انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1061 100 1

برانگیختن


مترادف برانگیختن: به هیجان آوردن، تحریض کردن، ترغیب کردن، تشویق کردن، تهییج کردن، آنتریک کردن، تحریک کردن، وادار کردن، وا داشتن، مبعوث کردن، زنده کردن، روانه کردن

معنی برانگیختن در لغت نامه دهخدا

برانگیختن. [ ب َ اَ ت َ ] (مص مرکب ) انهاض. اشخاص. حض. (دهار) (ترجمان القرآن ). تحریض. (دهار). تحریض کردن. (ناظم الاطباء).تثویر. اثاره. (ترجمان القرآن ). حث. (دهار). استحثاث. (تفلیسی ). تهییج. (المصادر زوزنی ). تهییج. تحریک. تحریک کردن. (ناظم الاطباء). تضریه. اغراء. برآغالیدن. (آنندراج ). برافژولیدن. (یادداشت مؤلف ). واداشتن به. بعث. ابتعاث. ترغیب کردن. (ناظم الاطباء). بلبال.بلبله. (یادداشت مؤلف ) : و او را برانگیخت پی کاری که وی برای آن کافی است. (تاریخ بیهقی ).
ز چیز کسان وز برانگیختن
بپرهیز و از خیره خون ریختن.
اسدی.
امیر ابوالحرث را با سر رضا آوردند و فائق را از سر وحشت برانگیختند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- برانگیختن آتش از کسی ؛ او را سخت به خشم آوردن. بر چیزی تحریک کردن :
نکیسا چون ز شاه آتش برانگیخت
ستای باربد آبی بر او ریخت.
نظامی.
- برانگیختن بر کاری ؛ استحثاث. (مهذب الاسماء).
- برانگیختن دستان ؛ سر کردن قصه. سر رسیدن نغمه :
قفسها به هر شاخی آویخته
در او مرغ دستان برانگیخته.
اسدی (گرشاسبنامه ).
- برانگیختن دل ؛ تحریک و تهییج کردن :
ابر شاه زشتی است خون ریختن
به اندک سخن دل برانگیختن.
فردوسی.
- برانگیختن سخن ؛ سر کردن و گفتن سخن :
وزین شیوه سخنهائی برانگیخت
که از جان پروری با جان در آمیخت.
نظامی.
- برانگیختن کسی را بر کسی ؛ کسی را بر کسی شوراندن.
- برانگیختن گواه ؛ شاهد آوردن : اگر علی دختر بمن ندهد گواه برانگیزم که علی زنا کرده است. علی گفت گواه از کجا آوری. (کتاب النقض ).
- نقش و تماثیل برانگیختن ؛ پدید آوردن و تصویر کردن نقش :
نقش و تماثیل برانگیختند
از دل خاک و دو رخ کوهسار.
منوچهری.
|| بشتاب راندن. باتندی به حرکت درآوردن. بتاختن واداشتن :
همه بادپایان برانگیختند
همی گرد با خوی برآمیختند.
فردوسی.
برانگیخت اسب و بیفشرد ران
بگردن برآورد گرز گران.
فردوسی.
بهر سو که باره برانگیختی
همان خاک با خون برآمیختی.
فردوسی.
برآورد گرز گران را بدوش
برانگیخت رخش و برآمد بجوش.
فردوسی.
چو از پادشاهیش بگریختیم
شب تیره اسبان برانگیختیم.
فردوسی.
چو بهرام جنگی برانگیخت اسب
یلان سینه و گرد ایزدگشسب.
فردوسی.
ابر بهاری زدور اسب برانگیخته
وز سم اسب سیاه لؤلؤ تر ریخته.
منوچهری.
گر بگردانی بگردد ور برانگیزی رود
برطراز عنکبوت و حلقه ٔ ناخن پرای.
منوچهری.
|| انگیختن. بپا کردن. بلند کردن. (آنندراج ). برخیزاندن.
- برانگیختن رستخیز ؛ قیامت بپا کردن. شور درافکندن. آشوب و فتنه بپا کردن :
من و این سواران و شمشیر تیز
برانگیزم اندر جهان رستخیز.
فردوسی.
چو او مرز گیرد بشمشیر تیز
برانگیزد اندر جهان رستخیز.
فردوسی.
وگرنه من و گرز و شمشیر تیز
برانگیزم اندر جهان رستخیز.
فردوسی.
- برانگیختن کسی را یا چیزی را ؛ برجای بلند کردن آن را. برخیزاندن :
برانگیختندم ز جای نشست
همی تاختندی مرا بسته دست.
فردوسی.
- برانگیختن گردوغبار و غیره ؛ بهوا برداشتن آن.اثاره :
سپاه از دو سو اندر آویختند
یکی گرد تیره برانگیختند.
فردوسی.
چنین گفت کز کین فرشیدورد
ز دریا برانگیزم امروز گرد.
فردوسی.
که پیش آورم کین فرشیدورد
برانگیزم از سنگ وز آب گرد.
فردوسی ؟
هر آنگه که برزد یکی باد سرد
چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد.
فردوسی.
چو از مشرق برآید چشمه ٔ نور
برانگیزد ز دریا گرد کافور.
نظامی.
برانگیختم گرد هیجا چو دود
چو دولت نباشد دلیری چه سود.
سعدی.
آهی کن و از جای بجه گرد برانگیز
کخ کخ کن و برگرد و بدر بر پس ابزار.
حقیقی صوفی.
|| از میان بردن. زدودن. برطرف کردن : اگر از من حرکتی متولد گشت که لایق و موافق بندگی و عبودیت نبود عذر آن بخواهی و آتش خشم بنشانی و غبار کراهیت برانگیزی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || بیرون کشیدن :
زبادام تر آب گل برانگیخت
گلابی بر گل بادام میریخت.
نظامی.
عقیق از تارک لؤلؤ برانگیخت
گهر می بست و مروارید میریخت.
نظامی.
|| حشر. (ترجمان القرآن ) (دهار). نشر. (یادداشت مؤلف ). بعث. مبعوث کردن :
که یزدان پاک از میان گروه
برانگیخت ما را ز البرز کوه.
فردوسی.
عبدالقادر گیلانی... در حرم کعبه روی برحصبا نهاده همی گفت ای خداوند... در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. (گلستان ).
- برانگیختن مردگان ؛ مبعوث کردن آنان.
|| متنبه کردن. بیدار کردن. (ناظم الاطباء). || برکشیدن. (آنندراج ). || برکندن. || از بیخ برکندن. || باعث صادر شدن. || آموختن. (ناظم الاطباء).

معنی برانگیختن به فارسی

برانگیختن
( مصدر ) تحریض کردن تحریک کردن برانگیزاندن .
دود بر آوردن .
جنگ بر پا کردن جنگ برانگیختن
محشر بر پا کردن غوغا افکندن هنگامه بپا کردن .
بحمله در آمدن بجولان در آوردن
( مصدر ) غبار بر آوردن .
( مصدر ) ۱ - غبار انگیختن گرد و خاک بلند کردن : برانگیختم گرد هیجا چو دود چو دولت نباشد تهور چه سود ? ( بوستان ) ۲ - نیست و نابود کردن : تو با شاه چین جوی ننگ و نبرد زکشور خدایان بر انگیز گرد .

معنی برانگیختن در فرهنگ معین

برانگیختن
( ~. اَ تَ)(مص م .) تحریض کردن ، تحریک کردن .
( ~ . بَ. اَ تَ) (مص م .) نک گرد برآوردن .

معنی برانگیختن در فرهنگ فارسی عمید

برانگیختن
۱. برانگیزانیدن، تحریک کردن.
۲. ایجاد کردن، پدید آوردن.
۳. بلند کردن، بیرون آوردن.
۴. به پیامبری مبعوث کردن.
۵. [قدیمی] زنده کردن مردگان در روز رستاخیز.
۶. [قدیمی] تازاندن، به حرکت سریع واداشتن: اسب را برانگیخت.

برانگیختن در جدول کلمات

برانگیختن | هیجان
تهییج
برانگیختن و تحریک کردن
حض

معنی برانگیختن به انگلیسی

stimulation (اسم)
تحریک ، انگیزش ، برانگیختن
excitation (اسم)
تحریک ، هیجان ، براشفتگی ، برافروختگی ، غلیان ، برانگیختن ، القاء ، انفعال

معنی کلمه برانگیختن به عربی

برانگیختن
اثر (مع الشد) , اجل , اغضب , حرارة , حرض , حرض عليه , شغل , مريض , نبات القراص ، استفزاز

برانگیختن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

صبا ٢٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨
واشوراندن
|

محمد رحیمی ١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢
حض
|

نگین ٠٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧
شورانیدن
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برانگیختن در جدول   • تند است و اشتها اور   • معنی چو رستم بدیدش برانگیخت اسب   • برانگیخته شدن در جدول   • معنی کمان حلاجی   • گوریل افسانه ای در جدول   • معنی کلیپ فیلم   • معنی تاخت   • معنی برانگیختن   • مفهوم برانگیختن   • تعریف برانگیختن   • معرفی برانگیختن   • برانگیختن چیست   • برانگیختن یعنی چی   • برانگیختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برانگیختن
کلمه : برانگیختن
اشتباه تایپی : fvhk'dojk
عکس برانگیختن : در گوگل


آیا معنی برانگیختن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )