انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 892 100 1

معنی بخار در لغت نامه دهخدا

بخار. [ ب ُ ] (ع اِ) علم و فضل. (برهان قاطع) (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). بسیارعلم و بخارا از آن مشتق است... چون در آن شهر عالم و فاضل بسیار بوده اند. (از فرهنگ جهانگیری ). بلغت زند علم و فضل و دانش. (ناظم الاطباء) :
فخر کند روزگار تو به تو زیرا
کاصل بزرگی توئی و اصل بخاری.
فرخی.
رجوع به بخاری شود. || غنجار بود یعنی گلگونه. (فرهنگ اسدی ) :
باغ را هر سال چون حورا بیاراید به زیب
این بر آن سازد بهارو او برآن مالد بخار.
؟

بخار. [ ب ُ ] (اِ) گازی که از مواد مرطوب در حال تبخیر جدا شود یا بر اثر حرارت از مایعات یا جامدات برخیزد و به هوا رود. آنچه به شکل دود یا رطوبت از آب گرم یا هر جسم جامد یا مایعی بر اثر حرارت از آن برخیزد و به هوا رود. دمه. گاز. گازی که از جوشیدن آب در شرایط معینی به وجود آید. برای بخار کردن آب علاوه بر گرم کردن آب تا نقطه ٔ جوش (در حرارت 100درجه و فشار 76 سانتیمتر جیوه ) مقداری هم حرارت باید داد. (فرهنگ فارسی معین ). دم. دمه. آنچه مانند دود یا رطوبت از آب گرم و غیره برخیزد. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). دمه ای که بر اثرتابش خورشید به آب دریا و رود برخیزد، آن دمه که براثر حرارت آب بر روی آتش در دیگ و سماور و امثال آن بلند شود. در عربی اجزای مائی و ارضی و هوائی است که متصاعد می شود. (برهان قاطع). وشم. (منتهی الارب ). آب که به هوا تبدیل شود. وشمی که از جای نمناک و گرم برآید. (منتهی الارب ). دم. نزم. نفس. نژم. (ناظم الاطباء). غباری که از جای نمناک برآید. هرگه حرارتی از تابش خورشید یا از جوهر آتش به آب پیوندد و مدتی با او بماند آن آب مستحیل شود و از جای خود برخیزد و بسوی بالا بر شود، آنرا بخار گویند و چون حرارت به بخار مستولی شود آن بخار خود هوا گردد و فرق میان هوا و بخار آنست که بخار را به حس بصر ادراک توان کرد و هوارا به حس بصر در نتوان یافت. (رساله ٔ کائنات جو ابوحاتم اسفزاری ). || در اصطلاح حکما جسم مرکبی است از اجزای مائی و هوائی. و دخان مرکب از اجزای ارضی و ناری و هوایی است. و غبار مرکب از اجزای ارضی و هوایی است. و گویند هرگاه حرارت تأثیر تامی در میاه یا اراضی مرطوب بخشد آب از آن تحلیل یابد و اجزائی هوائی متصاعد گردد چنانکه با اجزای مائی درآمیخته است بحدی که نمی توان بحس آنها را از یکدیگر بازشناخت بعلت خردی و مرکب آنها را بخار نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). و رجوع به همان متن شود :
تو گفتی که برشد ز گیتی بخار
برافروخت زان آتش کارزار.
فردوسی.
هوا گسست ، گسست از چه ، برگسست از ابر
ز چیست ابر؟ ندانی تو؟از بخار و دخان.
فرخی.
تا بخار از زمین شود به هوا
تا فرودآید از هوا باران.
فرخی.
ای بار خدائی که ز دریای کف تو
دریای محیط ارچه بزرگست بخاری است.
فرخی.
بیابان از آن آب دریا شود
که ابر از بخارش به بالا شود.
عنصری.
بخار و دم خون ز گرز و ز تیغ
چو قوس قزح بُد که تابد ز میغ.
اسدی.
ز دل برکشد می تف درد و تاب
چنان چون بخار زمین آفتاب.
اسدی.
مر شاخ خرد را سخن حکمت برگ است
دریای سخن را سخن پند بخار است.
ناصرخسرو.
بنگر بخویشتن و گرت تیره گشته مغز
بزدا ازو بخار بپرهیز و غرغره.
ناصرخسرو.
کز موج غم دل هوای چشمم
تاری است ازیرا بخار دارد.
مسعودسعد.
آن بخارم بهوا برشده از بحر به بحر
بازپس گشته که باران شدنم نگذارند.
خاقانی.
غیاث ملت اقضی القضاة عزالدین
که بحر دستش زرین بخار می سازد.
خاقانی.
جاه فزای سپهر نیست وجودت که نیست
آینه ٔ آسمان نورفزای از بخار.
خاقانی.
- اسب بخار ؛ مقدار نیرویی که برای بلند کردن وزنه ٔ 75 کیلوگرمی به ارتفاع یک گز لازم است.
- بخار آب ؛ آنچه از آب بر اثر حرارت همچون دخان برآید. (از اقرب الموارد).
- بخار معلق ؛ ابر است. (انجمن آرای ناصری ).
- کشتی بخار ؛ جهاز. آن کشتی که به نیروی بخار و گاز حرکت کندخلاف کشتی بادی که نیروی آن از وزش باد به دست آید. و رجوع به کشتی شود.
|| در تداول طب بخار را چنین تعبیر می کنند که هرگاه حرارت در رطب و یابس عمل کند همچون حرارت ابدان انسان آنگاه از اخلاط رطب ویابس آن چیزی برآید و آن یا بخار دخانی است هنگامی که اجزای ارضی بر اجزای مایی غلبه کند و یا بخار غیردخانی است و آن هنگامی است که اجزای مائی بر اجزای ارضی غلبه یابد و از دوم چرک و عرق و مانند آنها تولید شود و از اول موی. چنین است در بحرالجواهر. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) :
غره چرا گشته ای به کار زمانه
گرنه دماغت پر از فساد بخار است.
ناصرخسرو.
اندر سرت بخار جهالت قوی است
من درد جهل را به چه درمان کنم.
ناصرخسرو.
جز نام ندانی ازو ازیرا
کت مغز پر است از بخار صهبا.
ناصرخسرو.
دوش از بخار سینه بخوری بساختم
بر خاک فیلسوف معظم بسوختم.
خاقانی.
خروش چنگ رامشگر برآمد
بخارت می ز معده بر سر آمد.
نظامی.
|| دود. (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). دخان. تف. (زمخشری ). || بوی دیگ. (یادداشت مؤلف ). || مجازاً توان و نیرو و قدرت و پشتکار و فعالیت. فلانی بخاری ندارد؛ یعنی همت و نیروی تحرکی ندارد. || مجازاً بمعنی تب. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). || گرمی تب. || خشم. || رنج. اندوه. (ناظم الاطباء).

معنی بخار به فارسی

بخار
( اسم ) گازی که از مواد مرطوب درحال تبخیر جدا شود یا در اثر حرارت از مایعات یا جامدات برخیزد و بهوا رود آنچه بشکل دود یا رطوبت از آب گرم یا هر جسم جامد یا مایعی در اثر حرارت از آن برخیزد و بهوا رود دمه گاز. یا بخار آب . گازی که از جوشیدن آب در شرایط معینی بوجود آید . برای بخار کردن آب علاوه بر گرم کردن آب تا نقط. جوش ( در حرارت ۱٠٠ درجه فشار ۷۶ سانتیمتر جیوه ) مقداری هم حرارت باید داد مثلا برای تبدیل یک گرم آب صد درجه بیک گرم بخار صد درجه تقریبا ۵۳۷ کالری حرارت لازم است . یا بخار سیر شده . در صورتی است که محیط تبخیر از مولکولهای ماد. تبخیر شده پر شده باشد و در آن حالت عمل تبخیر شده پر شده باشد و در آن حالت عمل تبخیر متوقف گردد . و عکس این حالت را بخار خشک یا بخار سیر نشده اصطلاح کنند .
علم و فضل .
[ گویش مازنی ] /beKhaar/ باخار
[precipitable water vapour] [علوم جَوّ] ← آب بارش شو
بخار پخته پخته شده با بخار .
( مصدر ) بصورت بخار در آمدن تبخیر شدن . یا بخار شدن مایعات .
نفاخ باد آور .
[vapour phase corrosion inhibitors, VPI, volatile corrosion inhibitors, VCI] [خوردگی] دسته ای از بازدارنده های خوردگی از ترکیبات آلی فرّار مایع یا جامد که فشار بخار بالایی در دمای محیط دارند و در فضاهای آب بندی شده برای محافظت از فلزات در برابر خوردگی جوّی به کار می روند
[steam bath] [گردشگری و جهانگردی] اتاق یا اتاقکی مملو از بخار داغ
[ گویش مازنی ] /daked baKhaar/ تکان بخور
دستگاهی برای تولید بخار و آن از دو قسمت متشکل است کوره و دیگ .
[boiler] [مهندسی بسپار، مهندسى شيمى] مخزن بستۀ تحت فشاری که در آن آب یا مایعات دیگر برای تولید مایع داغ یا بخار حرارت داده می شوند
( اسم ) واحد توان در دستگاه کیلوگرم متر در ثانیه است و ۷۵ برابر آنرا اسب بخار مینامند .
[vapour trail] [علوم جَوّ] ← ردّ میعانی
[steam wagon, heating wagon] [حمل ونقل ریلی] واگنی برای تأمین بخار مورد نیاز سامانه های گرمایشی قطار
[vapour degreasing] [خوردگی، مهندسی بسپار] زدودن چربی و گریس از روی سطح فلز با استفاده از بخار حلاّل متراکم شده
ماشین بخار ٠ دستگاه بخار
[steam distillation] [مهندسی شیمی] تقطیری که در آن اجزای فرّار یک مخلوط مایع با ورود مستقیم بخار در دمایی پایین تر تبخیر می شوند

معنی بخار در فرهنگ معین

بخار
(بُ) [ ع . ] ( اِ.) گازی که از مواد مرطوب در حال تبخیر جدا شود یا در اثر حرارت از مایعات یا جامدات برخیزد و به هوا رود.

معنی بخار در فرهنگ فارسی عمید

بخار
ماده ای که از مادۀ در حال تبخیر جدا شود و به هوا برود، صورت گازی ماده، گاز.

بخار در دانشنامه اسلامی

بخار
گاز برخاسته از موادّ مرطوب در حال تبخیر را بخار گویند. از آن به مناسبت در باب طهارت و صوم یاد شده است.
بخار برخاسته از عین نجس مانند ادرار،پاک و در طهارت بخار مایع متنجّس اختلاف است. بسیاری از فقها آن را همچون بخار عین نجس پاک دانسته اند.
بخار عین نجس متراکم
در طهارت بخار عین نجسی که متراکم شده و به صورت قطرات عرق در آمده اختلاف است.
بطلان روزه و بخار غلیظ
در اینکه بخار غلیظ موجب بطلان روزه می شود اختلاف است.
بخارشدن دو سوم آب انگور
...

بخار در دانشنامه ویکی پدیا

بخار
حالت گازی ماده در دماهایی پایین تر از دمای بحرانی را بخار آن ماده می گویند. بخار یک ماده را می توان با افزایش فشار و متراکم سازی، مایع و یا جامد کرد.
برای نمونه، دمای بحرانی آب ۳۷۴ درجه سلسیوس است. در دمای معمول، در جو اگر فشار جزئی بخار آب به اندازه کافی زیاد شود، بخار آب می تواند طی فرایند میعان به آب تبدیل شود.
گاهی ممکن است که بخار یک ماده، همراه با حالت مایع یا جامد آن باشد. در این حالت، دو فاز در حالت تعادل هستند و فشار جزئی حالت گازی ماده با فشار بخار متعادل مایع یا جامد آن برابر است.
بخار، آب در فاز گازی آن است، که جوشیدن آب سبب تشکیل آن می شود. بخار نامرئی است؛ با این حال، واژهٔ «بخار» اغلب اشاره به بخار مرطوب مه، غبار قابل مشاهده پراکنده هوا از قطرات آب است که از بخار آب متراکم شده تشکیل می شود. در فشارهای پایین تر، مانند بخش های نزدیک تر اتمسفر و یا در بالای کوه های بلند، آب در دمای پایین تری از درجهٔ اسمی ۱۰۰ درجه سانتی گراد (۲۱۲ درجه فارنهایت) در شرایط استاندارد دما و فشار به جوش می آید. بخار اگر بیشتر گرم شود، بخار بسیار گرم، بخار فوق گرم، و یا بخار خشک نامیده می شود.
آنتالپی تبخیر انرژی مورد نیاز برای تبدیل آب در فاز گازی آن، به گونه ای که افزایش حجم آن در دما و فشار استاندارد ۱۷۰۰ برابر گردد، است. این تغییر در حجم را می توان؛ توسط موتورهای بخار از قبیل موتورهای پیستونیِ رفت و برگشتی و انواع توربین های بخاری که یک زیر-گروه از موتور بخار هستند، به کار مکانیکی تبدیل کرد. موتورهای بخار نوع پیستونی نقشی محوری در انقلاب صنعتی داشته اند. امروز از توربین های بخار مدرن برای تولید بیش از ۸۰ درصد از برق جهان استفاده می شود.
اگر آب مایع در تماس با یک سطح بسیار گرم و یا افت ناگهانی فشار قرار گیرد، یک انفجار بخار می تواند ایجاد شود. انفجار بخار مسوول بسیاری از حوادث ریخته گری بوده است، و همچنین ممکن است سبب بسیاری از آسیب های به وجود آمده در فاجعه چرنوبیل بوده باشد.
بخار آب نام آب در فاز گازی آن در آب کرهٔ زمین است. هوای بدون بخار آب را هوای خشک می گویند. این نوع هوا در در هواکره وجود ندارد، حتی در جو روی بیابان ها و عرض های بالا. هوای خشک به علاوه رطوبت را هوای مرطوب می گویند. تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوس ها و آب های سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا و ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو ۴–۳ درصد است.
بخار آب موجود در جوّ در متعادل نگاه داشتن درجه حرارت جوّ کره زمین نقش عمده ای دارد. زیرا بخار آب امواج تشعشعی با طول موج بلند را جذب می کند. پس اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می شود. پس بحث در مورد متغیرهای هوای مرطوب از جمله رطوبت نسبی حائز اهمیت است.
بخار خشک یا بخار فوق گرم، (به انگلیسی: Superheated steam)، بخار در دمای بالاتر از نقطهٔ تبخیر (جوش) آن در همان فشار مطلقی است که در آن درجه حرارت اندازه گیری شده است.
بخار می تواند مقداری سرد شود؛ (از دست دادن انرژی داخلی)، ولی هنوز بخار بماند. در نتیجهٔ تغییر دمای آن بدون تغییر فاز (مثلا، بی آن که متراکم شود) یا از یک حالت گازی، به مخلوطی از بخار و مایع اشباع شده تبدیل شود. اگر بخار اشباع شده (مخلوطی از هر دو گاز و بخار اشباع شده) در فشار ثابت گرم شود، دمای آن نیز ثابت می ماند و تنها کیفیت بخار افزایش می یابد (میزان خشکی، یا درصد اشباع بخار) و به سوی ۱۰۰٪ بخار خشک اشباع شده، (مثلا، بی هیچ مایع اشباع شده) پیش می رود. ادامهٔ حرارت ورودیِ باز هم بیشتر، از این پس بخار را «فوق العاده»، (سوپر) خشک، یا بخار اشباع شدهٔ (خشک) خواهد کرد. این پدیده زمانی رخ خواهد داد که بخار اشباع شده با سطح گرمی با درجه حرارت بالاتر از درجه حرارت خود در تماس قرار گیرد.
بخار خشک (فوق گرم) و آب مایع، نمی توانند در شرایط تعادل ترمودینامیکی وجود داشته باشند، چنان که هر حرارت اضافی به سادگی آب بیشتری را به بخار تبدیل و بخارِ تولید شده بخار اشباع شده خواهد شد. با این حال این محدودیت ممکن است به طور موقت در شرایط پویا (عدم تعادل) نقض شود. برای تولید بخار خشک در یک نیروگاه یا برای فرآیندهایی (مانند خشک کردن کاغذ) بخار اشباع شدهٔ گرفته شده از یک دیگ بخار را از طریق یک دستگاه جداگانهٔ گرمایش (یک گرمایش سوپر) که انتقال حرارت اضافی را به بخار به صورت تماس و یا با تابش پرتو منتقل می کند.
بخار خشک برای ضدعفونی کردن مناسب نیست. دلیل این موضوع این ست که بخار فوق گرم خشک است. بخار خشک باید دمای بسیار بالاتری داشته باشد و ضدعفونی شونده لازم است در زمان طولانی تری در معرض آن قرار گیرد تا به اثر مشابه روش های دیگر (یا F0 برابر ارزش نابودسازی) برسد. بخار خشک برای گرم کردن نیز مفید نیست. بخار اشباع شده در محتوی ارزش حرارتی بسیار بالاتر و مفیدتری است.
بخار کمی فوق گرم ممکن است گاهی برای ضدعفونی میکروبی از بیوفیلم ها بر روی سطح های سخت استفاده شود.
بخار مخروطی (به انگلیسی: Vapor Cone) که همچنین با نامهای شوک گردنبندی یا شوک تخم مرغی شکل نیز شناخته می شود، یک ابر قابل مشاهده از آب های فشرده شده است که برخی اوقات در اطراف اشیاء تشکیل می شود. بخار مخروطی معمولاً در اطراف یک هواپیما یا هر شیء که در حال نزدیک شدن به سرعت صوت است قابل رویت می شود.
بخار آب موجود در اتمسفر فشرده شده و در نتیجه قابل رویت می شود، همانطور که فشار هوا در طول امواج شوک به طور شدید تغییر می کند و با سرعت جریان مافوق صوت متناسب است. فشردگی هوا در اطراف یک هواپیما در پرواز در مناطق کم فشار و زیر صوت نیز وجود دارد که به طور معمول در شرایط مرطوب قابل رویت است اما این تاثیری برشکل گیری ابرهای مخروطی ندارد. بخار مخروطی تحت شرایطی که ما به اسم قانون Prandtl–Glauert singularity می شناسیم اتفاق می افتد. علاوه بر اینکه می توانیم امواج شوک را خود به خود قابل رویت کنیم، تراکم آب می تواند در فاصله بین دو قلهٔ موج شوک که توسط جسم متحرک بوجود آمده است، رخ دهد. با این حال، تشکیل این اثر لزوماً به شکستن دیوار صوتی، یا از طریق شتاب هواپیما به میزان۱ ماخ نیاز ندارد.
اسب بخار (به انگلیسی: Horsepower) که به اختصار با hp نشان داده می شود، نام چند یکای توان است که میزان کار انجام شده را می سنجد. این واژه در اواخر قرن هجدهم توسط مخترع اسکاتلندی، جیمز وات برای مقایسهٔ بازده موتور بخار با قدرت اسب های کاری به تصویب رسید. بعد از آن برای سنجش بازده موتورهای پیستونی و الکتریکی و توربین ها کاربرد آن بیشتر گسترش یافت، اما امروزه این اصطلاح به خاطر تعریف های مختلفی که از آن موجود بوده، در علوم چندان به کار نمی رود. اسب بخار به عنوان مقیاسی از توان موتورهای درون سوز بیشتر در صنعت خودروسازی اصطلاحی رایج است. واحد توان در دستگاه SI وات است. یک اسب بخار، بنابر تعاریف مشهور، بین ۷۳۵٫۵ تا ۷۵۰ وات است. در منابع و محاسبات مهندسی برق، یک اسب بخار برابر با ۷۴۶ وات است.
اصلاح بخار (انگلیسی: Steam reforming) روشی برای تولید هیدروژن، مونوکسید کربن و سایر محصولات مفید از سوخت های هیدروکربنی مانند گاز طبیعی می باشد. در این روش از یک دستگاه فرآورش به نام اصلاح کننده استفاده می شود که بخار را در دمای بالا با سوخت فسیلی واکنش می دهد. برای نمونه اصلاح متان بوسیله بخار، به طور گسترده ای در صنایع مختلف، با هدف تولید هیدروژن مورد استفاده قرار می گیرد.
«بندر و کشتی بخار» (ترکی آذربایجانی: Qafqaz və Merkuri cəmiyyətinin paroxodunun limandan yola düşməsi) یک فیلم است که در سال ۱۸۹۸ منتشر شد. این فیلم از نخستین فیلم های تاریخ سینمای آذربایجان است. کارگردان فیلم الکساندر میشون است.
«تشریفات بدرقه اعلی حضرت امیر بخارا در کشتی بخار» (ترکی آذربایجانی: Əlahəzrət Buxara Əmirinin Veliki Knyaz Aleksey Paroxodunda Yolasalma Mərasimi) یک فیلم صامت و کوتاه آذربایجانی است که در سال ۱۸۹۸ منتشر شد. این فیلم از نخستین فیلم های تاریخ سینمای آذربایجان است. کارگردان فیلم الکساندر میشون است.
رسوب بخار ترکیبی فیزیکی شیمیایی (HPCVD) یک تکنیک رسوب نازک است که ترکیبی از رسوب بخار فیزیکی (PVD) و رسوب بخار شیمیایی (CVD) است.
برای نمونه از پروتئین نازک دی بورید منیزیم (MgB2)، پروتئین HPCVD از diborane (B2H6) به عنوان گاز پیش ماده بور استفاده می کند اما بر خلاف CVD معمولی که تنها از منابع گاز استفاده می کند، گلوله های منیزیم گرم (۹۹٫۹۵٪ خالص) منبع Mg در فرایند رسوب. از آنجایی که این روند شامل تجزیه شیمیایی گاز پیشگیرنده و تبخیر فیزیکی فله می شود، آن را به عنوان مخلوط بخار فیزیکی و شیمیایی ترکیبی نامیده می شود.
توپ بخار وسیله است که توسط آن گلوله ای تنها با قدرت بخار و آب پرتاب می گردد.اولین توپ بخار توسط ارشمیدس در طول محاصره شهر سیراکوزا طراحی گشت لئوناردو داوینچی نیز دارای طراحی های مشابهی می باشد.
دستگاه می تواند شامل یک لوله بزرگ ترجیحاً از مس از آنجا که بهترین هدایتگر گرما است و یک کلاهک در انتهای آن باشد و در قسمت بالایی آن گلوله قرار می گیرد.هنگامی که لوله به دمای مناسب رسید بخار جمع شده در پشت گلوله باعث پرتاب آن می گردد. در تئوری داوینچی او اعتقاد داشت آب باید به سرعت تبدیل به بخار گردد تا بتواند باعث پرتاب گلوله گردد.
توربین بخار نوعی توربین است که از بخار، انرژی گرمایی را می گیرد و تبدیل به حرکت دورانی می کند. نوع نوین آن در سال ۱۸۸۴ توسط چارلز الگرنون پارسونز ابداع شد.
حدود ۸۰ درصد برق دنیا از توربین های بخاری که در نیروگاه هسته ای و نیروگاه حرارتی و ... به کار می رود، تولید می شود
تله بخار(به انگلیسی: Steam trap) بخار پس از انتقال گرمای نهان تبخیر خود در تجهیزات به کندانسچگالیده تبدیل می شود. حال ممکن است زمانی فرا برسد که بخشی از بخار زنده قبل از تبدیل به کندانس از تجهیز مورد نظر خارج شود. وظیفه تله بخار جلوگیری از خروج بخار زنده است. بنابراین تله بخار آخرین نقطه حضور بخار زنده است.
چربی زدایی با بخار (انگلیسی: Vapor degreasing) یک فرایند پرداخت سطحی است، که از حلال هایی در شکل بخار برای تمیز کردن قطعه کار و آماده سازی آن برای پرداخت بیش تر به کار می رود.
ایجاد رآکتور آب سنگین مولد بخار (SGHWR) از راکتورهای هسته ای نوع تیوب فشار با کندکننده آب سنگین و خنک کننده آب معمولی (سبک) است. بخار تولیدی آن مشابه رآکتورهای BWR است. طراحی آن ها مشابه CANDU است که از تیوب فشار استفاده می کند و کند کننده و خنک کننده مجزا دارد. نمونهٔ اولیهٔ کندو و رآکتور جنتیلی۱ از این مدل بودند.
تعداد معدودی از این نوع رآکتور وجود دارد که اصلی ترین آن وین فریس دورت انگلیس است؛ که یک رآکتور ۱۰۰ مگاوات بود که در سال ۱۹۹۰ پس از ۲۳ سال خاموش شد. و تحت مالکیت ادارهٔ انرژی اتمی انگلیس بود. نمونهٔ دیگر پروژهٔ ایتالیایی سرن در نیروگاه لاتینا است.
رسوبدهی فیزیکی بخار (PVD) یکی از روش های رسوب گذاری خلاء می باشد که می تواند برای تولید فیلم های نازک و پوشش ها استفاده شود. PVD با فرایندی که در آن ماده از یک فاز چگالنده به یک فاز بخار و سپس به فاز چگال نازک تبدیل می شود، مشخص می شود. شایع ترین فرایندهای PVD، اسپری و تبخیر هستند. PVD در ساخت وسایل مورد نیاز برای فیلم های نازک برای عملکرد مکانیکی، نوری، شیمیایی یا الکترونیکی استفاده می شود. از جمله دستگاه های نیمه هادی مانند فیلم های نازک پانل خورشیدی، فیلم PET آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی و بالن و ابزار برش پوشش داده شده برای فلزکاری علاوه بر ابزارهای PVD برای ساخت، ابزارهای کوچکتر مخصوص (عمدتاً برای اهداف علمی) توسعه یافته اند.
پوشش های صنعتی معمولی که توسط PVD اعمال می شود، نیترید تیتانیوم، نیترید زیرکونیوم، نیترید کروم، نیترید آلومینیوم تیتانیوم است.
مواد منبع نیز به طور اجتناب ناپذیری روی بسیاری از سطوح دیگر داخل محفظه خلاء، از جمله اتصالاتی که برای نگهداری قطعات استفاده می شود، رسوب می یابند.
در این فرایند به علت برخورد یون های شناور در پلاسما به سطح مادهٔ لایه نشانی شونده، اتم های موجود در سطح آن کنده شده و بر روی سطح مادهٔ اصلی می نشیند و لایه نارکی بر روی سطح ایجاد می کند.
دمای استفاده شده در این فرایند بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی گراد با فشار کاری ۱۰–۲ به ۱۰–۴ میلی بار می باشد.
ایجاد رآکتور آب سنگین مولد بخار (SGHWR) از راکتورهای هسته ای نوع تیوب فشار با کندکننده آب سنگین و خنک کننده آب معمولی (سبک) است. بخار تولیدی آن مشابه رآکتورهای BWR است. طراحی آن ها مشابه CANDU است که از تیوب فشار استفاده می کند و کند کننده و خنک کننده مجزا دارد. نمونهٔ اولیهٔ کندو و رآکتور جنتیلی۱ از این مدل بودند.
تعداد معدودی از این نوع رآکتور وجود دارد که اصلی ترین آن وین فریس دورت انگلیس است؛ که یک رآکتور ۱۰۰ مگاوات بود که در سال ۱۹۹۰ پس از ۲۳ سال خاموش شد. و تحت مالکیت ادارهٔ انرژی اتمی انگلیس بود. نمونهٔ دیگر پروژهٔ ایتالیایی سرن در نیروگاه لاتینا است.
زیرآب (به انگلیسی: Blowdown) عبارت است از خارج ساختن آب اشباع شده از مواد معلق و نمک های محلول از دیگ بخار.
آبی که به این طریق از دیگ خارج می گردد بوسیله آب تغذیه جدید که دارای مواد محلول کمتر است تأمین می گردد از این رو با داشتن مقدار معین و مشخص از زیرآب می توان از تغلیظ موادی که باعث نارسایی کار دیگ ها می گردند جلوگیری به عمل آورد و مقدار مواد معلق یا محلول را بر مبنای طراحی دیگ که براساس فشار و ضریب راندمان حرارتی دیگ تدوین شده اند ثابت نگه داشت. شیرهای زیرآب به اشکال مختلفی تولید می شوند. عملکرد آنها می تواند به صورت دستی باشد و یا با عملگر نیوماتیکی باز و بسته شوند. در سیستم های زیرآب پیوسته عملکرد این شیرها با موتور برقی همراه است.
مختصات: ۴۰°۲۴′ شمالی ۵°۳۹′ غربی / ۴۰.۴۰۰° شمالی ۵.۶۵۰° غربی / 40.400; -5.650
سان بارتلمه د بخار دهستانی در استان آبیلای اسپانیا است.
در این دهستان ۷۱ نفر زندگی می کنند. مساحت این دهستان ۱۶٫۵۰ کیلومتر مربع است.
به سهمی از فشار کلی در بالای سطح مایع که توسط مولکول های بخار مایع تأمین می شود، فشارْ بخارِ مایع گفته می شود. فشار بخار همچنین با عنوان های فشارْ بخارِ تعادل و فشارْ بخارِ اشباع یاد می شود.
لوکوموتیو بخار (به انگلیسی: Steam locomotive) یک نوع لوکوموتیو است که به وسیلهٔ موتور بخار کار می کند. این لوکوموتیوها در اوایل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم برای اولین بار در بریتانیا مورد استفاده قرار می گرفتند.
ریچارد ترویتیک انگلیسى در سال ١٨٠٤ میلادى نخستین لوکوموتیو بخار را ساخت.
«مسیرهای بخار» (به انگلیسی: Vapor Trails) آلبومی از راش است که در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شد.
موتور بخار به ماشین گرمایی گفته می شود که سیال سیکل گرمایی آن بخار می باشد.
ایده استفاده از بخار آب برای ایجاد نیروی حرکتی پیشینه ای طولانی در حدود ۲۰۰۰ سال دارد. اما تا حدود ۳۰۰ سال پیش دستگاه های بخار تولیدکنندگان مهمی در حوزهٔ نیروی مکانیکی نبودند. توسعهٔ استفاده از بخارهای پر فشار و تبدیل آنها به نیروهای خطی و دورانی قادر به ایجاد نیروی مورد نیاز بسیاری از ماشین های تولید بود. این دستگاه ها در هر جایی که آب و سوخت چون زغال سنگ یا چوب فراهم باشد ایجاد کرد. ماشین های بخار وسایل حمل و نقل اولیه چون تراکتورهای بخار و لوکوموتیوهای بخار را ممکن ساخت. امروزه توربین های بخار مدرن حدود ۸۰ درصد برق تولیدی را در جهان بوسیلهٔ سوخت های متفاوت تولید می کنند.
اولین ماشین بخار را پاپن در سال ۱۶۹۰ اختراع کرد. قسمت اعظم ماشین کوچکی را که پاپن ساخته بود، سیلندرها و پیستون ها تشکیل می دادند. آب در داخل سیلندرها تبدیل به بخار شده، موجب بالا رفتن پیستون ها می شدند. با بالا رفتن این پیستون ها هوای قسمت فوقانی این سیلندرها فشرده می گردید. حال اگر بخار آب زیر پیستون ها را ناگهان سرد کرد و تبدیل به آب نمود، هوای فشرده قسمت فوقانی سیلندرها، پیستون ها را با قدرت به طرف پایین می راند و این حرکت پیستون ها می توانست مثلاً موجب حرکت کردن یک چرخ شود.
پس از پاپن عده ای کار او را دنبال کردند ولی نتیجه زیادی نگرفتند تا اینکه جیمز وات اسکاتلندی دست به تجاربی زد و موفق گردید با اختراع خود بزرگ ترین انقلاب را در صنایع انگلیس ایجاد کند.
هزار اسب بخار (به انگلیسی: 1000hp) ششمین آلبوم استودیویی اثر گروه هوی متال گادسمک است که در تاریخ ۵ اوت ۲۰۱۴ منتشر شد.
«هزار اسب بخار»
پخش: ۹ ژوئن ۲۰۱۴
«چیزی متفاوت»
پخش: سپتامبر ۲۰۱۴
«بعد چه هست»
پخش: ۱۹ می ۲۰۱۵
کارمیت بخار (به زبان عبری: כרמית בכר) خواننده، رقصنده، مدل و هنرپیشه آمریکایی است. وی یکی از اعضای گروه موفق پاپ/ریتم اند بلوز پوسی کت دالز و یکی از خوانندگان اصلی آن ها در کنار نیکول شرزینگر و ملودی تورنتون بود. بخار این گروه را در فوریه ۲۰۰۸ ترک کرد. او هم اکنون نامزد کرده و در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱ دختری به نام کیالا رز (به انگلیسی: Keala Rose) به دنیا آورد. او اکنون عضو گروهی دونفره به نام لیدی استیشن (به انگلیسی: LadyStation) است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بخار در جدول کلمات

بخار
ابخره, گاز
بخار درهم فشــرده
ابر
بخار دهان
ها
بخار و حرارت
تف
استنشاق بخار آب گرم یا داروی جوشانده به منظور رفع سرماخوردگی و باز شدن مجاری تنفسی
بخور دادن
توده ای متراکم از بخار است که در طبقات پایینی و میانی اتمسفر تشکیل میشود
ابر
توده بخار متراکم
ابر
توده متراکم بخار آب
مه
دستگاهی برای اندازه گیری فشار بخار و گازها
مانومتر
فیزیکدان فرانسوی و مخترع نخستین ماشین بخار پیستونی
دنیپاپن

معنی بخار به انگلیسی

haze (اسم)
ابهام ، مه ، بخار ، مه کم ، روشن نبودن مه
vapor (اسم)
بخار ، دمه
gas (اسم)
بنزین ، گاز ، خود ستایی ، بخار ، گاز معده
fume (اسم)
گاز ، بخار ، دود
brume (اسم)
مه ، ابر ، بخار ، شبنم
steam (اسم)
بخار ، بخار آب ، دمه
reek (اسم)
بخار ، بخار دهان

معنی کلمه بخار به عربی

بخار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی بخار

شهریار آریابد ١٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠١/٣١
در پهلوی " کوپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

پیشنهاد شما درباره معنی بخارنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بخار چیست   • اسب بخار چیست   • بخار آب چیست؟   • تبدیل بخار به مایع   • فرمول شیمیایی بخار آب   • بخار به انگلیسی   • فشار بخار آب در دماهای مختلف   • تحقیق در مورد تبخیر آب   • معنی بخار   • مفهوم بخار   • تعریف بخار   • معرفی بخار   • بخار یعنی چی   • بخار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بخار
کلمه : بخار
اشتباه تایپی : fohv
آوا : boxAr
نقش : اسم
عکس بخار : در گوگل


آیا معنی بخار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )