انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1069 100 1

اندک

/'andak/

مترادف اندک: اقل، انگشت شمار، پشیز، جزئی، حقیر، شمه، قلت، قلیل، کم، لخت، مزجات، معدود، ناچیز

متضاد اندک: افزون

معنی اندک در لغت نامه دهخدا

اندک. [ اَ دَ ] (ص ، ق ) مقابل بسیار و مقابل بیش و گاهی مقابل فراوان نیز آمده اگر چه هرکدام مترادف هم است. (آنندراج ) . چیز کم. (ناظم الاطباء). کم. مقابل بیش. بسیار. (فرهنگ فارسی معین ). یسیر. قلیل. (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی ). یسیر.(دهار). شملول. تافه. طفیف. تفه. مزیر. معن. قَلال. قُلال. قطیره. قطره. خبطه. مهین. لظخ. لسام. لزب. قرحناب. مسحة. شنقم. وشغ. نزر. نزیر. منزور. عش. عداف. شفی. (منتهی الارب ). بخس. بکی. نبذ. برض. زهید. دون. امم. حثاث. مقابل پُر. (یادداشت مؤلف ) :
خواهی اندک تو از جهان بپذیر
خواهی از ری بگیر تا به حجاز .
رودکی.
سپاه اندک و رای و دانش فزون
به از لشکر گشن بی رهنمون.
ابوشکور.
میلفنج دشمن که دشمن یکی
فراوان و دوست از هزار اندکی.
ابوشکور.
ترکان گنجینه گروهی مرد مانند اندک. (حدود العالم ).
پسر بودش [ سیاوش ] از دخت پیران یکی
که پیدا نبود از پدر اندکی .
فردوسی.
به ایران زن و مرد و کودک نماند
همان چیز بسیارو اندک نماند.
فردوسی.
فرامرزبا اندکی رزمجوی
بمردی بروی اندرآورد روی.
فردوسی.
تو از من به سال اندکی مهتری
تو باید که چون می دهی می خوری.
فردوسی.
ز زابل برانم من اندک سپاه
نمانم بتوران سرتخت و گاه.
فردوسی.
زانچه کردست زانچه خواهد کرد
سختم اندک نماید و سوتام.
فرخی.
اندک شمرد هرچه ببخشید اگرچند
نزد همه کس اندک او باشد بسیار.
فرخی.
بسیار پیش همت تو اندک
دشوار پیش قدرت تو آسان.
فرخی.
عشق خوش است ار مساعدت بود از یار
یار مساعد نه اندک و نه بسیار.
فرخی.
مرا چاره ای نباشد از نگاهداشت مصالح ملک اندک و بسیار. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 272). این در جنب حقهای حاجب سخت اندک است. (تاریخ بیهقی ص 335). این قوم که من سخن ایشان می دانم بیشتر رفته اند و سخت اندکی مانده اند. (تاریخ بیهقی ص 681). فاضلترین ملوک گذشته گروهی اند اندک... و از آن گروه دوتن را نام برده اند. (تاریخ بیهقی ).
چو لشکر بود اندک و یار بخت
به از بیکران لشکر و کار سخت.
اسدی.
بس اندک سپاها که روز نبرد
ز بسیار لشکر برآورد گرد.
(گرشاسب نامه ص 54).
چنین گفت کاین رستخیز از کجاست
چنین بیم از اندک سپه تاچراست.
(گرشاسبنامه ص 67).
آشکارا دهی از اندک و بی مایه زکات
رشوت حاکم جز در شب و پنهان ندهی.
ناصرخسرو.
احسان و وفای تو بحدیست بس اندک
لیکن حسد و مکر تو بیحد و کنار است.
ناصرخسرو.
پدیدار است عدل و ظلم پنهان
مخالف اندک و ناصح فراوان.
قمری (از ترجمان البلاغه ).
پیش اشموئیل آمدند و گفتند ما اندکیم اگر دشمن پیش آید چگونه کنیم. (قصص الانبیاء ص 143). چون جالوت لشکر طالوت را بدید بخندیداز اندکی لشکر ایشان. (قصص الانبیاء ص 147). گفتند مااندکیم خدا ما را بسیار گرداند و فضل کرد و بر دشمن ظفر داد. (قصص الانبیاء ص 143).
و چندانکه اندک مایه ٔ وقوف افتاد... برغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن می کوشیدم. (کلیله و دمنه ). هرکه همت او از دنیا قاصر باشد حسرت او بوقت مفارقت اندک بود. (کلیله و دمنه ). خردمند چگونه آرزوی چیزی کند که رنج و تعب آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع از آن اندک. (کلیله و دمنه ). اگر نقل این بذات خویش تکفل کنم عمری دراز در آن بشود و اندک چیزی تحویل افتد. (کلیله و دمنه ). هزار دوست اندکی باشد و یکی دشمن بسیار بود. (اسرارالتوحید).
حکمتم دارد بر آن کت اندکی خدمت کنم
وز تو بسیاری صلت گیرم به اندک خدمتی.
سوزنی.
اندک سخنی زبانت را عذر
از نیستی دهان نهاد است.
خاقانی.
ملک الموت مال و عیسی حال
بذل بسیار و حرص اندک تست.
خاقانی.
مگر صبح بر اندکی عمر خندد
که دارد دم سرد و خندان نماید.
خاقانی.
بیمار چو اندکی بهی یافت
در شخص نزار فربهی یافت.
نظامی.
کسی را که مردی بود اندکی
اگر صد کند زان نگوید یکی.
ناصرخسرو.
به اندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد. (گلستان ).
مگذر از حق بخدا اندکی آهسته گذر
زانکه فرش قدمت دیده ٔ حق بین منست.
یغما.
تزجی ؛ باندکی روزگار گذاشتن. تقلیل ؛ به اندک فانمودن. (تاج المصادر بیهقی ). اعتراق ؛ اندک گوشت کردن. (مصادر زوزنی ).
- اندک بقا ؛ آنکه یا آنچه اندک پاید. کوتاه عمر:
باد چو صبح نخست خصم تو اندک بقا
باد چو مهر سپهر امر تو گیتی مدار.
خاقانی.
بر نوبهار باغ جهان اعتماد نیست
کاندک بقاست آنهمه چون سبزه ٔ جوان.
خاقانی.
گردون در آفتاب سلامت کرا نشاند
کآخر چو صبح اولش اندک بقا نکرد.
خاقانی.
- اندک تاب ؛کم تاب : ریسمان اندک تاب. (یادداشت مؤلف ).
- اندک خرج ؛آنکه خرجش کم است :
لطف بسیار دخل اندک خرج
کرده در هر دقیقه درجی درج.
نظامی.
- اندک خوار ؛ کم خور. (یادداشت مؤلف ).
- اندک خوری ؛ کم خوری :
نکردند الا ریاضتگری
ببسیاردانی و اندک خوری.
نظامی.
چو شیران به اندک خوری خوی گیر
که بد دل بود گاو بسیار شیر.
نظامی.
- اندک زاد ؛ کم توشه. (یادداشت مؤلف ).
- اندک زای ؛اندک زاینده. نزور. (از یادداشت مؤلف ).
- اندک سخن ؛ کم سخن. کم گو :
فراوان شکیب است و اندک سخن
گه راستی راست چون سروبن.
نظامی.
- اندک قرار ؛ ناپایدار :
چو صبح است اول و چون گل به آخر
که این کم عمر و آن اندک قرار است.
خاقانی.
- اندک گوی ؛ کم سخن. مقابل پرگوی. (از یادداشت مؤلف ).
- اندک نعمت ؛ کم نعمت : کوارخان دهیست اندر میان ریگ ، اندک نعمت وبسیارمردم. (حدود العالم ).
- اندک نگر ؛ کم بین. (یادداشت بخط مؤلف ).
- اندک وفا ؛ کم وفا :
زهی اندک وفا و سست پیمان
که آن سنگین دل نامهربان است.
سعدی.
- امثال :
اندک بر بسیار دلیل باشد. (کشف المحجوب از امثال و حکم مؤلف ).
اندک خود را به از بسیار دیگران دان . (خواجه عبداﷲ انصاری از امثال و حکم مؤلف ).
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور :
گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخ خندان خور
بسیار مخور ورد مکن فاش مساز
اندک خور و گه گه خور و پنهان خور.
(منسوب بخیام از امثال و حکم مؤلف ).
اندک دان بسیارگوست . (امثال وحکم مؤلف ).
اندک دلیل بسیار است :
ز بسیار اندکی را او نموده
دلیل است اندکی او را ز بسیار.
فرخی (از امثال و حکم مؤلف ).
اندک شمر ار دوست ترا هست هزار
ور دشمن تو یکیست بسیار شمار
داود نبی چو برگشادی اسرار
گفتا پسرا پند من از دل مگذار...
یوسفی (از امثال و حکم مؤلف ).
اندکی جمال به از بسیاری مال.
(امثال و حکم مؤلف ).
|| کوتاه.مدتی اندک. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی اندک به فارسی

اندک
مصغر اند، کم، هرچیزخردوکم، مقابل بیش و بسیار
( صفت ) ۱ - کم مقابل بیش بسیار . ۲ - کوتاه : مدتی اندک .
[ گویش مازنی ] /andak/ مقداری – کمی
۱ - کم کم : اندک اندک همی شود بسیار (گلستان ) . ۲ - بتدریج تدریجا رفته رفته .
اندک نگرش . کم بین . کوته بین چس خور . مقابل بلند نظر .
کوتاه نظری . نظر تنگی . تنگ چشمی . خرده نگرشی .
کم هوش و کم عقل
( اسم ) کم خوار کم خور.
کم خواری کم خوری .
کم مال . آن که دارایی او اندک است .
( اسم ) اندک خوار
اندک خواری
خرد سال . جوان
( مصدر ) اندک کردن
بی بضاعت و فقیر و تهی دست
۱ - اندک مایه بودن کم بضاعتی . ۲ - نادانی بی سوادی .
۱ -( صفت ) کم مایه کم بضاعت . ۲ - نادان بی سواد . ۳ - اندکی کمی : (یک چشم اندک مایه شکسته داشتی .)
مردم پست . یا جمعیت
مگر من اندک مند کم
آن که به حسابهای بسیار کوچک نیز دقت کند . آن که از مال بسیار قلیل نیز صرف نظر نتواند کرد . اندک بین . تنگ چشم .
( مصدر ) اندک گرانیدن تقلیل .
۱ - کم کم : اندک اندک همی شود بسیار (گلستان ) . ۲ - بتدریج تدریجا رفته رفته .

معنی اندک در فرهنگ معین

اندک
(اَ دَ) (ص .) ۱ - کم . ۲ - کوتاه .
( ~. ~.) (ق مر.) ۱ - کم کم . ۲ - به تدریج ، رفته رفته .
( ~. ~.) (ق مر.) ۱ - کم کم . ۲ - به تدریج ، رفته رفته .

معنی اندک در فرهنگ فارسی عمید

اندک
کم، هر چیز خرد و کم.
* اندک اندک: (قید) کم کم: اندک اندک به هم شود بسیار / دانه دانه ست غله در انبار (سعدی: ۱۸۱).
اندک خوار، کم خور، کم خوار.
۱. اندک، کم.
۲. کم مایه، کم بضاعت.
۳. اندکی، کمی.

اندک در دانشنامه ویکی پدیا

اندک
اندک (به لاتین: Andek) یک منطقهٔ مسکونی در کامرون است.
فهرست شهرهای کامرون
«اندک اندک» تصنیفی است از ساخته های شهرام ناظری که با صدای خودش و گروهی تحت سرپرستی جلال ذوالفنون اجرا شده است. این تصنیف روی شعری از مولانا و در آواز بیات ترک ساخته شده است. ناظری این اثر را اولین بار در سال ۱۳۶۰ و به مناسبت هشتصدمین سال مولانا در آلبوم گل صدبرگ اجرا کرد. این آهنگ توانست در میان خاطرات موسیقایی ایرانیان، به جایگاهی خاص دست یابد.
«اندک اندک» تصنیفی است از ساخته های شهرام ناظری که با صدای خودش و گروهی تحت سرپرستی جلال ذوالفنون اجرا شده است. این تصنیف روی شعری از مولانا و در آواز بیات ترک ساخته شده است. ناظری این اثر را اولین بار در سال ۱۳۶۰ و به مناسبت هشتصدمین سال مولانا در آلبوم گل صدبرگ اجرا کرد. این آهنگ توانست در میان خاطرات موسیقایی ایرانیان، به جایگاهی خاص دست یابد.
با فاصله ای اندک یا به طور تحت اللفظی به فاصلهٔ یک سر (اسپانیایی: Por una Cabeza) نام ترانه ای تانگو است که شعر آن را آلفردو له په را سروده و خواننده اش کارلوس گاردل است و نخستین بار در سال ۱۹۳۵ میلادی منتشر شد.
موسیقی آرژانتین
مالکیت عمومی
نام ترانه، اصطلاحی اسپانیولی در مسابقات اسب دوانی است و هنگامی به کار می رود که اسب برنده، تنها «به فاصلهٔ یک سرِ اسب» جلوتر از اسب دوم باشد و با همین فاصلهٔ اندک، از خط پایان بگذرد. داستان ترانه از زبان کسی است که بطور وسواس گونه بر روی اسب های مسابقه شرط بندی می کند و این عادت و وسواس خود را با عشق و علاقه اش به زنان مقایسه می کند.
آهنگ بخش دوم این ترانه احتمالاً از «روندو برای ویولن و ارکستر در دو ماژور کا. ۳۷۳» اثرِ ولفگانگ آمادئوس موتسارت الهام گرفته شده است.
این ترانه در آغاز در «لا ماژور» ساخته شد، اما به تدریج برای اجرای ویولن و پیانو تنظیم شد که گاهی در «لا ماژور» و گاهی در «سُل ماژور» بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اندک در جدول کلمات

اندک
ویدا
اندک | معدود
انگشت شمار
اندک اندک
کمکم
اندک و آسان
یسیر
اندک و ناقص
ویدا
اندک و کم
ویدا
بارش اندک باران
نمنم
تکرارش بارش اندک باران است
نم
نور اندک در تاریکی
کورسو
یکی از معدود رشته هایی که همراه با تکامل بشر پیشرفت کرده و در ارتباط با آفات و بیماری های گیاهی است ضمناً هم اکنون کاربرد این رشته در کشور ما بسیار اندک است
گیاه پزشکی

معنی اندک به انگلیسی

whit (اسم)
ذره ، هیچ ، تکه ، اندک
scantling (اسم)
حدود ، مقدار ، اندک ، نیم ذرع ، مقدار قلیل
paucity (اسم)
کمی ، اندک ، کمیابی ، مقدار کم ، قلت ، عدد کم
drib (اسم)
مقدار کمی ، یک قطره ، اندک
modicum (اسم)
اندک ، مقدار کم ، مقدار یا قسمت کوچک
pinch (اسم)
تنگنا ، مضیقه ، اندک ، نیشگون ، موقعیت باریک ، جآنشین
thrum (اسم)
اندک ، ته نخ ، ریشه یا نخ اویخته ، صدای تپ تپ یا زدن روی میز
scruple (اسم)
ذره ، بیم ، تردید ، اندک ، محظور اخلاقی ، واحد سنجش چیز جزئی ، نهی اخلاقی ، وسواس باک
low-test (صفت)
اندک
niggling (صفت)
ایراد گیر ، اندک
scarce (صفت)
تنگ ، نادر ، کمیاب ، اندک ، کم ، قلیل
skimpy (صفت)
خسیس ، لئیم ، ناقص ، اندک ، نحیف ، قلیل
scant (صفت)
اندک ، کم ، نحیف ، معدود ، قلیل ، ناکافی
low (صفت)
پست ، فروتن ، پایین ، محقر ، اندک ، افتاده ، کم ، اهسته ، پست ومبتذل
frugal (صفت)
با صرفه ، اندک ، صرفه جو ، مقتصد ، میانه رو
lean (صفت)
ضعیف ، لاغر ، بی حاصل ، نزار ، اندک ، نحیف ، کم سود
slight (صفت)
پست ، خفیف ، لاغر ، کودن ، ناچیز شماری ، اندک ، کم ، جزئی ، نحیف ، صیقلی ، قلیل ، حقیر ، باریک اندام
light (صفت)
خفیف ، خل ، چابک ، باز ، تابان ، روشن ، ضعیف ، بی عفت ، زود گذر ، هوس باز ، سبک ، هوس امیز ، اسان ، اندک ، سهل ، سهل الهضم ، کم ، اهسته ، سبک وزن ، بیغم و غصه ، وارسته ، کم قیمت
little (صفت)
پست ، مختصر ، ریز ، کوچک ، کوتاه ، خرد ، بچگانه ، اندک ، قد کوتاه ، کم ، جزئی ، معدود ، ناچیز ، حقیر ، درخور بچگی
little (قید)
اندک ، قدری
few (قید)
اندک ، اندکی از

معنی کلمه اندک به عربی

اندک
اهانة , ضوء , قرصة , قليلا , لحم بدون دهن , مستوي واطي , مقتصد , نادر
اقضم
اقشط
وميض

اندک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

علی ١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٢
جزیی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

وحید طاهری > المان
پریسا > financial transaction
رضا > hip hop
پارسا > واج ارایی
احسان > Dire consequences
اروشا > آروشا
امین جهانگرد > is that so
رامین سعیدی > رامین

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لحظه اندک در جدول   • بهای اندک معنی   • اندکی از چیزی درحل جدول   • هم معنی شاداب   • بهای اندک در حل جدول   • لحظه اندک دوحرفی   • معنی لحظه اندک   • کلام شیوا و روان   • معنی اندک   • مفهوم اندک   • تعریف اندک   • معرفی اندک   • اندک چیست   • اندک یعنی چی   • اندک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اندک
کلمه : اندک
اشتباه تایپی : hkn;
آوا : 'andak
نقش : صفت
عکس اندک : در گوگل


آیا معنی اندک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )