انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1097 100 1

بن

/bon/

مترادف بن: اصل، بیخ، پی، ریشه، ستاک، انتها، ته، قعر ، اساس، بنیان، بنیاد، پایه، کوپن، قاعده اشکال هندسی

متضاد بن: نوک

معنی بن در لغت نامه دهخدا

بن. [ ب ُ ] (اِ) بنیاد. (برهان ) (انجمن آرای ناصری ) (شرفنامه ٔ منیری ) (ناظم الاطباء). پایه. اساس. پای. اصل. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
چو بشنید ازو مرد داناسخن
مر آن نامه را پاسخ افکند بن.
فردوسی.
ز دستور پرسیم یکسر سخن
چو کاری نو افکند خواهیم بن.
فردوسی.
همی چاره سازیم تا جای ما
بماند ز بن نگسلد پای ما.
فردوسی.
اعجمی ام می ندانم من بن و بنگاه را.
(از اسرارالتوحید).
- از بن ، ز بن ؛ از اصل. به تمام. از هر جهت. کاملاً :
دو گوهر چو آب و چو آتش بهم
برآمیختن باشد از بن ستم.
فردوسی.
از افراز چون کژ بگردد سپهر
نه تندی بکار آید از بن نه مهر.
فردوسی.
یک پایک او را ز بن اندر بشکسته
وآویخته او را به دگر پای نگونسار.
منوچهری.
کسی را جهانبان ز بن نافرید
که از پیش روزی نکردش پدید.
(گرشاسب نامه ص 341).
جهان مار بدخوست منوازش از بن
ازیرا نسازدْش هرگز نوازش.
ناصرخسرو.
چون نخواهد ماند راحت آنچه باشد جز که رنج
چون نیارد بر درخت از بن چه باشد جز حطب.
ناصرخسرو.
گر او بازپس ناید از اصل و بن
بفرزند خود بازگوید سخن.
نظامی.
مکافات دشمن به مالش مکن
که بیخش برآورد باید ز بن.
(بوستان ).
- ازبن برکندگی ؛ از ریشه ، از بیخ افکنی.
- از بن برکندن ؛ نابود کردن. از بن کندن. از بن برافکندن. از ریشه و اصل برانداختن. استیصال :
بخنجر دل دشمنان بشکنیم
وگر کوه باشد ز بن برکنیم.
فردوسی.
وآنگه که دست خویش بیابی بدو
غافل مباش و بیخ ز بن برکنش.
ناصرخسرو.
بر طاعت از شاخ عمرت بچن
که اکنونْش گردون ز بن برکند.
ناصرخسرو.
شرب عزلت ساختی از سر ببر آب هوس
باغ وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا.
خاقانی.
درین باغ سروی نیامد بلند
که باد اجل بیخش از بن نکند.
(بوستان ).
- از بن دندان ؛ بانقیاد. برضا. از صمیم قلب :
ناکام بین که از بن دندان همی کشم
هر بد که با من آن رخ نیکوش میکند.
اسماعیل غزنوی.
همه شاهان جهان را چو همی درنگرم
بندگی باید کرد از بن دندان ایدر.
فرخی.
از بن دندان بکند هرکه هست
آنچه بدان اندر ما را رضاست.
فرخی.
خورشید زد علامت دولت ببام تو
تا گشت دولت از بن دندان غلام تو.
منوچهری.
پادشاهی یافتستی بر نبات و بر ستور
هرچه گوئی آن کنید آن از بن دندان کنند.
ناصرخسرو.
خود چه پروین که مه و مهر همی سجده ٔ عشق
سر دندان ترا از بن دندان آرند.
سنایی.
گر نهنگ حکم حق بر جان ما دندان زند
ما به پیش خدمت او از بن دندان شویم.
سنایی.
قرار و خواب و شیرینی ز جان و چشم و عیش من
ببردند از بن دندان لب شیرین و دندانش.
ادیب صابر.
در و مرجان لب و دندان او را هر زبان
بندگی خواهد نمودن از بن دندان پری.
سوزنی.
بندگی تو خرد از دل و از جان کند
غاشیه ٔ توملک از بن دندان برد.
خاقانی.
کیست آنکو پیش تو سجده نبرد
بنده باری از بن دندان نبرد.
عمادی شهریاری.
از بن دندان لبم بخت ببوسید از آنک
دادم در مدح تو کام زبان آوری.
عمادی.
کعبه ٔ اقبال درگاه تو آمد زین قبل
روز شب گردون طوافش از بن دندان کند.
ظهیر.
بعون و عصمت حق دولتت چنان بادا
که چرخ از بن دندان شود مسخر او.
ظهیر.
بندگی جست بفرمان رفتن
پیش امر از بن دندان رفتن.
عطار.
بنده وارم فلک افکند اگر حلقه بگوش
میکنم خدمت شاه از بن دندان چو خلال.
سلمان.
- || بظاهر. بصورت ظاهر. نه از صمیم دل. بحکم اجبار : و پسر کاکو از بن دندان سر بزیر میدارد. (تاریخ بیهقی ).
خدمت او از میان جان کندهر بنده ای
وآنکه باشد دشمنش او از بن دندان کند.
معزی.
از دل و جان هرکه با تو دل ندارد چون الف
از بن دندان بخدمت پشت چون لام آورد.
معزی.
از دل و جان هرکه پنهان نیست در فرمان تو
آشکارا از بن دندان ترا فرمانبر است.
معزی.
- از بن سی ودو ؛ از بن دندان :
سالم ز بیست گرچه فزون نیست میشود
گردون پیر از بن سی ودو چاکرم.
کمال اسماعیل.
- از بن گوش ؛ بطوع. برضا. از بن دندان. از صمیم قلب : و بقضا از بن گوش رضا داد. (نفثةالمصدور زیدری ).
ازسر مهر آسمانت آستان بوس آمده
وز بن گوش اخترانت تابع فرمان شده.
ساوجی.
لاَّلی سخنش گوهریست کز بن گوش
غلام حلقه بگوش است لؤلؤ عدنش.
ساوجی.
سرکشی نیست چو زلف تو و او نیز چو من
ازبن گوش بعشق تو برآورده سر است.
ساوجی.
- بن افکندن . رجوع به این ترکیب در جای خود شود :
ز دستور پرسیم یکسر سخن
چو کاری نو افکند خواهیم بن.
فردوسی.
- بن بخت بر زمین مالیدن ؛ استوار گشتن بخت و دولت. (ناظم الاطباء).
- بن بغل ؛ زیر بغل یا ریشه ٔ آن. (ناظم الاطباء).
- بن بینی ؛ نوک بینی و ریشه ٔ بینی که نزدیک به ابرو می باشد. (ناظم الاطباء).
- بن دامان ؛ ارض و زمین. (ناظم الاطباء).
- بن دامان شبستان کردن ؛ زمین را خوابگاه خود ساختن. (ناظم الاطباء).
- || بمراقبه رفتن. (ناظم الاطباء).
- بن دندان ؛ رجوع به از بن دندان در همین ترکیبات شود.
- || ذخیره. پس انداز. (ناظم الاطباء).
- || قصد. اراده. (ناظم الاطباء).
- بن کشتی ؛ دنباله ٔ کشتی. (ناظم الاطباء).
- بن کوه ؛ قاعده ٔ کوه. (ناظم الاطباء).
- بن گوش ؛ اطاعت. انقیاد. دقت. (ناظم الاطباء).
|| پایان. (برهان ). پایان و انتها. (انجمن آرای ناصری ). انتها. ته :
بن غار هم بسته آمد بکوه
بماند آن جهاندار دور از گروه.
فردوسی.
یوسفی آورده ای در بن زندان و پس
قفل زر افکنده ای بردر زندان او.
خاقانی.
|| انتهای هر چیز. (برهان ) (ناظم الاطباء). پایان هر چیز. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). بیخ و پایان و منتهای هر چیز. (جهانگیری ) (از مجمع الفرس ) (آنندراج ). آخر :
تا نخورد شیر هفت مه بتمامی
از سر اردیبهشت تابن آبان.
رودکی.
مفرمای اکنون و تیزی مکن
که تیزی پشیمانی آرد به بن.
فردوسی.
که از فر یزدان گشادی سخن
بدانگه که اندرزش آمد به بن.
فردوسی.
چودیدار یابی بشاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بن.
فردوسی.
- به بن آمدن ؛ به آخر رسیدن. به انجام رسیدن. تمام شدن. به پایان آمدن :
مجوئید از این پس کس از من سخن
کز این باره ام دانش آمد به بن.
فردوسی.
گر از هفتخوان اندرآرم سخن
همانا که هرگز نیاید به بن.
فردوسی.
سخنهای دستان چو آمد به بن
یلان برگشادند یکسر سخن.
فردوسی.
- به بن انجامیدن ؛ به بن آمدن. به پایان رسیدن. به آخر رسیدن :
وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و نبید
چاره ٔ هر دو بسازیم که ما چاره گریم.
منوچهری.
و رجوع به «به بن آمدن » شود.
- به بن شدن ؛ آخر شدن. به فرجام رسیدن. به آخر رسیدن :
ز خوی شهنشاه چندین سخن
همی رفت تا شد سخنْشان به بن.
فردوسی.
چو شد داستان سیاوش به بن
ز کیخسرو آریم اکنون سخن.
فردوسی.
چو گفتار پور زره شد به بن
سپهدار ایران شنید آن سخن.
فردوسی.
- سر و بن ؛ سر و ته. اول و آخر :
دل منه بر عشوه های آسمان زیرا که هست
بی سر و بن کارهای آسمان چون آسمان.
خاقانی.
عروسی بکر بین باتخت وباتاج
سر و بن بسته در توحید معراج.
نظامی.
همچنان پیاده در کوهها و بیابانها بی سر و بن می گشت و بر گناهان خود نوحه میکرد تا به مرو رسید. (تذکرة الاولیاء عطار).
سخن را سر است ای خردمند و بن
میاور سخن در میان سخن.
سعدی.
|| خوشه ٔ خرما. (از برهان ) (ناظم الاطباء). || درخت. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). در ترکیبهای خرمابن ، سروبن ، ناربن ، بیدبن و... :
گرچه خرمابن سبز است درخت سبز
هست بسیار که خرما نبود بارش.
ناصرخسرو.
بخرمابنی ماند از دور لیکن
بنسیه ست خرماش و نقد است خارش.
ناصرخسرو.
سروبن چون به شصت سال رسید
یاسمن بر سر بنفشه دمید.
نظامی.
از آن ناربن تا بوقت بهار
گهی نار جوید گهی آب نار.
نظامی.
چو بیدبن که تن آور شود به پنجه سال
به پنج روز ببالاش بردود یقطین.
سعدی.
|| بوته : گلبن ؛ بوته ٔ گل :
نانوردیم و خوار و بن نه شگفت
که بن خار نیست وردنورد.
کسائی.
پیاز نیکی من هیچگونه بن نگرفت
بدین سزد که بکوبند سر چو سیر مرا.
سوزنی.
ببازار دهقان درآمد شکست
نگهبان گلبن در باغ بست.
نظامی.
قد چون سروش از دیوان شاهی
بگلبن داده تشریف سپاهی.
نظامی.
گل برچنند روز بروز از درخت گل
زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده اند.
سعدی.
چو از گلبنی دیده باشی خوشی
روا باشد ار بار خارش کشی.
سعدی (بوستان ).
خاربنان بر سر خاکش برست. (گلستان ). || نتیجه و سرانجام. (ناظم الاطباء) :
زهر گونه رانیم یکسر سخن
جز از خواست ایزد نباشد به بن.
فردوسی.
مفرمای اکنون و تیزی مکن
که تیزی پشیمانی آرد به بن.
فردوسی.
چو این نامور نامه آمد به بن
ز من روی کشور شود پرسخن.
فردوسی.
|| بمعنی ابتدا نیز آمده. (آنندراج ) :
شنیدم همه هرچه گفتی سخن
نگه کن که پاسخ چه یابی ز بن.
فردوسی (از آنندراج ).
|| سوراخ مقعد که بعربی فقحه خوانند. (برهان ) (فرهنگ جهانگیری ) (ناظم الاطباء). اِست. (ربنجنی ). کون. (یادداشت مرحوم دهخدا). || چیزی نیز هست که آن را آب کامه گویند و آن نان خورشی است معروف و مشهور در صفاهان. (برهان ). آب کامه. (ناظم الاطباء). || تخمی است که آن را قهوه نیز گویند. (غیاث اللغات ). || مجازاً، بمعنی رخت و اسباب خانه ، زیرا که اثاث البیت گوئیا اصل و بیخ جمعیت خانه است. (آنندراج ). || منصب. منزلت. مقام عالی. (یادداشت مرحوم دهخدا):
چه گفت آن خردمند شیرین سخن
که گر بی بنان را نشانی به بن
بفرجام کارآیدت رنج و درد
بگرد در ناسپاسان مگرد.
فردوسی.
|| وقع. اهمیت. منزلت : چون خرزاسف شنید که لشکر ایران آمدند، ایشان را بنی نمی نهاد. (فارسنامه چ لسترنج ص 52). || قاعده. (یادداشت مرحوم دهخدا). || مزید مؤخر امکنه ، رستنی ها و اشیاء بود: اترابن ، اسپیاربن ، اشکربن ، اغوزبن ، اغوزبن اسپو، اغوزداربن ، افرابن ، اناربن ،انجیره بن ، اوجابن ، ایرت بن ، بندبن ، پیچه بن ، پاسزبن ، تکیه ٔ اوجابن ، تکیه ٔ شاه غازی بن ، تکیه ٔ طوقداربن ، توسکابن ، تیله بن ، چارتابن ، چشمه بن ، چمه بن ، چناربن ، خانه بن ، دزبن ، دوکه بن ، سرداربن ، سنگ بن ، سنگه بن ، سوره بن ، سی بن ، طلابن ، عیشه بن ، قلعه بن ، کلایه بن ، کلمازی بن ، مکربن ، کیکه بن ، کل بن ، لرهدبن ، مازوبن ، مازی بن ، محله ٔ اوجابن ، محله ٔ چناربن ، محله ٔ شاه غازی بن ، محله ٔ طوقداربن ، محله ٔ هزاربن ، مسجد اوجابن ، نارنج بن ، نوری بن ، وله بن ، ولیک بن ، ونه بن ، وینه بن ، خاربن ، خرمابن ، رزبن ، امربن ، بیدبن ، سروبن ، کاج بن ، کلمازی بن. (یادداشت مرحوم دهخدا). || بیخ درخت. (برهان ) (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). زیر و بیخ درخت. (شرفنامه ٔ منیری ).اصل. جرثومه. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
درخت آسان توان از بن بریدن
ولیکن باز نتوان پیونیدن.
(ویس و رامین ).
به داورگه نشاندی داوران را
بکندی بیخ و بن بدگوهران را.
(ویس و رامین ).
|| ته ، تحت و دنباله ٔ کشتی. (ناظم الاطباء). || قعر. تک. ته. مقابل سر. فرود. غور: بن کاسه. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
قوم فرعون همه را در بن دریا راند
آنگهی غرقه کندْشان و نگون گرداند.
منوچهری.
باده ای دید در آن جام درافتاده
که بن جام همی سفت چو سنباده.
منوچهری.
گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار
همچو عروس غریق در بن دریای چین.
منوچهری.
اندر بن دریاست همه گوهر و لؤلؤ
غواص طلب کن چو روی بر لب دریا.
ناصرخسرو.
اندر بن شوراب زبهر چه نهاده ست
چندین گهر و لؤلؤ ارزنده ٔ زیبا.
ناصرخسرو.
خرسند چرا شد دلت اندر بن این چاه
با جاه بلند و حشم و همت عالی.
ناصرخسرو.
آنکه ورا دوسترین بود گفت
در بن چاهیش بباید نهفت.
نظامی.

بن. [ ب ُن ن ] (ع اِ) نوعی طعام است مانند آبکامه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

بن. [ ب ِن ن ] (ع اِ) پیه. فربهی ، یقال :بن علی بن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). || جای بدبو. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

بن. [ ب َن ن ] (ع مص ) مقیم شدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

بن. [ ب َ ] (اِ) خرمن و باغ و زراعت را گویند، چه باغبان و نگاهبان زراعت و محافظ خرمن را بنوان هم میگویند. (برهان ) (آنندراج ). باغ و زراعت. (فرهنگ جهانگیری ) (انجمن آرای ناصری ). باغ و زراعت و خرمن. باغبان : دشتبان را بنون گویند. (فرهنگ شعوری ). || میوه ایست ریز و مغزی هم دارد و مردم آن را میخورند و آن را دن خوانند و بترکی چقلاقوچ و بعربی حبةالخضرا گویند. (برهان ) (از فرهنگ جهانگیری )(از مجمع الفرس ) (از انجمن آرای ناصری ). الحال بقهوه مشهورست. (از آنندراج ). || پسته ٔ وحشی ودو گونه از آن در ایران یافت شود. و بعلت کمال شباهت آن دو با هم نامهای محلی هر دو یکی است. (از جنگل شناسی ج 1 ص 225). ون. حبةالخضراء و نیزه. بطم. ضرو و صمغ آن را صمغالبطم و علک الانباط گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). درختی است و دانه ٔ آن را نیز بن گویند. و بن مسخن و مدر و باهی و نافع سعال و لقوه و کلیه و ضماد برگش در رویانیدن مو مجرب است. (منتهی الارب ). فستق بری. ونه. ونه تق. نیک. داربن. اقوزون. کزوان. کزدون. کسون. کیزون. چاتلانقوش. چتلایقوش. سقز. گوان. گوانه. خین جوک. بوی کلک. بوکلک. مشغلةالبطالین. ضرامه. چتلانغوش. خنجک بنه. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
استاد که از اطلس نان سفره ٔ خوان دوخت
مغزیش ز حلوای بن و پسته بزه بست.
بسحاق اطعمه.
دردم نمی شود ز بن و ماش و سرکه به
باشد که از مزعفر و قتوش دوا کنند.
بسحاق اطعمه.
و رجوع به تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ص 88 ودزی ج 1 ص 116 شود. || (ع اِ) لغتی است دربل. (از منتهی الارب ) (آنندراج ). در لسان در ماده ٔ «ب ل » بنقل از فراء آمده : «بل » بمعنی استدراک است ، تقول : بل واﷲ لاتیک و بن واﷲ. یجعلون اللام فیها نوناً. (از نشوءاللغة ص 52).

بن. [ ب ِ ] (ع اِ) پسر. (آنندراج ) پسر. مخفف ابن. صورتی از ابن. (یادداشت مرحوم دهخدا) :
یکی نامه بنوشت فرخ دبیر
ز دارای داراب بن اردشیر.
فردوسی.
ز دارای داری بن اردشیر
سوی قیصر اسکندر شیرگیر.
فردوسی.
ملک پیل دل پیل تن پیل نشین
بوسعیدبن ابوالقاسم بن ناصر دین.
منوچهری.
ای ملک مسعودبن محمود کاحرار زمان
بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق.
منوچهری.
هرکسی چیزی همی گوید ز تیره رای خویش
تاگمان آید که او قسطای بن لوقاستی.
ناصرخسرو.
با آنچه ملک عادل انوشیروان کسری بن قباد را سعادت ذاتی.... حاصل است. (کلیله و دمنه ).
که سعدی که گوی بلاغت ربود
در ایام بوبکربن سعد بود.
سعدی.

معنی بن به فارسی

بن
شهری در آلمان واقع در پروس رنان که امروزه پایتخت جمهوری فدرال آلمان است ۳٠٠/٠٠٠ سکنه . دانشگاه مشهور . موطن بتهوون .
بیخ، بنیاد، پایان، بیخ چیزی ، قهوه
( اسم ) نان خورشی است آبکامه
پسر ٠ مخفف ابن ٠ صورتی از ابن
[زبان شناسی] ← ستاک
[ گویش مازنی ] /bon/ تکه ی خمیر - چانه ی خمیر & بند – گره ی نی - برخورد ۳مانع & بیخ –بن - گردنه ی کیسه جهت گره زدن ۳زیر & قسمت پایین زمین شالی زار & خطی کوتاه
[ گویش مازنی ] /ben aaytan/ بلند کردن - شالوده ریختن ۳به زمین افتادن
[ گویش مازنی ] /ben aaeir/ زیردیگی برای رو سفره
[ گویش مازنی ] /ben eshkaam/ زیر شکم
پی افکندن پی ریختن ٠
میان همگنان . بین نظیران خود .
[ گویش مازنی ] /ben ammaar/ زیرزمین
دشنامی است ٠ آنکه بر سر سرین گوشت ندارد از پیری یا علتی ٠
[ گویش مازنی ] /ben ooli/ پایین ترین کرت در هر زمین
[wing root] [حمل ونقل هوایی] محل اتصال بال به تنۀ هواپیما
[ گویش مازنی ] /ben bapperesten/ بم بپرستن بن بپرستن
[ گویش مازنی ] /ben baperessen/ جست و خیز کردن
[ گویش مازنی ] /ben baperi/ بالا و پایین کردن – جست و خیز کردن - جفتک زدن
[ گویش مازنی ] /ben bapperi bene/ بن بپری
[ گویش مازنی ] /ben bapperidan/ جست و خیز ناگهانی کردن، به یکباره از جای پریدن
[ گویش مازنی ] /ben bapperiyen/ بالا و پایین پریدن – جست و خیز کردن - نوعی بازی
[undercut] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ایجاد برش گوِه ای در بُن درخت برای هدایت جهت افتادن درخت و جلوگیری از شکستن تنۀ آن
[ گویش مازنی ] /ban bezaan/ شکسته بندی کردن - بند زدن ظروف چینی
[ گویش مازنی ] /ban bazooan/ شکسته بندی کردن - تا نهایت فرو بردن
( اسم ) ۱ - قرار داد ( باج و خراج ) . ۲ - ترتیب انتظام ضبط و ربط. ۳ - استواری محکمی . ۴ - تدبیر . ۵- توطئه ساخت و پاخت . یا بند و بست بودن. ۱ - بسته بودن. ۲ - مقفل بودن .
بن بسته ٠ کوچ. تنگی که بن آن بسته و پوشیده باشد و راه در رو نداشته باشد ٠
[dead end] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] راهی که یکی از دو سر آن بسته باشد
[deadlock] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] وضعیتی که در آن دو یا چند برنامۀ هم زمان منتظر منبعی هستند که در دست دیگری قرار دارد

معنی بن در فرهنگ معین

بن
( ~.) [ فر. ] ( اِ.) تکه کاغذ چاپی که دارندة آن می تواند به موجب آن از کالا یا خدمتی استفاده کند.
(بِ) [ ع . ] (ص .) ابن ، پسر.
(بُ) [ په . ] ( اِ.) ۱ - ریشه ، بنیاد. ۲ - پایان ، آخر. ۳ - سوراخ مقعد. ۴ - انقیاد.
(بُ بَ) (ص مر.) فاقد راه خروج .
(بُ نِ دَ) (اِمر.) ۱ - ریشه دندان . ۲ - لثه . ۳ - قصد، اراده . ۴ - فرمانبرداری و اطاعت با میل و رغبت .
(رِ. بُ) (اِمر.) درخت نارنج .

معنی بن در فرهنگ فارسی عمید

بن
۱. بیخ، بنیاد، بیخ چیزی.
۲. پایان.
۳. درخت (در ترکیب با نام میوه): آلوبُن، بادام بُن، خرمابُن.
* از بن: (قید) از ریشه، از بیخ، از اصل.
* از بن دندان: [قدیمی، مجاز]
۱. به میل و رضا و رغبت.
۲. از ته دل گفتن: از بن دندان بگفتش بهر آن / کردمت بیدار می دان ای فلان (مولوی: ۲۹۵).
* از بن گوش: [قدیمی، مجاز]
۱. نهایت اطاعت و بندگی و خدمتکاری.
۲. از ته دل شنیدن و گوش به فرمان دادن: از سر مهر آسمانت آستان بوس آمده / وز بن گوش اخترانت تابع فرمان شده (سلمان ساوجی: ۱۹۹).
* بن دندان:
۱. (زیست شناسی) ریشۀ دندان، پای دندان.
۲. (زیست شناسی) لثه.
۳. [قدیمی، مجاز] فرمان برداری، اطاعت.
۴. [قدیمی، مجاز] میل، رغبت.
۱. کوچه ای که آخرش بسته باشد و راه به جایی نداشته باشد.
۲. [مجاز] کار دشواری که راه حل برای آن پیدا نشود.
درخت بادام.
بن چاه، ته چاه، تک چاه.
۱. شاخۀ درخت.
۲. درخت.

بن در دانشنامه اسلامی

بن بست به کوچه ای می گویند که راه به جایی ندارد
بن بست به کوچه ای اطلاق می گردد که آخر آن بسته و از سه طرف، دیوار و یا درهای منازل، آن را احاطه کرده باشد.

کاربرد بن بست در فقه
در بابهای طهارت و احیاء موات به مناسبت از آن سخن گفته شده است.

ملکیت بن بست
همۀ کسانی که در منزلشان به کوچه بن بست باز می شود به طور مشترک مالک آن هستند، نه کسانی که تنها دیوار منزلشان به سمت کوچه است بدون آنکه دری به آن باز باشد.
بنابراین، صاحب ان کوچه می توانند آن را میان خود تقسیم کنند و یا دروازه ای برای آن بگذارند؛ لیکن دیگران و نیز برخی شرکا بدون اذن باقی، حقّ تصرف در بن بست یا فضای آن- از قبیل کندن چاه و زدن بالکن- ندارند؛ هرچند استفاده از آن مانند نشستن، آمدوشد، گذاردن اثاث و بار در آن جهت بردن به منزل و یا خارج کردن از آن، برای صاحبان کوچه و نیز اعضای خانواده، میهمانان و واردشوندگان بر آنان، بدون اذن شرکا جایز است.

← حکم ملکیت مشترکه کوچه بن بست
...بن در دانشنامه ویکی پدیا

بن
بُن (به آلمانی: Bonn) یکی از شهرهای آلمان در ایالت نوردراین-وستفالن است. این شهر از پایان جنگ جهانی دوم تا زمان اتحاد آلمان شرقی و غربی در اکتبر ۱۹۹۰، پایتخت کشور آلمان غربی بود.
۱۹۴۷   آکسفورد، بریتانیا
۱۹۸۸   پوتسدام، آلمان
۱۹۹۱   بوداکف، مجارستان
۱۹۹۳   مینسک، بلاروس
۱۹۹۶   لاپاز، بولیوی
۱۹۹۷   اوپوله، لهستان
۲۰۰۹   چنگدو، چین
۲۰۱۲   کیپ کاست، غنا
????   زالتسبورگ، اتریش
????   آویرو، پرتغال
????   یوگیاکارتا، اندونزی
????   میقکوقت، فرانسه
????   ویامومب، فرانسه
????   یالوا، ترکیه
بن با شهرهای زیر خواهر است:
عکس بن
بن (به انگلیسی: Ben) دومین آلبوم از مایکل جکسون، خواننده آمریکایی بود که در ۴ اوت ۱۹۷۲ منتشر شد. این آلبوم در سراسر بیش از ۵ میلیون نسخه فروش داشت و در ایالات متحده آمریکا رتبهٔ اول را کسب کرد. آلبوم بن شامل تک آهنگ بن و ۹ ترانهٔ قدیمی تر از او بود. تک آهنگ بن بار دیگر در آلبوم دنیا سلام: کلکسیون تک نفره موتاون در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
واژه بن به معانی زیر است:
بن (دستور زبان) در ادبیات فارسی جزئ ثابتی است که حامل معنای فعل است و دارای دو گونه بن ماضی و بن مضارع است.
بن یکی از شهرهای آلمان است.
بُن نوعی از رسید هزینه است.
بن (شهرکرد) یکی از شهرهای استان استان چهارمحال و بختیاری ایران است.
بُن در زبان فارسی به معنی ریشه و بیخ است.
بِن، از نام های پسران در زبان انگلیسی و کوتاه شده نام بنیامین است.
بَن از نام های قدیمی برای قهوه در فارسی بوده است.
مختصات: ۱۲°۴۲′ شمالی ۴°۲۱′ غربی / ۱۲٫۷۰۰°شمالی ۴٫۳۵۰°غربی / 12.700; -4.350
بانوا
بن شهری در شهرستان تانسیلا در استان بانوا در بورکینافاسوی غربی است و جمعیت آن ۹۰۱ نفر است.
«بن» (به انگلیسی: Ben) تک آهنگی شماره یک نوشتهٔ دان بلک و والتر شارف با خوانندگی مایکل جکسون است . این تک آهنگ در سال ۱۹۷۲ توسط موتاون منتشر شد. این تک آهنگ برای موسیقی متن فیلمی با همین نام در سال ۱۹۷۲ ضبط شد . مدتی بعد این تک آهنگ با آلبوم بن منتشر شد.
این ترانه نامزد یک جایزهٔ اسکار در سال ۱۹۷۳ شد. جکسون همچنین این ترانه را در مراسم اسکار همان سال اجرا کرد.
بِن، مرکز شهرستان بن، یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در ایران است. شهر بِن از شمال به سد زاینده رود، از جنوب به کوه بِن و شهر وردنجان، از غرب به کوه افغان و روستای لارک (لاطان) و از شرق به کوه شیراز و سامان محدود می شود. فاصله بن تا شهرکرد، مرکز استان، ۲۰ کیلومتر است. این شهر زادگاه «میرزا حبیب دستان» نخستین گردآورنده دستور زبان فارسی، روشنفکر، شاعر و مترجم ایرانی (۹۳–۱۸۳۵ میلادی) می باشد. شهر بن به دلیل مجاورت با آبگیر زیبای گرداب، رودخانه و سد زاینده رود از مراکز مهم توریستی استان و ایران است. جمعیت شهر بن بالغ بر۱۲ هزار نفر است.
دانشنامه استان چهارمحال وبختیاری، ۱۳۸۵.
انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، نویسنده: لارنس لاکهارت، مترجم: مصطفی قلی عماد، ناشر: مروارید، ۱۳۶۴
سقوط اصفهان به گزارش کروسینسکیف، ترجمه جواد طباطبایی
«تاریخ ایران «از دوران باستان تا پایان سدهٔ هجدهم میلادی، ترجمه کریم کشاورز، سازمان انتشارات پیام ۱۳۵۷.
از محلات این شهر می توان به محله بازار قدیم واقع در جوار مسیل مرکزی شهر، محله قوزی Quzey، قارایال (تپه سیاه) و قبرستان قدیم اشاره نمود.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر ۱۲٬۹۷۱ نفر (در ۴٬۰۴۹ خانوار) بوده است.
شهر بن از شمال به سد زاینده رود، از جنوب به کوه جنگی، از غرب به کوه افغان و از شرق به کوه شیراز محدود می شود.
بن یا سِتاک (یا ریشه یا مادّه یا اصل یا پایهٔ فعل) در دستور زبان فارسی به جزء اصلی، ثابت و ناکاستنیِ فعل می گویند که پس از برداشتنِ همهٔ عناصر الحاقی بر جای می ماند. بن، در هر ساختی از فعل دربردارندهٔ مفهوم کار یا حالت یا وجود و اِسناد است. در فعل های «می خورم»، «می خوری»، «می خورَد»، «بخورید»، «بخورند»، «خورده ام»، «خورده ای»، «می خوردم»، «می خوردیم»، «خورده باشید»، و «خواهی خورد»، کاری که انجام گرفته «خوردن» است که در زمان های مختلف به اشخاصِ مختلف نسبت داده شده است. بااینکه ساختمانِ آنها متفاوت اند، در اجزایی باهم مشترکند؛ چنان که در ساخت های «می خورم»، «می خوری»، «می خورَد»، «بخورید»، «بخورند»، در جزء، «خور»، و ساخت های «خورده ام»، «خورده ای»، «می خوردم»، «می خوردیم»، «خورده باشید»، و «خواهی خورد»، در جزءِ «خورد» مشترک اند. دستهٔ اول که در جزءِ «خور» مشترک اند، اغلب برای بیان وقوع فعل در زمان حال به کار می روند، و فعل های دستهٔ دوم که در جزءِ «خورد» مشترک اند، اغلب برای بیان وقوع فعل در زمان گذشته به کار می روند. از این دو جزء، یعنی «خور» و «خورد» مفهوم اصلی فعل به دست می آید. این جزءها را «بن»های فعل می گوییم. هر فعلی دو «بن» دارد: بن مضارع که ساخت های زمان حال و امر از آن ساخته می شود، و بن ماضی که ساخت های زمان های گذشته و آینده از آن ساخته می شود. از فعل های دوگانهٔ فعل، علاوه بر افعالِ زمان های حال و گذشته و آینده و امر، مشتقات دیگری نیز ساخته می شود.
انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن (۱۳۷۵)، دستور زبان فارسی ۲، تهران: انتشارات فاطمی، ویرایش دوم، صص۱۹-۲۰.
فرشیدورد، خسرو (۱۳۷۴)، «ریشه و مادّهٔ فعل»، در مجلهٔ آشنا، شمارهٔ ۲۶، سال پنجم، آذر و دی ۱۳۷۴، ص۴۵.
فرشیدورد، خسرو (۱۳۸۳)، فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی (پژوهشی در دستور تاریخیِ زبان فارسی)، تهران: انتشارات سروش، ۱۳۸۴، ص۹۱.
یکی از تفاوت های فعل با سایر اقسام کلمه این است که فعل دارای ریشه و مادّه است و کلمات دیگر نه؛ مگر آنهایی که از فعل گرفته شده باشند؛ مانند «خندان» و «پرستار» و «ساختار» که به ترتیب از فعل های «خندیدن» و «پرستیدن» و «ساختن» گرفته شده اند. در فعل های یادشده، «خند» و «پرست» بن مضارع اند و «ساخت» بن ماضی است. برخی معتقدند که بن در «ساخت» (که خود بن ماضی است)، «ساخـ» است (بن مضارعِ آن «ساز» است: می سازم). از بن مضارع و بن ماضی، ساختارهای غیرفعلی به شکل های گوناگون مشتق می شود؛ مانند ساختارهای وصفی (صفت و صفت گونه) و اسمی و قیدی.
در «ساخت» و «خورد» (هر دو بن ماضی)، «ساقه» یا «تنه» (به انگلیسی: stem؛ به فرانسوی: radical) آمیزه ای است از ریشه و پسوندِ ماده ساز (به فرانسوی: suffixe thématique)، که از بن های «ساخـ» و «خور» و پسوندهای مادّه سازِ «ت» و «د» ساخته شده اند.
در فعل های باقاعده (قاعده دار)، بن مضارع و بن ماضی یکسان اند؛ به عنوان مثال، در «خوردن» و «ماندن» و «افتادن»، «خور» و «مان» و «افت» بن مضارع، و «خورد» و «ماند» و «افتاد» بن ماضی اند.
بُن، قبض رسید، یا سند هزینه، سندی است که نشان می دهد مبلغی وجه پرداخت شده است. فرد می تواند با استفاده از بن، از برخی خدمات بهره مند شود.
دولت ها معمولاً برای ارائه کمک هزینه به برخی قشرها برای آنها بن هایی را صادر می کنند.
بسته به کاربرد، به بن ها گاه سند حسابداری نیز می گویند به این معنی که در اداره ای بخش حسابداری پرداخت وجهی را به ارزش بن، تأیید کرده است.
بن هایی که برای دریافت کالا و استفاده از خدمات گردشگری در اختیار اعضای گشت قرار می گیرد اصطلاحاً گشت برگ (به انگلیسی: voucher) نامیده می شود.
بن ۱۰ (به انگلیسی: Ben 10) یک مجموعهٔ تلویزیونی آمریکایی است. انیمیشن دربارهٔ پسری به نام بِن است که یک ساعت فضایی به اسم امینیتریکس پیدا می کند که قادر است او را به موجودات بیگانه تبدیل کند.
علاوه بر موفقیت های مجموعه در آمریکا، در ایران توسط جوانهٔ پویا دوبله شد و با استقبال خوبی روبرو شد.
بنجامین تنیسن پسرس ۱۰ ساله، به همراه پدر بزرگش به مناطقه ای جنگلی سفر می کند. در روز اول تعطیلات، او با دختر عموش، گون تنیسن مواجه می شود که ملاقات با دختر عمویش برایش خوشایند نبود. به همین دلیل، بعد از یک دعوای شدید بین بن و گون، بن به جنگل می رود. و در این هنگام شهاب سنگی به زمین برخورد می کند که در واقع گویی است که از سفینهٔ پلامبرها«محافظ ها» هنگام جنگ با ویلگیکس شرور توسط سر پرست پلامبرها به زمین افتاده بوده تا «پدر بزرگ بن که پلامبر است» آن را بردارد و از ساعت داخل آن برای جنگیدن با دشمنان استفاده کند.
بن وقتی که به گوی نزدیک می شود، گوی باز می شود و بن درون آن ساعتی را به نام آمیتیریکس پیدا می کند که وقتی به آن نزدیک شد به دستش چسبید.
بن ۱۰: ازدحام بیگانه (انگلیسی: Ben 10: Alien Swarm) فیلمی در ژانر ابرقهرمانی و علمی تخیلی به کارگردانی الکس وینتر است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
۲۵ نوامبر ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-11-۲۵)
«بن» برخلاف دستور پدربزرگش با دختر دشمن قدیمیشان همکاری می کند تا از هجوم بیگانگان به زمین جلوگیری کند…
بن ۱۰: محافظ زمین (به انگلیسی: Ben 10: Protector of Earth) یک بازی ویدئویی است که بر اساس مجموعهٔ تلویزیونی پویانمایی بن ۱۰، ساخت آمریکا، ساخته شده است. این نخستین بازی بن ۱۰ است که برای PSP, PS2 و نینتندو دی اس و نینتندو Wii ساخته شده و در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۷ منتشر شده است. بازخورد منتقدان نسبت به این بازی متوسط بود و امتیازی در حدود ۶٫۸ از ۱۰ دریافت کرد.
October 30, 2007 EU
برای این بازی ایرادهایی پیدا شد.
مختصات: ۳۶°۱۱′۵۸″شمالی ۵۰°۴۷′۲۰″شرقی / ۳۶٫۱۹۹۴۸۰۵۵۵۵۵۵۶°شمالی ۵۰٫۷۸۸۸°شرقی / 36.1994805555556; 50.7888<ref
آبشار شله بن طالقان در موقعیت جغرافیایی E5048 N3613 در استان البرز واقع است. آبشار شله بن که یکی از زیباترین آبشارهای طالقان است و دارای طبیعتی بکر و ناب است.
این آبشار از قلل خسبان سرچشمه گرفته و سپس رودخانه خسبان رود را تشکیل می دهد. آبشار شلبن (شله بن) در شمال روستای خسبان در ۱۰ کیلومتری شمال شهرک طالقان واقع شده است و مناظر طبیعی اطراف آن بسیار زیباست. این آبشار از سه طبقه تشکیل شده و در مسیر دسترسی به آن می توان از کوچه باغ های قدیمی روستای خسبان نیز دیدن کرد.
ارات بن، روستایی است از توابع دهستان ولوپی بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران با منظر طبیعی کوهستانی جنگلی با اقلیم چهارفصل برگی دیگر از کتاب آفرینش بهشت مازندران می باشد. این روستا در نزدیکی شهر آلاشت و در مسیر جاده توریستی دراسله قراردارد. نام این روستا مرکب از دو کلمه ارات (به معنای کشتزارهای وسیع) و بن به معنای پایین دست می باشد. ساکنین ارات بن اغلب از طایفه سیاوشی و عالیشاه می باشند که با مرور زمان و با تغییرات شناسنامه ای نام های دیگر نیز در این روستا یافت می شود. شامل مناطق :وریشت ،شونشت ،همند ،تپه سپر ،پایین محله و بالا محله ارات بن یکی از زیباترین روستاهای ییلاقی کشور می باشد.
این روستا در قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۵۳ نفر (۸۴خانوار) بوده است.
اربه بن، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیاهکل در استان گیلان ایران است.
این روستا در دهستان توتکی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۶ نفر (۴خانوار) بوده است.
استان کوانگ بن، یکی از استان های کشور ویتنام با وسعت ۸۰۶۵٫۸ کیلومتر مربع و جمعیت ۸۵۷۸۱۸ نفر (سرشماری سال ۲۰۰۸) است.
این منطقه برای مدت زیادی به سلسله ون لانگ تعلق داشت و پس از آن بخشی از پادشاهی چامپا بود. پس از آن مالکیت این سرزمین محل اختلاف میان چامپا و دای ویت بود.
پارک ملی فونگ نها-که بانگ از میراث های جهانی یونسکو در این استان قرار دارد.
استیک تی-بُن (انگلیسی: T-bone steak) و استیک پورترهاوس (انگلیسی: Porterhouse) انواع نسبتاً مشابهی از استیک گوشت گاو هستند. این استیک ها، شاملِ برشی از گوشت گاو/گوساله هستند که یک استخوان T شکل را شامل می شود و در یک طرف این استخوان، گوشت «راسته» و در سمت دیگرش، گوشت «فیله» قرار دارد.
در «استیک تی-بُن»، این برش، از قسمت جلویی گوشت کمر گوساله تهیه می شود و به همین دلیل بیشتر شامل «راسته» است تا «فیله».
در «استیک پورترهاوس»، برش گوشت از قسمت انتهایی گوشت کمر گوساله تهیه می شود و به همین دلیل بیشتر شامل «فیله» است تا «راسته».
اگر بخش فیلهٔ اطراف این استخوان T شکل را جدا کرده وبطور مجزا بفروشند، به آن «فیلهٔ مینیون» (فرانسوی: Filet mignon) می گویند.
الت-ل-بن (به فرانسوی: Alet-les-Bains) یک کامین در فرانسه است که در Canton of Limoux واقع شده است.
فهرست شهرهای فرانسه
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
الت-ل-بن ۲۳٫۵۴ کیلومترمربع مساحت و ۴۳۵ نفر جمعیت دارد و ۲۰۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
اویان-له-بن (به فرانسوی: Évian-les-Bains) یک کمون در فرانسه است که در canton of Évian-les-Bains واقع شده است.
فهرست شهرهای فرانسه
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
اویان-له-بن ۴٫۳ کیلومترمربع مساحت و ۸٬۵۲۷ نفر جمعیت دارد.
شهرهای ایزومو و ایرکوتسک خواهرخوانده های اویان-له-بن هستند.
شهر اکس-له-بن (به فرانسوی: Aix-les-Bains) در شهرستان سووآ در ناحیه رون-آلپ با جمعیت ۲۷٬۳۷۵ نفر در کشور فرانسه واقع شده است
فرانسه
فهرست شهرهای فرانسه
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
بارتولومئو بن (انگلیسی: Bartolomeo Bon؛ – سده) یک مجسمه ساز، و معمار اهل ایتالیا بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بن در دانشنامه آزاد پارسی

بُن (دین)(Bon)
(یا: بُن پو) مذهب بسیاری از اقوام تبتی تا پیش از گرویدن به بودایی. احتمالاً ریشۀ شمنی داشته است تا این که در مواجهه با آیین بودا، که در قرون ۸ و ۹م به تبت وارد شد، دگرگون شد. پیروان آن معتقدند شخصی به نام شِنراب میبو در گذشته های دور آن را پی افکنده است. امروزه بیشتر اعمال دینی و متون مقدس آن از آیین بودایی گرفته شده است. پیش از تهاجم چین به تبت (۱۹۵۹)، ۳۵۰ صومعۀ در تبت داشتند.

ارتباط محتوایی با بن

بن در جدول کلمات

بن
بیخ, بنیاد
بن آستین
ردن
بن گردن
یال
بن لاد
پای دیوار
بن مضارع فعل رمبیدن
رمب
بن و اساس
ریشه
از فیلم های بن افلک
شهر
از فیلم های بن افلک با بازی خودش
شهر
از فیلمهای بن افلک در مقام کارگردان وبازیگر
شهر
از متون مهم عرفانی قرن ششم قمری به زبان فارسی تالیف محمد بن منور
اسرارالتوحید

معنی بن به انگلیسی

bottom (اسم)
پا ، زیر ، کف ، کشتی ، ته ، بن ، پایین ، غور
root (اسم)
ریشه ، اصل ، زمینه ، پایه ، اساس ، بنیاد ، عنصر ، بن ، بنیان ، فرزند ، اصول ، سر چشمه ، بنه
basement (اسم)
زیر زمین ، سرداب ، سردابه ، طبقه زیر ، بن

معنی کلمه بن به عربی

بن
جزر , شرج
إخفاقٌ
راديکالي

بن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

النا ١٠:١٨ - ١٣٩٥/١١/٢٤
Bon در لهجه پارسی غور به معنی انتهای روده که در سوراخ مقعد وکون قرار دارد . و در زمان استحمال دارو های شیاف و دارو در داخل بن قرار می گیرد ،
|

بن ١٩:٣٧ - ١٣٩٦/٠٢/١٩
موجود فضایی
|

احسان ١٥:٤٠ - ١٣٩٦/٠٣/١٤
بلیت
|

آریا بهداروند ٠١:٠٥ - ١٣٩٦/٠٦/٢٧
در زبان لری بختیاری به معنی
پایین .زیر.
بن که::پایین کوه
بن قالی بنیر ::زیر قالی نگاه
کن
Bon
|

واژگا ١٢:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩
بن= پدر نور و روشنائی
|

بنیادوند ١٧:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
معنی کلمه لری بختیاری
بن::ریشه.بنیاد

ایل لر بختیاری به محل سکونت
دائمی عشایر بختیاری
بنه می گوید
بنه::روستا
Boneh
شهر بن در استان لر نشین چارمال بختیاری
|

رضاآپادانا ١٢:١٥ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠
اساسا
|

کدوبن ١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٣
ریشه ی بوته ی کدو
|

الینا ٢١:١٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢
ریشه
|

Alireza ٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
عمق ، تگ، دویدن
|

محمد آقائئ ٠١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠
بن یعنی تخفیف....عادلانه
|

علی سیریزی ٠٤:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤
بها برگ
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بن تن10   • بن تن نیروی بی پایان قسمت 26   • بن 10   • بن تن نیروی بی پایان دوبله فارسی   • بن تن بازی   • بن تن فارسی   • بن تن قسمت اخر   • بن تن دوبله فارسی   • معنی بن   • مفهوم بن   • تعریف بن   • معرفی بن   • بن چیست   • بن یعنی چی   • بن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بن
کلمه : بن
اشتباه تایپی : fk
آوا : bon
نقش : اسم
عکس بن : در گوگل


آیا معنی بن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )