برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1319 100 1

اندیشه

/'andiSe/

مترادف اندیشه: پندار، تأمل، تفکر، خیال، رأی، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا، ترس

معنی اسم اندیشه

اسم: اندیشه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: andiše) آنچه از اندیشیدن حاصل می شود، فکر، (در قدیم) توجه، غم خواری - آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر

معنی اندیشه در لغت نامه دهخدا

اندیشه. [ اَ ش َ / ش ِ ] (اِمص ) فکر. (انجمن آرا) (آنندراج ) (دهار) (منتهی الارب ) (نصاب ). فکر و تدبیر و تأمل و تصور و گمان و خیال. (ناظم الاطباء). فکرة. فکری. رویة. هویس. (از منتهی الارب ). وهم. هم. (مهذب الاسماء). خیال. (انجمن آرا) (آنندراج ). نیة. ضمیر. طویة. (دهار). تأمل. (تاریخ بیهقی ). فکرت. تفکر. نظر. رای. صدد. عزیمه. عزیمت.صریمه. صریمت. سگالش. ج ، اندیشه ها و اندیشگان . (یادداشت مؤلف ) :
در اندیشه ٔ دل نگنجد خدای
بهستی او باشدم رهنمای.
فردوسی.
بجز بندگی پیشه ٔ من مباد
جزاز داد اندیشه ٔ من مباد.
فردوسی.
بنام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه.
فردوسی.
نیاید باندیشه از نیست هستی
نیاید بکوشیدن از جسم جانی.
فرخی.
نرود هیچ خطا بر دل و اندیشه ٔ تو
کز خطا دور ترا ذهن و ذکای تو کند.
منوچهری.
پیلان ترا رفتن باد است و دل کوه
دندان نهنگ و دل و اندیشه ٔ کندا.
عنصری.
و این هردو (هردو گونه ٔ دانستن : اندر رسیدن [ = تصور ] و گرویدن ) دو گونه است یکی آن است کی به اندیشه شاید اندر یافتن... و دیگر آن است کی او را اندریابم و به وی بگرویم نه از جهت اندیشه. (دانشنامه علایی چ احمد خراسانی ص 4). پس آنکه مرد نیست میمیراند و آن دیگر را میگذارد تا وقت موعود دررسد و در این علامتها و نشانیهاست از جمعی که اهل فکر و اندیشه اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 307). این چه اندیشه های بیهوده است که خداوند ترا می افتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 684). ما سخت ترسیدیم از آن سخن بی محابا که خلیفه را گفتی بایستی که اندر آن گفتار نرمی و اندیشه بودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 425). قوت پیغمبران معجزات آمد... و قوت پادشاهان اندیشه ٔ باریک. (تاریخ بیهقی ).
آن به که چو چیزی محال جوید
اندیشه ٔ تو، گوش او بمالی.
ناصرخسرو.
اندیشه بود اسب من و عقلم
او را سوار همچو سلیمانی.
ناصرخسرو.
تاعادل دل شوی باندیشه ...

معنی اندیشه به فارسی

اندیشه
فکر، گمان، ترس، بیم ، اندیشه کردن: فکرکردن، خیال کردن، احساس ترس وبیم کردن
۱ - ( اسم ) تفکر فکر تائ مل . ۲ - ( اسم ) ترس بیم اضطراب . جمع : اندیشه ها اندیشگان . یا اندیشه بودن کسی را از چیزی. بیم داشتن وی از آن
طرح انداختن . اندیشیدن نقشه کشیدن . یا وسوسه .
[brainstorming/ brainstorm] [روان شناسی] روشی برای ایجاد افکار و عقاید در میان اعضای یک گروه که وجه مشخص آن انعطاف پذیری و نوآوری است
غم خوردن . اندوه بردن اندیشمند شدن .
اندیشیدن . تصور کردن
غمخوار . تیمار خوار
در فکر بودن . مواظبت کردن تیمار داشتن
عاقبت بین . اندیشنده خردمند .
آنکه اندیشه را از بین ببرد . آنچه فکر و عقل را زایل کند .
متفکر در عاقبت کار
تفکر در عواقب امور
( صفت ) دارای اندیشه متفکر .
به فکر افتادن اندیشه جان گرفتن . به فکر جان افتادن .
به کاری اندیشیدن . دقت کردن . توجه کردن در کاری . ...

معنی اندیشه در فرهنگ معین

اندیشه
(اَ ش ِ) ۱ - (اِمص .)تفکر، تأمل . ۲ - (اِ.) ترس ، اضطراب .
( ~. بُ دَ)(مص ل .) غم خوردن ، نگران بودن .
(کسی را) ( ~. تَ) (مص م .) مراقبت کردن ، تیمار داشتن .
( ~. کَ دَ) (مص ل .) بیمناک بودن ، نگران بودن .

معنی اندیشه در فرهنگ فارسی عمید

اندیشه
۱. آنچه از عمل آگاهانۀ ذهن حاصل می شود، فکر.
۲. گمان.
۳. [قدیمی] ترس، بیم.
۴. [قدیمی] توجه، ملاحظه.
* اندیشه کردن: (مصدر لازم)
۱. فکر کردن.
۲. خیال کردن.
۳. احساس ترس و بیم کردن.
۱. دارای اندیشه، متفکر.
۲. آن که به عاقبت کار بیندیشد، اندیشه کار.

اندیشه در دانشنامه اسلامی

در اندیشه اشاعره، مسئله اتم گرایی یک اصل بنیادی است که بسیاری از مسائل دیگر که جنبه اعتقادی نیز پیدا می کند، بر همین اصل استوار می گردد. متکلمان اشعری کوشیده اند به حل یک مشکل بنیادی که رابطه میان خالق و مخلوق یا خدا و جهان نامیده می شود، دست یابند. و رابطه میان وحی الهی و علم و آگاهی را نیز از همین طریق توضیح دهند. آنان چون بر قدرت مطلق و توانایی بی پایان تکیه کردند و عقل را تابع اراده و اختیار شمردند، نقل را نیز به جای عقل نشاندند و از دلیل خطابی و جدلی بیش از آنچه در براهین عقلی مطرح می شود، سود جستند.
کسانی که با تاریخ اندیشه و فرهنگ اسلامی آشنایی دارند، به خوبی می دانند که در میان پیروان این آیین آسمانی مانند پیروان هر آیین دیگری نوعی اختلاف و کشمکش به وقوع پیوست که طبعاً بدون یک سلسله آثار و پیامدهای ناگوار نیز نبود. این اختلاف ها و کشمکش ها که به گونه ای آشکار، پس از درگذشت حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله وسلّم) آغاز شد، پس از گذشت قرنهای متمادی هنوز هم ادامه دارد. بررسی کتاب معروف «ملل و نحل» شهرستانی و «الفرق بین الفرق» و سایر کتابهای مهم و معتبری که در این باب به رشته نگارش درآمده، به آسانی این مدعا را به اثبات می رساند. شاید شاعر عارف نیز به همین نوع تفرقه و جدایی ها نظر داشته آنجا که گوید:جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهچون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدنددر حدیثی منسوب به پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) نیز به این تفرقه و پراکندگی اشاره شده و حتی از تعداد و شماره آنها سخن به میان آمده است.منشا پیدایش این اختلافها و جدایی ها یکسان و یکنواخت نیست و به عوامل گوناگون و فراوانی بستگی دارد. با بررسی تاریخ اسلام به روشنی درمی یابیم که رواج و گسترش آموزه های این دین الهی به سرعت شگفت انگیزی بخش بزرگی از جغرافیای جهان آن روزگار را زیر سیطره خود درآورد. تردیدی نمی توان داشت که در سرزمین بزرگی که مسلمانان بر آن فرمانروایی پیدا کردند، ملت های مختلف و متعددی زندگی می کردند که دارای فرهنگ های گوناگون بودند. مردمی که دارای فرهنگ و تمدن ویژه ای بودند حتی پس از پذیرفتن آموزه های اسلامی هنوز نتوانسته بودند از رنگ و بوی فرهنگ بومی و گذشته خویش به طور کلی فاصله پیدا کنند. زدودن ...


اندیشه در دانشنامه ویکی پدیا

اندیشه
اَندیشه یا فِکر، یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. ایمانوئل کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» دربارهٔ فکر و مفاهیم به بحث پرداخته است.
فلسفهٔ نقادی کانت، کریم مجتهدی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۸، تهران
اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می گردد که انسان با مسئله ای مواجه است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده است که از تعریف مسئله به طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می گردد و با پیدا کردن راه حل هایی برای حل مسئله ادامه می یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می رسد؛ ولی بهتر است بگوییم در «مسیر دیگری قرار می گیرد» به پایان نمی رسد انسانِ بدون اندیشه متصور نیست.
«اندیشیدن سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است.»
«اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می گردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می دهد.»
عکس اندیشه
اندیشه یک فرایند روانی است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
اندیشه (شهر)
اندیشه فولادوند، بازیگر ایرانی
فرهنگسرای اندیشه
شبکه اندیشه، کانال تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای
شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد. این شهر دارای ۶ فاز می باشد و در ۳۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج قرار دارد. فاز ۳ شهر اندیشه بر اساس قوانین جدید شهرسازی طراحی و ساخته شده است.
اندی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اندیشه در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:فکر

نقل قول های اندیشه

اندیشه یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است.
• «اوج فضیلتها دانش است.و هیچ دانشی چون اندیشیدن نیست.» -> علی ابن ابیطالبTمنتخب میزان الحکمه
• «اندیشیدن در ملکوت آسمانها و زمین ، عبادت مخلصان است .» -> علی ابن ابیطالب،غرر الحکم، ۱۷۹۲ منتخب میزان الحکمة : ۳۵۴
• «بلند پایه‏ترین شما نزد خداوند متعال کسی است که مدتهای طولانی‏تری گرسنگی بکشد و به تفکّر بپردازد و منفورترین شما نزد خداوند متعال هر آن کسی است ، که پرخواب و پرخور و پرنوش باشد .» -> حضرت محمد بن عبدالله،تنبیه الخواطر : ۱/۱۰۰ منتخب میزان الحکمة : ۴۴۸
• «اندیشیدن ، به نیکی و عمل به آن فرا می‏خواند.» -> علی ابن ابیطالب،الکافی : ۲ / ۵۵ / ۵ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• «هر که بیندیشد ، بینا شود .» -> علی ابن ابیطالب،نهج البلاغة : الکتاب ۳۱ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• «هر که در آنچه آموخته است ، بسیار اندیشه کند ، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمی‏فهمیده‏است ، بفهمد .» -> علی ابن ابیطالب،نهج البلاغةغرر الحکم : ۸۹۱۷ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• اندیشیدن، مایه زنده دلیِ صاحب بصیرت است. -> حسن بن علی،بحار الأنوار : ۷۸ / ۱۱۵ / ۱۱ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• شما را به تقوای الهی و تداوم اندیشه سفارش می‏کنم ؛ زیرا که اندیشیدن پدر و مادر همه خوبیهاست . -> حسن بن علی،تنبیه الخواطر : ۱ / ۵۲ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• «فرزندم هرگاه شکم پر شود، فکر به خواب می‏رود و حکمت، از کار می‏افتد و اعضای بدن از عبادت باز می‏مانند.» -> لقمان حکیم،مجموعه ورام، ج ۱، ص ۱۰۲
• «هر کس فکرش به جایی نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود، کلیدش مداراست..» -> حسن عسکری،امام یازده مشیعیان دوازده امامی،بحارالأنوار، ج۷۸، ص۱۲۸، ح۱۱
• «عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است..» -> علی ابن ابیطالب،تحف العقول، ص۴۴۸
• «علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف..» -> علی ابن ابیطالب،نهج البلاغه
• «سکوت مؤمن تفکر و سکوت منافق غفلت است..» -> < ...

ارتباط محتوایی با اندیشه

اندیشه در جدول کلمات

اندیشه
سگال
اندیشه | سگال
فکر
اندیشه | نظر
رای
اندیشه شیطانی
وسواس
اندیشه ها
ارا
اندیشه و عقل
خرد
اندیشه و فکر
سگال
اندیشه و گمان
پندار
اندیشه کردن
تامل
ساخته ابراهیم فروزش با بازی محسن تنابنده و اندیشه فولادوند
سنگ اول

معنی اندیشه به انگلیسی

deliberation (اسم)
مشورت ، تامل ، اندیشه ، خیال ، غور ، شور ، بررسی ، سنجش
opinion (اسم)
نظر ، گمان ، اندیشه ، رای ، اعتقاد ، عقیده ، فکر ، نظریه ، پندار
reflection (اسم)
تامل ، اندیشه ، تفکر ، باز گشت ، پژواک ، انعکاس ، باز تاب ، انعکس
thought (اسم)
نظر ، گمان ، قصد ، اندیشه ، خیال ، استدلال ، عقیده ، تفکر ، فکر ، خاطر ، خاطره ، پندار ، سگال ، چیز فکری
anxiety (اسم)
تمایل ، اضطراب ، نگرانی ، تشویش ، دلواپسی ، اشتیاق ، اندیشه ، غم ، ارنگ ، خوف
worry (اسم)
اضطراب ، نگرانی ، دلواپسی ، اندیشه ، بی قراری ، بی آرامی ، شورش ، اندیشناکی
idea (اسم)
معنی ، اگاهی ، مراد ، گمان ، نیت ، اندیشه ، خیال ، فکر ، تصور ، انگاره ، خاطر ، طرز تفکر ، طرز فکر ، خاطره ، نقشه کار
solicitude (اسم)
نگرانی ، اشتیاق ، اندیشه ، دقت زیاد
notion (اسم)
اندیشه ، خیال ، عقیده ، ادراک ، مفهوم ، فکر ، تصور ، خاطر ، خاطره ، نظریه ، پندار
device (اسم)
اندیشه ، دستگاه ، اسباب ، اختراع ، شعار ، شیوه
meditation (اسم)
اندیشه ، خیال ، مراقبت ، تفکر ، تعمق ، عبادت
plan (اسم)
اندیشه ، خیال ، برنامه ، طرح ، نقشه ، تدبیر
reflexion (اسم)
اندیشه ، تفکر ، باز گشت ، پژواک ، انعکاس ، باز تاب
mentality (اسم)
اندیشه ، مشعر ، قوه ذهنی ، طرز فکر ، ذهن ، روحیه
notional (صفت)
اندیشه ، ادراک ، تصور ، نظریه

معنی کلمه اندیشه به عربی

اندیشه
انعکاس , تشاور , خطة , راي , عقلية , فکر , فکرة , قلق
فقاعة
تدبر
الهام , تامل , متعمد
حرية الأفکار

اندیشه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیمیا
سگال
یاسین
زکاوت
پریا
گمان هم گفته می شود
آوا
فکر کردن به چیزی
اندیشه
اندیشه اسم دخترانه نیست. در ثبت احوال هم به عنوان نام پسرانه ثبت می شود. در من، حرف ه در آخر این نام، ه تانیث نیست. ایت حرف جزو ساختار واژه اندیشه است. از این رو نامی تنها دخترانه نیست. از آن جایی که اسم معنا است، می تواند نام هر دو جنس باشد. اگر هم قرار باشد تنها به عنوان نام یکی از دوجنس مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند با اولویت، نام پسر باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اندیشه   • اندیشه چیست   • اندیشه تهران   • اندیشه سبز خزر رشت   • اندیشه در جدول   • اندیشه سبز خزر رشت گیلان   • شهر اندیشه   • تمدید سریع اندیشه سبز خزر   • مفهوم اندیشه   • تعریف اندیشه   • معرفی اندیشه   • اندیشه یعنی چی   • اندیشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اندیشه
کلمه : اندیشه
اشتباه تایپی : hkndai
آوا : 'andiSe
نقش : اسم
عکس اندیشه : در گوگل

آیا معنی اندیشه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )