی اتم برابر است با میانگین الکترونگاتیوی و انرژی یونش آن اتم. نمونه ای دیگر از کاربرد میل ترکیبی الکترون در تئوری اچ اس ای بی (به انگلیسی: HSAB theory) است. نظریه HSAB نیز در پیش بینی نتیجه های واکنش های متاتیزی مفید می باشد. به تازگی نشان داده شده است که حتی حساسیت و عملکرد مواد منفجره را می توان بر اساس نظریه HSAB توضیح داد. مولکول یا اتمی که میل ترکیبی الکترون بزرگتر مثبتی داشته باشد گیرندهٔ الکترون است و مولکول یا اتمی که میل ترکیبی الکترون کوچگتر مثبتی داشته باشد دهندهٔ الکترون است، این دو گونه مولکول یا اتم با همدیگر واکنش می دهند. بنابراین نافلزات میل ترکیبی الکترون بزرگتر مثبتی نسبت به فلزات دارند.
الکترون دوست(به انگلیسی: Electrophile) گونه ای شیمیایی است که دارای بار مثبت بوده و تمایل به دریافت الکترون جهت خنثی شدن دارد.
هسته دوست
در فیزیک نظری، الکترون سیاهچاله مفهومی نگری است که بر پایه آن اگر سیاهچاله ای با جرم و بار الکتریکی مشابه یک الکترون وجود داشته باشد، خواصی مشابه الکترون از جمله طول موج کامپتون و گشتاور مغناطیسی آن را خواهد داشت. ایده این چنین سیاهچاله ای توسط آلبرت انیشتن در سال های میان ۱۹۳۷ و ۱۹۴۹ شکل گرفت.
شعاع شوارتزشیلد (rs) هر جرمی از معادله زیر بدست می آید:
در این جا G نماد ثابت گرانش؛ c، سرعت نور؛ و m جرم سیاهچاله است؛ که برای الکترون سیاهچاله، مقدار ۱٫۳۵۳×۵۷- ۱۰ متر بدست می آید.
الکترون شماری (به انگلیسی: Electron counting) سازوکاری برای دسته بندی، توصیف و پیش بینی ویژگی های الکترونی و پیوندی ترکیب های شیمیایی است.
قاعده هجده الکترونی، که در شیمی معدنی و شیمی آلی فلزی برای فلزهای واسطه بهره جویی می شود.
قاعده هشت تایی، که در ساختارهای لوییس کاربرد دارد.
نظریه جفت الکترون چارچوبی چندوجهی، که در شیمی خوشه ای و برای فلزات واسطه و گروه های اصلی استفاده می شود.
مهمترین روش های الکترون شماری عبارتند از:
در دانش شیمی، الکترون ظرفیت یک الکترون وابسته به الکترون های پوسته بیرونی یک اتم است و؛ اگر پوستهٔ بیرونی بسته نباشد، این الکترون می تواند در ایجاد و تشکیل یک پیوند شیمیایی شرکت کند. در یک پیوند کووالانسی (تک والانسی)، هر دو اتم درگیر در پیوند، یک الکترون ظرفیت به منظور تشکیل یک پیوند کووالانسی عرضه می کنند. حضور الکترون های ظرفیت می تواند خواص شیمیایی هر عنصر را تعیین کند، مانند ظرفیت شیمیایی آن - و این که آیا ممکن است به دیگر عنصرها بپیوندد یا نه؛ و اگر چنین است، میزان آمادگی و با چندتا؟.
برای یک گروه اصلی (عنصر)، الکترون ظرفیت، تنها می تواند در بیرون ترین قسمت پوستهٔ بیرونی الکترون وجود داشته باشد. در یک فلز واسطه، الکترون ظرفیت می تواند در یک پوستهٔ داخلی نیز قرار داشته باشد.
الکترون نامتمرکز (به انگلیسی: Delocalized electron) به الکترون هایی در یک مولکول گفته می شود که متعلق به یک اتم یا پیوند خاص نمی باشند. این الکترون ها را می توان در سیستم های مزدوج و مزویونیک دید و نقش مهمی در تئوری اوربیتال مولکولی دارند. الکترون های پیوند سیگما نیز نامتمرکزند.
IUPAC
در بنزن، 6 اتم کربن، 6 الکترون نامتمرکز که نتیجه پیوند پی هستند را در ساختار می دهند که با یک دایره در مرکز این مولکول نشان داده می شود. اینکه فاصله پیوندهای C-C در بنزن برابرست نیز نتیجه این الکترون های نامتمرکز است.
در فلزها، هنگامی که الکترون های اوربیتال d با الکترون های اوربیتال s بالای خود تداخل داشته باشند، دریایی از الکترون های نامتمرکز در کل ساختار فلز درست می شود که توجیه گر پدیده هایی مانند رسانایی در فلزهاند.
در گرافیت هر اتم کربن می تواند 3 تا از 4 الکترون لایه ظرفیت خود را در پیوند کووالانسی شرکت دهد و از این 3 الکترون، یکی به صورت نامتمرکز خواهد بود که می تواند در درون صفحه های گرافیت (و نه عمود بر صفحه ها) حرکت کند، ازینرو گرافیت در جهت برون صفحه رسانا و در جهت عمود بر صفحه هایش نارساناست. در الماس هر 4 الکترون کربن متمرکزند و ازینرو الماس نارساناست.
الکترون نوترینو، (به انگلیسی: Electron neutrino) که با ν e {\displaystyle \nu _{e}} نشان داده می شود، یکی از ذرات بنیادی زیراتمی است که بار الکتریکی ندارد. این نوع نوترینو همراه با الکترون، نسل نخست لپتون ها را تشکیل می دهد و به این دلیل الکترون نوترینو نامیده می شود.
نوترینو
الکترون
مدل استاندارد (ذرات بنیادی)
آشکار ساز ربایش الکترون (به انگلیسی Electron capture detector یا ECD) یکی از آشکارسازهای پرکاربرد در دستگاه کروماتوگراف گازی است. اساس کار آشکارساز بر میزان کاهش جریانی از الکترونهاست که توسط اجزای الکترونخواه جذب می شود.
در این آشکارساز منبع پرتوزای نیکل ۶۳ که تابش بتا تولید می کند، با گسیل این پرتو سبب تهییج و کندن الکترون از گاز نیتروژن می شود. این ذرات باردار تولیدی توسط یک آند جمع کننده جذب می شوند. آند بگونه ای طراحی شده است که پتانسیلی مناسب داشته باشد. جریانی از الکترونها مانند یک رودخانه از منبع رادیواکتیو به سمت آند حرکت می کند. با ورود آنالیت به آشکارساز بخشی از الکترونها توسط اجزا الکترونخواه جذب می شوند و این سبب کاهش میزان جریان و در نتیجه تغییر پتانسیل می شود و از این طریق آشکارساز پاسخ آشکارساز می دهد. تعیین پتانسیل مناسب بسیار اهمیت دارد زیرا قدر مطلق پتانسیل پایین سبب کاهش حساسیت و قدر مطلق پتانسیل بالا سبب افزایش نوفه می شود.
بر عکس آشکارساز یونش شعله، این آشکارساز به اجزای الکترونخواه مانند اتمهای اکسیژن، کلر، فلوئور و نیتروژن پاسخ خوبی می دهد. از این رو در شناسایی تعداد زیادی از سموم و آلاینده مانند CFCها کاربرد دارد. حساسیت این آشکارساز بالا و دامنه خطی کوتاهتری دارد. با توجه به استفاده از ماده رادیواکتیو، باید نکات ایمنی بیشتری را نسبت به دیگر آشکارسازها بکار برد.
اثر پوششی الکترون به ممانعت الکترون های لایه های درونی اتم، از تاثیر کامل نیروی جاذبه هسته بر الکترون لایه های بیرونی گفته می شود.
عدد اتمی
اندازه کلی الکترون کمیت توصیفی مهمی برای یون کره زمین است. اندازه کلی الکترون، شمار کل الکترون های جمع شده بین دو نقطه در امتداد یک لوله با سطح مقطع یک متر مربع است. نمونه آن چگالی عددی ستونی الکترون ها است. این کمیت، بیشتر به شکل ضریبی از به اصلاح "واحد اندازه کلی الکترون" معرفی می شود که اندازه آن ۱۰۱۶الکترون\متر مربع است.
مرجع بین المللی یون کره
ژرفاسنجی یون کره
یونوگرام
اندازه کلی الکترون برای تعیین درخشش بین ستاره ای و تاخیر گروهی و تاخیر فازی موج های رادیویی در یک رسانا، مهم است. اندازه کلی الکترون یون کره با پایش تاخیرهای فازی حامل سیگنال های رادیویی دریافت شده از ماهواره هایی که بالای لایه یون کره گسیل شده اند انجام می شود که بیشتر آنها ماهواره های سامانه موقعیت یاب جهانی هستند. اندازه کلی الکترون وابستگی بسیار زیادی به چرخه خورشیدی دارد.
اندازه کلی الکترون وابسته به مسیر است. بر پایه تعریف، اندازه کلی الکترون می تواند با جمع شدن الکترون ها در طول مسیر ds یون کره با چکالی الکترونی وابسته به مکان جغرافیایی ne(s) محاسبه شود:
اندازه کلی الکترون عمودی با اندازه گیری تجمع چگالی الکترونی عمود بر مسیر ثابت زمین بدست می آید. اندازه کلی الکترون کَج با اندازه گیری تجمع چگالی الکترونی عمود بر مسیر مستقیم بدست می آید.
بار بنیادی یکی از ثابت های مهم و معروف در علم فیزیک است و مقدار آن در دستگاه اس آی e = 1.602 × 10 − 19 C {\displaystyle e=1.602\times 10^{-19}C} می باشد؛ این مقدار برابر با بار الکتریکی یک پروتون یا قدر مطلق بار الکتریکی الکترون. قابل توجه است که بار الکترون یا پروتون یا هر ذره دیگر ناوردا است یعنی با داشتن سرعت بار آن تغییر نمی کند. مقدار بار بنیادی در دستگاه سی جی اس برابر با ۶۹۹۰۴۸۰۳۲۰۴۲۵۰۰۰۰۰۰♠۴٫۸۰۳۲۰۴۲۵(۱۰)×۱۰−۱۰ استت کولن است.
نخستین انداره گیری دقیق بار الکترون توسط رابرت میلیکان در سال ۱۹۰۹ انجام گرفت. در آزمایش قطره روغن، در اثر برخورد پرتوهای ایکس با مولکول های تشکیل دهندهٔ هوا الکترون ها تولید می شوند. قطره های بسیار ریز روغن با گرفتن الکترون بار منفی به دست می آورند. این قطره ها میان دو صفحهٔ افقی جای می گیرند و جرم یک قطره با اندازه گیری سرعت سقوط آن معین می شود.
وقتی که صفحه ها باردار می شوند، سرعت سقوط قطره باردار تغییر می کند، زیرا قطره باردار دارای بار منفی به وسیلهٔ صفحهٔ بالایی که دارای بار مثبت است جذب می شود. مقدار بار صفحه ها را می توان طوری تنظیم کرد که قطره های روغن به صورت معلق باقی بمانند و سقوط نکنند. بار روی قطرهٔ روغن را از روی جرم قطره و بار صفحه ها پس از انجام تنظیم بار می توان محاسبه کرد.
مطابق تعریف جدید(لازم الاعمال پس از 20 می 2019)، بار بنیادی دقیقا برابر است با e = 1.602176634 ( 0 ) × 10 − 19 A . s {\displaystyle e=1.602176634(0)\times 10^{-19}A.s}
مشاهده آزمایشگاهی پراش الکترون نخستین بار در سال ۱۸۹۷_ ۱۲۷۶ توسط دیوسون و گرمر به عمل آمد. این دو دریافتند که در پراکندگی الکترون ها از سطح یک کریستال، در راستاهای به خصوصی پراکندگی بیشتری وجود دارد.
مقالهٔ گزارش کار آزمایش بمباران الکترونی (انجمن فیزیک دانشگاه شریف): ' http://physics.sharif.edu/
physics_lab4/files/electron-diffraction.pdf '
انجمن دانشگاه شریف (۲۹ مه ۲۰۱۷). «پراش الکترونی». http://physics.sharif.edu/
physics_lab4/files/electron-diffraction.pdf. پیوند خارجی در |وبگاه= وجود دارد (کمک)
تا اوایل قرن بیستم، دوگانگی موجی - ذره ای امواج الکترومغناطیس کامل ا مشخص شده بود. در نظریه کوانتومی، تابش الکترومغناطیسی شامل فوتون هایی است که انرژی هریک با E = hν بیان می شود.
همچنین یک فوتون را می توان به عنوان یک ذره با جرم سکون صفر، که با سرعت c در حرکت است، در نظر گرفت که بزرگی اندازه حرکت خطی برابر است با: P = h / λ
در این رابط h=۶٫۶۲۵ × 10−34Js ثابت پلانک می باشد.
تشدید پارامغناطیس الکترون (به انگلیسی: Electron paramagnetic resonance یا EPR) یک تکنیک طیف بینی آشکار کنندة مواد دارای الکترون جفت نشده است. لذا غالباً ESR ( تشدید اسپین الکترون ) نیز نامیده می شود. آزمایش تشدید پارا مغناطیس الکترون EPR، را می توان به صورت جذب تشدیدی انرژی ماکروویو در گونه های پارا مغناطیس بوسیلة گذار اسپین یک الکترون جفت نشده از یک تراز انرژی به تراز انرژی بعدی در حضور یک میدان مغناطیسی قوی تعریف کرد . اولین تجربة EPR بوسیلة زاویسکی در سال ۱۹۴۵ انجام شد. EPR اسپکتروسکپی به دو روش پالسی و پیوسته انجام می شود.
ام آرآی
تشدید مغناطیسی هسته ای
تشدید اسپین میون
EPR یک تکنیک تشدید مغناطیسی شبیه NMR، تشدید مغناطیسی هسته، است. با این تفاوت که بجای گذارهای هسته ای در نمونه گذارهای الکترون جفت نشده را در میدان مغناطیسی مورد آشکارسازی قرار می دهد. ممان مغناطیسی رفتار الکترون را همانند یک میلة آهنربای کوچک می کند. هنگام فراهم آمدن یک میدان مغناطیسی خارجی، الکترونهای پارامغناطیس می توانند در یک راستای موازی به صورت هم جهت و خلاف جهت میدان مغناطیسی اعمالی قرار گیرند. بدین سبب دوسطح انرژی مجزا برای الکترونهای جفت نشده به وجود می آید، که در وهلة اول تعداد آن ها که در خلاف جهت هستند بیشتر از آن هایی که هم جهت هستند خواهد بود. با به کار بردن یک فرکانس ثابت از تشعشع ماکروویو تعدادی از الکترونهای سطح انرژی پایین به سطح انرژی بالا برانگیخته می شوند. برای اتفاق افتادن این گذار باید میدان مغناطیسی خارجی با یک قدرت خاص وجود داشته باشد . آنچنانکه اختلاف سطح انرژی بین سطح پایین و بالایی دقیقاً با فرکانس ماکروویو هماهنگ باشد . برای رسیدن به چنین شرایطی مقادیر مختلف میدان مغناطیسی را با ثابت نگاه داشتن فرکانس ماکروویو جاروب می کنیم . در شرایطی که میدان مغناطیسی و فرکانس موج ماکروویو کاملاً منطبقند شرایط تشدید محقق می شود.
EPR تنها وسیله ای است که قادر به آشکار سازی الکترون جفت نشده به صورت تمایز ناپذیر می باشد . دیگر روش ها مثلاً فلورسانس ممکن است شواهد غیر مستقیمی از رادیکالهای آزاد فراهم آورند ولی EPR دارای توانایی بی مانندی در شناسایی ویژگیی پارامغناطیس می باشد .نمونه های EPR نسبت به شرایط محیطی حساس می باشند، لذا قابلیت مشخص نمودن ساختار مولکولی نزدیک به الکترون جفت نشده را فراهم می آورد. بعضی از مواقع طیف EPR تغییرات شکلی عجیبی را نمایش میدهد که بیانگرفرایندهای دینامیکی همچون حرکت یاجریان مولکولهاست.
تعداد زیادی از مواد، دارای الکترون جفت نشده می باشند که مشتمل بر رادیکال های آزاد تجزیه و واکنش های پلیمری هستند . در نتیجه EPR در شاخه های زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله: شیمی، فیزیک، بیولوژی، علم مواد، پزشکی و غیره.. . تکنیک EPR برای آشکارسازی رادیکالهای آزاد فعال با زمان بقای کم درحوزة زیست پزشکی برای شفاف نمودن نقش رادیکالهای آزاد در مسمومیتها و امراض نقش حیاتی دارد.
توکیو الکترون، (به ژاپنی: 東京エレクトロン株式会社) شرکت الکترونیک ژاپنی است، که در زمینه تولید مدارهای مجتمع، نیم رساناها، پنل و سلول های خورشیدی، لاک های نوری، ترانزیستورها، مدارهای مجتمع با کاربرد خاص و... فعالیت می کند.
شرکت توکیو الکترون در سال ۱۹۶۳ توسط توکاو کابو و توشیو کوداکا با مشارکت و سرمایه گذاری ۵ میلیون ین توکیو برودکاستینگ سیستم، راه اندازی شد.
دفتر مرکزی این شرکت در محله آکاساکا شهر میناتو، توکیو، ژاپن قرار دارد و سهام آن در بازار بورس توکیو معامله می شود.
تکثیرگر الکترون(به انگلیسی: Electron multiplier) یک آشکارساز حساس به اجزای باردار مانند پروتون یا یون هاست. این آشکارساز در دستگاههای مانند طیف سنج جرمی بکار می رود.
در هر دو مدل این قطعه، اجزاء ورودی به یک سطح فلزی برخورد می کنند. میان این سطح فلزی و سطح فلزی دیگر (دیانود) پتانسیل اعمال شده است بگونه ای که تابع کار آن فلز تأمین گردد و با برخورد جز باردار پر انرژی تعدادی الکترون به سمت دیانود دیگر نشر گردد. دیانود سوم نسبت به دایانود دوم پتانسیل مثبت تری دارد و با برخورد این الکترونها، تعداد بیشتری الکترون نشر می گردد. این فرایند ادامه می یابد. یک چندگانه گر الکترون، دارای چندین دایانود است بگونه ای که از یک ذره باردار ۱۰^۷ الکترون تولید می شود. جریان حاصل توسط آمپلی فایر تقویت می شود.
دو نوع مقطع و پیوسته موجود است. در نوع پیوسته به جای تعدادی دایانود، از یک شیشه شیپور مانند که با فلز پوشش داده شده است، استفاده می شود. میان ابتدا و انتهای آن اختلاف پتانسیل اعمال می شود.
بدلیل سرعت و حساسیت بالا از این آشکارساز در طیف سنج جرمی استفاده می شود.
یکی از پرکاربردترین و بنیادی ترین ثابتهای فیزیک است
جوزف تامسون پس از اجرای آزمایش های بسیار بر روی لوله پرتوی کاتدی توانست مقدار نسبت بار به جرم الکترون را محاسبه و عدد آن را 1.76 × 10 8 {\displaystyle 1.76\times 10^{8}}   اعلام نمود میلیکان نیز مقدار بار الکتریکی الکترون را e = 1.602 × 10 − 19 C {\displaystyle e=1.602\times 10^{-19}C}   اندازه گرفت و از ترکیب این دو به راحتی جرم سکون الکترون معلوم شد
جرم سکون الکترون برابر است با:
که SI سازی آن چنین می شود:
جفت الکترون (به انگلیسی: Electron pair) دو الکترون از یک اوربیتال یکسان با اسپین وارون یکدیگر هستند. این مفهوم در سال ۱۹۱۶ میلادی (۱۲۹۵ خورشیدی) به وسیله گیلبرت لوییس بیان گردید؛ از این رو آن را جفت لوییس نیز می نامند.
هسته دوست
برپایه اصل طرد پاولی ، چون الکترون ها، فرمیون هستند، تنها می توانند با یک عدد کوانتومی همسان، دارای دو عدد اسپینی گوناگون باشند. در نتیجه در یک اوربیتال با عدد کوانتومی یکسان، بی تردید دو الکترون با دو اسپین مخالف وجود دارند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الکترون در دانشنامه آزاد پارسی

اِلِکترون (electron)
ذرۀ بنیادیپایداری با بار منفی. از اجزای تشکیل دهندۀ همۀ اتم ها و همچنین عضو دسته ای از ذرات، معروف به «لپتون»، است. در هر اتم، الکترون ها در گروه بندی هایی با نام پوسته، هستهرا دربرگرفته اند. در اتم خنثی(بدون بار)، تعداد الکترون ها برابر با تعداد پروتون های هسته است. این ساختار الکترونیسبب ایجاد خواص شیمیایی اتم است. الکترون حامل باری به میزانبه میزان۱۹-۱۰× ۱.۶۰۲۱۷۷کولوناست و جرمی برابر۳۱-۱۰× ۱۰۹.۹ کیلوگرم، ۱۸۳۶/۱ برابر جرم پروتون، دارد. باریکه ای از الکترون، همانند امواج الکترومغناطیسی۱ازجمله نور، براثر پراش(تفرق) الگوی تداخلایجاد می کنند. از این رو، می توان آن ها را هم موجو هم ذرهدر نظر گرفت.

ارتباط محتوایی با الکترون

الکترون در جدول کلمات

فیزیکدان آمریکایی کاشف الکترون مثبت که در سال 1936 جایزه نوبل گرفت
اندرسون
ناحیه ای در اتم که ممکن است در آن بک الکترون یافت شود
اربیتال

معنی الکترون به انگلیسی

electron (اسم)
الکترون

معنی کلمه الکترون به عربی

الکترون
الکترون

الکترون را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الکترون چیست   • جرم الکترون و پروتون   • سرعت الکترون   • تعریف الکترون   • کاشف الکترون کیست؟   • بار الکترون   • سرعت حرکت الکترون به دور هسته   • معنی الکترون   • مفهوم الکترون   • معرفی الکترون   • الکترون یعنی چی   • الکترون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الکترون
کلمه : الکترون
اشتباه تایپی : hg;jv,k
آوا : 'elekteron
نقش : اسم
عکس الکترون : در گوگل


آیا معنی الکترون مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )