انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 394 100 1

ای

/'ey/

مترادف ای: ایا، هان، های، هلا

معنی ای در لغت نامه دهخدا

ای. [ اَ / اِ ] (حرف ندا) کلمه ٔ ندا مانند: ای برادر، ای خدا، ای آقا. (ناظم الاطباء). حرف نداست نحو: ای ربی. (منتهی الارب ). کلمه ای که بدان کسی را خوانند :
ای طرفه ٔ خوبان من ای شهره ٔ ری
گپ را به سر درک بکن پاک از می.
رودکی.
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان
ازمن دل و سگالش و از تو تن و زبان.
رودکی.
گفت خیزا کنون و ساز ره بسیچ
رفت بایدت ای پسر ممغز تو هیچ.
رودکی.
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من
بقرص شمس و بورتاج سخت میماند.
آغاجی.
ای میر ترا گندم دشتی است بسنده
با تغنغکی چند ترا من انبازم.
ابوالعباس.
گفت ای محمد من برفتم و ابوجهل را بدین کمال سه جای سر بشکستم. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).
ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق
چون خویشتنی را چه بری بیش برسته.
کسایی.
از کوهسار دوش برنگ می
هین آمد ای نگار می آور هین.
دقیقی.
ای خسروی که نزد همه خسروان دهر
بر نام و نامه ٔ تو نوا و فرسته شد.
دقیقی.
بیا ای که سال از چهل بر گذشت
ز سر برگذشته بسی سرگذشت.
فردوسی.
که ای بخردان رای این کار چیست
پراندیشه و خسته ز آزار کیست ؟
فردوسی.
بدان ای برادر که تن مرگ راست
سر و یال من سودن ترگ راست.
فردوسی.
ای میر نوازنده و بخشنده ٔ چالاک
ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلاک.
عنصری.
نه من خوی سگ دارم ای شیرمردا
که خشنود گردم به خشک استخوانی.
فرخی.
ای شاهد شیرین شکرخا که تویی
وی خوگر جور و کین و یغما که تویی.
سوزنی.
ای دفتر شعر پدرت آنکه به هر بیت
راوی ز فروخواندن آن چون دف تر ماند.
سوزنی.
یک نفس ای خواجه ٔ دامنکشان
آستئی بر همه عالم فشان.
نظامی.
ای خدا نگذار کار من بمن
ور گذاری وای بر کردار من.
مولوی.
ای دل بکوی عشق گذاری نمیکنی
اسباب جمع داری و کاری نمیکنی.
حافظ.
ای که در کوی خرابات مقامی داری
جم وقت خودی ار دست بجامی داری.
حافظ.
|| (صوت ) وه. زها. حبذا :
ای از آن چون چراغ پیشانی
ای از آن زلفک شکست و مکست.
رودکی.
ای از آن آواکه گر گوباره زآنجا بگذرد
بفکند نازاده بچه بازگیرد زاده شیر.
منجیک.
ای حیات عاشقان در مردگی
دل نیابی جز که در دل بردگی.
مولوی.
|| بمعنی الف تعجب آید: ای شگفت ؛ عجبا. شگفتا :
آب گلفهشنگ گشته است از فسردن ای شگفت
همچنان چون شوشه ٔ سیمین نگون آویخته.
فرالاوی.
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت
بی گاه و دود زردم و همواره سرف سرف.
کسایی.
ببوسید رستمش تخت ای شگفت
جهان آفرین را ستایش گرفت.
فردوسی.
فروبرد چنگال و خون برگرفت
بخورد و بیالود روی ای شگفت.
فردوسی.
ای کجا سرو بکار آید با قد چوسرو
ای کجا ماه بکار آید با روی چو ماه.
فرخی.
چشم حاسدان و بدگویان بدین نیکویی و دردناک ، ای سبحان اﷲ العظیم تو و من امروز برادرانیم و از آن خاندان بزرگ تو مانده ای. (تاریخ سیستان ). || با کلمه ٔ بسا و بس آید و افادت بیشتر کند :
ای بسا شورا کزآن زلفینکان انگیختی
گر نترسیدی ز بومنصور عادل کدخدای.
منوچهری.
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود.
خیام.
دشمن طاوس آمد پرّ او
ای بسا شه را بکشته فرّ او.
مولوی.
بوالحکم نامش بد و بوجهل شد
ای بسا اهل از حسد نااهل شد.
مولوی.
ای بسا اسب تیزرو که بمرد
خرک لنگ جان بمنزل برد.
سعدی.
|| افسوس. دریغ :
ای از این جور بد زمانه ٔ شوم
همه شادی آن غمان آمیغ.
رودکی.

ای.[ اَ ] (ع حرف تفسیر) برای تفسیر آید مانند: عندی عسجد؛ ای ذهب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) : اما گونه ٔ دیگر است از ساعتها او را معوج خوانند، ای کژ. (التفهیم ). و یونانیان گفتند که کلب الجبار، ای شعرای یمانی برآید بدان روزها. (التفهیم ). و منجمان آنرا سالها تربیت نام کنند، ای پروردن. (التفهیم ).
ابر هژبرگون و تماثیل پیل خوار
با دست اوست یعنی و شمشیر اوست ای.
منوچهری.
آه شوقاً الی رؤیتهم ؛ ای یاسه بدیدار ایشان. (تفسیر ابوالفتوح ).

ای. (پسوند) ی. نشانه ٔ نکره و وحدت در آخر کلمه ای که به «ه » غیرملفوظ ختم شود: خانه ای ، کاشانه ای. (فرهنگ فارسی معین ).

ای.(ع ق ) حرف ایجاب به معنی نعم و یا سوگند آید مانند:ای واﷲ. ای نعم واﷲ. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

ای. [ اَی ْ ی ُ ] (ع اِ) اسم معرب و بعضی آنرا مبنی دانسته اند و برای استفهام آید در عاقل و غیر عاقل و به معنی کدام میباشد مانند: ایهم اخوک. و فبای حدیث بعده یؤمنون. و باین معنی گاه مخفف آید و برای شرط و جز آن نحو: ایاماً تدعو فله الاسماء الحسنی. والذی مانند: ایهم فی الدار اخوک. و گاه دال بر معنی کمال باشد در این صورت صفت نکره واقع میشود نحو: مررت برجل ای رجل ؛ ای کامل فی صفات الرجل. واگر در معرفه باشد همیشه منصوب آید بنا بر حالیت مانند: مررت بعبداﷲ ای رجل ؛ ای کاملا. و گویی : ای مراءة جأک. گاهی بطریق حکایت و سؤال از نکره آید و در این صورت در اعراب و تذکیر و تأنیث و افراد و تثنیه و جمع تابع محکی عنه خود خواهد بود. نحو: اذا قیل لک مربی رجل قلت ای یا فتی. و همچنین در حالت نصب ایّاً و در حالت جر ای و در تأنیث اَیّة و در تثنیه ایّان و اِیَّتان و اییّن و اَیّتین و در جمع اَیّون و ایّین و اَیّات ِ و اَیّات ٌ. و گاهی برای حرف ندا و میان منادی معرف باللام آید نحو: یا ایها الرجل برفع الرجل لانه صفة ای و هو مبنی علی الضم و یجوز النصب ایضا، چنانکه گویند یا ایها الرجل اقبل. و گاه بر آن کاف داخل شود پس بمعنی کم خبریه باشد به معنی بسا و تنوین آن را بر صورت نون نویسند و در آن لغاتست کَاَیّن و کیئین و کَاَّئن و کای و کاء، چنانکه گویند: کاین رَجلا و من رجل ؛ یعنی بسا مرد. و به معنی کم استفهام نیز آید. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). این کلمه بمعانی ذیل آید: 1 - شرطیه. مانند: ایاً ماتفعل افعل. 2 - استفهامیه. مانند: ایکم زادته هذه ایماناً. و دراین صورت گاه بتخفیف یاء آید. 3 - موصوله. مانند:
اذا ما لقیت بنی مالک
فسام علی ایهم افضل.
و در این مورد به عقیده ٔ کوفیان و جمعی از بصریان معرب است چنانکه در شرطیه و استفهامیه. 4 - آنکه دلالت بر کمال داردو در این صورت صفت نکره واقع شود. 5 - صله یعنی آنکه میان حرف نداء و منادی مصحوب ال درآید و هاء تنبیه به آخر ملحق شود: یا ایها الرجل. یا ایتها المراة. و دائم الاضافه است و منفک از اضافه استعمال نشود. (ازاقرب الموارد).

معنی ای به فارسی

ای
(حرف ندا و خطاب) ای،کلمه افسوس وحسرتجهت اظهاردرد: آی سرم، برای بیان حسرت: آی دریغ، آی دریغا
برای تفسیر آید یعنی ( کلب مقدم ای سگ پیشین .)
اسم معرب و بعضی آنرا مبنی دانسته اند و برای استفهام آید .
[e-] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] ← الکترونیکی
ای ـ اطلاعات
[e-information] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] ← اطلاعات الکترونیکی
ای ـ امنیت
[e-security] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← امنیت الکترونیکی
ای ـ اکتشاف
[e-discovery] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← اکتشاف الکترونیکی
ای ـ باجه
[e-kiosk] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] ← باجۀ الکترونیکی
ای ـ بازار
[e-hub, e-marketplace, e-market] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← بازار الکترونیکی
ای ـ پرداخت
[e-payment] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] ← پرداخت الکترونیکی
ای ـ پشتیبانی
[e-support] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات] ← پشتیبانی الکترونیکی
ای ـ تدارکات
[e-procurement] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← تدارکات الکترونیکی
ای ـ چک
[e-cheque] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← چک الکترونیکی
ای ـ رونوشت
[e-copy] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← رونوشت الکترونیکی
ای ـ صورت حساب
[e-bill] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← صورت حساب الکترونیکی
ای ـ مؤسسه
[e-corporation] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← مؤسسۀ الکترونیکی
ای ـ مصاحبه
[e-interview] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← مصاحبۀ الکترونیکی
ای ـ کارگزاری
[e-brokerage] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← کارگزاری الکترونیکی
ای ـ کاغذ
[e-paper] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] ← کاغذ الکترونیکی
ای پول
[e-money, e-cash] [رایانه و فنّاوری اطلاعات، رمزشناسی] ← پول الکترونیکی
ای داد و بیداد
شبه جمله برای حسرت و پشیمانی
ای سبحان الله
در اصل بمعنی منزه است خدا
ای شئ
( ادات استفهام ) جمله ایست که بدان از فصل مشترک ماهیتی پرسش شود و گویند : (( ای شئ هوفی ذاته )) یا : (( ای شئ هوفی جوهره )) ورد پاسخ این سوال فصل واقع شود یعنی جزو ماهیت که بدان ماهیتی از دیگر ماهیات که با او در جنس مشارکت دارند ممتاز شود چنانکه ناطق در جواب ای شئ هوفی ذاته در مورد انسان گفته شود : ((یکی آن بود که چون از کدامی هزیکی بپرسی اندر خودیش جواب آن بود چنانکه بپرسی که مردم کدام حیوان است ? گویند که : ناطق . پس ناطق جواب کدامی مردم بود . و بتازی جواب ای شئ گویند .))

معنی ای در فرهنگ معین

ای
(اِ یا اَ) [ ع - فا. ] (صت . حر.) علامت ندا است که پیش از اسم درآید: ای حسن ، ای پسر.
ای والله
(اِ وَ لْ لا) [ ع . ] (جمله ) ۱ - آفرین ، بارک الله. ۲ - درست است ، راست است ، همین طور است .
باسمه ای
(مِ) [ تر - فا. ] (ص .) ۱ - چاپی . ۲ - کنایه از: ساختگی ، قلابی .
قهوه ای
( ~ .) [ ع . ] (ص .)رنگی که از ترکیب سیاه ، سرخ و زرد به دست می آید، هم رنگ قهوه .
گتره ای
(گُ رَ) (ق مر.) (عا.) ۱ - به قیمت مقطوع ، بی آن که وزن کنند و یا بشمرند. ۲ - به تخمین ، بدون حساب دقیق . ۳ - بیهوده .
کتره ای
(کُ رِ) (ص .) بی خودی ، الکی ، بی - اساس .
کلیشه ای
( ~ .) [ فر - فا. ] (ص نسب .) ۱ - منسوب به کلیشه . ۲ - قالبی ، باسمه ای .

معنی ای در فرهنگ فارسی عمید

ای
۱. حرف ندا که پیش از اسم و صفت درمی آید: ای مرد، ای پسر، ای جوانمرد، ای دلاور.
۲. حرفی که برای تقریب و تخمین می آید: ای سیصد چهارصد تومان می ارزد.
۳. (شبه جمله) حرفی که برای تحسین می آید.
۴. (شبه جمله) برای اظهار انزجار یا نارضایتی یا تردید به کار می رود.
یعنی.
ای والله
آری قسم به خدا، درست است، راست است.
ویتامین ای
ویتامین موجود در سبزی های تازه و دانه های روغنی که کمبود آن باعث اختلال در دستگاه تناسلی، تغییر شکل عضله، یا غیرطبیعی شدن رگ های خونی می شود.
اجاره ای
اجاره شده.
باسمه ای
۱. چاپی: تصویر باسمه ای.
۲. [مجاز] آنچه ظاهرش خوب و فریبا اما بی اصل و بی بنیاد باشد، ساختگی، قلابی.
پنبه ای
۱. از جنس پنبه.
۲. به شکل پنبه.
سرمه ای
۱. رنگ تیره مخلوط از سیاه و آبی.
۲. (صفت نسبی) دارای چنین رنگی.
غنچه ای
کوچک و زیبا: لب های غنچه ای.

ای در دانشنامه اسلامی

ای
معنی إِي: آري
معنی أَيُّ: کدام
معنی أَثَاماً: سزا-مجازات - کیفر سخت
معنی أَثْخَنتُمُوهُمْ: بسيار آنها را کشتيد- برآنها غلبه کرديد - آنان را از قدرت و توان انداختید (کلمه اثخان به معناي بسيار کشتن ، و غلبه و قهر بر دشمن است . کلمه ثِخَن به معنی غلظت و بی رحمی است و اثخان کسی به معنی بازداشتن و مانع حرکت وجنبش او شدن است مثلاً با کشتن او . د...
معنی أَثَرِ: اثر-جاي پا
معنی أَثَرْنَ: زير ورو کردند-برپا نمودند
معنی أَثَرِي: در پي من
معنی أَثْقَالاًَ: بارهاي سنگين
معنی أَثْقَالَکُمْ: بارهاي سنگينتان
معنی أَثْقَالَهَا: بارهاي سنگينش
معنی أَثْقَالَهُمْ: بارهاي سنگينشان
معنی أَثْقَلَت: آن زن سنگين شد
معنی أَثْلٍ: نام گياهي بي ميوه(طرفاء)
معنی أَثُمَّ: آيا بعد از
ریشه کلمه:
ای‌ (۱ بار)

به کسر اوّل، حرف جواب است به معنی آری از تو می‏پرسند: آیا حق است؟ بگو: آری به خدایم.
آقاکوچک قمشه ای
آقا کوچک قمشه ای، دانشمندی عارف و از اهالی قمیشه اصفهان در قرن سیزده هجری می باشد.
آقا کوچک قمشه ای، عالم و عارف و از اهالی قمیشه است. در اصفهان ساکن بود، و در سال ۱۲۹۷ قمری وفات یافت، و در صحن تکیه مادر شاه زاده، جنب قبر حاج صادق تخت فولادی، در تخت فولاد مدفون گردید. مادّه تاریخ وفاتش را میرزا حسن قمشه ای متخلّص به «مفتون» گوید:"بهر تاریخ وفاتش کلک «مفتون» زد رقم:«زبده آل سلوک اندر جنان شد رستگار»".
آیات محاوره ای
آیات بیانگر گفت و گوی انبیا با امّت ها را آیات محاوره ای گویند.
آیاتی را که بازگو کننده گفتگوهای رسولان الهی با امت های آنان است " آیات محاوره ای " گویند.
مصداق آیات محاوره ای
این آیات عبارت اند از:۱ ـ آیات ۶۷ـ۷۱ سوره بقره: " و اذ قال موسی لقومه ... "؛ گفت و گوی بنی اسرائیل با حضرت موسی در ماجرای کشتن گاو .۲ ـ آیه ۲۵۸ سوره بقره: " الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ... "؛ داستان محاجه و گفت و گوی ابراهیم با نمرود.۳ ـ آیه ۲۰ سوره آل عمران " ... فان حاجوک فقل اسلمت وجهی لله ... "؛ محاجه پیامبر اسلام با مشرکان.۴ ـ آیه ۶۱ سوره آل عمران: " ...فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم ... "؛ داستان مباهله پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله) با مسیحیان نجران .۵ ـ آیات ۷۶ ـ ۸۱ سوره انعام: " ... فلما جن علیه اللیل رءا کوکباً ... "؛ داستان محاجه و گفت و گوی حضرت ابراهیم با ستاره پرستان .۶ ـ آیات ۵۹ ـ ۹۳ سوره اعراف: " لقد ارسلنا نوحاً الی قومه فقال یا قوم ... "؛ ماجرای گفت و گوی حضرت نوح و تعدادی از انبیاء با قوم خود .۷ ـ آیات ۱۰۳ ـ ۱۰۸ سوره اعراف - و ۱۱۵-۱۲۲ و نیز ۱۲۸ ـ ۱۲۹ سوره اعراف: " ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا الی فرعون و ملائه ... "؛ گفت و گوی حضرت موسی با اصحاب خود، فرعون و یاران او .۸ ـ آیات ۲۵ ـ ۳۵ سوره هود: " و لقد ارسلنا نوحاً الی قومه ... "؛ گفتگوی نوح ( ع ) با امت و قومش.۹ ـ آیات ۵۰ ـ ۵۸ سوره هود: " و الی عاد اخاهم هوداً ... "؛ ماجرای گفت و گوی حضرت هود با قومش .۱۰ ـ آیات ۷۷ ـ ۹۵ سوره هود: " و لما جاءت رسلنا لوطاً ... "؛ گفت و گوی حضرت لوط با قومش.۱۱ ـ آیات ۶ ـ ۱۷ سوره ابراهیم: " و اذ قال موسی لقومه ... "؛ گفت و گویی دیگر از حضرت موسی با قومش .۱۲ ـ آیات ۵۱ ـ ۷۱ سوره حجر: گفت و گوی دیگر حضرت لوط و ابراهیم با فرشتگان و حضرت لوط با قومش.۱۳ ـ آیات ۴۱ ـ ۵۰ سوره مریم: " و اذکر فی الکتاب ابراهیم ... اذ قال لابیه ... "؛ ماجرای گفت و گوی ابراهیم ( ع ) با پدرش .۱۴ ـ آیات ۴۲ ـ ۵۱ سوره طه: " اذهب انت و اخوک ... "؛ گفت و گوی دیگری از حضرت موسی و هارون ( علیهماالسلام ) با فرعون .۱۵ ـ آیات ۵۱ ـ ۷۱ سوره انبیاء: " و لقد آتینا ابراهیم ... "؛ ماجرای حضرت ابراهیم با پدرش .۱۶ ـ آیات ۲۳ ـ ۳۹ مؤمنون: داستان دیگری از گفت و گوی حضرت نوح با امتش .هم چنین آیات: ۸۴ ـ ۹۰ سوره مؤمنون ؛ ۱۰ ـ ۴۸ و ۶۹ ـ ۷۷ و ۱۰۵ ـ ۱۹۱ سوره شعراء ؛ ۴۵ ـ ۵۸ سوره نمل ؛ ۱۶ ـ ۲۶ و ۲۸ ـ ۳۰ سوره عنکبوت ؛ ۱۳ ـ ۱۹ سوره یس ؛ ۲۳ ـ ۲۵ سوره زخرف ؛ ۲۰ ـ ۲۳ سوره احقاف.
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای
سید علی حسینی خامنه ای فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه ای، در فروردین ماه سال ۱۳۱۸ شمسی برابر با ۱۳۵۸ قمری در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. او دومین پسر خانواده بود.
زندگی مرحوم سید جواد خامنه ای هم مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی، بسیار ساده:«پدرم روحانی معروفی بود، اما خیلی پارسا و گوشه گیر زندگی ما به سختی میگذشت. من یادم هست شب هایی اتفاق میافتاد که در منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت برای ما شام تهیه میکرد. آن شام هم نان و کشمش بود.»
منزل پدری
خانه ای که خانواده ی سید جواد در آن زندگی میکردند در یکی از محله های فقیرنشین مشهد بود:«منزل پدری من که در آن متولد شده ام، تا چهار پنج سالگی من، یک خانه ی ۶۰-۷۰ متری در محله ی فقیرنشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیرزمین تاریک و خفه ای! هنگامی که برای پدرم میهمان میآمد -و معمولاً پدر بنا بر این که روحانی و محل مراجعه مردم بود، میهمان داشت- همه ی ما باید به زیرزمین میرفتیم تا مهمان برود. بعد عده ای که به پدر ارادتی داشتند، زمین کوچکی را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما دارای سه اتاق شدیم.»
جد
جد اعلای ایشان سیدمحمد حسینی تفرشی نسب به سادات افطسی می رساند. شجره وی به سلطان العلماء احمد، معروف به سلطان سیداحمد می رسد که با پنج واسطه از اخلاف امام سجاد علیه السّلام؛ است. جدش سیدحسین خامنه ای (تولد حدود ۱۲۵۹ق/ درگذشت ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ق) در خامنه به دنیا آمد و در نجف نزد اساتید بزرگی چون سیدحسین کوه کمری، فاضل ایروانی، فاضل شربیانی، میرزا باقر شکی و میرزا محمدحسن شیرازی تلمذ کرد و پس از طی مدارج علوم دینی در حوزه ی علمیه ی نجف اشرف، در زمره ی فقها و مدرسان آن حوزه قرار گرفت. او در سال ۱۳۱۶ق به تبریز آمد و مدرس مدرسه ی طالبیه و امام جماعت مسجد جامع آن شهر شد . دارای افکار بلند سیاسی و اجتماعی و از علمای طرف دار مشروطه بود و همواره مردم را به حمایت و پاسداری از نهضت مشروطه تشویق می کرد . برخی از آثار علمی ایشان از جمله حاشیه بر کتابهای ریاض المسائل، قوانین الاصول، مکاسب شیخ انصاری ، فوائدالاصول و شرح لمعه وقف کتابخانه ی حسینیه ی شوشتری نجف شد . شیخ محمد خیابانی، روحانی مبارز و مجاهد عصر مشروطه، شاگرد و داماد وی بود . سیدمحمد خامنه ای (۱۲۹۳ نجف/شعبان ۱۳۵۳ق نجف) مشهور به پیغمبر ؛ عموی آیت الله خامنه ای از شاگردان آخوند خراسانی ، شریعت اصفهانی و دیگر بزرگان نجف بود، و فردی آگاه به مسائل زمان و از رجال طرف دار مشروطه به شمار میرفت .
پدر
...
آیت الله سیدحسین کوه کمره ای
حسین بن محمد بن حسن بن علی اصغر بن حضرت سجاد علیه السلام معروف به سید حسین ترک یکی از مراجع علما و اساتید بزرگ فقها در اواخر قرن سیزدهم هجری است.
عالم بزرگ آیت الله سید حسین کوه کمره ای از بزرگان علمای شیعه است که نَسَب شریفش با 24 واسطه به امام حسین علیه السلام می رسید.
علامه کوه کمره ای حجتی کامل و آیتی باهر و استادی ماهر بود. در فقه و اصول ید طولانی داشت. پس از مرحوم شیخ انصاری در ردیف میرزای بزرگ از زعمای حوزه عراق محسوب بود و قسمتی از بلاد جهان تشیع از این سید استاد تقلید می نمودند. کوه کمره ای ابتدا در تبریز مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را نزد میرزا احمد مجتهد و فرزندش میرزا لطف علی مجتهد به پایان برد و سپس عازم عراق شد. سال ها در عتبات از محضر شیخ علی کاشف الغطاء، صاحب ضوابط، شیخ محمدحسن صاحب جواهر و مخصوصاً شیخ انصاری رحمة الله علیهم به خوبی بهره مند بود و استادی و اجتهاد او زبانزد همه فضلا و اساتید بزرگ قرار گرفت. سید حسین ترک پس از فوت شیخ انصاری بر کرسی تدریس فقها نشست و تقریرات درسی شیخ را جلو می برد و متجاوز از 800 نفر از علمای بزرگ در درس او حاضر می شدند که امثال علامه شرابیانی و فاضل ممقانی و صدها نفر دیگر از شاگردان این سید استاد بودند.
معظم له رسائلی در عبادات (وفروع دین) از احکام حلال و حرام به رشته تحریر برد. می گویند: مرحوم آیت الله سید حسین کوه کمره ای که از شاگردان صاحب جواهر و مجتهدی مشهور و معروف بود و حوزه درسی معتبری داشت، هر روز طبق معمول در ساعت معین به یکی از مسجدهای نجف می آمد و تدریس می کرد.
یک روز آن مرحوم از جایی برمی گشت و نیم ساعت بیشتر به وقت درس باقی نمانده بود، فکر کرد در این وقت کم اگر به خانه برود به کاری نمی رسد، بهتر است برود به محل تدریس و به انتظار شاگردان بنشیند. وقتی به مدرس رسید هنوز کسی نیامده بود، ولی دید در یک گوشه مسجد، شیخ ژولیده ای با چند شاگرد نشسته و تدریس می کند، مرحوم سید حسین سخنان او را گوش کرد، با کمال تعجب احساس کرد که این شیخ ژولیده بسیار محققانه بحث می کند.
روز دیگر راغب شد عملاً زودتر بیاید و به سخنان شیخ گوش کند، او چنین کار را انجام داد و اعتقاد روز پیشین خود افزوده گشت. این عمل چند روز تکرار شد. برای مرحوم سید حسین یقین حاصل شد که این شیخ از خودش فاضل تر است و او از درس این شیخ استفاده می کند و اگر شاگردان خودش به جای درس او به درس این شیخ حاضر شوند بهره بیشتری خواهند برد. اینجا بود که خود را میان تسلیم و عناد، ایمان و کفر و آخرت و دنیا مخیر دید.
روز دیگر، که شاگردان آمدند و جمع شدند، گفت: رفقا امروز می خواهم مطلب تازه ای به شما بگویم. این شیخ که در آن کنار با چند شاگرد نشسته، از من برای تدریس شایسته تر است و خود من هم از او استفاده می کنم، همه با هم می رویم به درس او، از آن روز در محضر و حلقه شاگردان شیخ ژولیده که چشم هایش اندکی تراخم داشت و آثار فقر در او دیده می شد حاضر شدند. این شیخ ژولیده پوش همان است که بعدها به نام حاج شیخ مرتضی انصاری معروف شد. او اهل شوشتر است و استاد المتأخرین لقب یافت.
در نهایت در بیست و سوم رجب سال 1299 جهان فانی را وداع نمود و در مقبره ای که به نام خودش و در مقابل مقبره ی استادش، محمدحسن نجفی صاحب جواهر، قرار داشت به خاک سپرده شد و بارگاه مولای متقیان دومین شخصیت جهان بشریت استقرار یافت.
اجتهاد فرا رشته ای
در تاریخ روحانیت شیعه ، به اندیشمندانی برمی خوریم که با سیره علمی و عملی خود، منشأ جنبش های بزرگ و تحولات ژرف علمی و فرهنگی در عرصه جهان اسلام شده اند و نقش آنان، در حفظ و تداوم مبانی اصیل دینی و بالندگی فرهنگ اسلامی برجسته تر از دیگر عالمان بوده است.
می توان از این شمار نام برد از: شیخ الطائفه، محمد بن حسن طوسی درگذشته دور و صدرالمتألهین شیرازی درگذشته نزدیک و علامه طباطبایی و شهید آیت الله مطهری در دوران معاصر. بی گمان، پرکاری، انضباط، عبادت ، تقوی و فضایلی از این قبیل، در دست یابی این دانشوران به اهداف بزرگ علمی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است، ولی باید راز اصلی موفقیت آنان را در امر دیگری جست و جو کرد; زیرا صفات و کمالات یاد شده، در دیگر عالمان نیز، با اختلاف درجات، یافت می شود. فایده دست یابی و شناخت این راز آن است که بدین وسیله، راهی روشن و اطمینان بخش، فراروی طلاب نهیم و دانش پژوهان دردآشنا، جهت شکوفا نمودن فکر و بارور ساختن استعداد هایشان گشوده خواهد شد، و از این رهگذر، استمرار و تداوم اندیشه های بزرگانی چون علامه شهید مطهری تضمین خواهد شد و جامعه اسلامی نیز تنها به این گونه شخصیت ها وانخواهد ایستاد.
← آگاهی های گسترده
البته مقصود از این قسم اجتهاد آن نیست که فقیه، از شیوه ها و مبانی مورد قبول و متعارف فقهی، دست برکشد و با شیوه ها و مبانی دیگر به استنباط بپردازد یا دچار اختلاط و التقاط در روش و مبنی شود. هم چنین مقصود این نیست که فقیه، بایست در همه رشته های علوم بشری، صاحب نظر و مجتهد شود، زیرا این امر، در شرایط عادی، برای هیچ فقیهی، امکان پذیر نیست بلکه منظور آن است که شخص، در کنار فراگیری علوم متعارف حوزه و ایستادگی بر مبانی اصیل استنباط و حفظ اصول فقه جواهری، با مطالعات فرارشته ای، از مباحث و مبانی علوم انسانی متداول در دانشگاه ها نیز اطلاعاتی متقن و پشتوانه پذیر، برخوردار باشد.این قلم، به هیچ روی درصدد بی مهری به اجتهاد مصطلح و بی فایده دانستن آن نیست بلکه آنچه دنبال می کند، روشن نمودن حقیقت استنباط و اجتهاد، به شیوه فقیهانی چون آیت الله مرتضی مطهری (ره) است که سودمند تر، عقلایی تر و پاسخگو تر خواهد بود. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت توضیح این دو قسم اجتهاد، لازم است یاد آوریم: در عرصه روش شناسی تحقیق، پژوهشگران جدید، افزون بر شیوه های تاریخی، توصیفی، تجربی و… که تاکنون بر سر زبان ها بوده است. و می توان همه آن ها را با نگاه (حصرگرایی روش شناختی) (Methodological exclusionism) مورد ارزیابی قرار داد، از روش سخن به میان آورده اند که تبیین و تنقیح آن، مربوط به عصر حاضر است، امّا می توان از به کار برندگان آن برخی عالمان پیشین را نیز نام برد، مانند: شیخ مفید، شیخ طوسی و ملاصدرا که شواهدی در این باره به دست می آید، و چنان که خواهد آمد، علامه شهید مرتضی مطهری نیز از همین روش بهره جسته است.پیش از یادکرد نمونه هایی چند از دیدگاه های فقهی این شهید که مبتنی بر اجتهاد فرارشته ای بوده، به تبیین و توضیح دو روش یاد شده خواهیم پرداخت.
حصرگرایی
چنان که اشاره شد: محصور نمودن توجه به دانش خاص و غفلت از دیگر علوم و روی آورد ها را در تحلیل مسائل، حصرگرایی روش شناختی می نامیم. بسا دانش آموختگان مدرسه فلسفه که با چهارچوب، روی آورد ها و ابزارهای فلسفی در تحلیل مسائل آشنایند و همه پدیدار ها را تنها با همین نگرش، تحلیل می کنند و نسبت به تحلیل های رایج در دیگر دانش ها، بی خبرند و گاه منکر. از این رو، چنین دانش آموختگانی، تحلیل های فقهی، کلامی یا عرفانی را تفسیری نارسا یا ناروا می انگارد. برخی از عالمان کلام نیز گاه همین موضع را دارند; خود را مصاب و دیگران را ناکامیاب می پندارند. در بسیاری موارد، هر گروهی از ارباب صناعات و متخصصان، به آنچه با ابزارهای خود به دست می آورند، خرسند هستند و به آنچه نصیب دیگران می شود، بی نیاز می نمایند و در نتیجه، غافل از رویکرد ها و دیدگاه های دیگر، و یا منکر آن ها خواهند بود.(کل حزب بما لدیهم فرحون.) نزاع تاریخی میان برخی از متکلمان با بعضی از فیلسوفان و یا فیلسوفان با محدثان و هر سه گروه با عرفا، از حصرگرایی روش شناختی ناشی می شود و نتیجه پیمودن این روش آن است که هر گروه، دیدگاه گروه مقابل را بی آن که در مقام فهم آن باشد، خلاف حکم عقل می انگارد و آن دسته نیز آرای دسته نخست را بدون فهم درست، تخطئه می کند. این رهیافت، دیگری را خردستیز می شمرد و آن ره آورد نیز آن گروه را خلاف شرع و دین ستیز می پندارد. فشرده سخن آنکه: حصرگرایی و چشم بر دانش ها و دست آوردهای دیگران بستن، در بسیاری موارد، به جزم گرایی و تعصب ورزی و موضع گیری های نادرست و انکارآمیز نسبت به آرا و دیدگاه های دیگران می انجامد.
← آثار نامطلوب
...
اجماع تقیه ای
اجماع تقیه ای، بیان رأیِ شنیده شده از امام (علیه السلام) - در زمان حضور - در قالب اجماع ، به سبب تقیه می باشد.
اجماع تقیه ای، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام (علیه السلام) در زمان حضور بشنود، ولی به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام (علیه السلام) نسبت دهد و به همین خاطر، ادعای اجماع نماید.
حجیت اجماع تقیه ای
اجماع تقیه ای نیز مانند اجماع تشرفی از مقوله خبر واحد می باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است؛ این در صورتی است که از اجماع تقیه ای علم به رأی امام (علیه السلام) حاصل نشود، وگرنه نفس علم دارای حجیت است و نیازی به حجیت اجماع ندارد.
احکام تقیه ای
احکام تقیه ای، احکام ثانوی واقعی در حالت خوف از دشمن را می گویند.
احکام تقیه ای از اقسام احکام واقعی ثانوی است و به احکامی گفته می شود که امامان معصوم (علیهم السلام) به منظور در امان بودن مکلفان از شر دشمنان و حفظ جان آنان، جعل می نمودند، مانند: اظهار کفر در بین کفار به قصد در امان ماندن از شر آنان.
فرق حکم به تقیه و حکم از روی تقیه
گاهی بیان حکم شرعی از روی تقیه است؛ یعنی ائمه (علیهم السلام) برای نجات جان خود و شیعیان، حکمی را از روی تقیه بیان کرده اند؛ در فقه برای چنین احکامی اعتباری نیست. اما گاهی ائمه (علیهم السلام) حکم به تقیه کرده اند، که این احکام، احکام ثانوی بوده و مکلف باید آن را رعایت کند.
اقسام تقیه
تقیه به حسب موارد، به پنج قسم حرام ، واجب ، مستحب ، مکروه و مباح تقسیم شده است.
استفهام تسویه ای
استفهام تسویه ای به پرسش به قصد بیان یکسان بودن نتیجه دو کار اطلاق می شود.
«استفهام تسویه ای» از اقسام استفهام مجازی است و بر سر جمله ای می آید که می توان به جای آن، مصدر آورد.
مثال
مانند:۱. (وسواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون)؛ "و آنان را چه بیم دهی(و)] چه بیم ندهی به حالشان تفاوت نمی کند نخواهند گروید" ؛ یعنی «سواء علیهم الانذار و عدمه».۲. (... سواء علینآ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص)؛ "چه بی تابی کنیم چه صبر نماییم برای ما یکسان است ما را راه گریزی نیست" ؛ یعنی «سواء علینا الجزع والصبر».
اوحدی مراغه ای
اوحَدی مَراغِه ای، اوحدالدین (د ۱۵ رمضان ۷۳۸ق /۶ آوریل ۱۳۳۸م )، فرزند حسین اصفهانی ، از سخنوران و عارفان سده ۸ق است.
تولد او را برپایه یکی از ابیات جام جم ، حدود سال ۶۷۳ق /۱۲۷۴م ، تخمین زده اند. درباره اصل و زادگاه اوحدی، دو نظر متفاوت ابراز شده است : بسیاری اصل او را از مراغه دانسته اند و گفته اند که بیشتر عمر خود را در اصفهان گذرانده است، اما نفیسی با عنایت به برخی از سروده های اوحدی، زادگاهش را اصفهان دانسته که بعدها مقیم مراغه شده است . اگر گفته نفیسی را که ظاهراً دارای صحت است ، بپذیریم ، چنین به نظر می رسد که اوحدی در اوایل جوانی از زادگاه خود اصفهان خارج شده ، و به سیاحت در بسیاری از شهر ها پرداخته است . از جمله شهرهایی که وی در دیوانش بدان ها اشاره دارد، این هاست : بصره ، بغداد ، دمشق ، سلطانیه ، کربلا ، کوفه ، نجف ، قم و همدان . او مدت ها در آذربایجان به غربت می زیست تا سرانجام پیش از ۷۰۶ق /۱۳۰۶م ، مقیم مراغه پایتخت ایلخانان شد و از آن جا در زمان ابوسعیدخان به تبریز رفت و سلطان و وزیرش غیاث الدین محمد بن خواجه رشیدالدین فضل الله او را اکرام کردند. اوحدی حداقل در سال های ۷۳۲- ۷۳۳ق /۱۳۳۲-۱۳۳۳م ، در این شهر اقامت داشت ، ولی در پایان عمر به مراغه بازگشت و در همین شهر درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد. مقبره وی اکنون در مراغه باقی است ، در حالی که دولتشاه وفات او را در ۶۹۷ق /۱۲۹۸م و در اصفهان دانسته ، و افزوده است که مزار وی نزد مردم این شهر محترم است .
ویژگی ها
اوحدی را با صفاتی چون عارف و موحد ، ستوده اند. از چگونگی دانش اندوزی او اطلاعی در دست نیست .
اساتید
او را شاگرد اوحدالدین کرمانی (د ۶۳۴ق ) دانسته اند که در کرمان دست ارادت به وی داده ، و تخلص خود را نیز از نام وی برگرفته است . هرچند این قول با توجه به سال مرگ اوحدالدین کرمانی ، بی پایه می نماید.
مذهب
...
اوحدی مراغه ای
رکن الدین اوحدی مراغه ای (۶۷۳-۷۳۸ قمری) عارف و شاعر پارسی گوی ایرانی و معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید است. او در شهرستان مراغه زاده شد و آرامگاه وی نیز در همان شهر است. پدرش از اهالی اصفهان بود و خود او نیز مدتی در اصفهان اقامت داشت و به همین دلیل نامش اوحدی اصفهانی نیز ذکر شده است. در حال حاضر یک موزه دائمی در مقبره اوحدی در مراغه دایر می باشد.
برخی آثار اوحدی عبارتند از:
برهان الدین دیوه ای
برهان الدین دیوه ای، فقیه و محدث و مؤلف هندی در قرن سیزدهم است.
در دیوه، قصبه معروفی از مضافات لکهنو، متولد شد و در همان جا پرورش یافت.
پدرش شیخ سرفراز علی، از نسل عبدالسلام دیوه ای، مفتی بنام و عالم معروف قرن یازده م، بود.
برهان الدین نزد عمویش ذوالفقار علی دیوه ای دانش آموخت و پس از پایان تحصیلات به تعلیم و ارشاد پرداخت، سپس به شهر رای بریلی در جنوب غربی لکهنو رفت و مدتی طولانی در آن جا مقیم شد.
به گفته عبدالحی حسنی (به نقل از محمد نعیم لکهنوی) وی در این مدت در زاویه سید محمد عدل نقشبندی بریلوی تدریس می کرده و به درخواست نزدیکان وی بر شرح التهذیب یزدی (حاشیه ملا عبدالله در منطق) حاشیه نوشته است.
آثار
از دیگر آثار اوست: رساله محاکمات حاوی مباحثه ای میان علمای هند؛ و رساله های دیگر درباره احکام فقهی مثل تحقیق الاوزان در تعیینِ حدّ شرعیِ زکات و مهر، احکام عید فطر و عید قربان.
درگذشت
وی پس از ۱۲۵۰ درگذشت
ای در دانشنامه ویکی پدیا

ای
ای ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آی وی وی
ای، آلاباما
ای، جورجیا
ای، شمال کارولینا
ای (سیریلیک)
ای (и ، И) نویسه ای در الفبای سیریلیک است که تقریبا در همه الفباهای کهن و نوی سیریلیک باشنده است.
ای • دی • او • آر
ای. دی.او. آر (انگلیسی: A.D.O.R.؛ زادهٔ) رپ خوان، و خواننده اهل ایالات متحده آمریکا است.
ای ۱ پیکچرز
ای-۱ پیکچرز (به ژاپنی: 株式会社エー・ワン・ピクチャーズ Kabushiki-gaisha Ē Wan Pikuchāzu) یک استودیوی پویانمایی ژاپنی است که به عنوان شرکت تابعه توزیع کننده محصولات مرتبط با انیمه، انیپلکس به شمار می رود.
ای ۵۱۲۰
ای ۵۱۲۰ (انگلیسی: A 5120)نام یک کامپیوتر اداره ای است که توسط کاربران مارکس استات توسط کشور جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۸۲ ساخته شده است. در سیستم این رایانه از ریزپردازنده های، ۸بیتی به کار رفته است. این رایانه برای کارهای اداره ای و انجام عملیات هایی با کیفیت پایین و صدای ضعیف استفاده می شده است. قیمت این دستگاه رایانه چیزی در حدود ۲۷٬۰۰۰ و ۴۰٬۰۰۰ مارک آلمان شرقی برابر با ۲۴٬۰۰۰–۳۵٬۰۰۰ دلار آمریکا خرید و فروش می شده است. در مارس ۱۹۸۳ میلادی، جمهوری دموکراتیک آلمان در حدود ۴٫۵ میلیون کپی از سندهایش از این رایانه استفاده کرده است.
ای ۸۶۹۲۹
ای-۸۶۹۲۹ (به انگلیسی: A-86929) با فرمول شیمیایی C۱۸H۲۱NO۲S یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۹۸۴۱۳۹۸ است. که جرم مولی آن ۳۱۵٫۴۲۹ g/mol می باشد.
ای آر ۱۵
ای آر-۱۵ (به انگلیسی: AR-15) یک تفنگ تهاجمی کالیبر ۵٫۵۶ میلی متری است که ابتدا توسط شرکت آمریکایی Armalite طراحی و ساخه شد سپس طرح آن به شرکت کلت فروخته شد.
این اسلحه نمونه ابتدایی اسلحه معروف ام۱۶ می باشد.
ای آر ارابه ران
ای آر ارابه ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه ران قرار دارد.
ای آر ذات الکرسی
ای آر ذات الکرسی یک ستاره است که در صورت فلکی ذات الکرسی قرار دارد.
ای آرام اوآخاکا
ای آرام اوآخاکا (به انگلیسی: ARM Oaxaca) یک کشتی است که طول آن ۲۸۲ فوت ۲ اینچ (۸۶٫۰۰ متر) می باشد.
ای آرام باجا کالیفرنیا
ای آرام باجا کالیفرنیا (به انگلیسی: ARM Baja California) یک کشتی است که طول آن ۲۸۲ فوت ۲ اینچ (۸۶٫۰۰ متر) می باشد.
ای آرام دورانگو
ای آرام دورانگو (به انگلیسی: ARM Durango) یک کشتی است که طول آن 81.4m می باشد. این کشتی در سال ۲۰۰۰ ساخته شد.
ای آرام رومرو
ای آرام رومرو (به انگلیسی: ARM Romero) یک کشتی بود که طول آن 75m بود.
ای آرام سونورا
ای آرام سونورا (به انگلیسی: ARM Sonora) یک کشتی است که طول آن 81.4m می باشد.
ای آرام گوآناخوآتو
ای آرام گوآناخوآتو (به انگلیسی: ARM Guanajuato) یک کشتی است که طول آن 81.4m می باشد.
ای آرام هوراکان
ای آرام هوراکان (به انگلیسی: ARM Huracán) یک کشتی بود که طول آن ۶۱٫۷ متر (۲۰۲ فوت) بود. این کشتی در سال ۱۹۸۴ ساخته شد.
ای آرام وراکروز
ای آرام وراکروز (به انگلیسی: ARM Veracruz) یک کشتی است که طول آن 81.4m می باشد. این کشتی در سال ۲۰۰۰ ساخته شد.
ای آراو ۱۰
ای آراو ۱۰ (ARO ۱۰) خودرویی است که در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶در رومانی تولید شده است. طراحی آن موتور جلو، توزیع نیروی پیشران و خودرو چهار چرخ محرک بوده است. سیستم جعبه دندهٔ آن ۵ دنده به صورت دستی است.
ای آراو ۲۴ سری
ای آراو ۲۴ سری (ARO ۲۴ Series) یک سری خودرو است که در سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۶در رومانی تولید شده است. طراحی آن موتور جلو، توزیع نیروی پیشران و خودرو چهار چرخ محرک بوده است. سیستم جعبه دندهٔ آن ۵ دنده به صورت دستی است.
ای آرای آلفرز سوبرال ( ای ۹)
ای آرای آلفرز سوبرال ( ای-۹) (به انگلیسی: ARA Alferez Sobral (A-9)) یک کشتی است که طول آن ۱۴۳ فوت (۴۴ متر) می باشد. این کشتی در سال ۱۹۴۴ ساخته شد.
ای آرای آلفرز سوبرال (ای ۹)
ای آرای آلفرز سوبرال ( ای-۹) (به انگلیسی: ARA Alferez Sobral (A-9)) یک کشتی است که طول آن ۱۴۳ فوت (۴۴ متر) می باشد. این کشتی در سال ۱۹۴۴ ساخته شد.
آآ شیشه ای
آآ شیشه ای (نام علمی: Aa sphaeroglossa) نام یک گونه از سرده آآ است.
آب نبات ژله ای
آب نبات ژله ای یا جیلی بیلی (به انگلیسی: Jelly bean) نوعی آب نبات کوچک و لوبیا شکل است که دارای روکش نرم شیرین و محتویاتی ژلهای است که در طیف گسترده ای از رنگ ها و طعم ها تولید و عرضه می شود. این نوع از آب نبات، در سال ۱۸۶۱ توسط ویلیام چرافت ابداع و در بوستون به ثبت رسید. نخستین استفاده گسترده از این نوع آب نبات، به دلیل مصادف بودن زمان ابداع و دوران جنگ داخلی آمریکا، در همین جنگ بود که برای سربازان شمالی فرستاده می شد.
آبسنگ حاشیه ای
به آبسنگی که مستقیماً به ساحل قاره یا جزیره متصل است آبسنگ حاشیه ای (به انگلیسی: Fringing reef) گفته می شود. آبسنگ های حاشیه ای بیشتر به صورت پشته ناهموار مرجانی هستند که به ساحل نزدیک بوده و میان آن و خشکی اصلی را پایاب و مرداب کم عمق ساحلی فرا گرفته است. این نوع آبسنگ ها بیشتر در مناطق کم عمق آب و تالاب ها رشد می کنند و ممکن است صدها متر از خط ساحلی رشد کرده باشند.(نگاه کنید به عکس، سمت چپ). شیب آبسنگ حاشیه ای رو به دریا تند، و تقریباً به قائم نزدیک است.
آبسنگ حاشیه ای یکی از سه نوع عمده آب سنگ مرجانی است. که توسط دانشمندان شناخته شده است.
آبیاری قطره ای
آبیاری قطره ای (به انگلیسی: Drip irrigation) عبارت است از روشی که در آن آب با فشار کم از روزنه یا وسیله ای به نام قطره چکان از شبکه خارج و به صورت قطراتی در پای گیاه ریخته می شود. گاهی این نوع آبیاری را آبیاری موضعی نیز می نامند. شبکه ای که آب را در سراسر مزرعه توزیع می نماید به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین پاشیده می شود. از مشخصات این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه توسعه ریشه ها، در سطح زمین (در زیر خاک) می باشد تا مساحت و عمق کوچکی از سطح خاک خیس شود.
آبیاری کوزه ای
آبیاری کوزه ای یا آبیاری تراوا، یکی از روشهای سنتی و قدیمی آبیاری زیر سطمی است که در آن از کوزه های سفالی برای آبیاری استفاده می شود. این روش که یکی از روشهای باستانی، کم مصرف و ارزان قیمت آبیاری شناخته می شود، از دیرباز در مناطق خشک و نیمه خشک ایران استفاده می شده است. از جمله جاهایی که این نوع آبیاری رواج داشته است، می توان به حاشیه کویر لوت و اطراف شهرهای یزد و اردکان اشاره کرد. ساده ترین مثال برای آبیاری کوزه ای، سبزه های سر سفره هفت سین نوروز هستند، که در کوزه های سفالی سبز شده باشند.
آپراتوکسین ای
آپراتوکسین ای (به انگلیسی: Apratoxin A) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۶۳۲۶۶۶۸ است. که جرم مولی آن 840.12426 g/mol می باشد.
آتشفشان چینه ای
آتشفشان چینه ای (Stratovolcano)، استراتوولکان یا آتشفشان ترکیبی (مرکب)، آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکل است که از روی هم قرارگرفتن لایه (استراتا)های سفت شده ای از گدازه، تفرا، سنگ آذرین و خاکستر آتشفشانی به وجود آمده است. مشخصهٔ آتشفشان های چینه ای برخلاف آتشفشان های سپری شیب زیاد و فوران های انفجاری آن است. گدازه ای که از دهانهٔ این نوع آتشفشان جاری می شود به دلیل چسبناکی و ناروانیش خیلی زود سردشده و پیش از آنکه مسافت زیادی را بپیماید سخت می شود. ماگمای تشکیل دهندهٔ این گدازه ها غالباً فلسیک بوده و از میزان بالا تا متوسطی سیلیس برخوردارند و مقادیر کمتری نیز ماگمای مافیک که چسبناکیش کمتر است در آنها یافت می شود. جریان گستردهٔ گدازهٔ فلسیکی غیر معمول است اما در صورت وقوع تا ۱۵ کیلومتر را نیز خواهد پیمود.
آتشفشان های چینه ای را گاه آتشفشان های ترکیبی یا مرکب نیز می نامند و دلیل آن، ساختار مرکب لایه های تشکیل دهندهٔ آشتفشان است که به توالی از بیرون ریزش مواد فورانی شکل گرفته است. این آتشفشان ها در مقایسه با آتشفشان های سپری شکل، معمول ترین نوع آتشفشان ها به شمار می آیند و معروفترین آنها، دو آتشفشان کراکاتوآ با فوران فاجعه بارش در سال ۱۸۸۳ و وزوو که فوران سال ۷۹ میلادی آن منجر به نابودی شهرهای پمپئی و هرکولانیوم شد می باشد.
آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه ای
آتاماتای سلولی کوانتمی نقطه ای(به انگلیسی: Quantum cellular automata به صورت مخفف QCA) نوعی فناوری محاسباتی است که جهت ساخت مدارهایی در ابعاد نانو به کار برده می شود. این فناوری بر پایه سلول QCA شکل گرفته است، سلولی متشکل از چهار حفره که به صورت مربعی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. سلول QCA دارای دو الکترون اضافی است، که می توانند آزادانه بین حفره ها حرکت کنند. به طور کلی ۶ حالت مختلف برای قرار گرفتن ۲ الکترون در ۴ حفره، امکان پذیر است. تمامی این ۶ حالت پایدار نیستند زیرا بدلیل وجود نیروی دافعهٔ کولمبی بین الکترون ها، آن ها همواره در وضعیتی قرار می گیرند که بیشترین فاصله را از یکدیگر داشته باشند. بنا بر این حالت های پایدار وقتی برقرارند که حفره ها به صورت قطری اشغال شده باشند. محل قرارگیری این دو الکترون در حفره ها با توجه به قانون دافعه کولومب در گوشه های مخالف اریب خواهد بود که دو ساختار را ایجاد می کند. این دو ساختار دو قطب +۱ و -۱ را نمایش می دهند که در محاسبات، مقدارهای منطقی ۱ و ۰ را به ترتیب به آنها نسبت می دهیم. الکترون ها هنگام جایجایی در داخل سلول با یک حرکت غیر خطی بین حفره ها تونل می رنند. فاصله حفره ها معمولاً حدود ۲۰ نانومتر است. نیروی دافعهٔ کولمبی فقط بین الکترون های داخل یک سلول برقرار نیست، بلکه هر سلول نیز بر سلول های مجاور تاثیر می گذارد. در صورتی که دو سلول در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، همواره در وضعیتی قرار می گیرند که نیروی دافعهٔ کولمبی به حداقل برسد. از یک آرایه سلول های کنار هم می توان مانند یک سیم برای انتشار اطلاعات استفاده کرد. همچنین می توان سلول ها را به حالت ۴۵ درجه قرار داد. در هر مدار مبتنی بر QCA، یک یا چند ورودی وجود دارد که مقدار آنها ثابت است. همچنین یک یا چند خروجی وجود دارد که با توجه به نوع چینش سلول ها و مقدار ورودی ها و نیرویی که الکترون های مجاور به هم وارد می کنند مقدار منطقی ۱ یا ۰ می گیرند.
آدم های گربه ای
مردمان گربه ای (انگلیسی: Cat People) یک فیلم در سبک ترسناک، فانتزی، و نوآر به کارگردانی ژاک تورنر است که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد.
آدم کشی زنجیره ای
آدنوزین مونوفسفات حلقه ای
c1nc(c2c(n1)n(cn2)3(4(O3)COP(=O)(O4)O)O)N
InChI=1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 Y
Key: IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUSA-N Y
InChI=1/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Key: IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUBU
آدنوزین مونوفسفات حلقه ای (به انگلیسی: Cyclic adenosine monophosphate) با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۲N۵O۶P یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۶۰۷۶ و جرم مولی ۳۲۹٫۲۰۶ g/mol می باشد. سیکلیک آدنوزین مونوفسفات یک پیام رسان ثانویه بسیار مهم در بسیاری از واکنشهای سلولی می باشد. این ترکیب از نوکلئوتید آدنوزین تری فسفات تولید می شود و در ورارسانی پیام داخل سلولی از راه مسیر وابسته به cAMP نقشی حیاتی دارد. آدنیلات سیکلاز آنزیم بسیار مهمی است که آدنوزین تری فسفات را به آدنوزین مونوفسفات حلقه ای تبدیل می کند.
آراس ای
در بحث رمزنگاری، آراس اِی (RSA) شیوه ای برای رمزنگاری به روش کلید عمومی (Public Key) است. این روش نخستین روش مورد اعتماد در بین روش های رمزنگاری دیگر است و یکی از بزرگ ترین پیشرفت ها در زمینهٔ رمزنگاری به حساب می آید. آراس ای همچنان به صورت وسیعی در تبادلات الکترونیکی استفاده می شود و در صورت استفاده درست با کلیدهای طولانی کاملاً امن به نظر می رسد.
آرامگاه اوحدی مراغه ای
مقبره اوحدی مراغه ای مربوط به دوره پهلوی دوم است و در مراغه، داخل شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۰۸۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آران ای
اسید ریبونوکلئیک یا آران ای (به انگلیسی: Ribonucleic acid) همراه با دی ان آ و پروتئینها، سه مولکول درشت اصلی می باشد که برای همهٔ گونه های شناخته شدهٔ زیستی، ضروری است. دی ان آ هم مانند آران ای زنجیرهٔ درازی می باشد که دارای اجزای سازنده ای به نام نوکلئوتیدها می باشد. هر نوکلئوتید دارای یک نوکلئوباز است که گاهی به آن باز نیتروژنی هم می گویند، چیدمان نوکلئوتیدهای یک ژن در دی ان آ در فرایند رونویسی به آران ای پیام رسان داده می شود، آران ای پیام رسان به رناتنها (ریبوزوم) می رود و در آنجا در فرایند رمزخوانی به پیدایش فراورده های ژنی می انجامد. برخی ویروس ها، از آران ای بجای دی ان آ به عنوان ماده ژنتیکی شان استفاده می کنند. همه اندامگانها از آران ای پیام رسان برای جابجایی داده های ژنتیکی استفاده می کنند که به ساخت پروتئین ها می انجامد.
آران ای کوچک هسته ای
آران ای کوچک هسته ای (Small nuclear RNA) دسته ای از آران ای های کوچک هستند که در هستهٔ یاخته های هوهسته ای جای دارند. طول متوسط آران ای کوچک هسته ای ۱۵۰ نوکلئوتید است و توسط آران ای پلی مراز II یا آران ای پلی مراز III رونویسی می شود.
آرایه شناسی لینه ای
آرایه شناسی لینه ای - بسته به کاربرد - به یکی از این دو اشاره دارد:
رده بندی (آرایه شناسی) توسط لینه، چنان که در کتاب سامانه طبیعت (کتاب) (چاپ نخست در ۱۷۳۵ (میلادی)) و آثار پسینش ارائه گردید. در این آرایه شناسی، طبیعت به سه فرمانرو تقسیم می شود: کان، گیاه، جانور. فرمانروها به رده ها (class)، رده ها به راسته ها (order)، راسته ها به سردهها (genus) و سرده ها به گونه ها (species) تقسیم می شوند، با یک طبقهٔ پایینتر به نام جوره (variety).
بدین ترتیب، «آرایه شناسی لینه ای» انتزاعی است ازآنچه که در عمل زمینه ها و رشته های جدایی هستند که راه کارهایی همانند را به کار می گیرند. روش رده بندی رتبه-پایهٔ (طبقه-پایهٔ) موجودات زنده در اصل توسط لینه توده پسند شد و از این رو بعدها نام وی را بر آن نهادند و آن را «آرایه شناسی لینه ای» برخواندند، گرچه این روش پس از وی دگرگونی چشمگیری داشته است.
لینه بیشتر به خاطر معرفی روشی که هنوز برای فرمول بندی نام علمی هر گونه ٔ زیستی به کار می رود، شناخته می شود.
اصطلاح دیگری برای طبقه بندی علمی، به مفهوم سنتی کلمه، که همان رده بندی رتبه-پایه (طبقه-پایه) است. در این روش، هر جانداری در جایگاه ویژه ای از نظر دسته بندی قرار می گیرد. به هر سطح از طبقه بندی، یک آرایه (Taxon) گفته می شود. این معنا به ویژه در برابر سامانه شناسی هم نیایی، که ارگانیسم ها (اندامگان ها) را به صورت کلادها دسته بندی می کند، به کار می رود.
آرتی شاو زمان چیزی است که به دست آورده ای
آرتی شاو: زمان چیزی است که به دست آورده ای (انگلیسی: Artie Shaw: Time Is All You've Got) یک فیلم در سبک مستند به کارگردانی بریجیت برمن است که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد. این فیلم در مورد نوازنده کلارینت، آرتی شاو است. این فیلم در سال ۱۹۸۶ به طور مشترک با فیلم بی خانمانی در امریکا، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شده است.
آرتیفکت پرده کرکره ای
آرتیفکت پرده کرکره ای (Venetian Blind Artefact) نوعی آرتیفکت در ام آر آی است. این آرتیفکت را بویژه در تشدید مغناطیسی آنژیوگرافی و در افکنش شدت بیشینه می توان دید.
این آرتیفکت ویژهٔ دنباله پالسی از نوع MOTSA است که برای کاهش اثرات اشباعی (Saturation effects) بکار می رود.
این آرتیفکت غالباً با خطوط افقی در تصویر قابل تشخیص است.
آرزوی عروسک پارچه ای
آرزوی عروسک پارچه ای (به ترکی استانبولی: Bez Bebek) نام دنباله دار کمدی ترکیه ای است که پخش آن در سپتامبر ۲۰۰۷ آغاز شد و در آوریل ۲۰۱۰ به پایان رسید.
آروانای نقره ای
آروانای نقره ای (نام علمی: Osteoglossum bicirrhosum) نام یک گونه از تیره آروانا است.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ای در جدول کلمات

ای
یا
ای خدا
یا رب
ای دل
دلا
ای دل شاعر
دلا
ای نچنین
ایدون
آبله ای که در اثر سوختن روی پوست می زند
تاول
آتشگده ای در تبریز
آذرآباد
آتشکده ای در اراک
برزو
آخرین سوره ای که در مدینه نازل شده است و 7 آیه دارد
ناس
اژدهای افسانه ای ژاپن
گودزیلا

معنی ای به انگلیسی

- صوت -
hallo!
هی ، هالو ، اهای ، اهوی ، یاالله ، ای ، هالو گفتن
hey!
هی ، اهای ، ای ، وه ، هلا ، های
halloo!
هی ، هالو ، اهای ، اهوی ، یاالله ، ای ، هالو گفتن
heigh!
هی ، ای ، هان ، ای والله
ho!
اهای ، اهوی ، ای ، های ، ها

معنی کلمه ای به عربی

ای وای
ي
ای کاش
اذا
اجبار شخص بقبول عقیده تازه ای
غسل الدماغ
اجلاس منطقه ای
الإجتماع الإقليمي
اسب کرایه ای
ماجور
استانه ای
تمهيد
اسطوره ای
اسطوري
الت شیشه ای
زجاج
انتخابات میان دوره ای
الإنتخابات التکميلية
باصره ای
بصري
بین اداره ای
بين الاقسام
پدیده ای
هائل
پنجه ای
رقمي
تجزیه ای
تحليلي
تخته ای
مجدول
تزءینات پرده ای
قماش
تفنگ فتیله ای
بندقية
جذبه ای
منتشي
چوب پنبه ای
فلينة
حادثه ای
هائل

پیشنهاد شما درباره معنی اینام نویسی   |   ورود
فروشگاه کمپونرم افزاری مریم

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ای
کلمه : ای
اشتباه تایپی : hd
آوا : 'ey
نقش : اختصار
عکس ای : در گوگل
جستجوی معنی عبارات مرتبط با ای در گوگلآیا معنی ای مناسب بود ؟     بله - خیر     ( امتیاز : 94% )