برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1273 100 1

بلاش اول

معنی بلاش اول در لغت نامه دهخدا

بلاش اول. [ ب َ ش ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) بیست ودومین پادشاه اشکانی (51 یا 52 تا 78 م.) پسر و جانشین ونن دوم. بلاش آخرین پادشاه بزرگ اشکانی است. پس از فرونشاندن شورشهای داخلی ، سلطنت آذربایجان را به برادرش پاکر داد، و ارمنستان را گرفته به برادر دیگر خود تیرداد واگذاشت. نرون امپراطور روم ، کوربولو را مأمور بازگرفتن ارمنستان کرد. جنگ ایران و روم بر سر این ناحیه از 54تا 63م. دوام یافت. سرانجام طرفین صلح کردند و قرار شد تیرداد پادشاه ارمنستان باشد ولی تاج سلطنت را در روم از نرون بگیرد. پذیرایی از تیرداد در روم بسال 66 م. بسیار مجلل بود و از آن زمان سلاطین ارمنستان ازخاندان اشکانی ولی تابع روم بودند. صلحی که در زمان بلاش بین ایران و روم برقرار شد تا سال 115 م. که امپراطور ترایانوس به ایران حمله کرد، دوام یافت. گویند اوستا را که در زمان حمله ٔ اسکندر مقدونی پراکنده شده بود، جمعآوری کرد. بعد از بلاش اول دوره ٔ آشفتگی سخت و ممتدی پیش آمد. (از دایرةالمعارف فارسی ) (از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به خرده اوستا ص 32 و تاریخ ایران باستان ص 2459 و فرهنگ ایران باستان ص 7 شود.

معنی بلاش اول به فارسی

بلاش اول
بیست و دومین پادشاه اشکانی پسر و جانشین ونن دوم . بلاش آخرین پادشاه بزرگ اشکانی است . پس از فرو نشاندن شورشهای داخلیسلطنت آذربایجان را به برادرش پاکر داد و ارمنستان را گرفته به برادر دیگرش تیرداد واگذاشت .

بلاش اول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بلاش   • اردوان چهارم اشکانی   • بلاش سوم   • اردوان سوم اشکانی   • بلاش پنجم   • اردوان پنجم   • قباد یکم   • بلاش بلاش mp3   • معنی بلاش اول   • مفهوم بلاش اول   • تعریف بلاش اول   • معرفی بلاش اول   • بلاش اول چیست   • بلاش اول یعنی چی   • بلاش اول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بلاش اول
کلمه : بلاش اول
اشتباه تایپی : fgha h,g
عکس بلاش اول : در گوگل

آیا معنی بلاش اول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )